EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2281

Kommissionens forordning (EU) 2016/2281 af 30. november 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter for så vidt angår krav til miljøvenligt design af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder (EØS-relevant tekst )

C/2016/7769

OJ L 346, 20.12.2016, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2281/oj

20.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2281

af 30. november 2016

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter for så vidt angår krav til miljøvenligt design af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af Konsultationsforummet for Miljøvenligt Design og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning ved at forbedre deres design, uden at det medfører urimelige omkostninger.

(2)

I henhold til artikel 16, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/125/EF foreslår Kommissionen, hvis det er hensigtsmæssigt, gennemførelsesforanstaltninger for produkter med et betydeligt potentiale for omkostningseffektiv nedbringelse af drivhusgasemissionerne, f.eks. luftvarmeprodukter og køleprodukter. Gennemførelsesforanstaltningerne vedtages efter proceduren i artikel 19, stk. 3, i direktiv 2009/125/EF og kriterierne i samme direktivs artikel 15, stk. 2. Kommissionen hører Konsultationsforummet for Miljøvenligt Design om de foreslåede foranstaltninger.

(3)

Kommissionen har udført to forberedende tekniske, miljømæssige og økonomiske undersøgelser med henblik på en analyse af luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-proceschillers, som typisk anvendes i EU. De to undersøgelser er foretaget i samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige.

(4)

De aspekter ved luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling, der er udpeget som væsentlige i forbindelse med denne forordning, er energiforbruget i brugsfasen og emissionen af nitrogenoxider i brugsfasen. Direkte emissioner fra kølemidler og støjemissionen blev også udpeget som relevante.

(5)

De forberedende undersøgelser viser, at yderligere krav med hensyn til andre parametre for miljøvenligt design, som omhandlet i bilag I, del 1, til direktiv 2009/125/EF, er unødvendige for luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling.

(6)

Denne forordning bør finde anvendelse på luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling, der er udformet til at bruge gasformige eller flydende brændsler eller elektricitet, samt på fancoil-enheder.

(7)

Kølemidler er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 (2), så der fastsættes ingen specifikke krav for kølemidler i nærværende forordning.

(8)

Støjemissionen fra luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder er også relevant. De omgivelser, hvor luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling installeres, har dog betydning for de maksimale støjemissioner, der kan accepteres. Herudover kan der træffes yderligere foranstaltninger for at afbøde virkningerne af støjemissioner. Følgelig fastsættes der ingen mindstekrav til maksimalt tilladt støjemission. Der indføres krav om oplysninger om lydeffektniveau.

(9)

Det samlede årlige energiforbrug for luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling i EU blev anslået til at være 2 477 PJ (59 Mtoe) årligt for 2010, svarende til udledning af 107 Mt CO2. Medmindre der træffes særlige foranstaltninger, forventes det årlige energiforbrug til luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling at stige til 2 534 PJ (60 Mtoe) årligt i 2030.

(10)

Energiforbruget for luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling kan mindskes yderligere ved at anvende allerede eksisterende generiske teknologier uden at øge de samlede omkostninger til anskaffelse og drift af produkterne.

(11)

De samlede årlige emissioner af nitrogenoxider i EU, først og fremmest fra gasfyrede luftvarmeanlæg, blev skønnet til 36 Mt SOx-ækvivalent årligt for 2010 (udtrykt som deres bidrag til forsuring). Emissionerne forventes at falde til 22 Mt SOx-ækvivalent årligt i 2030.

(12)

Emissionerne fra luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling kan mindskes yderligere ved at anvende allerede eksisterende generiske teknologier uden at øge de samlede omkostninger til anskaffelse og drift af produkterne.

(13)

Kravene til miljøvenligt design i denne forordning anslås at give en samlet årlig energibesparelse på ca. 203 PJ (5 Mtoe) i 2030, svarende til en reduktion af CO2-emissionerne på 9 Mt.

(14)

Kravene til miljøvenligt design i denne forordning anslås at nedbringe emissionerne af nitrogenoxider med 2,6 Mt SOx-ækvivalent årligt i 2030.

(15)

Kravene til miljøvenligt design bør harmonisere kravene vedrørende energieffektivitet og emissioner af nitrogenoxider for luftvarmeprodukter og køleprodukter i hele EU. Det vil både gøre det indre marked mere effektivt og forbedre disse produkters miljøresultater.

(16)

Kravene til miljøvenligt design i denne forordning bør ikke påvirke brugsegenskaberne eller prisen for luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling, sådan som de opleves af slutbrugeren, eller skade sundhed, sikkerhed eller miljø.

(17)

Producenterne bør gives tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige designændringer af deres produkter, så disse overholder forordningens bestemmelser. Det bør tages med i overvejelserne, når datoen fastsættes, fra hvilken kravene skal anvendes. Fristerne bør planlægges, så der tages hensyn til omkostningsvirkningerne for producenterne, navnlig for små og mellemstore virksomheder, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme.

(18)

Målingerne af de relevante produktparametre bør udføres ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganisationer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (3).

(19)

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF præciserer denne forordning de gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering.

(20)

For at lette kontrollen af overensstemmelsen bør producenterne give oplysninger i den i bilag IV og V til direktiv 2009/125/EF omhandlede tekniske dokumentation i det omfang, oplysningerne vedrører kravene i denne forordning.

(21)

Med henblik på at begrænse miljøvirkningerne af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder yderligere bør producenterne give oplysninger om demontering, genanvendelse og/eller bortskaffelse.

(22)

Ud over de retligt bindende krav i denne forordning bør der angives vejledende referenceværdier (benchmarks) for de bedste tilgængelige teknologier med henblik på at sikre, at oplysninger om de miljømæssige egenskaber for luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling i hele deres livscyklus er alment og let tilgængelige.

(23)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes krav til miljøvenligt design med henblik på markedsføring og/eller ibrugtagning af:

a)

luftvarmeprodukter med en nominel varmeydelse, som ikke overstiger 1 MW

b)

køleprodukter og HT-chillers til proceskøling med en nominel køleydelse, som ikke overstiger 2 MW

c)

fancoil-enheder.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på produkter, som opfylder mindst ét af følgende kriterier:

a)

produkter omfattet af Kommissionens forordning (EU) 2015/1188 (4) for så vidt angår krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning

b)

produkter omfattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2012 (5) for så vidt angår krav til miljøvenligt design af klimaanlæg og komfortventilatorer

c)

produkter omfattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 813/2013 (6) for så vidt angår krav til miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

d)

produkter omfattet af Kommissionens forordning (EU) 2015/1095 (7) for så vidt angår krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling

e)

chillers til komfortkøling, hvor det kolde vands udløbstemperatur er lavere end + 2 °C, og HT-chillers til proceskøling, hvor det kolde vands udløbstemperatur er under + 2 °C eller over + 12 °C

f)

produkter, som først og fremmest er beregnet til fyring med biomassebrændsel

g)

produkter til fyring med fast brændsel

h)

produkter, som leverer varme eller kulde og samtidig elektricitet (»samproduktion«) gennem forbrænding af brændsel eller en omdannelsesproces

i)

produkter i anlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (8) om industriemissioner

j)

HT-chillers til proceskøling, som udelukkende fungerer med fordampningskondensering

k)

specialfremstillede produkter, som samles på brugsstedet, og som kun fremstilles i ét eksemplar

l)

HT-chillers til proceskøling, hvor kølingen sker ved hjælp af en absorptionsproces, der anvender varme som energikilde, og

m)

luftvarmeprodukter og/eller køleprodukter, hvis primære funktion er produktion eller opbevaring af letfordærvelige materialer ved specifikke temperaturer i kommercielle, institutionelle eller industrielle anlæg, og som har rumopvarmning og/eller rumkøling som en sekundær funktion, og hvor rumopvarmnings- og/eller rumkølingsfunktionens virkningsgrad afhænger af den primære funktion.

Artikel 2

Definitioner

Ud over definitionerne i direktiv 2009/125/EF gælder følgende definitioner:

1)   »luftvarmeprodukt«: et apparat, som

a)

producerer eller leverer varme til et luftbåret varmesystem

b)

har en eller flere varmeproducerende enheder og

c)

kan omfatte et luftbåret varmesystem til at fordele luften direkte ind i det opvarmede rum ved hjælp af en blæser.

En varmeproducerende enhed beregnet til et luftvarmeprodukt og en luftvarmeproduktindkapsling, som er beregnet til indbygning af en sådan varmeproducerende enhed, anses tilsammen for at være et luftvarmeprodukt

2)   »luftbåret varmesystem«: de nødvendige komponenter og/eller det nødvendige udstyr til at levere varm luft ved hjælp af en blæser, enten via luftkanaler eller direkte i det opvarmede rum, for at nå og bibeholde en ønsket indendørs temperatur og et niveau af termisk komfort for personer i et lukket rum, f.eks. en bygning eller dele heraf

3)   »varmeproducerende enhed«: den del af et luftvarmeprodukt, som producerer nyttevarme ved hjælp af en eller flere af følgende processer:

a)

forbrænding af flydende eller gasformige brændsler

b)

Joule-effekten i varmelegemerne i et elektrisk modstandsopvarmningssystem

c)

ved at optage varme fra den omgivende luft, udsugningsluft, vand eller underjordisk(e) varmekilde(r) og overføre denne varme til det luftbårne varmesystem ved hjælp af en dampkompressionscyklus eller en sorptionscyklus

4)   »køleprodukt«: et apparat, som:

a)

omfatter, eller leverer kold luft eller koldt vand til, et luftbåret kølesystem eller et vandbåret kølesystem og

b)

har en eller flere kuldeproducerende enheder.

En kuldeproducerende enhed beregnet til et køleprodukt og en køleproduktindkapsling, som er beregnet til indbygning af en sådan kuldeproducerende enhed, anses tilsammen for at være et køleprodukt

5)   »luftbåret kølesystem«: de nødvendige komponenter og/eller det nødvendige udstyr til at levere kølet luft ved hjælp af en blæser, enten via luftkanaler eller direkte i det kølede rum, for at nå og bibeholde en ønsket indendørs temperatur og et niveau af termisk komfort for personer i et lukket rum, f.eks. en bygning eller dele heraf

6)   »vandbåret kølesystem«: de nødvendige komponenter og/eller det nødvendige udstyr til fordeling af koldt vand og overførsel af varme fra indendørs områder til koldt vand for at nå og bibeholde en ønsket indendørs temperatur og et niveau af termisk komfort for personer i et lukket rum, f.eks. en bygning eller dele heraf

7)   »kuldeproducerende enhed«: den del af et køleprodukt som genererer en temperaturforskel, som gør det muligt at optage varme fra varmekilden, køle det indendørs rum og overføre varmen til et varmedræn, f.eks. den omgivende luft, vand eller jorden, ved hjælp af en dampkompressionscyklus eller en sorptionscyklus

8)   »chiller til komfortkøling«: et køleprodukt,

a)

hvis indendørs varmeveksler (fordamperen) optager varme fra et vandbåret kølesystem (varmekilden), dimensioneret til drift med en udløbstemperatur for det kolde vand på + 2 °C eller derover

b)

som har en kuldeproducerende enhed og

c)

hvis udendørs varmeveksler (kondensatoren) afgiver varmen til varmedræn såsom den omgivende luft, vand eller jorden

9)   »fancoil-enhed«: et apparat, som sørger for cirkulation af indendørs luft med henblik på et eller flere formål, f.eks. opvarmning, køling, affugtning og filtrering af indendørs luft, med sigte på at nå et niveau af termisk komfort for personer, men som ikke omfatter en varmeproducerende eller kuldeproducerende enhed og heller ikke en udendørs varmeveksler. Apparatet kan have nogle få kanaler til indtag og udløb af luft, herunder konditioneret luft. Produktet kan være udformet til indbygning eller have en indkapsling, så det kan placeres i det rum, hvor luften skal konditioneres. Det kan have en varmeproducerende enhed, som anvender Joule-effekten, og som kun anvendes som backup-varmeaggregat

10)   »HT-chiller til proceskøling«: et produkt,

a)

med mindst én indbygget kompressor, der drives af eller er beregnet til drift med en elmotor, og med mindst én fordamper

b)

som kan nedkøle og vedvarende bibeholde en væskes temperatur med henblik på at levere køling til et køleudstyr eller -system, som ikke har til formål at levere rumkøling for at nå et niveau af termisk komfort for personer

c)

som kan levere sin nominelle kuldeydelse med en udløbstemperatur ved den indendørs varmeveksler på 7 °C ved standarddriftsforhold

d)

som eventuelt har indbygget kondensator, kølekredsløbselementer eller andet hjælpeudstyr

11)   »nominel kuldeydelse (P)«: den kuldeydelse (i kW), som HT-chilleren til proceskøling kan nå ved fuldlastdrift og målt ved en luftindløbstemperatur på 35 °C for luftkølede HT-chillers til proceskøling og en vandindløbstemperatur på 30 °C for vandkølede HT-chillers til proceskøling

12)   »luftkølet HT-chiller til proceskøling«: en HT-chiller til proceskøling, hvor varmeoverførselsmediet på kondenseringssiden er luft

13)   »vandkølet HT-chiller til proceskøling«: en HT-chiller til proceskøling, hvor varmeoverførselsmediet på kondenseringssiden er vand eller en væske

14)   »biomassebrændsel«: brændsel fremstillet på grundlag af biomasse

15)   »biomasse«: den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede erhvervsgrene, herunder fiskeri og akvakultur, og den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald

16)   »fast brændsel«: brændsel, der er fast ved normale indendørs temperaturer

17)   »nominel varmeydelse (Prated,h: den varmeydelse (i kW), som en varmepumpe, et luftvarmeanlæg eller fancoil-enheder kan nå ved »standarddriftsforhold«

18)   »nominel køleydelse (Prated,c: den køleydelse (i kW), som en chiller til komfortkøling og/eller et klimaanlæg eller fancoil-anlæg kan levere ved rumkøling ved »standarddriftsforhold«

19)   »standarddriftsforhold«: de driftsforhold, under hvilke chillers til komfortkøling, klimaanlæg og varmepumper prøves for at bestemme deres nominelle varmeydelse og nominelle køleydelse, lydeffektniveau og/eller emissionsniveau for nitrogenoxider. For produkter med intern forbrændingsmotor er det rpm-ækvivalenten (Erpmequivalent)

20)   »udløbstemperatur for koldt vand«: temperaturen (i °C) af udløbsvandet for en chiller til komfortkøling.

Til brug i forbindelse med bilag II-V er der anført yderligere definitioner i bilag I.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design og tidsplan

1.   Kravene til miljøvenligt design for luftvarmeprodukter, køleprodukter, fancoil-enheder og HT-chillers til proceskøling er anført i bilag II.

