EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1927

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1927 af 4. november 2016 om skabeloner til overvågning af planer, emissionsrapporter og overensstemmelsesdokumenter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport (EØS-relevant tekst )

C/2016/6948

OJ L 299, 5.11.2016, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1927/oj

5.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1927

af 4. november 2016

om skabeloner til overvågning af planer, emissionsrapporter og overensstemmelsesdokumenter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF (1), særlig artikel 6, stk. 5, artikel 12, stk. 2, og artikel 17, stk. 5,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 1 og stk. 3, i forordning (EU) 2015/757 skal selskaberne til verifikatoren indsende en overvågningsplan med fuldstændig og gennemsigtig dokumentation for overvågningsmetoden for det enkelte skib, som hører under forordningens anvendelsesområde.

(2)

For at sikre at disse overvågningsplaner indeholder standardiserede oplysninger, der muliggør en harmoniseret gennemførelse af overvågnings- og rapporteringsforpligtelserne, er det nødvendigt at fastlægge skabeloner, herunder tekniske regler for ensartet anvendelse heraf.

(3)

Overvågningsplanen bør som minimum indeholde de elementer, der er fastsat i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2015/757. Den bør også anvende enhederne til bestemmelse af »fragt« som fastlagt i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1928 (2). Da ro-pax-skibe leverer to forskellige transporttjenester, skal der i forbindelse med disse skibe skelnes mellem data om brændstofforbrug og CO2-emissioner for fragt og for passagerer. Dette vil give mulighed for en bedre fastlæggelse af deres indikatorer for den gennemsnitlige operationelle energieffektivitet.

(4)

Med forbehold af artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2015/757 og i overensstemmelse med det sidste afsnit i artikel 10 i denne forordning bør overvågningsplanen muliggøre overvågning og rapportering af brændstofforbrug og udledt CO2 på grundlag af andre frivillige kriterier. Dette vil gøre det nemmere at forstå den gennemsnitlige rapporterede energieffektivitet. Dette vedrører især differentieret overvågning af brændstofforbruget til fragtopvarmning og til det dynamiske positionssystem samt differentieret overvågning af sejlads med last og ved sejlads i is.

(5)

For at gøre det lettere at udarbejde overvågningsplaner for selskaber med flere skibe er det hensigtsmæssigt at give selskaberne mulighed for at angive, hvilke af de beskrevne procedurer for overvågningsplanen der ville være relevante for alle skibe under selskabets ansvar.

(6)

Når selskaberne giver oplysninger om elementer og procedurer som led i overvågningsplanen i henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2015/757, bør de kunne henvise til procedurer eller systemer, der er gennemført som led i deres eksisterende forvaltningssystemer såsom den internationale kode for sikker skibsdrift (ISM-koden) (3), forvaltningsplanen for skibes energieffektivitet (SEEMP) (4), eller til systemer og kontroller, der er omfattet af harmoniserede kvalitets-, miljø- eller energistyringsstandarder såsom EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 eller EN ISO 50001:2011.

(7)

For at gøre overvågningen lettere bør der gives mulighed for at anvende standardværdier for den usikkerhed, der er forbundet med brændstofovervågning.

(8)

For at gøre det lettere at opfylde alle kravene (herunder overvågning, rapportering og verifikation) bør oplysninger om forvaltning, særlig om dataforvaltning og kontrolaktiviteter, anses for at være nyttige oplysninger. Et særligt afsnit i overvågningsskabelonen bør hjælpe selskaberne med at strukturere de nødvendige forvaltningselementer.

(9)

Det er nødvendigt at fastlægge specifikationer for en elektronisk skabelon til emissionsrapporter. Dette er nødvendigt for at sikre, at verificerede emissionsrapporter indsendes elektronisk, og at de indeholder fuldstændige og standardiserede samlede årlige oplysninger, som kan offentliggøres, og som gør det muligt for Kommissionen at udarbejde de krævede rapporter, jf. artikel 21 i forordning (EU) 2015/757.

