Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1997

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1997 af 15. november 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 for så vidt angår ændring af landdistriktsudviklingsprogrammer og overvågning af aktioner til fremme af integrationen af tredjelandsstatsborgere og om berigtigelse af samme forordning

C/2016/7216

OJ L 308, 16.11.2016, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1997/oj

16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1997

af 15. november 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 for så vidt angår ændring af landdistriktsudviklingsprogrammer og overvågning af aktioner til fremme af integrationen af tredjelandsstatsborgere og om berigtigelse af samme forordning

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (1), særlig artikel 12, artikel 66, stk. 5, artikel 67 og artikel 75, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 4, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 (2) fastsættes det maksimale antal ændringer af programmer for udvikling af landdistrikterne, som medlemsstaterne kan forelægge Kommissionen. Erfaringerne viser, at det maksimale antal programændringer bør øges for at give medlemsstaterne mulighed for at forelægge et begrænset antal yderligere ændringer i programmeringsperioden. De tilfælde, hvor bestemmelsen om det maksimale antal programændringer ikke finder anvendelse, bør præciseres og bør omfatte ændringer, som angår vedtagelsen af visse hasteforanstaltninger eller den nye afgrænsning af områder med betydelige naturbetingede begrænsninger, som er omhandlet i artikel 32, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

(2)

En vellykket gennemførelse af landdistriktsudviklingsprogrammerne forudsætter ikke alene god forvaltning, og at programmerne gennemføres fuldt ud, men også beredskab til at kunne omstille sig til nye udfordringer og skiftende omstændigheder som f.eks. migrationskrisen. For at sikre en god koordinering af alle bestående interventionsmekanismer bør støtte fra ELFUL til aktioner, som er målrettet integration af tredjelandsstatsborgere, overvåges på EU-plan.

(3)

Leader-logoet er fejlagtigt ikke indsat i bilag III, del 2, nr. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014. Dette skal rettes. I bilag IV, punkt 1, bør henvisningen til ugunstigt stillede områder rettes. Den bør erstattes af en henvisning til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Programændringer af den art, der er omhandlet i artikel 11, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan højst foreslås tre gange i løbet af programmeringsperioden.

For alle øvrige typer ændringer tilsammen gælder følgende:

a)

et enkelt ændringsforslag kan indgives for hvert kalenderår og for hvert program, med undtagelse af år 2023, hvor der kan indgives mere end et forslag til ændring for så vidt angår ændringer, som udelukkende vedrører tilpasning af finansieringsplanen, herunder eventuelle deraf følgende ændringer til indikatorplanen

b)

tre yderligere ændringsforslag pr. program kan indgives i løbet af programmeringsperioden.

De maksimale antal ændringer som omhandlet i første og andet afsnit finder ikke anvendelse:

a)

hvis det er nødvendigt at træffe hasteforanstaltninger på grund af naturkatastrofer, katastrofale hændelser eller ugunstige vejrforhold, der er officielt anerkendt af de kompetente nationale myndigheder, eller på grund af en væsentlig og pludselig ændring i medlemsstatens eller den pågældende regions samfundsøkonomiske forhold, herunder væsentlige og pludselige demografiske ændringer som følge af migration eller modtagelse af flygtninge

b)

hvis en ændring er nødvendig som følge af en ændring af Unionens retlige rammer

c)

efter den i artikel 21 i forordning (EU) nr. 1303/2013 omhandlede resultatgennemgang

d)

hvis der er tale om en ændring i det planlagte bidrag fra ELFUL pr. år, jf. artikel 8, stk. 1, litra h), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, som følge af udviklingen i den årlige fordeling pr. medlemsstat som omhandlet i artikel 58, stk. 7, i samme forordning; de foreslåede ændringer kan også omfatte konsekvensændringer som følge heraf i beskrivelsen af foranstaltningerne

e)

hvis der er tale om ændringer i forbindelse med indførelsen af finansielle instrumenter, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013. eller

f)

hvis der er tale om ændringer som led i indførelsen af den nye afgrænsning, der er omhandlet i artikel 32, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013.«

2)

Artikel 5, stk. 4, affattes således:

»4.   Med undtagelse af hasteforanstaltninger på grund af naturkatastrofer, katastrofale hændelser eller ugunstige vejrforhold, der er officielt anerkendt af de kompetente nationale myndigheder, eller på grund af en væsentlig og pludselig ændring i medlemsstatens eller den pågældende regions samfundsøkonomiske forhold, herunder væsentlige og pludselige demografiske ændringer som følge af migration eller modtagelse af flygtninge, ændringer i lovgivningen eller ændringer, der følger af den resultatgennemgang, der er omhandlet i artikel 21 i forordning (EU) nr. 1303/2013, kan anmodninger om ændringer af den i stk. 2 omhandlede nationale ramme kun indgives én gang hvert kalenderår inden den 1. april. Uanset artikel 4, stk. 2, andet afsnit, kan ændringer i programmer, der følger af en sådan revision, foretages ud over de ændringsforslag, der er indgivet i overensstemmelse med nævnte afsnit.«

3)

Artikel 14, stk. 4, affattes således:

»4.   For typer operationer, hvor potentielle bidrag til fokusområder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, nr. 2, litra a), artikel 5, stk. 1, nr. 5, litra a) til d), og artikel 5, stk. 1, nr. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013 er identificeret, eller for typer operationer, hvor potentielle bidrag til integration af tredjelandsstatsborgere er identificeret, skal den elektroniske registrering af de operationer, der er omhandlet i artikel 70 i forordning (EU) nr. 1305/2013, omfatte markering, som gør det muligt at identificere de tilfælde, hvor operationen har en komponent, der bidrager til et eller flere af disse fokusområder eller mål.«

4)

Bilag III, IV og VII ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 18).


BILAG

I bilag III, IV og VII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag III, del 2, punkt 1, litra b), affattes således:

»b)

for aktioner og foranstaltninger, der finansieres af Leader, angives Leader-logoet:

Image

«

2)

I bilag IV, punkt 1, affattes C32 således:

»C32.

Arealer med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger«

3)

I bilag VII, punkt 1, litra b), affattes »Tabel C« således:

»—

Tabel C: Opdeling på relevante output og foranstaltninger efter områdetype, køn og/eller alder og operationer, der bidrager til integrationen af tredjelandsstatsborgere.«


Top