2.   De forskellige krav til miljøvenligt design træder i kraft efter følgende tidsplan:

a)

Fra den 1. januar 2018:

i)

skal luftvarmeprodukter opfylde kravene i punkt 1, litra a), og punkt 5 i bilag II

ii)

skal køleprodukter opfylde kravene i punkt 2, litra a), og punkt 5 i bilag II

iii)

skal HT-chillers til proceskøling opfylde kravene i punkt 3, litra a), og punkt 5 i bilag II

iv)

skal fancoil-enheder opfylde kravene i punkt 5 i bilag II

b)

Fra den 26. september 2018:

i)

skal luftvarmeprodukter og køleprodukter opfylde kravene i punkt 4, litra a), i bilag II

c)

Fra den 1. januar 2021:

i)

skal luftvarmeprodukter opfylde kravene i punkt 1, litra b), i bilag II

ii)

skal køleprodukter opfylde kravene i punkt 2, litra b), i bilag II

iii)

skal HT-chillers til proceskøling opfylde kravene i punkt 3, litra b), i bilag II

iv)

skal luftvarmeprodukter opfylde kravene i punkt 4, litra b), i bilag II.

3.   Om kravene til miljøvenligt design er opfyldt, fastslås ved målinger og beregninger, der opfylder kravene i bilag III.

Artikel 4

Overensstemmelsesvurdering

Producenterne kan i forbindelse med proceduren for overensstemmelsesvurdering, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, vælge enten den interne designkontrol, der er fastsat i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastsat i direktivets bilag V.

Producenterne skal forelægge teknisk dokumentation, som omfatter de oplysninger, der er anført i punkt 5, litra c), i denne forordnings bilag II.

Artikel 5

Kontrolprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal anvende den kontrolprocedure, der er fastsat i bilag IV til denne forordning, når de udfører de i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF omhandlede markedstilsyn, for at sikre, at der er overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bilag II til denne forordning.

Artikel 6

Referenceværdier (benchmarks)

De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling på markedet på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden er anført i bilag V.

Artikel 7

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af den teknologiske udvikling af luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling. Den forelægger resultaterne af revisionen for Konsultationsforummet for Miljøvenligt Design senest den 1. januar 2022. Revisionen skal omfatte en vurdering af følgende aspekter:

a)

hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for så vidt angår direkte drivhusgasemissioner, der skyldes kølemidler

b)

hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for så vidt angår HT-chillers til proceskøling, som anvender fordampningskondensering, og HT-chillers til proceskøling, som anvender absorptionsteknologi

c)

hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte strengere krav til miljøvenligt design for energieffektiviteten og emissionen af nitrogenoxider for luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling

d)

hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for støjemissionen af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder

e)

hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte krav til emissioner på grundlag af nyttevarme- eller nyttekøleproduktionen i stedet for energitilførslen

f)

hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for luftvarmeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

g)

hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte krav til energimærkning for luftvarmeprodukter til husholdningsbrug

h)

hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte strengere krav til miljøvenligt design for C2- og C4-luftvarmeanlæg

i)

hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fastsætte strengere krav til miljøvenligt design for rooftop-klimaanlæg og kanaltilsluttede klimaanlæg samt varmepumper

j)

hvorvidt tredjepartscertificering er hensigtsmæssig og

k)

for alle produkter — værdien af de tilladte tolerancer i forbindelse med kontrollen, jf. kontrolprocedurerne i bilag IV.

Artikel 8

Undtagelse

1.   Indtil den 1. januar 2018 kan medlemsstaterne tillade, at luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling bringes i omsætning og/eller tages i brug, hvis de på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden er i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser om årsvirkningsgrad eller sæsonenergivirkningsfaktor.

2.   Indtil den 26. september 2018 kan medlemsstaterne tillade, at luftvarmeprodukter og køleprodukter bringes i omsætning og/eller tages i brug, hvis de på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden er i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser om emission af nitrogenoxider.

Artikel 9

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1188 af 28. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning (EUT L 193 af 21.7.2015, s. 76).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2012 af 6. marts 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af klimaanlæg og komfortventilatorer (EUT L 72 af 10.3.2012, s. 7).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 813/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (EUT L 239 af 6.9.2013, s. 136).

(7)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1095 af 5. maj 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling (EUT L 177 af 8.7.2015, s. 19).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).


BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-V

I forbindelse med denne forordning gælder ud over definitionerne i direktiv 2009/125/EF følgende definitioner:

Fælles definitioner

1)   »omregningskoefficient« (CC): en koefficient, der afspejler elproduktionens anslåede gennemsnitlige effektivitet på 40 % i EU, jf. bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (1); værdien af omregningskoefficienten er CC = 2,5

2)   »øvre brændværdi« (GCV): den samlede varmemængde, der frigøres af en brændselsenhed, når den forbrændes fuldstændigt med oxygen, og når forbrændingsprodukterne nedkøles til omgivelsestemperatur; denne varmemængde omfatter kondensationsvarme fra vanddamp i brændslet og vanddamp, der dannes ved forbrænding af hydrogen i brændslet

3)   »globalt opvarmningspotentiale« (GWP): en drivhusgas' klimaopvarmningspotentiale set i forhold til kuldioxids (CO2) potentiale, beregnet som opvarmningspotentialet over en periode på 100 år af et kilogram drivhusgas i forhold til et kilogram CO2; de anvendte GWP-værdier er de værdier, der er anført i bilag I, II og IV til forordning (EU) nr. 517/2014. GWP-værdier for blandinger af kølemidler baseres på den metode, der er anført i bilag IV til forordning (EU) nr. 517/2014.

4)   »luftgennemstrømning«: luftgennemstrømningen i m3/h målt ved luftudløbet på køleanlægs, klimaanlægs eller varmepumpers indendørs og/eller udendørs dele (hvis relevant) og fancoil-enheder under standarddriftsforhold for køling (eller opvarmning, hvis produktet ikke har en kølefunktion)

5)   »lydeffektniveau« (LWA ): det A-vægtede lydeffektniveau (i dB) indendørs og/eller udendørs målt ved standarddriftsforhold

6)   »supplerende varmeenhed«: en varmeproducerende enhed i et luftvarmeprodukt, der producerer ekstra varme under forhold, hvor varmelasten overstiger den primære varmeproducerende enheds varmeydelse

7)   »primær varmeproducerende enhed«: den varmeproducerende enhed i et luftvarmeprodukt, som bidrager mest til den samlede mængde varme, der leveres over varmesæsonen

8)   »årsvirkningsgrad ved rumopvarmning« (ηs,h ): forholdet (i %) mellem det årlige referencevarmebehov for en varmesæson, der dækkes af et luftvarmeprodukt, og det årlige energiforbrug til opvarmning, korrigeret for bidrag, der tager højde for temperaturstyring og elforbrug til brine-pumpe(r), hvis relevant

9)   »årsvirkningsgrad ved rumkøling« (ηs,c ): forholdet (i %) mellem det årlige referencekølebehov for en kølesæson, der dækkes af et køleprodukt, og det årlige energiforbrug til køling, korrigeret for bidrag, der tager højde for temperaturstyring og elforbrug til brine-pumpe(r), hvis relevant

10)   »temperaturstyring«: udstyr, der danner grænseflade mod slutbrugeren for så vidt angår værdier og tidsrum for ønsket indetemperatur, og som sender relevante data om f.eks. faktiske inde- og/eller udetemperaturer til en grænseflade på luftvarmeproduktet eller køleproduktet, f.eks. en CPU, og dermed bidrager til reguleringen af indetemperaturen

11)   »bin« (binj ): en kombination af en »udetemperatur (Tj )« og »bin-timer (hj )«, jf. bilag III, tabel 26, 27 og 28

12)   »bin-timer« (hj ): antallet af timer pr. sæson (timer/år), hvor en udetemperatur optræder for hver bin, jf. bilag III, tabel 26, 27 og 28

13)   »indetemperatur« (Tin ): tørtemperaturen indendørs, angivet i °C; den relative luftfugtighed kan angives ved en tilsvarende vådtemperatur

14)   »udetemperatur« (Tj ): tørtemperaturen udendørs, angivet i °C; den relative luftfugtighed kan angives ved en tilsvarende vådtemperatur

15)   »ydelsesregulering«: muligheden for en varmepumpe, et klimaanlæg, en chiller til komfortkøling eller en HT-chiller til proceskøling til at kunne ændre opvarmnings- eller køleydelsen ved at ændre kølemidlets(-ernes) volumenstrøm; betegnelsen; »fast« bruges, hvis volumenstrømmen ikke kan ændres, »trinvis«, hvis volumenstrømmen kan ændres eller varieres i serier på højst to trin, og »variabel«, hvis volumenstrømmen kan ændres eller varieres i serier på mindst tre trin

16)   »koefficient for effektivitetstab ((Cdh ) for opvarmning og (Cdc ) for køling eller kulde)«: målet for effektivitetstab på grund af et produkts cykliske aktivitet; hvis den ikke fastslås ved målinger, er standardkoefficienten for effektivitetstab 0,25 for et klimaanlæg eller en varmepumpe, og 0,9 for en chiller til komfortkøling eller en HT-chiller til proceskøling

17)   »nitrogenoxidemissioner«: de samlede emissioner af nitrogenmonoxid og nitrogendioxid fra luftvarmeprodukter eller køleprodukter, der fyres med gasformige eller flydende brændsler, udtrykt i nitrogendioxid, målt, når den nominelle varmeydelse leveres, udtrykt i mg/kWh på grundlag af GCV

Definitioner i forbindelse med luftvarmeanlæg

18)   »luftvarmeanlæg«: et luftvarmeprodukt, som overfører varmen fra en varmeproducerende enhed, direkte til luft, og som omfatter eller fordeler varmen gennem et luftbåret varmesystem

19)   »luftvarmeanlæg til gasformigt/flydende brændsel«: et luftvarmeanlæg, hvis varmeproducerende enhed anvender forbrænding af gasformigt eller flydende brændsel

20)   »luftvarmeanlæg til elektricitet«: et luftvarmeanlæg, hvis varmeproducerende enhed anvender Jouleeffekten i elektrisk modstandsopvarmning

21)   »B1-luftvarmeanlæg«: et luftvarmeanlæg til gasformige/flydende brændsler, beregnet til at blive tilsluttet et røgrør med naturligt aftræk, som fører forbrændingsresterne ud af det rum, hvor B1-luftvarmeanlægget er placeret, og som henter forbrændingsluften direkte fra rummet; et type B1-luftvarmeanlæg markedsføres kun som et B1-luftvarmeanlæg

22)   »C2-luftvarmeanlæg«: et luftvarmeanlæg til gasformige/flydende brændsler, som specielt er beregnet til at hente forbrændingsluften fra et delt aftrækssystem, der har flere apparater tilsluttet, og til at føre røggas til aftrækssystemet; et type C2-luftvarmeanlæg markedsføres kun som et C2-luftvarmeanlæg

23)   »C4-luftvarmeanlæg«: et luftvarmeanlæg til gasformige/flydende brændsler, som specielt er beregnet til at hente forbrændingsluften fra et delt aftrækssystem, der har flere apparater tilsluttet, og til at føre røggas til et andet rør i røggassystemet; et type C4-luftvarmeanlæg markedsføres kun som et C4-luftvarmeanlæg

24)   »mindste ydelse«: luftvarmeanlæggets mindste varmeydelse (Pmin ), udtrykt i kW

25)   »virkningsgrad ved nominel varmeydelse« (ηnom ): forholdet (i %) mellem den nominelle varmeydelse og den samlede energitilførsel for at opnå varmeydelsen, hvorved den samlede energitilførsel baseres på brændslets GCV, hvis der fyres med gasformigt/flydende brændsel

26)   »virkningsgrad ved mindste ydelse« (ηpl ): forholdet (i %) mellem den mindste ydelse og den samlede energitilførsel for at opnå varmeydelsen, hvorved den samlede energitilførsel baseres på brændslets GCV

27)   »årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i aktiv tilstand« (ηs,on ): den termiske årsvirkningsgrad ganget med emissionseffektiviteten, udtrykt i %

28)   »termisk årsvirkningsgrad ved rumopvarmning« (ηs,th ): det vægtede gennemsnit af virkningsgraden ved nominel varmeydelse og virkningsgraden ved mindste ydelse, som tager højde for transmissionstab

29)   »emissionseffektivitet« (ηs,flow ): en korrektion, som anvendes ved beregningen af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand, og som tager højde for den opvarmede lufts ækvivalente luftstrøm og varmeydelsen

30)   »transmissionstabsfaktor« (Fenv ): tabet (i %) i årsvirkningsgrad ved rumopvarmning på grund af den varmeproducerende enheds varmetab til områder uden for det rum, der skal opvarmes

31)   »supplerende elforbrug«: tabene (i %) i årsvirkningsgrad ved rumopvarmning som følge af elforbrug ved nominel varmeydelse (elmax ), ved mindste ydelse (elmin ) og i standbytilstand (elsb )

32)   »pilotflammetab«: tabene (i %) i årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, som skyldes tændbrænderens elforbrug

33)   »permanent pilotflammes elforbrug« (Pign ): elforbruget (i W) til en brænder, der har til formål at tænde hovedbrænderen, og som kun kan slukkes ved brugerens indgriben, baseret på brændslets GCV

34)   »røggastab«: tab (i %) i årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i perioder, hvor den primære varmeproducerende enhed ikke er i drift

Definitioner for varmepumper, klimaanlæg og chillers til komfortkøling

35)   »varmepumpe«: et luftvarmeprodukt:

a)

hvis udendørs varmeveksler (fordamperen) optager varme fra den omgivende luft, udsugningsluft, vand eller varmekilder i jorden

b)

som har en varmeproducerende enhed, der anvender en dampkompressionscyklus eller en sorptionscyklus

c)

hvis indendørs varmeveksler (kondensatoren) afgiver varmen til et luftbåret varmesystem

d)

som kan være udstyret med en supplerende varmeenhed

e)

som kan være reversibel, dvs. den fungerer som et klimaanlæg

36)   »luft-luft-varmepumpe«: en varmepumpe, som har en varmeproducerende enhed, der anvender en dampkompressionscyklus, som drives af en elmotor eller en intern forbrændingsmotor, og hvor den udendørs varmeveksler (fordamperen) muliggør overførsel af varme fra den omgivende luft

37)   »vand/væske-luft-varmepumpe«: en varmepumpe, som har en varmeproducerende enhed, der anvender en dampkompressionscyklus, som drives af en elmotor eller en intern forbrændingsmotor, og hvor den udendørs varmeveksler (fordamperen) muliggør overførsel af varme fra vand eller væske

38)   »rooftop-varmepumpe«: en luft-luft-varmepumpe drevet af en elkompressor, hvor fordamper, kompressor og kondensator er integreret i én enhed

39)   »sorptionsvarmepumpe«: en varmepumpe med en varmeproducerende enhed, som anvender en sorptionscyklus baseret på ekstern forbrænding af brændsel og/eller en varmedrevet proces