(10)

Emissionsrapporten bør dække det minimumsindhold, der er fastlagt i artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2015/757, herunder resultaterne af den årlige overvågning. Den bør også gøre det muligt at rapportere yderligere oplysninger, som kan bidrage til at forstå indikatorerne for den gennemsnitlige operationelle energieffektivitet, der rapporteres på frivilligt grundlag. Dette vedrører særlig elementerne vedrørende frivillig overvågning af brændstofforbrug og udledte CO2-emissioner fordelt på andre kriterier, som er defineret i overvågningsplanen.

(11)

Det er nødvendigt at fastlægge tekniske regler for en elektronisk skabelon til overensstemmelsesdokumenter. Dette sikrer, at standardiserede oplysninger, som er lette at behandle, kan indgå i de overensstemmelsesdokumenter, som verifikatorerne indsender i medfør af deres forpligtelse i henhold til artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) 2015/757 med henblik på straks at underrette Kommissionen og flagstatens myndigheder om udstedelsen af et overensstemmelsesdokument.

(12)

Selskaberne og de akkrediterede verifikatorer bør have adgang til THETIS MRV, som er et særligt EU-informationssystem, der er udviklet og forvaltes af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, således at de kan bruge det til at indsende emissionsrapporter, som er verificeret på tilfredsstillende vis, og de tilhørende overensstemmelsesdokumenter elektronisk til Kommissionen og flagstaterne. Det bør udformes på en fleksibel måde, således at det tager højde for oprettelsen af et globalt overvågnings-, rapporterings- og verifikationssystem for drivhusgasemissioner.

(13)

Kommissionen har gennemført en høring af interesserede parter om bedste praksis for anliggender, der behandles i denne forordning. Høringen blev gennemført via undergrupperne med eksperter i overvågning, rapportering og verifikation (MRV) inden for skibsfart nedsat under European Sustainable Shipping Forum.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Klimaændringer, der blev nedsat ved artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (5)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastlægger skabeloner og tekniske regler for indsendelse af overvågningsplaner, emissionsrapporter og overensstemmelsesdokumenter i henhold til forordning (EU) 2015/757.

Artikel 2

Skabelon til overvågningsplanen

1.   Selskaberne udarbejder den overvågningsplan, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2015/757, ved hjælp af en skabelon, der svarer til modellen i bilag I.

2.   Selskaberne kan opdele overvågningsplanen i en selskabsspecifik del og en skibsspecifik del, forudsat at alle elementer i bilag I er dækkede.

Oplysningerne i den selskabsspecifikke del, som kan omfatte tabel B.2, B.5, D, E og F.1 i bilag I, skal finde anvendelse på hvert af de skibe, for hvilke selskabet skal indsende en overvågningsplan i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2015/757.

Artikel 3

Elektronisk skabelon til emissionsrapporten

1.   I forbindelse med indsendelse af emissionsrapporterne i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2015/757 anvender selskaberne den elektroniske skabelon i det automatiske EU-informationssystem THETIS MRV, der forvaltes af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (i det følgende benævnt »THETIS MRV«).

2.   Den elektroniske skabelon til emissionsrapporten, der er nævnt i stk. 1, indeholder oplysningerne i bilag II.

Artikel 4

Elektronisk skabelon til overensstemmelsesdokumentet

1.   I forbindelse med udstedelse af et overensstemmelsesdokument i henhold til artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) 2015/757 giver verifikatoren relevante data ved hjælp af den elektroniske skabelon i THETIS MRV.

2.   Den elektroniske skabelon til det overensstemmelsesdokument, der er nævnt i stk. 1, indeholder oplysningerne i bilag III.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 123 af 19.5.2015, s. 55.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1928 af 4. november 2016 om fastlæggelsen af fragtmængden for andre kategorier af skibe end passagerskibe, ro-ro-skibe og containerskibe i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport (se side 22 i denne EUT).

(3)  Vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) ved Forsamlingens resolution A.741(18).

(4)  Bestemmelse 22 i bilag VI til Marpol.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).


BILAG I

Skabelon til overvågningsplaner

Del A   Revisionsjournal

Version nr.

Reference-dato

Status på referencedato (1)

Henvisning til kapitler, hvor der er foretaget revisioner eller ændringer, herunder en kort forklaring på ændringer

 

 

 

 

Del B   Basisoplysninger

Tabel B.1.   Identifikation af skibet

Skibets navn

 

IMO-identifikationsnummer

 

Registreringshavn

 

Hjemsted (hvis forskelligt fra registreringshavnen)

 

Navn på skibets ejer

 

Unikt IMO-identifikationsnummer for selskabet og den registrerede ejer

 

Skibets type (2)

 

Dødvægt (i metriske ton)

 

Bruttotonnage

 

Klassifikationsselskab (frivilligt)

 

Isklasse (frivilligt) (3)

 

Flagstat (frivilligt)

 

Frivilligt åbent beskrivelsesfelt til yderligere oplysninger om skibets karakteristika

 


Tabel B.2.   Oplysninger om selskabet

Selskabets navn

 

Adresselinje 1

 

Adresselinje 2

 

By

 

Stat/Provins/Region

 

Postnr.

 

Land

 

Kontaktperson

 

Telefonnummer

 

E-mailadresse

 


Tabel B.3.   Emissionskilder og anvendte brændstoftyper

Referencenr. for emissionskilden

Emissionskilde (navn, type)

Teknisk beskrivelse af emissionskilden

(ydelse/kraft, specifikt forbrug af brændselsolie (SFOC), installationsår, identifikationsnummer i tilfælde af flere identiske emissionskilder osv.)

(Eventuelt) anvendte brændstoftyper (4)

 

 

 

 


Tabel B.4.   Emissionsfaktorer

Brændstoftype

IMO-emissionsfaktorer

(i tons CO2/ton brændstof)

Svær brændselsolie (Reference: ISO 8217 Klasse RME til RMK)

3,114

Let brændselsolie (Reference: ISO 8217 Klasse RMA til RMD)

3,151

Diesel-/gasolie (Reference: ISO 8217 Klasse DMX til DMB)

3,206

Flydende gas (propan)

3,000

Flydende gas (butan)

3,030

Flydende naturgas

2,750

Methanol

1,375

Ethanol

1,913

Andet brændstof med ikke-standard emissionsfaktor

 

 

 

Ved brug af ikke-standard emissionsfaktorer:

Ikke-standard brændstof

Emissionsfaktor

Metoder til bestemmelse af emissionsfaktoren (fremgangsmåden ved prøveudtagning, analysemetoder og en beskrivelse af de laboratorier, der eventuelt benyttes)

 

 

 


Tabel B.5.   Procedurer, systemer og ansvarsområder, der anvendes til at ajourføre emissionskildernes fuldstændighed

Procedurens navn

Forvaltning af listen over emissionskilder og dens fuldstændighed

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 

Del C   Aktivitetsdata

Tabel C.1.   Betingelser for undtagelsen omhandlet i artikel 9, stk. 2

Emne

Bekræftelsesfelt

Minimumsantal forventede sejladser for hver rapporteringsperiode, der er omfattet af EU-forordningen om overvågning, rapportering og verifikation (MRV-forordningen), i overensstemmelse med skibets fartplan

 

Er der forventede sejladser for hver rapporteringsperiode, der ikke er omfattet af EU's MRV-forordning, i overensstemmelse med skibets fartplan? (5)

 

Er betingelserne i artikel 9, stk. 2, opfyldt? (6)

 

Hvis ja, agter I så at gøre brug af undtagelsen for overvågning af brændstofforbruget pr. sejlads? (7)

 

Tabel C.2.   Metoder, der anvendes til at bestemme brændstofforbruget for hver emissionskilde:

C.2.1.   Metody stosowane w celu określenia zużycia paliwa przez każde źródło emisji

Emissionskilde (8)

Metoder, der er valgt til brændstofforbrug (9)

 

 


C.2.2.   Procedurer for bestemmelse af påfyldt brændstof og brændstofindholdet i tanke:

Procedurens navn

Bestemmelse af påfyldt brændstof og brændstofindholdet i tanke

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


C.2.3.   Regelmæssig krydskontrol af den påfyldte mængde brændstof i henhold til bunkerleveringsattesten og brændstofmængden i tankene ifølge en måling om bord:

Procedurens navn

Regelmæssig krydskontrol af den påfyldte mængde brændstof i henhold til bunkerleveringsattesten og brændstofmængden i tankene ifølge en måling om bord

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 


C.2.4.   Beskrivelse af de benyttede måleinstrumenter:

Måleudstyr

(navn)

Elementer anvendt på (f.eks. emissionskilder, tanke)

Teknisk beskrivelse

(specifikation, alder, vedligeholdelsesintervaller)

 

 

 


C.2.5.   Procedurer, der benyttes til at registrere, hente, overføre og lagre oplysninger om målinger:

Procedurens navn

Procedurer, der benyttes til at registrere, hente, overføre og lagre oplysninger om målinger

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


C.2.6.   Metode til bestemmelse af densitet:

Brændstoftype/tank

Metode til bestemmelse af de reelle densitetsværdier for påfyldt brændstof (10)

Metode til bestemmelse af de reelle densitetsværdier for brændstofindholdet i tanke (11)

 

 

 


C.2.7.   Usikkerhed i forbindelse med brændstofovervågning:

Overvågningsmetode (12)

Anvendt tilgang (13)

Værdi

 

 

 


C.2.8.   Procedurer, der benyttes til at sikre kvalitetssikring af måleudstyr:

Procedurens navn

Sikring af kvalitetssikring af måleudstyr

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


C.2.9.   Metode til bestemmelse af opdelingen af brændstofforbruget på fragt og passagerer (kun for ro-pax-skibe):

Metodens navn

Bestemmelse af opdelingen af brændstofforbruget på fragt og passagerer

Anvendt tildelingsmetode i overensstemmelse med EN 16258 (14)

 

Beskrivelse af den metode, der benyttes til at bestemme fragtmassen og antal passagerer, herunder den mulige anvendelse af standardværdier for fragtenhedernes vægt eller banemetre (hvis massemetoden anvendes)

 

Beskrivelse af den metode, der benyttes til at bestemme dækarealet til fragt og passager, herunder hængedæk og personbiler på fragtdæk (hvis arealmetoden anvendes)

 

Opdeling af brændstofforbruget (i %) på fragt og passagerer (kun hvis arealmetoden anvendes)

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne metode

 

Formler og datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


C.2.10.   Procedurer for bestemmelse og registrering af brændstofforbruget ved sejlads med last (frivillig overvågning):

Procedurens navn

Bestemmelse og registrering af brændstofforbruget ved sejlads med last

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Formler og datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


C.2.11.   Procedurer for bestemmelse og registrering af brændstofforbruget til fragtopvarmning (frivillig overvågning for kemikalietankskibe):

Procedurens navn

Bestemmelse og registrering af brændstofforbruget til fragtopvarmning

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Formler og datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


C.2.12.   Procedurer for bestemmelse og registrering af brændstofforbruget til det dynamiske positionssystem (frivillig overvågning for olietankskibe og »andre skibstyper«):

Procedurens navn

Bestemmelse og registrering af brændstofforbruget til det dynamiske positionssystem

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Formler og datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 

Tabel C.3.   Liste over sejladser

Procedurens navn

Registrering og sikring af sejladsernes fuldstændighed

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer (herunder registrering og overvågning af sejladser osv.), hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


Tabel C.4.   Tilbagelagt distance

Procedurens navn

Registrering og bestemmelse af distancen pr. sejlads

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer (herunder registrering og forvaltning af distanceoplysninger), hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 

Procedurer for bestemmelse og registrering af den tilbagelagte distance ved sejlads i is (frivillig overvågning):

Procedurens navn

Bestemmelse og registrering af den tilbagelagte distance ved sejlads i is

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer (herunder registrering og forvaltning af oplysninger om distance og vinterforhold), hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Formler og datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


Tabel C.5.   Fragtmængde og antal passagerer

Procedurens navn

Registrering og bestemmelse af fragtmængden og/eller antal passagerer

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer (herunder registrering og bestemmelse af fragtmængden og/eller antal passagerer og anvendelsen af standardværdier for mængden af fragtenheder, hvis relevant), hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Fragt-/passagerenhed (15)

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Formler og datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 