40)   »multisplit-varmepumpe«: en varmepumpe, som har en eller flere indendørs enheder, et eller flere kuldekredsløb, en eller flere kompressorer og en eller flere udendørs enheder, og hvor enhederne indendørs kan være individuelt styret

41)   »klimaanlæg«: et køleprodukt, som leverer rumkøling, og:

a)

hvis indendørs varmeveksler (fordamperen) optager varme fra et luftbåret kølesystem (varmekilden)

b)

som har en kuldeproducerende enhed, der anvender en dampkompressionscyklus eller en sorptionscyklus

c)

hvis udendørs varmeveksler (kondensatoren) afgiver varme til den omgivende luft, vand eller til jorden, og som kan omfatte overførsel af varme baseret på fordampning af eksternt tilført vand

d)

som kan være reversibelt, dvs. det fungerer som en varmepumpe

42)   »luft-luft-klimaanlæg«: et klimaanlæg, som har en kuldeproducerende enhed, der anvender en dampkompressionscyklus, som drives af en elmotor eller en intern forbrændingsmotor, og hvor den udendørs varmeveksler (kondensatoren) muliggør overførsel af varme til den omgivende luft

43)   »vand/væske-luft-klimaanlæg«: et klimaanlæg, som har en kuldeproducerende enhed, der anvender en dampkompressionscyklus, som drives af en elmotor eller en intern forbrændingsmotor, og hvor den udendørs varmeveksler (kondensatoren) muliggør overførsel af varme til vand eller en væske

44)   »rooftop-klimaanlæg«: et luft-luft-klimaanlæg drevet af en elkompressor, hvor fordamper, kompressor og kondensator er integreret i én enhed

45)   »multisplit-klimaanlæg«: et klimaanlæg, som har en eller flere indendørs enheder, et eller flere kuldekredsløb, en eller flere kompressorer og en eller flere udendørs enheder, og hvor enhederne indendørs kan være individuelt styret

46)   »sorptionsklimaanlæg«: et klimaanlæg med en kuldeproducerende enhed, som anvender en sorptionscyklus baseret på ekstern forbrænding af brændsel og/eller en varmedrevet proces

47)   »luft-vand-chiller til komfortkøling«: en chiller til komfortkøling, som har en kuldeproducerende enhed, der anvender en dampkompressionscyklus, som drives af en elmotor eller en intern forbrændingsmotor, og hvor den udendørs varmeveksler (kondensatoren) muliggør overførsel af varme til luft, herunder varmeoverførsel baseret på fordampning af eksternt tilført vand i denne luft, forudsat at apparatet også kan fungere uden ekstra tilført vand, kun ved brug af luft

48)   »vand/væske-vand-chiller til komfortkøling«: en chiller til komfortkøling, som har en kuldeproducerende enhed, der anvender en dampkompressionscyklus, som drives af en elmotor eller en intern forbrændingsmotor, og hvor den udendørs varmeveksler (kondensatoren) muliggør overførsel af varme til vand eller en væske, dog ikke varmeoverførsel baseret på fordampning af eksternt tilført vand

49)   »sorptionschiller til komfortkøling«: en chiller til komfortkøling med en kuldeproducerende enhed, som anvender en sorptionscyklus baseret på ekstern forbrænding af brændsel og/eller en varmedrevet proces

Definitioner i forbindelse med beregningsmetoden for chillers til komfortkøling, klimaanlæg og varmepumper

50)   »dimensionerende referencebetingelser«: kombinationen af den »dimensionerende referencetemperatur«, den »maksimale bivalenttemperatur« og den »maksimale temperaturgrænse for drift«, jf. bilag III, tabel 24

51)   »dimensionerende referencetemperatur«: »udetemperaturen« (i °C) for enten køling (Tdesign,c ) eller opvarmning (Tdesign,h ), der er angivet i bilag III, tabel 24, hvor »dellastfaktoren« er lig med 1, og som varierer alt efter køle- eller varmesæsonen

52)   »bivalenttemperatur« (Tbiv ): den udetemperatur (Tj ) (i °C), for hvilken producenten har oplyst, at varmeydelsen er lig med dellasten for opvarmning, hvilket indebærer, at hvis temperaturen er lavere, må den oplyste varmeydelse suppleres med elektrisk backup-varmeydelse for at dække varmedellasten

53)   »temperaturgrænse for drift« (Tol ): den af producenten oplyste udetemperatur (i °C) ved opvarmning, som er den nedre temperaturgrænse for, at varmepumpen kan levere nogen varmeydelse, og hvor den oplyste varmeydelse er nul

54)   »dellastfaktor« (pl(Tj)): »udetemperaturen« minus 16 °C divideret med den »dimensionerende referencetemperatur« minus 16 °C, for enten rumkøling eller rumopvarmning

55)   »sæson«: et sæt omgivelsesforhold udpeget som enten en varmesæson eller en kølesæson, som for hver bin beskriver kombinationen af udetemperaturer og antallet af bin-timer for den pågældende sæson

56)   »varmedellast« (Ph(Tj)): varmelasten (i kW) ved en specifik udetemperatur beregnet som den dimensionerende varmelast ganget med dellastfaktoren

57)   »køledellast« (Pc(Tj ): kølelasten (i kW) ved en specifik udetemperatur beregnet som den dimensionerende kølelast ganget med dellastfaktoren

58)   »sæsonenergieffektivitetsfaktor« (SEER): klimaanlæggets eller chilleren til komfortkølings overordnede energieffektivitetsfaktor, der er repræsentativ for kølesæsonen, beregnet som det årlige »referencekølebehov« divideret med det »årlige energiforbrug til køling«

59)   »sæsoneffektivitetsfaktor« (SCOP): den overordnede effektivitetsfaktor for en varmepumpe til elektricitet, som er repræsentativ for varmesæsonen, beregnet som det årlige referencevarmebehov divideret med det »årlige energiforbrug til opvarmning«

60)   »årligt referencekølebehov« (QC ): det referencekølebehov (i kWh), der skal bruges som grundlag for beregningen af SEER og beregnes som produktet af den dimensionerende kølelast (Pdesign,c ) og køletimeækvivalenterne (HCE )

61)   »årligt referencevarmebehov« (QH ): referencevarmebehovet (i kWh), der vedrører en bestemt varmesæson, som skal bruges som grundlag for beregningen af SCOP og beregnes som produktet af den dimensionerende varmelast (Pdesign,h ) og varmetimeækvivalenterne (HHE )

62)   »årligt energiforbrug til køling« (QCE ): energiforbruget (i kWh), der kræves for at dække det »årlige referencekølebehov«, der beregnes som det »årlige referencekølebehov« divideret med »sæsonenergieffektivitetsfaktoren i aktiv tilstand« (SEERon ), og apparatets elforbrug i kølesæsonen i følgende tilstande: termostat fra, standby og slukket samt krumtaphusopvarmning

63)   »årligt energiforbrug til opvarmning« (QHE ): energiforbruget (i kWh), der kræves for at dække det »årlige referencevarmebehov«, der vedrører en bestemt varmesæson, og som beregnes som det »årlige referencevarmebehov« divideret med »sæsoneffektivitetsfaktoren i aktiv tilstand« (SCOPon ), og apparatets elforbrug i varmesæsonen i følgende tilstande: termostat fra, standby og slukket samt krumtaphusopvarmning

64)   »køletimeækvivalenter« (HCE ): det skønnede antal timer pr. år, hvor apparatet skal levere den »dimensionerende kølelast« (Pdesign,c ) for at dække det »årlige referencekølebehov«, udtrykt i timer

65)   »varmetimeækvivalenter« (HHE ): det skønnede antal timer pr. år, hvor et varmepumpeluftvarmeanlæg skal levere den dimensionerende varmelast for at dække det årlige referencevarmebehov, udtrykt i timer

66)   »sæsonenergieffektivitetsfaktor i aktiv tilstand« (SEERon ): den gennemsnitlige energieffektivitetsfaktor for apparatet i aktiv køletilstand, sammensat af dellast og bin-specifikke energieffektivitetsfaktorer (EERbin(Tj)) og vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer

67)   »sæsoneffektivitetsfaktor i aktiv tilstand« (SCOPon ): den gennemsnitlige effektivitetsfaktor for varmepumpen i aktiv opvarmningstilstand for varmesæsonen, sammensat af dellast, elektrisk backup-varmeydelse (hvis påkrævet) og bin-specifikke effektivitetsfaktorer (COPbin(Tj)) og vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer

68)   »bin-specifik effektivitetsfaktor« (COPbin(Tj)): den effektivitetsfaktor for varmepumpen, der er specifik for hver binj med udetemperatur (Tj ) i en sæson, afledt af dellasten, den oplyste ydelse og den oplyste effektivitetsfaktor (COPd(Tj)) og beregnet for andre bins gennem inter/ekstrapolation, og om nødvendigt korrigeret med koefficienten for effektivitetstab

69)   »bin-specifik energieffektivitetsfaktor« (EERbin(Tj)): den energieffektivitetsfaktor, der er specifik for hver binj med udetemperatur (Tj ) i en sæson, afledt af dellasten, den oplyste ydelse og den oplyste energieffektivitetsfaktor (EERd(Tj)) og beregnet for andre bins gennem inter/ekstrapolation, og om nødvendigt korrigeret med koefficienten for effektivitetstab

70)   »oplyst varmeydelse« (Pdh(Tj)): varmeydelsen (i kW) fra en varmepumpes dampkompressionscyklus, der gælder for en udetemperatur (Tj ) og en indetemperatur (Tin ), som oplyst af producenten

71)   »oplyst køleydelse« (Pdc(Tj)): køleydelsen (i kW) fra et klimaanlægs eller en chiller til komfortkølings dampkompressionscyklus, der gælder for en udetemperatur (Tj ) og en indetemperatur (Tin ), som oplyst af producenten

72)   »dimensionerende varmelast« (Pdesign,h ): varmelasten (i kW) på en varmepumpe ved den dimensionerende referencetemperatur, hvorved den dimensionerende varmelast (Pdesign,h ) er lig med varmedellasten ved udetemperatur (Tj ) lig med den dimensionerende referencetemperatur for opvarmning (Tdesign,h )

73)   »dimensionerende kølelast« (Pdesign,c ): kølelasten (i kW) på en chiller til komfortkøling eller et klimaanlæg ved den dimensionerende referencetemperatur, hvorved den dimensionerende kølelast (Pdesign,c ) er lig med den oplyste køleydelse ved udetemperatur (Tj ) lig med den dimensionerende referencetemperatur for køling (Tdesign,c )

74)   »oplyst effektivitetsfaktor« (COPd(Tj)): effektivitetsfaktoren ved et begrænset antal angivne bins (j) med udetemperatur (Tj )

75)   »oplyst energieffektivitetsfaktor« (EERd(Tj)): energieffektivitetsfaktoren ved et begrænset antal angivne bins (j) med udetemperatur (Tj )

76)   »elektrisk backup-varmeydelse« (elbu(Tj)): varmeydelsen (i kW) fra en faktisk eller tænkt supplerende varmeenhed med en COP på 1, som supplerer den oplyste varmeydelse (Pdh(Tj)) for at dække varmedellasten (Ph(Tj)), hvis Pdh(Tj) er mindre end Ph(Tj), for udetemperaturen (Tj )

77)   »ydelsesforhold«: varmedellasten (Ph(Tj)) divideret med den oplyste varmeydelse (Pdh(Tj)) eller køledellasten (Pc(Tj)) divideret med den oplyste køleydelse Pdc(Tj)

Driftstilstande til brug ved beregning af årsvirkningsgraden for opvarmning eller køling for luftvarmeprodukter og køleprodukter

78)   »aktiv tilstand«: den tilstand, der svarer til timerne med en køle- eller varmelast fra bygningen, og hvor apparatets køle- eller varmefunktion er aktiveret. Tilstanden kan omfatte en cyklisk aktivitet, hvor apparatet starter og stopper for at nå eller bibeholde den ønskede indelufttemperatur

79)   »standbytilstand«: en tilstand, hvor luftvarmeanlægget, chilleren til komfortkøling, klimaanlægget eller varmepumpen er tilsluttet elnettet, er afhængig af energitilførsel fra elnettet for at fungere efter hensigten og kun tilbyder følgende funktioner, som kan stå til rådighed i ubegrænset tid: en reaktiveringsfunktion eller en reaktiveringsfunktion sammen med en simpel angivelse af, at reaktiveringsfunktionen er slået til, og/eller informations- eller statusvisning

80)   »reaktiveringsfunktion«: en funktion, der letter aktivering af andre tilstande, herunder tændt tilstand, ved hjælp af fjernomskiftning — der involverer fjernbetjening via netværk, intern sensor eller timer — til en tilstand, med det formål at aktivere yderligere funktioner, herunder hovedfunktionen

81)   »informations- eller statusvisning«: en kontinuerlig funktion, der giver informationer eller viser udstyrets status i et display, herunder klokkeslæt

82)   »slukket tilstand«: en tilstand, hvor chilleren til komfortkøling, klimaanlægget eller varmepumpen er tilsluttet elnettet og ikke yder nogen funktion. Som »slukket tilstand« betragtes også tilstande, som kun angiver »slukket tilstand«, og tilstande, der kun yder de funktioner, der er nødvendige for at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF (2)

83)   »termostat fra-tilstand«: den tilstand, der svarer til timerne, hvor der ikke er nogen køle- eller varmelast, og hvor apparatets køle- eller varmefunktion er tændt, men apparatet ikke er i drift; cyklisk aktivitet i aktiv tilstand anses ikke for at være termostat fra-tilstand

84)   »krumtaphusopvarmningstilstand«: den tilstand, hvor apparatet har aktiveret en varmegivende enhed for at forhindre, at der løber kølemiddel frem til kompressoren, med henblik på at begrænse kølemiddelkoncentrationen i olien ved kompressorstart

85)   »elforbrug i slukket tilstand« (POFF ): et apparats elforbrug (i kW) i slukket tilstand

86)   »elforbrug i termostat fra-tilstand« (PTO ): et apparats elforbrug (i kW) i termostat fra-tilstand

87)   »elforbrug i standbytilstand« (PSB ): et apparats elforbrug (i kW) i standbytilstand

88)   »elforbrug i krumtaphusopvarmningstilstand« (PCK ): et apparats elforbrug (i kW) i krumtaphusopvarmningstilstand

89)   »driftstimer i slukket tilstand« (HOFF ): det årlige antal timer, hvor apparatet anses for at være i slukket tilstand, og som afhænger af den bestemte sæson og funktion

90)   »driftstimer i termostat fra-tilstand« (HTO ): det årlige antal timer, hvor apparatet anses for at være i termostat fra-tilstand, og som afhænger af den bestemte sæson og funktion

91)   »driftstimer i standbytilstand« (HSB ): det årlige antal timer, hvor apparatet anses for at være i standbytilstand, og som afhænger af den bestemte sæson og funktion

92)   »driftstimer i krumtaphusopvarmningstilstand« (HCK ): det årlige antal timer, hvor apparatet anses for at være i krumtaphusopvarmningstilstand, og som afhænger af den bestemte sæson og funktion

Definitioner i forbindelse med beregningsmetoden for klimaanlæg, chillers til komfortkøling og varmepumper til brændsel

93)   »sæson-primærenergifaktor i køletilstand« (SPERc ): den overordnede energifaktor for klimaanlægget eller chilleren til komfortkøling, der er repræsentativ for kølesæsonen

94)   »sæson-gasvirkningsgrad i køletilstand« (SGUEc ): gasvirkningsgraden for hele kølesæsonen

95)   »gasvirkningsgrad ved dellast«: gasvirkningsgraden i køletilstand (GUEc,bin ) eller opvarmningstilstand (GUEh,bin ) ved udetemperatur Tj

96)   »gasvirkningsgrad ved oplyst ydelse«: gasvirkningsgraden i køletilstand (GUEcDC ) eller opvarmningstilstand (GUEhDC ) ved forholdene for oplyst ydelse, jf. bilag III, tabel 21, og korrigeret for apparatets eventuelle cykliske aktivitet, hvis den faktiske køleydelse (QEc ) overstiger kølelasten (Pc(Tj)) eller den faktiske varmeydelse (QEh ) overstiger varmelasten (Ph(Tj))

97)   »faktisk køleydelse« (QEc ): den målte køleydelse (i kW) korrigeret for varme, der afgives af anordninger (pumpe(r) eller blæser(e)), der sørger for, at varmeoverførselsmediet cirkulerer gennem den indendørs varmeveksler

98)   »faktisk varmegenvindingskapacitet«: den målte varmegenvindingskapacitet (i kW) korrigeret for varmen fra anordninger (pumpe(r)) i varmegenvindingskredsløbet for køling (QEhr,c ) eller opvarmning (QEhr,h )

99)   »målt varmetilførsel til køling« (Qgmc ): den målte brændselstilførsel (i kW) ved dellastforhold, jf. bilag III, tabel 21

100)   »hjælpeenergi-sæsoneffektivitetsfaktor i køletilstand« (SAEFc ): hjælpeenergieffektiviteten for kølesæsonen, inklusive bidraget fra følgende tilstande: termostat fra, standby og slukket samt krumtaphusopvarmning

101)   »årligt referencekølebehov« (QC ): det årlige kølebehov beregnet som produktet af den dimensionerende kølelast (Pdesign,c ) og køletimeækvivalenterne (HCE )

102)   »hjælpeenergi-sæsoneffektivitetsfaktor i køletilstand i aktiv tilstand« (SAEFc,on ): hjælpeenergieffektiviteten for kølesæsonen, eksklusive bidraget fra følgende tilstande: termostat fra, standby og slukket samt krumtaphusopvarmning

103)   »hjælpeenergieffektivitetsfaktor i køletilstand ved dellast« (AEFc,bin ): hjælpeenergieffektiviteten ved køling ved udetemperatur (Tj )

104)   »elektrisk effektoptag i køletilstand« (PEc ): det faktiske effektoptag (i kW) i køletilstand

105)   »sæson-primærenergifaktor i opvarmningstilstand« (SPERh ): den overordnede energifaktor for varmepumpen til brændsel, der er repræsentativ for varmesæsonen

106)   »sæson-gasvirkningsgrad i opvarmningstilstand« (SGUEh ): gasvirkningsgraden for varmesæsonen

107)   »faktisk varmeydelse« (QEh ): den målte varmeydelse (i kW) korrigeret for varme, der afgives af anordninger (pumpe(r) eller blæser(e)), der sørger for, at varmeoverførselsmediet cirkulerer gennem den indendørs varmeveksler

108)   »målt varmetilførsel til opvarmning« (Qgmh ): den målte brændselstilførsel (i kW) ved dellastforhold, jf. bilag III, tabel 21

109)   »hjælpeenergi-sæsoneffektivitetsfaktor i opvarmningstilstand« (SAEFh ): hjælpeenergieffektiviteten for varmesæsonen, inklusive bidraget fra følgende tilstande: termostat fra, standby og slukket samt krumtaphusopvarmning

110)   »årligt referencevarmebehov« (QH ): det årlige varmebehov beregnet som produktet af den dimensionerende varmelast ganget med de årlige varmetimeækvivalenter (HHE)

111)   »hjælpeenergi-sæsoneffektivitetsfaktor i opvarmningstilstand i aktiv tilstand« (SAEFh,on ): hjælpeenergieffektiviteten for varmesæsonen, eksklusive bidraget fra følgende tilstande: termostat fra, standby og slukket samt krumtaphusopvarmning

112)   »hjælpeenergieffektivitetsfaktor i opvarmningstilstand ved dellast« (AEFh,bin ): hjælpeenergieffektiviteten ved opvarmning ved udetemperatur (Tj )

113)   »hjælpeenergieffektivitetsfaktor ved oplyst ydelse«: hjælpeenergieffektivitetsfaktoren i køletilstand (AEFc,dc ) eller opvarmningstilstand (AEFh,dc ) ved dellastforhold for oplyst ydelse, jf. bilag III, tabel 21, og korrigeret for apparatets eventuelle cykliske aktivitet, hvis den faktiske køleydelse (QEc ) overstiger kølelasten (Pc(Tj)) eller den faktiske varmeydelse (QEh ) overstiger varmelasten (Ph(Tj))

114)   »elektrisk effektoptag i opvarmningstilstand« (PEh ): det faktiske effektoptag (i kW) i opvarmningstilstand

115)   »NOx-emissioner fra varmepumper, chillers til komfortkøling og klimaanlæg med intern forbrændingsmotor«: de samlede emissioner af nitrogenmonoxid og nitrogendioxid fra varmepumper, chillers til komfortkøling og klimaanlæg med en intern forbrændingsmotor, målt ved standarddriftsforhold under anvendelse af en motor-rpm-ækvivalent, udtrykt i mg nitrogendioxid pr. kWh tilført brændsel på grundlag af GCV

116)   »motor-rpm-ækvivalent« (Erpmequivalent ): den interne forbrændingsmotors omdrejninger pr. minut beregnet på grundlag af et motor-rpm på hhv. 70, 60, 40 og 20 % dellast i opvarmningstilstand (eller køletilstand, hvis apparatet ikke har nogen opvarmningsfunktion) og vægtningsfaktorer på hhv. 0,15, 0,25, 0,30 og 0,30

Definitioner til brug i forbindelse med HT-chillers til proceskøling

117)   »nominelt effektoptag« (DA ): det elektriske effektoptag (i kW med to decimaler), som er nødvendig, for at en HT-chiller til proceskøling (inklusive kompressor, kondensatorens blæser(e) eller -pumpe(r), fordamperens pumpe(r) og evt. hjælpeudstyr) kan levere den nominelle kuldeydelse

118)   »nominel energieffektivitetsfaktor« (EERA ): den nominelle kuldeydelse i kW divideret med det nominelle effektoptag, udtrykt i kW med to decimaler

119)   »sæsonenergieffektivitetsfaktor« (SEPR): effektivitetsfaktoren for en HT-chiller til proceskøling ved standarddriftsforhold, som er repræsentativ for variationerne i last og omgivelsestemperatur over hele året og beregnet som forholdet mellem det årlige kuldebehov og det årlige elforbrug

120)   »årligt kuldebehov«: summen af hver bin-specifik kuldelast ganget med det modsvarende antal bin-timer

121)   »kuldelast«: den nominelle kuldeydelse (i kW med to decimaler) ganget med dellastfaktoren for HT-chillers til proceskøling

122)   »dellast« (PC(Tj)): kuldelasten (i kW med to decimaler) ved den specifikke omgivelsestemperatur (Tj ), beregnet som fuldlasten ganget med den dellastfaktor for HT-chillers til proceskøling, der modsvarer den samme omgivelsestemperatur Tj

123)   »dellastfaktor for HT-chillers til proceskøling (PR(Tj)):

a)

for HT-chillers til proceskøling med luftkølet kondensering er det omgivelsestemperaturen Tj minus 5 °C divideret med referenceomgivelsestemperaturen minus 5 °C ganget med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer højere end referenceomgivelsestemperaturen er dellastfaktoren for HT-chillers til proceskøling lig med 1. For omgivelsestemperaturer lavere end 5 °C er dellastfaktoren for HT-chillers til proceskøling 0,8

b)

for HT-chillers til proceskøling med vandkølet kondensering er det vandindløbstemperaturen (kondensatorens vandindløb) minus 9 °C divideret med referenceomgivelsestemperaturen ved kondensatorens vandindløb (30 °C) minus 9 °C ganget med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer (kondensatorens vandindløb) højere end referenceomgivelsestemperaturen er dellastfaktoren for HT-chillers til proceskøling lig med 1. For omgivelsestemperaturer lavere end 9 °C (kondensatorens vandindløb) er dellastfaktoren for HT-chillers til proceskøling 0,8.

c)

som angives i % med én decimal

124)   »årligt elforbrug«: beregnes som summen af forholdet mellem hvert bin-specifikt kølebehov og den modsvarende bin-specifikke energieffektivitetsfaktor, ganget med det modsvarende antal bin-timer

125)   »omgivelsestemperatur«:

a)

for HT-chillers til proceskøling med luftkølet kondensering er det luftens tørtemperatur i °C

b)

for HT-chillers til proceskøling med vandkølet kondensering er det vandindløbstemperaturen ved kondensatoren i °C

126)   »referenceomgivelsestemperatur«: omgivelsestemperaturen, angivet i °C, hvor dellastfaktoren for HT-chillers til proceskøling er lig med 1. Den fastsættes til 35 °C. For luftkølede HT-chillers til proceskøling fastsættes luftindløbstemperaturen til kondensatoren til 35 °C, og for vandkølede HT-chillers til proceskøling fastsættes vandindløbstemperaturen til kondensatoren til 30 °C med 35 °C udendørs lufttemperatur ved kondensatoren

127)   »energieffektivitetsfaktor ved dellast (EERPL(Tj): energieffektivitetsfaktoren for hver bin i året, afledt af den oplyste energieffektivitetsfaktor (EERDC ) for angivne bin og beregnet for andre bin ved lineær interpolation

128)   »oplyst kuldebehov«: kuldelasten ved angivne binforhold og beregnet som den nominelle kuldeydelse ganget med den modsvarende dellastfaktor for HT-chillers til proceskøling

129)   »oplyst energieffektivitetsfaktor (EERDC : HT-chillers til proceskølings energieffektivitetsfaktor ved et specifikt målepunkt, i givet fald korrigeret med koefficienten for effektivitetstab, hvis den oplyste minimumskuldeydelse overstiger kuldelasten, eller interpoleret, hvis de nærmeste oplyste kuldeydelser ligger over og under kuldelasten

130)   »oplyst effektoptag«: det elektriske effektoptag, som er nødvendigt for at HT-chillers til proceskøling kan levere den oplyste kuldeydelse ved et specifikt målepunkt

131)   »oplyst kuldeydelse«: den kuldeydelse, som HT-chillers til proceskøling leverer for at dække det oplyste kuldebehov ved et specifikt målepunkt

Definitioner i forbindelse med fancoil-enheder

132)   »samlet elektrisk effektoptag (Pelec: enhedens samlede elforbrug, herunder også til blæser(e) og udstyr.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 24).


BILAG II

Krav til miljøvenligt design

1.

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for luftvarmeprodukter:

a)

Fra den 1. januar 2018 må luftvarmeprodukters årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ikke ligge under værdierne i tabel 1:

Tabel 1

Første trin — mindste årsvirkningsgrader ved rumopvarmning for luftvarmeprodukter (%)

 

η s,h  (*1)

Luftvarmeanlæg til brændsler, dog undtaget B1-luftvarmeanlæg med en nominel nytteeffekt på under 10 kW, og undtaget C2- og C4-luftvarmeanlæg med en nominel nytteeffekt på under 15 kW

72

B1-luftvarmeanlæg med en nominel nytteeffekt på under 10 kW, og C2- og C4-luftvarmeanlæg med en nominel nytteeffekt på under 15 kW

68

Luftvarmeanlæg, elektrisk

30

Luft-luft-varmepumpe drevet af en elektrisk motor, dog ikke rooftop-varmepumpe

133

Rooftop-varmepumpe

115

Luft-luft-varmepumpe drevet af intern forbrændingsmotor

120

For multisplit-varmepumper skal producenten påvise overensstemmelsen med denne forordning på grundlag af målinger og beregninger i henhold til bilag III. For hver model udendørs enhed skal der i den tekniske dokumentation vedlægges en liste over anbefalede kombinationer med kompatible indendørs enheder. Overensstemmelseserklæringen skal være gældende for alle kombinationer, der opføres på listen. Listen over anbefalede kombinationer skal forelægges, inden køb/leasing/leje af en udendørs enhed.

b)

Fra den 1. januar 2021 må luftvarmeprodukters årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ikke ligge under værdierne i tabel 2:

Tabel 2

Andet trin — mindste årsvirkningsgrader ved rumopvarmning for luftvarmeprodukter (%)

 

η s,h  (*2)

Luftvarmeanlæg til brændsler, dog undtaget B1-luftvarmeanlæg med en nominel nytteeffekt på under 10 kW, og undtaget C2- og C4-luftvarmeanlæg med en nominel nytteeffekt på under 15 kW

78

Luftvarmeanlæg, elektrisk

31

Luft-luft-varmepumpe drevet af en elmotor, dog ikke rooftop-varmepumpe

137

Rooftop-varmepumpe

125

Luft-luft-varmepumpe drevet af intern forbrændingsmotor

130

For multisplit-varmepumper skal producenten påvise overensstemmelsen med denne forordning på grundlag af målinger og beregninger i henhold til bilag III. For hver model udendørs enhed skal der i den tekniske dokumentation vedlægges en liste over anbefalede kombinationer med kompatible indendørs enheder. Overensstemmelseserklæringen skal være gældende for alle kombinationer, der opføres på listen. Listen over anbefalede kombinationer skal forelægges, inden køb/leasing/leje af en udendørs enhed.

2.