Procedurer for bestemmelse og registrering af den transporterede fragts gennemsnitlige densitet (frivillig overvågning for kemikalietankskibe, massegodsskibe og kombinerede massegodsskibe):

Procedurens navn

Bestemmelse og registrering af den transporterede fragts gennemsnitlige densitet

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer (herunder registrering og forvaltning af oplysninger om fragtdensiteten), hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Formler og datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


Tabel C.6.   Tid tilbragt til søs

Procedurens navn

Bestemmelse og registrering af den tid, der er tilbragt til søs mellem kajen i afgangshavnen og kajen i ankomsthavnen

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer (herunder registrering og forvaltning af oplysninger om afgang fra og ankomst til havnen), hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Formler og datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 

Procedurer for bestemmelse og registrering af tiden til søs ved sejlads i is (frivillig overvågning):

Procedurens navn

Bestemmelse og registrering af tiden til søs ved sejlads i is

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer (herunder registrering og forvaltning af oplysninger om afgang fra og ankomst til havnen og vinterforholdene), hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Formler og datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 

Del D   Datamangler

Tabel D.1.   De anvendte metoder til vurdering af brændstofforbruget

Metodens navn

Den anvendte metode til vurdering af brændstofforbruget

Backupovervågningsmetode (16)

 

Anvendte formler

 

Beskrivelse af metoden til vurdering af brændstofforbruget

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne metode

 

Datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


Tabel D.2.   Anvendte metoder til behandling af datamangler vedrørende den tilbagelagte distance

Metodens navn

Metoder til behandling af datamangler vedrørende den tilbagelagte distance

Anvendte formler

 

Beskrivelse af metoden til behandling af datamangler

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne metode

 

Datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


Tabel D.3.   Anvendte metoder til behandling af datamangler vedrørende fragten

Metodens navn

Metode til behandling af datamangler vedrørende fragten

Anvendte formler

 

Beskrivelse af metoden til behandling af datamangler

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne metode

 

Datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


Tabel D.4.   Anvendte metoder til behandling af datamangler vedrørende den tid, der er tilbragt til søs

Metodens navn

Metode til behandling af datamangler vedrørende den tid, der er tilbragt til søs

Anvendte formler

 

Beskrivelse af metoden til behandling af datamangler

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne metode

 

Datakilder

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 

Del E   Forvaltning

Tabel E.1.   Regelmæssig kontrol af, om overvågningsplanen er tilstrækkelig

Procedurens navn

Regelmæssig kontrol af, om overvågningsplanen er tilstrækkelig

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


Tabel E.2.   Kontrolaktiviteter: Kvalitetssikring og informationsteknologiens pålidelighed

Procedurens navn

Forvaltning af informationsteknologi (f.eks. adgangskontroller, backup, genopretning og sikkerhed)

Henvisning til procedure

 

Kort beskrivelse af proceduren

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for datavedligeholdelse

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte system (hvis relevant)

 

Liste over relevante eksisterende forvaltningssystemer

 


Tabel E.3.   Kontrolaktiviteter: Interne gennemgange og validering af relevante data i EU's MRV-forordning

Procedurens navn

Interne gennemgange og validering af relevante data i EU's MRV-forordning

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


Tabel E.4.   Kontrolaktiviteter: Korrektioner og korrigerende tiltag

Procedurens navn

Korrektioner og korrigerende tiltag

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


Tabel E.5.   Kontrolaktiviteter: Udliciterede aktiviteter (hvis relevant)

Procedurens navn

Udliciterede aktiviteter

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 


Tabel E.6.   Kontrolaktiviteter: Dokumentation

Procedurens navn

Dokumentation

Henvisning til den eksisterende procedure

 

Den eksisterende procedures version

 

Beskrivelse af EU's MRV-procedurer, hvis de ikke allerede er beskrevet uden for forvaltningsplanen

 

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

 

Det sted, hvor registrene føres

 

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

 

Del F   Yderligere oplysninger

Tabel F.1.   Liste over definitioner og forkortelser

Forkortelse, akronym, definition

Forklaring

 

 

Tabel F.2.