Årsvirkningsgrad ved rumkøling for køleprodukter:

a)

Fra den 1. januar 2018 må køleprodukters årsvirkningsgrad ved rumkøling ikke ligge under værdierne i tabel 3:

Tabel 3

Første trin — mindste årsvirkningsgrader ved rumkøling for køleprodukter (%)

 

η s,c  (*3)

Luft-vand-chiller med oplyst køleydelse < 400 kW, hvis drevet af elmotor

149

Luft-vand-chiller med oplyst køleydelse ≥ 400 kW, hvis drevet af elmotor

161

Vand/væske-vand-chiller med oplyst køleydelse < 400 kW, hvis drevet af elmotor

196

Vand/væske-vand-chiller, 400 kW ≥ oplyst køleydelse < 1 500 kW, hvis drevet af elmotor

227

Vand/væske-vand-chiller med oplyst køleydelse ≥ 1 500 kW, hvis drevet af elmotor

245

Luft/vand-chiller til komfortkøling, hvis drevet af intern forbrændingsmotor

144

Luft-luft-klimaanlæg drevet af en elmotor, dog ikke rooftop-klimaanlæg

181

Rooftop-klimaanlæg

117

Luft-luft-klimaanlæg, drevet af intern forbrændingsmotor

157

For multisplit-klimaanlæg skal producenten påvise overensstemmelsen med denne forordning på grundlag af målinger og beregninger i henhold til bilag III. For hver model udendørs enhed skal der i den tekniske dokumentation vedlægges en liste over anbefalede kombinationer med kompatible indendørs enheder. Overensstemmelseserklæringen skal være gældende for alle kombinationer, der opføres på listen. Listen over anbefalede kombinationer skal forelægges, inden køb/leasing/leje af en udendørs enhed.

b)

Fra den 1. januar 2021 må køleprodukters årsvirkningsgrad ved rumkøling ikke ligge under værdierne i tabel 4:

Tabel 4

Andet trin — mindste årsvirkningsgrader ved rumkøling for køleprodukter (%)

 

η s,c  (*4)

Luft-vand-chiller med oplyst køleydelse < 400 kW, hvis drevet af elmotor

161

Luft-vand-chiller med oplyst køleydelse ≥ 400 kW, hvis drevet af elmotor

179

Vand/væske-vand-chiller med oplyst køleydelse < 400 kW, hvis drevet af elmotor

200

Vand/væske-vand-chiller, 400 kW ≥ oplyst køleydelse < 1 500 kW, hvis drevet af elmotor

252

Vand/væske-vand-chiller med oplyst køleydelse ≥ 1 500 kW, hvis drevet af elmotor

272

Luft-vand-chiller med oplyst ydelse ≥ 400 kW, hvis drevet af intern forbrændingsmotor

154

Luft-luft-klimaanlæg drevet af en elmotor, dog ikke rooftop-klimaanlæg

189

Rooftop-klimaanlæg

138

Luft-luft-klimaanlæg, drevet af intern forbrændingsmotor

167

For multisplit-klimaanlæg skal producenten påvise overensstemmelsen med denne forordning på grundlag af målinger og beregninger i henhold til bilag III. For hver model udendørs enhed skal der i den tekniske dokumentation vedlægges en liste over anbefalede kombinationer med kompatible indendørs enheder. Overensstemmelseserklæringen skal være gældende for alle kombinationer, der opføres på listen. Listen over anbefalede kombinationer skal forelægges, inden køb/leasing/leje af en udendørs enhed.

3.

Sæsonenergieffektivitetsfaktor for HT-chillers til proceskøling:

a)

Fra den 1. januar 2018 må sæsonenergieffektivitetsfaktoren for HT-chillers til proceskøling ikke ligge under værdierne i tabel 5:

Tabel 5

Første trin — sæsonenergieffektivitetsfaktor for HT-chillers til proceskøling

Varmeoverførselsmedium på kondensatorsiden

Nominel kuldeydelse

Mindsteværdi for SEPR  (*5)

Luft

PA < 400 kW

4,5

PA ≥ 400 kW

5,0

Vand

PA < 400 kW

6,5

400 kW ≤ PA < 1 500 kW

7,5

PA ≥ 1 500 kW

8,0

b)

Fra den 1. januar 2021 må sæsonenergieffektivitetsfaktoren for HT-chillers til proceskøling ikke ligge under værdierne i tabel 6:

Tabel 6

Andet trin — sæsonenergieffektivitetsfaktor for HT-chillers til proceskøling

Varmeoverførselsmedium på kondensatorsiden

Nominel kuldeydelse

Mindsteværdi for SEPR  (*6)

Luft

PA < 400 kW

5,0

PA ≥ 400 kW

5,5

Vand

PA < 400 kW

7,0

400 kW ≤ PA < 1 500 kW

8,0

PA ≥ 1 500 kW

8,5

4.

Emissioner af nitrogenoxider

a)

Fra den 26. september 2018 må emissionerne af nitrogenoxider, udtrykt som nitrogenoxid, for luftvarmeanlæg, varmepumper, chillers til komfortkøling og klimaanlæg ikke overstige værdierne i tabel 7:

Tabel 7

Første trin — maksimale nitrogenoxidemissioner, udtrykt i mg/kWh tilført brændsel på grundlag af GCV

Luftvarmeanlæg, der anvender gasformigt brændsel

100

Luftvarmeanlæg, der anvender flydende brændsel

180

Varmepumper, chillers til komfortkøling og klimaanlæg med en ekstern forbrændingsmotor, som anvender gasformigt brændsel

70

Varmepumper, chillers til komfortkøling og klimaanlæg med en ekstern forbrændingsmotor, som anvender flydende brændsel

120

Varmepumper, chillers til komfortkøling og klimaanlæg med en intern forbrændingsmotor, som anvender gasformigt brændsel

240

Varmepumper, chillers til komfortkøling og klimaanlæg med en intern forbrændingsmotor, som anvender flydende brændsel

420

b)

Fra den 1. januar 2021 må emissionerne af nitrogenoxider, udtrykt som nitrogenoxid, for luftvarmeanlæg ikke overstige værdierne i tabel 8:

Tabel 8

Andet trin — maksimale nitrogenoxidemissioner, udtrykt i mg/kWh tilført brændsel på grundlag af GCV

Luftvarmeanlæg, der anvender gasformigt brændsel

70

Luftvarmeanlæg, der anvender flydende brændsel

150

5.

Produktinformation:

a)

Fra den 1. januar 2018 skal brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører indeholde følgende produktoplysninger:

1)

for luftvarmeanlæg er det oplysningerne i tabel 9 i dette bilag, målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III

2)

for chillers til komfortkøling er det oplysningerne i tabel 10 i dette bilag, målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III

3)

for luft-luft-klimaanlæg er det oplysningerne i tabel 11 i dette bilag, målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III

4)

for vand/væske-luft-klimaanlæg er det oplysningerne i tabel 12 i dette bilag, målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III

5)

for fancoil-enheder er det oplysningerne i tabel 13 i dette bilag, målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III

6)

for varmepumper er det oplysningerne i tabel 14 i dette bilag, målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III

7)

for HT-chillers til proceskøling er det oplysningerne i tabel 15 i dette bilag, målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III

8)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når produktet samles, installeres eller vedligeholdes

9)

for så vidt angår varmeproducerende eller kuldeproducerende enheder beregnet til luftvarmeprodukter eller køleprodukter eller indkapslinger til luftvarmeprodukter eller køleprodukter, hvori sådanne varmeproducerende og kuldeproducerende enheder skal indbygges, deres karakteristika, anvisninger vedrørende samling for at sikre overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design for luftvarmeprodukter eller køleprodukter, og i givet fald listen over de af producenten anbefalede kombinationer

10)

for multisplit-varmepumper og multisplit-klimaanlæg, en liste over passende indendørs enheder

11)

for B1-, C2- og C4-luftvarmeanlæg, følgende standardtekst: »Dette luftvarmeanlæg er kun beregnet til at blive tilsluttet et aftrækssystem til røggas, som deles af flere husstande i bestående bygninger. På grund af en lavere virkningsgrad bør al anden brug af dette luftvarmeanlæg undgås, idet en sådan brug giver et større energiforbrug og højere driftsomkostninger.«

b)

Fra den 1. januar 2018 skal brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører indeholde følgende produktoplysninger:

1)

oplysninger med relevans for demontering, genvinding og/eller bortskaffelse, når produkterne er udtjente.

c)

den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer:

1)

de elementer, der er angivet i litra a)

2)

når oplysningerne om en specifik model er beregnet ud fra konstruktionen og/eller ekstrapoleret af andre kombinationer, bør den tekniske dokumentation indeholde nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at verificere nøjagtigheden af beregningerne, herunder detaljerede oplysninger om den matematiske model, der anvendes til at beregne sådanne kombinationers ydeevne, og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model, samt en liste over alle andre modeller, hvor oplysningerne i den tekniske dokumentation er opnået på samme vis.

d)

Producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører af chillere til komforkøling, luft-luft- og vand/væske-luft-klimaanlæg, varmpumper og HT-chillers til proceskøling skal på anmodning af laboratorier, som udfører markedstilsynkontroller, stille de nødvendige oplysninger til rådighed om en enheds indstillinger, som er anvendt for at bestemme dens oplyste ydelse og værdierne for SEER/EER, SCOP/COP og SEPR/COP (alt efter, hvad der er relevant), og angive, hvor sådanne oplysninger kan fås.

Tabel 9

Krav til produktoplysninger for luftvarmeanlæg

Model(ler): Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører:

B1-luftvarmeanlæg: [ja/nej]

C2-luftvarmeanlæg: [ja/nej]

C4-luftvarmeanlæg: [ja/nej]

Type brændsel: [gas/flydende/elektricitet]

Element

Symbol

Værdi

Enhed

 

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Ydelse

 

Virkningsgrad

Nominel varmeydelse

Prated,h

x,x

kW

 

Virkningsgrad ved nominel varmeydelse (*7)

ηnom

x,x

%

Mindste ydelse

Pmin

x,x

kW

 

Virkningsgrad ved mindste ydelse (*7)

ηpl

x,x

%

Elforbrug (*)

 

Andet

Ved nominel varmeydelse

elmax

x,xxx

kW

 

Transmissionstab

Fenv

x,x

%

Ved mindste ydelse

elmin

x,xxx

kW

 

Tændbrænders elforbrug (*7)

Pign

x,x

kW

I standbytilstand

elsb

x,xxx

kW

 

Emission af nitrogenoxider (*7)  (*8)

NOx

x

mg/kWh tilført energi (GCV)

 

 

 

 

 

Emissionseffektivitet

ηs,flow

x,x

%

 

 

 

 

 

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

ηs,h

x,x

%

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

Tabel 10

Krav til produktoplysninger for chillers til komfortkøling

Model(ler): Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører:

Chillerens udendørs varmeveksler: [Angiv: luft eller vand/væske]

Chillerens indendørs varmeveksler: [standard: vand]

Type: kompressordrevet dampkompression eller sorption

Hvis relevant: kompressors drivmiddel: [elmotor eller brændselsfyret, gasformig eller flydende brændsel, intern eller ekstern forbrændingsmotor]

Element

Symbol

Værdi

Enhed

 

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Nominel køleydelse

Prated,c

x,x

kW

 

Årsvirkningsgrad ved rumkøling

ηs,c

x,x

%

Oplyst køleydelse ved dellast ved given udetemperatur Tj

 

Oplyst energieffektivitetsfaktor eller gasvirkningsgrad/hjælpeenergieffektivitetsfaktor ved dellast ved givne udetemperaturer Tj

Tj = + 35 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 35 °C

EERd eller GUEc,bin /AEFc,bin

x,x

%

T j = + 30 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 30 °C

EERd eller GUEc,bin /AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 25 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 25 °C

EERd eller GUEc,bin /AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 20 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 20 °C

EERd eller GUEc,bin /AEFc,bin

x,x

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chilleres koefficient for effektivitetstab (*9)

Cd c

x,x

 

 

 

 

 

Elforbrug i andre tilstande end »aktiv tilstand«

Slukket tilstand

POFF

x,xxx

kW

 

Krumtaphusopvarmningstilstand

PCK

x,xxx

kW

Termostat fra-tilstand

PTO

x,xxx

kW

 

Standbytilstand

PSB

x,xxx

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

Ydelsesregulering

fast/trinvis/variabel

 

For luft-vand-chillers til komfortkøling: luftgennemstrømning, målt udendørs

x

m3/h

Lydeffektniveau udendørs

LWA

x,x/x,x

dB

 

For vand/væske-vand-chillers: Nominel væske- eller vandgennemstrømning, udendørs varmeveksler

x

m3/h

Emission af nitrogenoxider (hvis relevant)

NOx  (*10)

x

mg/kWh tilført energi (GCV)

 

kølemidlets GWP

 

 

kg CO2 eq (100 år)

 

 

 

 

 

Standarddriftsforhold anvendt: [lav temperatur/middel temperatur]

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

Tabel 11

Krav til produktoplysninger for luft-luft-klimaanlæg

Model(ler): Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører:

Klimaanlæggets udendørs varmeveksler: [standard: luft]

Klimaanlæggets indendørs varmeveksler: [standard: luft]

Type: kompressordrevet dampkompression eller sorption

Hvis relevant: kompressors drivmiddel: [elmotor eller brændselsfyret, gasformig eller flydende brændsel, intern eller ekstern forbrændingsmotor]

Element

Symbol

Værdi

Enhed

 

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Nominel køleydelse

Prated,c

x,x

kW

 

Årsvirkningsgrad ved rumkøling

ηs,c

x,x

%

Oplyst køleydelse for dellast ved givne udetemperaturer Tj og indetemperatur 27°C/19 °C (tør/våd)

 

Oplyst energieffektivitetsfaktor eller gasvirkningsgrad/hjælpeenergieffektivitetsfaktor ved dellast ved givne udetemperaturer Tj

Tj = +35 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = +35 °C

EERd eller GUE c,bin /AEF c,bin

x,x

%

Tj = + 30 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 30 °C

EERd eller GUEc,bin /AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 25 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 25 °C

EERd eller GUEc,bin /AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 20 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 20 °C

EERd eller GUEc,bin /AEFc,bin

x,x

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaanlægs koefficient for effektivitetstab (*11)

Cdc

x,x

 

 

 

 

 

Elforbrug i andre tilstande end »aktiv tilstand«

Slukket tilstand

POFF

x,xxx

kW

 

Krumtaphusopvarmningstilstand

PCK

x,xxx

kW

Termostat fra-tilstand

PTO

x,xxx

kW

 

Standbytilstand

PSB

x,xxx

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

Ydelsesregulering

fast/trinvis/variabel

 

For luft-luft-klimaanlæg, luftgennemstrømning, målt udendørs

x

m3/h

Lydeffektniveau udendørs

LWA

x,x/x,x

dB

 

 

 

 

 

hvis motordrevet: Emission af nitrogenoxider

NOx  (*12)

x

mg/kWh tilført brændsel (GCV)

 

Kølemidlets GWP

 

 

kg CO2 eq (100 år)

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

Tabel 12

Krav til produktoplysninger for vand/væske-luft-klimaanlæg

Model(ler): Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører:

Klimaanlæggets udendørs varmeveksler: [standard: vand/væske]

Klimaanlæggets indendørs varmeveksler: [standard: luft]

Type: kompressordrevet dampkompression eller sorption

Hvis relevant: kompressors drivmiddel: [elmotor eller brændselsfyret, gasformig eller flydende brændsel, intern eller ekstern forbrændingsmotor]

Element

Symbol

Værdi

Enhed

 

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Nominel køleydelse

Prated,c

x,x

kW

 

Årsvirkningsgrad ved rumkøling

ηs,c

x,x

%

Oplyst køleydelse for dellast ved givne udetemperaturer Tj og indetemperatur 27°C/19 °C (tør/våd)

 