Yderligere oplysninger

(1)  Vælg en af følgende kategorier: »Arbejdsudkast«, »Endeligt udkast fremsendt til verifikatoren«, »Vurderet«, »Ændret uden behov for fornyet vurdering«.

(2)  Vælg en af følgende kategorier: »Passagerskib«, »Ro-ro-skib«, »Containerskib«, »Olietankskib«, »Kemikalietankskib«, »LNG-tankskib«, »Gastanker«, »Massegodsskib«, »Fragtskib«, »Køleskib«, »Skib til transport af køretøjer«, »Kombineret massegodsskib«, »Ro-pax-skib«, »'Container-/ro-ro-fragtskib«, »Andre skibstyper«.

(3)  Vælg en af polarklasserne PC1-PC7 eller en af de finsk-svenske isklasser (IC, IB, IA eller IA Super).

(4)  Vælg en af følgende kategorier: »Svær brændselsolie (HFO)«, »Let brændselsolie (LFO)«, »Diesel-/gasolie (MDO/MGO)«, »Flydende gas« (propan, LPG), »Flydende gas (butan, LPG)«, »Flydende naturgas (LNG)«, »Methanol«, »Ethanol«, »Andre brændstoffer med ikke-standard emissionsfaktorer«.

(5)  Vælg enten »ja« eller »nej«.

(6)  Vælg enten »ja« eller »nej«.

(7)  Vælg enten »ja«, »nej« eller »ikke relevant«.

(8)  Vælg en af følgende kategorier: »Alle kilder«, »Hovedmotorer«, »Hjælpemotorer«, »Gasturbiner«, »Kedler eller inertgasgeneratorer«.

(9)  Vælg en eller flere af følgende kategorier: »Metode A: Bunkerleveringsattest og periodiske opgørelser af brændstoftanke«, »Metode B: Overvågning af bunkertanke om bord«, »Metode C: Flowmålere for de relevante forbrændingsprocesser« eller »Metode D: Måling af direkte CO2-emissioner«.

(10)  Vælg en af følgende kategorier: »Måleudstyr om bord«, »Brændstofleverandør« eller »Laboratorietest«.

(11)  Vælg en af følgende kategorier: »Måleudstyr«, »Brændstofleverandør«, »Laboratorietest«.

(12)  Vælg en eller flere af følgende kategorier: »Metode A: Bunkerleveringsattest og periodiske opgørelser af brændstoftanke«, »Metode B: Overvågning af bunkertanke om bord«, »Metode C: Flowmålere for de relevante forbrændingsprocesser« eller »Metode D: Måling af direkte CO2-emissioner«.

(13)  Vælg en af følgende kategorier: »Standardværdi« eller »Skibsspecifikt skøn«.

(14)  Vælg enten »Massemetode« eller »Arealmetode«.

(15)  For passagerskibe skal »Fragt-/passagerenheden« angives som »passagerer«.

For ro-ro-skibe, containerskibe, olietankskibe, kemikalietankskibe, gastankere, massegodsskibe, køleskibe og kombinerede massegodsskibe skal »Fragt-/passagerenheden« angives som »ton«.

For LNG-tankskibe og container-/ro-ro-fragtskibe skal »Fragt-/passagerenheden« angives som »kubikmeter«.

For fragtskibe skal »Fragt-/passagerenheden« angives ved at vælge en af følgende kategorier: »tons dødvægt«, »tons dødvægt og tons«.

For skibe til transport af køretøjer skal »Fragt-/passagerenheden« angives ved at vælge en af følgende kategorier: »tons«, »tons og tons dødvægt«.

For ro-pax-skibe skal »Fragt-/passagerenheden« angives som »tons« og som »passagerer«.

For andre skibstyper skal »Fragt-/passagerenheden« angives ved at vælge en af følgende kategorier: »tons«, »tons dødvægt«.