Oplyst energieffektivitetsfaktor eller gasvirkningsgrad/hjælpeenergieffektivitetsfaktor ved dellast ved givne udetemperaturer Tj

Udetemperatur Tj

køletårn (indløb/udløb)

jordkredsløb

 

 

 

 

 

 

 

 

Tj = + 35 °C

30/35

10/15

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 35 °C

EERd eller GUEc,bin /AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 30 °C

26/*

10/*

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 30 °C

EERd eller GUEc,bin /AEFc,bin

x,x

%

T j = + 25 °C

22/*

10/*

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 25 °C

EERd eller GUEc,bin /AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 20 °C

18/*

10/*

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 20 °C

EERd eller GUEc,bin /AEFc,bin

x,x

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaanlægs koefficient for effektivitetstab (**)

Cdc

x,x

 

 

 

 

 

Elforbrug i andre tilstande end »aktiv tilstand«

Slukket tilstand

POFF

x,xxx

kW

 

Krumtaphusopvarmningstilstand

PCK

x,xxx

kW

Termostat fra-tilstand

PTO

x,xxx

kW

 

Standbytilstand

PSB

x,xxx

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

Ydelsesregulering

fast/trinvis/variabel

 

 

 

 

 

Lydeffektniveau udendørs

LWA

x,x/x,x

dB

 

For vand/væske-luft-klimaanlæg: Nominel væske- eller vandgennemstrømning, udendørs varmeveksler

x

m3/h

hvis motordrevet:

Emissioner af nitrogenoxider (hvis relevant)

NOx  (***)

x

mg/kWh tilført brændsel (GCV)

 

kølemidlets GWP

 

 

kg CO2 eq (100 år)

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

Tabel 13

Krav til produktoplysninger for fancoil-enheder

Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører:

Element

Symbol

Værdi

Enhed

 

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Køleydelse (sensibel)

Prated,c

x,x

kW

 

Samlet elektrisk effektoptag

Pelec

x,xxx

kW

Køleydelse (latent)

Prated,c

x,x

kW

 

Lydeffektniveau (pr. hastighedsindstilling, hvis relevant)

LWA

x,x/osv.

dB

Varmeydelse

Prated,h

x,x

kW

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

Tabel 14

Krav til produktoplysninger for varmepumper

Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører:

Varmepumpens udendørs varmeveksler: [Angiv: luft/vand/væske]

Varmepumpens indendørs varmeveksler: [Angiv: luft/vand/væske]

Angivelse af, om varmeanlægget har en supplerende varmeproducerende enhed: ja/nej

Hvis relevant: kompressors drivmiddel: [elmotor eller brændselsfyret, gasformig eller flydende brændsel, intern eller ekstern forbrændingsmotor]

Parametrene oplyses for den gennemsnitlige varmesæson; det er valgfrit, om parametre for varmere og koldere varmesæson oplyses

Element

Symbol

Værdi

Enhed

 

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Nominel varmeydelse

Prated,h

x,x

kW

 

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

ηs,h

x,x

%

Oplyst varmeydelse for dellast ved indetemperatur 20 °C og udetemperatur Tj

 

Oplyst effektivitetsfaktor eller gasvirkningsgrad/hjælpeenergieffektivitetsfaktor for dellast ved givne udetemperaturer Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

 

Tj = – 7 °C

COPd eller GUEh,bin /AEFh,bin

x,x

%

Tj = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

 

Tj = + 2 °C

COPd eller GUEh,bin /AEFh,bin

x,x

%

Tj = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

 

Tj = + 7 °C

COPd eller GUEh,bin /AEFh,bin

x,x

%

Tj = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

 

Tj = + 12 °C

COPd eller GUEh,bin /AEFh,bin

x,x

%

Tbiv = bivalenttemperatur

Pdh

x,x

kW

 

Tbiv = bivalenttemperatur

COPd eller GUEh,bin /AEFh,bin

x,x

%

T OL = temperaturgrænse for drift

Pdh

x,x

kW

 

TOL = temperaturgrænse for drift

COPd eller GUEh,bin /AEFh,bin

x,x

%

For luft-vand-varmepumper: Tj = – 15 °C (hvis TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

 

For vand/luft-varmepumper: Tj = – 15 °C (hvis TOL < – 20 °C)

COPd eller GUEh,bin /AEFh,bin

x,x

%

Bivalenttemperatur

Tbiv

x

°C

 

For vand/luft-varmepumper: Temperaturgrænse for drift

Tol

x

°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmepumpes koefficient for effektivitetstab (**)

Cdh

x,x

 

 

 

 

 

Elforbrug i andre tilstande end »aktiv tilstand«

 

Supplerende varmeproducerende enhed

Slukket tilstand

POFF

x,xxx

kW

 

Backup-varmeydelse (*)

elbu

x,x

kW

Termostat fra-tilstand

PTO

x,xxx

kW

 

Type energitilførsel

 

Krumtaphusopvarmningstilstand

PCK

x,xxx

kW

 

Standbytilstand

PSB

x,xxx

kW

Andet

Ydelsesregulering

fast/trinvis/variabel

 

For luft-luft-varmepumper: luftgennemstrømning, målt udendørs

x

m3/h

Lydeffektniveau, målt inde/ude

LWA

x,x/x,x

dB

 

For vand/væske-luft-varmepumper: Nominel væske- eller vandgennemstrømning, udendørs varmeveksler

x

m3/h

Emissioner af nitrogenoxider (hvis relevant)

NOx  (***)

x

mg/kWh tilført brændsel (GCV)

 

kølemidlets GWP

 

 

kg CO2 eq (100 år)

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

(*)

Tabel 15

Krav til produktoplysninger for HT-chillers til proceskøling

Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører:

Kondenseringstype: [luftkølet/vandkølet]

Kølemiddel(-midler): [oplysninger, som identificerer det/de flydende kølemiddel(-midler), som påtænkes anvendt sammen med chilleren til proceskøling]

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Driftstemperatur

t

7

°C

Sæsonenergieffektivitetsfaktor

SEPR

x,xx

[–]

Årligt elforbrug

Q

x

kWh/a

 

 

 

 

 

Parametre ved fuldlast og referenceomgivelsestemperatur ved målepunkt A (*14)

Nominel kuldeydelse

PA

x,xx

kW

Nominelt effektoptag

DA

x,xx

kW

Nominel energieffektivitetsfaktor

EERDC,A

x,xx

[–]

 

 

 

 

Parametre ved målepunkt B

Oplyst kuldeydelse

PB

x,xx

kW

Oplyst effektoptag

DB

x,xx

kW

Oplyst energieffektivitetsfaktor

EERDC,B

x,xx

[–]

 

 

 

 

Parametre ved målepunkt C

Oplyst kuldeydelse

PC

x,xx

kW

Oplyst effektoptag

DC

x,xx

kW

Oplyst energieffektivitetsfaktor

EERDC,C

x,xx

[–]

 

 

 

 

Parametre ved målepunkt D

Oplyst kuldeydelse

PD

x,xx

kW

Oplyst effektoptag

DD

x,xx

kW

Oplyst energieffektivitetsfaktor

EERDC,D

x,xx

[–]

 

 

 

 

Andet

Ydelsesregulering

fast/trinvis (*14)/variabel

Chilleres koefficient for effektivitetstab (*13)

Cdc

x,xx

[–]

kølemidlets GWP

 

 

kg CO2 eq (100 år)

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.


(*1)  Angives i de relevante tabeller i dette bilag og i den tekniske dokumentation afrundet til én decimal.

(*2)  Angives i de relevante tabeller i dette bilag og i den tekniske dokumentation afrundet til én decimal.

(*3)  Angives i de relevante tabeller i dette bilag og i den tekniske dokumentation afrundet til én decimal.

(*4)  Angives i de relevante tabeller i dette bilag og i den tekniske dokumentation afrundet til én decimal.

(*5)  Angives i de relevante tabeller i dette bilag og i den tekniske dokumentation afrundet til to decimaler.

(*6)  Angives i de relevante tabeller i dette bilag og i den tekniske dokumentation afrundet til to decimaler.

(*7)  Ikke relevant for elektriske luftvarmeanlæg.

(*8)  Fra den 26. september 2018.

(*9)  Hvis Cdc ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab for chiller som standard 0,9.

(*10)  Fra den 26. september 2018

(*11)  Hvis Cdc ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab for klimaanlæg som standard 0,25.

(*12)  Fra den 26. september 2018.

Hvis oplysningerne vedrører multisplit-klimaanlæg, kan prøvningsresultater og ydelsesdata fremkomme på grundlag af udendørsenhedens ydelser med en kombination af indendørsenheder, som er anbefalet af producenten eller importøren.

(**)  Hvis Cdc ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab for klimaanlæg som standard 0,25.

(***)  Fra den 26. september 2018. Hvis oplysningerne vedrører multisplit-klimaanlæg, kan prøvningsresultater og ydelsesdata fremkomme på grundlag af udendørsenhedens ydelser med en kombination af indendørsenheder, som er anbefalet af producenten eller importøren.

(**)  Hvis Cdh ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab for varmepumper som standard 0,25.

(***)  Fra den 26. september 2018.

Hvis oplysningerne vedrører multisplit-varmepumper, kan prøvningsresultater og ydelsesdata fremkomme på grundlag af udendørsenhedens ydelser med en kombination af indendørsenheder, som er anbefalet af producenten eller importøren.

(*13)  Hvis Cdc ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab for chillers som standard 0,9.

(*14)  For apparater med trinvis ydelsesregulering angives to værdier adskilt med en skrå streg (»/«) i hvert felt i afsnittet »kuldeydelse« og »EER«.


BILAG III

Målinger og beregninger

1.

Når det skal sikres og kontrolleres, at kravene i denne forordning overholdes, skal der foretages målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske parametre i punkt 2-8.

2.

Generelle betingelser for målinger og beregninger:

a)

Med henblik på beregningerne i punkt 3-8 ganges elforbruget med en omregningskoefficient CC på 2,5.

b)

Emissioner af nitrogenoxider måles som summen af nitrogenmonoxid og nitrogendioxid, udtrykt som nitrogendioxidækvivalenter.

c)

For varmepumper udstyret med en supplerende varmeenhed skal målingen og beregningen af nominel varmeydelse, årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, lydeffektniveau og emissioner af nitrogenoxider tage højde for den supplerende varmeenhed.

d)

En varmeproducerende enhed beregnet til et luftopvarmningsprodukt eller et luftopvarmningsproduktindkapsling, som er beregnet til indbygning af en sådan varmeproducerende enhed, prøves med en passende indkapsling eller varmeproducerende enhed

e)

En kuldeproducerende enhed beregnet til et køleprodukt eller et køleproduktindkapsling, som er beregnet til indbygning af en sådan kuldeproducerende enhed, prøves med en passende indkapsling eller kuldeproducerende enhed

3.

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for luftvarmeanlæg:

a)

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs,h beregnes som årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand ηs,on , som tager hensyn til den termiske årsvirkningsgrad ηs,th , transmissionstab Fenv og emissionseffektiviteten ηs,flow , korrigeret for bidrag fra temperaturstyring, supplerende elforbrug, røggastab og tændbrænders elforbrug Pign (hvis relevant).

4.

Årsvirkningsgrad ved rumkøling for chillers til komfortkøling og klimaanlæg, hvis drevet af elmotor:

a)

Med henblik på målingerne i forbindelse med klimaanlæg er indetemperaturen fastsat til 27 °C

b)

Ved bestemmelsen af lydeffektniveau anvendes de standarddriftsbetingelser, der er angivet i hhv. tabel 16 (luft-luft-klimaanlæg), tabel 17 (vand/væske-vand-varmepumper og -klimaanlæg), tabel 18 (luft-vand-chillers til komfortkøling) og tabel 19 (vand/væske-luft-varmepumper og -klimaanlæg)

c)

Sæsonenergieffektivitetsfaktoren i aktiv tilstand SEERon beregnes på grundlag af dellasten for kølelast Pc(Tj) og den bin-specifikke energieffektivitetsfaktor (EERbin(Tj)) og vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer under anvendelse af følgende betingelser:

1)

de dimensionerende referencebetingelser i tabel 24

2)

den europæiske gennemsnitlige kølesæson, der er angivet i tabel 27

3)

hvis det er relevant, virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter, afhængigt af, hvordan køleydelsen reguleres

4)

Det årlige referencekølebehov QC er lig med den dimensionerende kølelast Pdesign,c ganget med de årlige køletimeækvivalenter HCE angivet i tabel 29

5)

Det årlige energiforbrug til køling QCE beregnes som summen af:

i)

forholdet mellem det årlige referencekølebehov QC og sæsonenergieffektivitetsfaktoren i aktiv tilstand SEERon og

ii)

energiforbruget i sæsonen i følgende tilstande: termostat fra, standby, slukket og krumtaphusopvarmning

6)

Sæsonenergieffektivitetsfaktoren SEER beregnes som forholdet mellem det årlige referencekølebehov QC og det årlige referenceenergiforbrug til køling QCE

7)

Årsvirkningsgraden ved rumkøling ηs,c beregnes som sæsonenergieffektivitetsfaktoren SEER delt med omregningskoefficienten CC, korrigeret for bidrag fra temperaturstyring og — kun for vand/væske-vand-chillers til komfortkøling eller vand/væske-luft-klimaanlæg — elforbruget til brine-pumpe(r)

d)

For multisplit-luft-luft-klimaanlæg baseres målingen og beregninger på udendørsenhedens ydelse, med en kombination af indendørsenheder, som er anbefalet af producenten eller importøren.

5.

Årsvirkningsgrad ved rumkøling for chillers til komfortkøling og klimaanlæg drevet af intern forbrændingsmotor:

a)

Årsvirkningsgraden ved rumkøling ηs,c beregnes på grundlag af sæson-primærenergifaktoren i køletilstand SPERC korrigeret for bidrag fra temperaturstyring og — kun for vand/væske-vand-chillers til komfortkøling eller vand/væske-luft-klimaanlæg — elforbruget til brine-pumpe(r)

b)

Sæson-primærenergifaktoren i køletilstand SPERC beregnes på grundlag af sæson-gasvirkningsgraden i køletilstand SGUEC , hjælpeenergi-sæsoneffektivitetsfaktoren i køletilstand SAEFC under hensyntagen til omregningsfaktoren for el CC

c)

Sæson-gasvirkningsgraden i køletilstand SGUEC beregnes på grundlag af køledellasten Pc(Tj) divideret med den bin-specifikke gasvirkningsgrad i køletilstand ved dellast (GUEc,bin ), vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer under anvendelse af betingelserne i litra h) i dette stykke:

d)

SAEFC skal være baseret på referencekølebehovet QC og det årlige referenceenergiforbrug til køling QCE

e)

Det årlige referencekølebehov QC baseres på den dimensionerende kølelast Pdesign,c ganget med de årlige køletimeækvivalenter HCE angivet i tabel 29

f)

Det årlige energiforbrug til køling QCE beregnes som summen af:

1)

forholdet mellem det årlige referencekølebehov QC og hjælpeenergi-sæsoneffektivitetsfaktoren i køletilstand i aktiv tilstand SAEFc,on og

2)

energiforbruget i sæsonen i følgende tilstande: standby, termostat fra, slukket og krumtaphusopvarmning

g)

SAEFc,on baseres (såfremt relevant) på køledellasten Pc(Tj) og hjælpeenergieffektivitetsfaktoren i køletilstand ved dellast AEFc,bin , vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer under anvendelse af følgende betingelser:

h)

Betingelserne for beregning af SGUEc og SAEFc,on skal tage højde for følgende:

1)

de dimensionerende referencebetingelser i tabel 24

2)

den europæiske gennemsnitlige kølesæson, der er angivet i tabel 27

3)

hvis det er relevant, virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter, afhængigt af, hvordan køleydelsen reguleres

6.