(16)  Vælg en af følgende kategorier: »Metode A: Bunkerleveringsattest og periodiske opgørelser af brændstoftanke«, »Metode B: Overvågning af bunkertanke om bord«, »Metode C: Flowmålere for de relevante forbrændingsprocesser«, »Metode D: Måling af direkte CO2-emissioner« eller »Ikke relevant«. Den valgte kategori skal være forskellig fra den kategori, der er valgt under »Metoder, der er valgt til brændstofforbrug« i tabel C.2. (Overvågning af brændstofforbruget — Metoder, der anvendes til at bestemme brændstofforbruget for hver emissionskilde)


BILAG II

Skabelon til emissionsrapporter

Del A   Data, der identificerer skibet og selskabet

1)

Skibets navn

2)

IMO-identifikationsnummer

3)

a)

Registreringshavn ELLER

b)

Hjemsted

4)

Skibskategori [rullemenu: »Passagerskib«, »Ro-ro-skib«, »Containerskib«, »Olietankskib«, »Kemikalietankskib«, »LNG-tankskib«, »Gastanker«, »Massegodsskib«, »Fragtskib«, »Køleskib«, »Skib til transport af køretøjer«, »Kombineret massegodsskib«, »Ro-pax-skib«, »'Container-/ro-ro-fragtskib«, »Andre skibstyper«]

5)

Skibets isklasse (ikke-obligatorisk — kun hvis den fremgår af overvågningsplanen) [rullemenu: Polarklasse PC1-PC7, finsk-svensk isklasse IC, IB, IA eller IA Super]

6)

Skibets tekniske effektivitet

a)

Designindekset for energieffektivitet (EEDI), hvis det kræves i henhold til bestemmelse 19 og 20 i kapitel 4, bilag VI til Marpol, udtrykt i gram CO2/ton-sømil ELLER

b)

Den anslåede indeksværdi (EIV), beregnet i overensstemmelse med IMO's beslutning MEPC.215 (63), udtrykt i gram CO2/ton-sømil

7)

Navn på skibets ejer

8)

Skibsejerens adresse og hjemsted: adresselinje 1, adresselinje 2, by, stat/provins/region, postnr., land

9)

Selskabets navn (kun hvis det ikke er skibsejeren)

10)

Selskabets adresse (kun hvis det ikke er skibsejeren) og hjemsted: adresselinje 1, adresselinje 2, by, stat/provins/region, postnr., land

11)

Kontaktperson

a)

Navn: titel, fornavn, efternavn, stillingsbetegnelse

b)

Adresse: adresselinje 1, adresselinje 2, by, stat/provins/region, postnr., land

c)

Tlf.

d)

E-mail

Del B   Verifikation

1)

Verifikatorens navn

2)

Verifikatorens adresse og hjemsted: adresselinje 1, adresselinje 2, by, stat/provins/region, postnr., land

3)

Akkrediteringsnummer

4)

Verifikatorens erklæring

Del C   Oplysninger om den anvendte overvågningsmetode og den dermed forbundne usikkerhed

1)

Emissionskilde [rullemenu: »Alle kilder«, »Hovedmotorer«, »Hjælpemotorer«, »Gasturbiner«, »Kedler«, »Inertgasgeneratorer«]

2)

Anvendt(e) overvågningsmetode(r) (pr. emissionskilde) [rullemenu: »Metode A: Bunkerleveringsattest og periodiske opgørelser af brændstoftanke«, »Metode B: Overvågning af bunkertanke om bord«, »Metode C: Flowmålere for de relevante forbrændingsprocesser«, »Metode D: Måling af direkte CO2-emissioner«]

3)

Den dermed forbundne usikkerhed, udtrykt som % (pr. anvendt overvågningsmetode)

Del D   Resultater af den årlige overvågning af parametre i overensstemmelse med artikel 10

BRÆNDSTOFFORBRUG OG UDLEDT CO2

1)

Mængde og emissionsfaktor for hver af de typer brændstof, som forbruges i alt:

a)

Skibskategori [rullemenu: »Svær brændselsolie (HFO)«, »Let brændselsolie (LFO)«, »Diesel-/gasolie (MDO/MGO)«, »Flydende gas« (propan, LPG), »Flydende gas (butan, LPG)«, »Flydende naturgas (LNG)«, »Methanol«, »Ethanol«, »Andre brændstoffer med ikke-standard emissionsfaktorer«]

b)

Emissionsfaktor udtrykt i tons CO2/ton brændstof

c)