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for elektriske varmepumper:

a)

I forbindelse med målingerne for varmepumper er indetemperaturen fastsat til 20 °C

b)

Ved bestemmelsen af lydeffektniveau anvendes de standarddriftsbetingelser, der er angivet i hhv. tabel 16 (luft-luft-varmepumper) og tabel 19 (vand/væske-luft-varmepumper)

c)

Sæsoneffektivitetsfaktoren i opvarmningstilstand SCOPon beregnes på grundlag af varmedellasten Ph(Tj), den elektriske backup-varmeydelse elbu(Tj) (hvis relevant) og den bin-specifikke effektivitetsfaktor COPbin(Tj) og vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer, under hensyntagen til følgende:

1)

de dimensionerende referencebetingelser i tabel 24

2)

den europæiske middel-varmesæson, der er angivet i tabel 26

3)

hvis det er relevant, virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter, afhængigt af, hvordan opvarmningsydelsen reguleres

d)

Det årlige referencevarmebehov QH er lig med den dimensionerende varmelast Pdesign,h ganget med de årlige varmetimeækvivalenter HHE angivet i tabel 29

e)

Det årlige energiforbrug til opvarmning QHE beregnes som summen af:

1)

forholdet mellem det årlige referencevarmebehov QH og sæsoneffektivitetsfaktoren i opvarmningstilstand SCOPon og

2)

energiforbruget i sæsonen i følgende tilstande: termostat fra, standby, slukket og krumtaphusopvarmning

f)

Sæsoneffektivitetsfaktoren SCOP beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov QH og det årlige energiforbrug til opvarmning QHE

g)

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs,h beregnes som sæsoneffektivitetsfaktoren SCOP delt med omregningskoefficienten CC, korrigeret for bidrag fra temperaturstyring og — kun for vand/væske-luft-varmepumper — elforbruget til brine-pumpe(r)

h)

For multisplit-varmepumper baseres målingen og beregninger på udendørsenhedens ydelse, med en kombination af indendørsenheder, som er anbefalet af producenten eller importøren.

7.

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumper drevet af intern forbrændingsmotor:

a)

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs,h beregnes på grundlag af sæson-primærenergifaktoren i opvarmningstilstand SPERh korrigeret for bidrag fra temperaturstyring og — kun for vand/væske-luft-varmepumper — elforbruget til brine-pumpe(r).

b)

Sæson-primærenergifaktoren i opvarmningstilstand SPERh beregnes på grundlag af sæson-gasvirkningsgraden i opvarmningstilstand SGUEh , hjælpeenergi-sæsoneffektivitetsfaktoren i opvarmningstilstand SAEFh under hensyntagen til omregningsfaktoren for el CC

c)

Sæson-gasvirkningsgraden i opvarmningstilstand SGUEh beregnes på grundlag af varmedellasten Ph(Tj) divideret med den bin-specifikke gasvirkningsgrad i opvarmningstilstand ved dellast (GUEh,bin ), vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer under anvendelse af følgende betingelser:

d)

SAEFh skal være baseret på referencevarmebehovet QH og det årlige referenceenergiforbrug til opvarmning QHE

e)

Det årlige referencevarmebehov QH skal baseres på den dimensionerende varmelast Pdesign,h ganget med de årlige varmetimeækvivalenter HHE angivet i tabel 29

f)

Det årlige energiforbrug til opvarmning QHE beregnes som summen af:

1)

forholdet mellem det årlige referencevarmebehov QH og hjælpeenergi-sæsoneffektivitetsfaktoren i opvarmningstilstand i aktiv tilstand SAEFh,on og

2)

energiforbruget i sæsonen i følgende tilstande: termostat fra, standby, slukket og krumtaphusopvarmning

g)

SAEFh,on baseres (såfremt relevant) på køledellasten Ph(Tj) og hjælpeenergieffektivitetsfaktoren i opvarmningstilstand ved dellast AEFh,bin , vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer under anvendelse af følgende betingelser:

h)

Betingelserne for beregning af SGUEh og SAEFh,on skal tage højde for følgende:

1)

de dimensionerende referencebetingelser i tabel 24

2)

den europæiske middel-varmesæson, der er angivet i tabel 26

3)

hvis det er relevant, virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter, afhængigt af, hvordan opvarmningsydelsen reguleres.

8.

Generelle betingelser for målinger og beregninger for HT-chillers til proceskøling

Med henblik på at bestemme værdierne for nominel og oplyst køleydelse, effektoptag, energieffektivitetsfaktor og sæsonenergieffektivitetsfaktor foretages der målinger under følgende forhold:

a)

referenceomgivelsestemperaturen ved udendørs varmeveksler skal være 35 °C for luftkølede HT-chillers til proceskøling, og for vandkølede HT-chillers til proceskøling skal vandindløbstemperatur ved kondensatoren være 30 °C (målepunkt med udelufttemperatur 35 °C)

b)

udløbstemperaturen for væsken ved indendørs varmeveksler skal være 7 °C tørtemperatur

c)

variationerne i omgivelsestemperatur over hele året, som er repræsentative for de gennemsnitlige klimaforhold i Unionen, og det modsvarende antal timer, hvor disse temperaturer forekommer, skal være som angivet i tabel 28

d)

der tages hensyn til virkningen af effektivitetstab som følge af cyklisk aktivitet afhængigt af, hvilken type ydelesesregulering HT-chilleren til proceskøling er udstyret med, eller der anvendes en standardværdi.

Tabel 16

Standarddriftsforhold for luft-luft-varmepumper og -klimaanlæg

 

Udendørs varmeveksler

Indendørs varmeveksler

indløb, tørtemperatur °C

indløb, vådtemperatur °C

indløb, tørtemperatur °C

indløb, vådtemperatur °C

Opvarmningstilstand (for varmepumper)

Udeluft/recirkuleret luft

7

6

20

15 maks.

Udsugningsluft/udeluft

20

12

7

6

Køletilstand (for klimaanlæg)

Udeluft/recirkuleret luft

35

24 (*1)

27

19

Udeluft/recirkuleret luft

27

19

27

19

Udsugningsluft/udeluft

27

19

35

24


Tabel 17

Standarddriftsforhold for vand/væske-luft-chillers til komfortkøling

 

Udendørs varmeveksler

Indendørs varmeveksler

indløbstemperatur °C

udløbstemperatur °C

indløbstemperatur °C

udløbstemperatur °C

Køletilstand

Vand-vand (LT-opvarmning) fra køletårn

30

35

12

7

Vand-vand (MT-opvarmning) fra køletårn

30

35

23

18


Tabel 18

Standarddriftsforhold for luft-vand-chillers til komfortkøling

 

Udendørs varmeveksler

Indendørs varmeveksler

indløbstemperatur °C

udløbstemperatur °C

indløbstemperatur °C

udløbstemperatur °C

Køletilstand

Luft-vand (LT-anvendelser)

35

12

7

Luft-vand (MT-anvendelser)

35

23

18


Tabel 19

Standarddriftsforhold for vand/væske-luft-varmepumper og -klimaanlæg

 

Udendørs varmeveksler

Indendørs varmeveksler

indløbstemperatur °C

udløbstemperatur °C

indløb, tørtemperatur °C

indløb, vådtemperatur °C

Opvarmningstilstand (for varmepumper)

Vand

10

7

20

15 maks.

Væske

0

– 3 (*2)

20

15 maks.

Vandkredsløb

20

17 (*2)

20

15 maks.

Køletilstand (for klimaanlæg)

Køletårn

30

35

27

19

Jordkredsløb (vand eller væske)

10

15

27

19


Tabel 20

Referenceomgivelsestemperaturer for HT-chillers til proceskøling

Målepunkt

Dellastfaktor for HT-chillers til proceskøling

Dellastfaktor (%)

Udendørs varmeveksler (°C)

Indendørs varmeveksler

Fordamper vandindløbs/udløbstemperatur (°C)

Fast udløb

A

80 % + 20 %*(TA TD )/(TA – TD )

100

Indløbsluftens temperatur

35

12/7

Vandindløbs/udløbstemperatur

30/35


Tabel 21

Dellastbetingelser for klimaanlæg, chillers til komfortkøling og varmepumper

Målepunkt

Udetemperatur

Dellastfaktor

Udendørs varmeveksler

Indendørs varmeveksler

Luft-luft-klimaanlæg

 

Tj (°C)

 

Udelufttemperatur, tør (°C)

Indelufttemperatur, tør (våd) (°C)

A

35

100 %

35

27 (19)

B

30

74 %

30

27 (19)

C

25

47 %

25

27 (19)

D

20

21 %

20

27 (19)

Vand-luft-klimaanlæg

Målepunkt

Tj (°C)

Dellastfaktor

Køletårn eller vandkredsløb indløbs/udløbstemperatur (°C)

Jordkredsløb (vand eller væske) indløbs/udløbstemperatur (°C)

Indelufttemperatur, tør (våd) (°C)

A

35

100 %

30/35

10/15

27 (19)

B

30

74 %

26/ (*3)

10/ (*3)

27 (19)

C

25

47 %

22/ (*3)

10/ (*3)

27 (19)

D

20

21 %

18/ (*3)

10/ (*3)

27 (19)

Luft-vand-chillers til komfortkøling

Målepunkt

Tj (°C)

Dellastfaktor

Udelufttemperatur, tør (°C)

Anvendelse af fancoil vandindløbs/udløbstemperatur (°C)

Fladekøling vandindløbs/udløbstemperatur (°C)

Fast udløb

Variabelt udløb (*3)  (*3)

A

35

100 %

35

12/7

12/7

23/18

B

30

74 %

30

 (*3)/7

 (*3)/8.5

 (*3)/18

C

25

47 %

25

 (*3)/7

 (*3)/10

 (*3)/18

D

20

21 %

20

 (*3)/7

 (*3)/11,5

 (*3)/18

Vand/vand-chillers til komfortkøling

Måle-punkt

Tj (°C)

Dellastfaktor

Køletårn eller vandkredsløb indløbs/udløbstemperatur (°C)

Jordkredsløb (vand eller væske) indløbs/udløbstemperatur (°C)

Anvendelse af fancoil vandindløbs/udløbstemperatur (°C)

Fladekøling vandindløbs/udløbstemperatur (°C)

Fast udløb

Variabelt udløb (*3)  (*3)

A

35

100 %

30/35

10/15

12/7

12/7

23/18

B

30

74 %

26/ (*3)

10/ (*3)

 (*3)/7

 (*3)/8,5

 (*3)/18

C

25

47 %

22/ (*3)

10/ (*3)

 (*3)/7

 (*3)/10

 (*3)/18

D

20

21 %

18/ (*3)

10/ (*3)

 (*3)/7

 (*3)/11,5

 (*3)/18

Luft-luft-varmepumper

Målepunkt

Tj (°C)

Dellastfaktor

Udelufttemperatur, tør (våd) (°C)

Indelufttemperatur, tør (°C)

A

– 7

88 %

– 7(– 8)

20

B

+ 2

54 %

+ 2(+ 1)

20

C

+ 7

35 %

+ 7(+ 6)

20

D

+ 12

15 %

+ 12(+ 11)

20

E

Tol

Tol -afhængigt

Tj = Tol

20

F

Tbiv

Tbiv -afhængigt

Tj = Tbiv

20

Vand-væske-luft-varmepumper

Målepunkt

Tj (°C)

Dellast-faktor

Grundvand

Væske

Indelufttemperatur, tør (°C)

indløbs-/udløbstempera-tur (°C)

indløbs-/udløbstempera-tur (°C)

A

– 7

88 %

10/ (*3)

0/ (*3)

20

B

+ 2

54 %

10/ (*3)

0/ (*3)

20

C

+ 7

35 %

10/ (*3)

0/ (*3)

20

D

+ 12

15 %

10/ (*3)

0/ (*3)

20

E

Tol

Tol -afhængigt

10/ (*3)

0/ (*3)

20

F

Tbiv

Tbiv -afhængigt

10/ (*3)

0/ (*3)

20


Tabel 22

Dellastbetingelser ved beregning af SEPR for luftkølede HT-chillers til proceskøling

Målepunkt

Dellastfaktor for HT-chillers til proceskøling

Dellastfaktor (%)

Udendørs varmeveksler

Indendørs varmeveksler

Indløbsluftens temperatur (°C)

Fordamper Vandindløbs/udløbstemperatur (°C)

Fast udløb

A

80 % + 20 % × (TA TD )/(TA TD )

100

35

12/7

B

80 % + 20 % × (TB TD )/(TA TD )

93

25

 (*4)/7

C

80 % + 20 % × (TC TD )/(TA TD )

87

15

 (*4)/7

D

80 % + 20 % × (TD TD )/(TA TD )

80

5

 (*4)/7


Tabel 23

Dellastbetingelser ved beregning af SEPR for vandkølede HT-chillers til proceskøling

Målepunkt

Dellastfaktor for HT-chillers til proceskøling

Dellastfaktor (%)

Vandkølet kondensator

Indendørs varmeveksler

Vandindløbs/udløbstemperatur (°C)

Udelufttemperatur (°C)

Fordamper Vandindløbs/udløbstemperatur (°C)

Fast udløb

A

80 % + 20 % × (TA TD )/(TA TD )

100

30/35

35

12/7

B

80 % + 20 % × (TB TD )/(TA TD )

93

23/ (*5)

25

 (*5)/7

C

80 % + 20 % × (TC TD )/(TA TD )

87

16/ (*5)

15

 (*5)/7

D

80 % + 20 % × (TD TD )/(TA TD )

80

9/ (*5)

5

 (*5)/7


Tabel 24

Dimensionerende referencebetingelser for chillers til komfortkøling, klimaanlæg og varmepumper

Funktion

Sæson

Dimensionerende referencetemperatur, tør (våd)

Tdesign,c

Køling

Gennemsnitlig

35 (24) °C

Dimensionerende referencetemperatur

Bivalenttemperatur maksimum

Temperaturgrænse for drift maksimum

Tdesign,h

Tbiv

Tol

Opvarmning

Middel

– 10 (– 11) °C

+ 2 °C

– 7 °C

Varmere

2 (– 1) °C

7 °C

2 °C

Køligere

– 22 (– 23) °C

– 7 °C

– 15 °C


Tabel 25

Standarddriftsforhold for fancoil-enheder

Køleprøvning

Opvarmningsprøvning

Lydeffektniveauprøvning

Lufttemperatur

27 °C (tør)

19 °C (våd)

Lufttemperatur

20 °C (tør)

Under omgivende forhold uden vandgennemstrømning

Vandindløbstemperatur

7 °C

vandindløbstemperatur

45 °C for enheder med 2 rør

65 °C for enheder med 4 rør

Stigning i vandtemperatur

5 °C

Fald i vandtemperatur

5 °C for enheder med 2 rør

10 °C for enheder med 4 rør


Tabel 26

Europæiske varmesæsoner for varmepumper

binj

Tj [°C]

Hj [timer/år]

Varmere

Middel

Køligere

1 til 8

– 30 til — 23

0

0

0

9

– 22

0

0

1

10

– 21

0

0

6

11

– 20

0

0

13

12

– 19

0

0

17

13

– 18

0

0

19

14

– 17

0

0

26

15

– 16

0

0

39

16

– 15

0

0

41

17

– 14

0

0

35

18

– 13

0

0

52

19

– 12

0

0

37

20

– 11

0

0

41

21

– 10

0

1

43

22

– 9

0

25

54

23

– 8

0

23

90

24

– 7

0

24

125

25

– 6

0

27

169

26

– 5

0

68

195

27

– 4

0

91

278

28

– 3

0

89

306

29

– 2

0

165

454

30

– 1

0

173

385

31

0

0

240

490

32

1

0

280

533

33

2

3

320

380

34

3

22

357

228

35

4

63

356

261

36

5

63

303

279

37

6

175

330

229

38

7

162

326

269

39

8

259

348

233

40

9

360

335

230

41

10

428

315

243

42

11

430

215

191

43

12

503

169

146

44

13

444

151

150

45

14

384

105

97

46

15

294

74

61

Timer i alt:

3 590

4 910

6 446


Tabel 27

Europæisk kølesæson for chillers til komfortkøling og klimaanlæg

Bin

Udetemperatur (tør)

Gennemsnitlig kølesæson

EER-beregning

bin-timer

j

Tj

hj

#

°C

timer/år

1

17

205

EER(D)

2

18

227

EER(D)

3

19

225

EER(D)

4

20

225

D — Målt værdi

5

21

216

Lineær interpolation

6

22

215

Lineær interpolation

7

23

218

Lineær interpolation

8

24

197

Lineær interpolation

9

25

178

C — Målt værdi

10

26

158

Lineær interpolation

11

27

137

Lineær interpolation

12

28

109

Lineær interpolation

13

29

88

Lineær interpolation

14

30

63

B — Målt værdi

15

31

39

Lineær interpolation

16

32

31

Lineær interpolation

17

33

24

Lineær interpolation

18

34

17

Lineær interpolation

19

35

13

A — Målt værdi

20

36

9

EER(A)

21

37

4

EER(A)

22

38

3

EER(A)

23

39

1

EER(A)

24

40

0

EER(A)


Tabel 28

Europæisk referencekuldesæson for HT-chillers til proceskøling

binj

Tj [°C]

Hj [timer/år]

1

– 19

0,08

2

– 18

0,41

3

– 17

0,65

4

– 16

1,05

5

– 15

1,74

6

– 14

2,98

7

– 13

3,79

8

– 12

5,69

9

– 11

8,94

10

– 10

11,81

11

– 9

17,29

12

– 8

20,02

13

– 7

28,73

14

– 6

39,71

15

– 5

56,61

16

– 4

76,36

17

– 3

106,07

18

– 2

153,22

19

– 1

203,41

20

0

247,98

21

1

282,01

22

2

275,91

23

3

300,61

24

4

310,77

25

5

336,48

26

6

350,48

27

7

363,49

28

8

368,91

29

9

371,63

30

10

377,32

31

11

376,53

32

12

386,42

33

13

389,84

34

14

384,45

35

15

370,45

36

16

344,96

37

17

328,02

38

18

305,36

39

19

261,87

40

20

223,90

41

21

196,31

42

22

163,04

43

23

141,78

44

24

121,93

45

25

104,46

46

26

85,77

47

27

71,54

48

28

56,57

49

29

43,35

50

30

31,02

51

31

20,21

52

32

11,85

53

33

8,17

54

34

3,83

55

35

2,09

56

36

1,21

57

37

0,52

58

38

0,40


Tabel 29

Driftstimer pr. funktionstilstand for chillers til komfortkøling, klimaanlæg og varmepumper

Sæson

Driftstimer

Aktiv tilstand

Termostat fra-tilstand

Standbytilstand

Slukket tilstand

Krumtaphusopvarmningstilstand

HCE (køling), HHE (opvarmning)

HTO

HSB

HOFF

HCK

Køling (til beregning af SEER)

Gennemsnitlig

600

659

1 377

0

2 036

Køligere

300

436

828

0

1 264

Varmere

900

767

1 647

0

2 414

Kun opvarmning (til beregning af SCOP)

Middel

1 400

179

0

3 672

3 851

Køligere

2 100

131

0

2 189

2 320

Varmere

1 400

755

0

4 345

5 100

Opvarmning, hvis reversibel (til beregning af SCOP)

Middel

1 400

179

0

0

179

Køligere

2 100

131

0

0

131

Varmere

1 400

755

0

0

755


(*1)  Vådtemperaturbetingelsen anvendes ikke ved prøvning af enheder, som ikke fordamper kondensat.

(*2)  For enheder udformet til opvarmnings- og køletilstand anvendes gennemstrømningsraten, der fastslås under prøvningen ved standarddriftsforhold i køletilstand.

(*3)  Udløbstemperatur afhængig af vandgennemstrømningen bestemt under standarddriftsforhold (100 % dellastfaktor ved køling, 88 % ved opvarmning).

(*4)  Med vandgennemstrømning som bestemt under »A«-prøvning for apparater med fast vandgennemstrømning eller variabel vandgennemstrømning.

(*5)  Med vandgennemstrømning som bestemt under »A«-prøvning for apparater med fast vandgennemstrømning eller variabel vandgennemstrømning.


BILAG IV

Kontrolprocedure

Når medlemsstaternes myndigheder udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, følger de nedenstående kontrolprocedure for de i bilag II anførte krav:

1.

Medlemsstaternes myndigheder tester en enkelt enhed pr. model.

2.

Luftopvarmningsproduktet, køleproduktet, HT-chilleren til proceskøling eller fancoil-enheden anses for at opfylde kravene i bilag II til denne forordning,

a)

hvis de oplyste værdier overholder kravene i bilag II, og hvis de forelagte værdier og de værdier, som er anvendt for at bestemme disse værdier med henblik på modellens overensstemmelse, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end værdierne i den tekniske dokumentation, inklusive prøvningsrapporter, og

b)

hvis, under prøvning af enheden, alle målte parametre og de værdier, som beregnes ud fra målingerne, overholder tolerancerne i det følgende:

1)

hvis årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs,h for luftvarmeprodukter ikke er lavere end den oplyste værdi minus 8 % ved enhedens nominelle varmeydelse

2)

hvis årsvirkningsgraden ved rumkøling ηs,c for køleprodukter ikke er lavere end den oplyste værdi minus 8 % ved enhedens nominelle køleydelse

3)

hvis lydeffektniveauet LWA for luftvarmeprodukter og/eller køleprodukter ikke er højere end den oplyste værdi plus 2,0 dB

4)

hvis emissionerne af nitrogenoxider, udtrykt som nitrogendioxid, for brændselsfyrede luftvarmeprodukter eller køleprodukter ikke er højere end den oplyste værdi plus 20 %

5)

hvis SEPR-værdien for HT-chillers til proceskøling ikke er er lavere end den oplyste værdi minus 10 % ved enhedens nominelle kuldeydelse, og den nominelle energieffektivitetsfaktor EERA ikke er mere end 5 % lavere end den oplyste værdi ved enhedens nominelle kuldeydelse.

3.

For luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling eller fancoil-enheder med en nominel varme-, køle- eller kuldeydelse ≥ 70 kW, eller som produceres i færre end 5 eksemplarer pr. år, gælder, at hvis resultat omhandlet i punkt 2 ikke nås, anses modellen og enhver anden model, hvor oplysningerne i den tekniske dokumentation er fremkommet på samme grundlag, for ikke at overholde bestemmelserne i denne forordning.

4.

For luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling eller fancoil-enheder med en nominel varme-, køle- eller kuldeydelse < 70 kW, eller som produceres i flere end 5 eksemplarer pr. år, gælder, at hvis resultatet omhandlet i punkt 2, litra a), ikke nås, anses modellen og enhver anden model, hvor oplysningerne i den tekniske dokumentation er fremkommet på samme grundlag, for ikke at overholde bestemmelserne i denne forordning.

5.

For luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling eller fancoil-enheder med en nominel varme-, køle- eller kuldeydelse < 70 kW, eller som produceres i flere end 5 eksemplarer pr. år, gælder, at hvis resultatet omhandlet i punkt 2, litra b), ikke nås, prøver medlemsstatens myndigheder yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model.

Luftopvarmningsproduktet, køleproduktet eller HT-chilleren til proceskøling anses for at opfylde kravene i bilag II til denne forordning,

a)

hvis de oplyste værdier overholder kravene i bilag II, og hvis de forelagte værdier og de værdier, som er anvendt for at bestemme disse værdier og modellens overensstemmelse, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end værdierne i den tekniske dokumentation, inklusive prøvningsrapporter, og

b)

hvis, under prøvning af enhederne, alle målte parametre og de værdier, som beregnes ud fra målingerne, overholder tolerancerne i det følgende:

1)

for luftvarmeprodukter, hvis den gennemsnitlige årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs,h for de tre enheder ikke er lavere end den oplyste værdi minus 8 % ved enhedens nominelle varmeydelse

2)

for køleprodukter, hvis den gennemsnitlige årsvirkningsgrad ved rumkøling ηs,c for de tre enheder ikke er lavere end den oplyste værdi minus 8 % ved enhedens nominelle køleydelse

3)

hvis det gennemsnitlige lydeffektniveau LWA for de tre luftvarmeproduktenheder og/eller køleproduktenheder ikke er højere end den oplyste værdi plus 2,0 dB

4)

hvis de gennemsnitlige emissioner af nitrogenoxider, udtrykt som nitrogendioxid, for de tre brændselsfyrede luftvarmeproduktenheder eller køleproduktenheder ikke er højere end den oplyste værdi plus 20 %

5)

for HT-chillers til proceskøling, hvis den gennemsnitlige SEPR-værdi for de tre enheder ikke er lavere end den oplyste værdi minus 10 % ved enhedens nominelle kuldeydelse, og den gennemsnitlige nominelle energieffektivitetsfaktor EERA for de tre enheder ikke er mere end 5 % lavere end den oplyste værdi ved den nominelle kuldeydelse.

6.

Hvis de i punkt 5 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen og enhver anden model, hvor oplysningerne i den tekniske dokumentation er fremkommet på samme grundlag, for ikke at overholde bestemmelserne i denne forordning.

7.

Medlemsstaternes myndigheder skal anvende de måle- og beregningsmetoder, der er fastsat i bilag III.

8.

Med tanke på vægt- og størrelsesbegrænsninger, når det gælder transport af luftopvarmningsprodukter, køleprodukter eller HT-chillers til proceskøling, kan medlemsstaternes myndigheder vælge at foretage kontrollen hos producenten, før produkterne tages i brug på deres endelige bestemmelsessted.

9.

Medlemsstaternes myndigheder skal fremsende prøvningsresultaterne og andre relevante oplysninger til de andre medlemsstater og Kommissionen, senest en måned efter at der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene.

10.

Verifikationstolerancerne i dette bilag gælder kun i forbindelse med verifikationen af de målte parametre, som foretages af medlemsstaternes myndigheder; leverandøren må ikke bruge dem ved fastlæggelsen af værdierne i den tekniske dokumentation eller fortolke dem på nogen måde, der tager sigte på at opnå overensstemmelse, eller på nogen vis formidle indtryk af bedre præstationer.


BILAG V

Referenceværdier (benchmarks)

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden var den bedste tilgængelige teknologi på markedet for luftvarmeprodukter og køleprodukter for så vidt angår årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, årsvirkningsgrad ved rumkøling eller sæsonenergieffektivitetsfaktor og emissionen af nitrogenoxider:

1.

Referenceværdierne for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning eller årsvirkningsgrad ved rumkøling for hhv. luftvarmeprodukter og køleprodukter og sæsonenergieffektivitetsfaktor for HT-chillers til proceskøling er angivet i tabel 30.

Tabel 30

Referenceværdierne for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning eller årsvirkningsgrad ved rumkøling for hhv. luftvarmeprodukter og køleprodukter og sæsonenergieffektivitetsfaktor for HT-chillers til proceskøling

Luftvarmeanlæg

der anvender gasformigt eller flydende brændsel

84 %

der anvender elektricitet

33 %

Chillers til komfortkøling

Luft-vand, P rated,c < 200 kW

209 %

Luft-vand, P rated,c ≥ 200 kW

225 %

Vand/væske-vand, P rated,c < 200 kW

272 %

Vand/væske-vand, P rated,c ≥ 200 kW

352 %

Klimaanlæg

Elektrisk, luft-luft-klimaanlæg

257 %

Varmepumper

Elektrisk, luft-luft-varmepumpe

177 %

HT-chillers til proceskøling

Luftkølet, P A < 200 kW

6,5 SEPR

Luftkølet, 200 kW ≤ P A < 400 kW

8,0 SEPR

Luftkølet, P A ≥ 400 kW

8,0 SEPR

Vandkølet, P A < 200 kW

8,5 SEPR

Vandkølet, 200 kW ≤ P A < 400 kW

12,0 SEPR

Vandkølet, 400 kW ≤ P A < 1 000 kW

12,5 SEPR

Vandkølet, P A ≥ 1 000 kW

13,0 SEPR

2.

Referenceværdier for emissioner af nitrogenoxider, udtrykt som nitrogendioxid:

a)

For luftvarmeanlæg, som anvender gasformigt brændsel, har de bedste produkter på markedet emissioner på under 50 mg/kWh tilført brændsel, baseret på GCV

b)

For luftvarmeanlæg, som anvender flydende brændsel, har de bedste produkter på markedet emissioner på under 120 mg/kWh tilført brændsel, baseret på GCV

c)

For varmepumper, chillers til komfortkøling og klimaanlæg med ekstern forbrænding, og som anvender gasformigt brændsel, har de bedste produkter på markedet emissioner på under 50 mg/kWh tilført brændsel, baseret på GCV.

3.

Referenceværdierne i punkt 1 og 2 indebærer ikke nødvendigvis, at en kombination af disse værdier kan nås af et enkelt produkt.


Top