Samlet brændstofforbrug, udtrykt i tons brændstof

2)

Samlet mængde udledt CO2, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, udtrykt i tons CO2

3)

Samlede CO2-emissioner fra alle sejladser mellem havne under en medlemsstats jurisdiktion, udtrykt i tons CO2

4)

Samlede CO2-emissioner fra alle sejladser med afgang fra havne under en medlemsstats jurisdiktion, udtrykt i ton CO2

5)

Samlede CO2-emissioner fra alle sejladser til havne under en medlemsstats jurisdiktion, udtrykt i tons CO2

6)

Samlede CO2-emissioner udledt i havne under en medlemsstats jurisdiktion, mens skibet lå ved kaj, udtrykt i tons CO2

7)

Samlet brændstofforbrug og samlet mængde udledt CO2, der vedrører passagertransport (for ro-pax-skibe), udtrykt i ton brændstof og i ton CO2

8)

Samlet brændstofforbrug og samlet mængde udledt CO2, der vedrører fragttransport (for ro-pax-skibe), udtrykt i ton brændstof og i ton CO2

9)

Samlet brændstofforbrug og samlet mængde udledt CO2, der vedrører sejlads med last (frivilligt), udtrykt i tons brændstof og i tons CO2

10)

Samlet brændstofforbrug til fragtopvarmning (frivilligt for kemikalietankskibe), udtrykt i tons brændstof

11)

Samlet brændstofforbrug til det dynamiske positionssystem (frivilligt for olietankskibe og »andre skibstyper«), udtrykt i ton brændstof

TILBAGELAGT DISTANCE, TID TIL SØS OG TRANSPORTARBEJDE

1)

Samlet tilbagelagt distance, udtrykt i sømil

2)

Samlet tilbagelagt distance ved sejlads i is (frivilligt), udtrykt i sømil

3)

Samlet tid til søs, udtrykt i timer

4)

Samlet tid til søs ved sejlads i is (frivilligt), udtrykt i timer

5)

Samlet transportarbejde, udtrykt i

 

passager-sømil (for passagerskibe)

 

ton-sømil (for ro-ro-skibe, containerskibe, olietankskibe, kemikalietankskibe, gastankere, massegodsskibe, køleskibe, skibe til transport af køretøjer og kombinerede massegodsskibe)

 

kubikmeter-sømil, (for LNG-tankskibe og container-/ro-ro-fragtskibe)

 

tons dødvægt-sømil (for fragtskibe)

 

passager-sømil OG ton-sømil (for ro-pax-skibe)

 

ton-sømil ELLER tons dødvægt-sømil (for andre skibstyper)

6)

Andet parameter for samlet transportarbejde (frivilligt), udtrykt i

 

ton-sømil (for fragtskibe)

 

tons dødvægt-sømil (for skibe til transport af køretøjer)

7)

Gennemsnitlig densitet for den fragt, der er transporteret i rapporteringsperioden (frivilligt for kemikalietankskibe, massegodsskibe og kombinerede massegodsskibe), udtrykt i tons pr. kubikmeter

ENERGIEFFEKTIVITET

1)

Gennemsnitlig energieffektivitet

a)

Brændstofforbrug pr. distance, udtrykt i kg pr. sømil

b)

Brændstofforbrug pr. transportarbejde, udtrykt i gram pr. passager-sømil, gram pr. ton-sømil, gram pr. kubikmeter-sømil, gram pr. tons dødvægt-sømil eller gram pr. passager-sømil OG gram pr. ton-sømil, alt efter hvad der er relevant for den pågældende skibskategori

c)

CO2-emissioner pr. distance, udtrykt i kg CO2 pr. sømil

d)

CO2-emissioner pr. transportarbejde, udtrykt i gram CO2 pr. passager-sømil, gram CO2 pr. ton-sømil, gram CO2 pr. kubikmeter-sømil, gram CO2 pr. tons dødvægt-sømil eller gram CO2 pr. passager-sømil OG gram CO2 pr. ton-sømil, alt efter hvad der er relevant for den pågældende skibskategori

2)

Andet parameter for den gennemsnitlige energieffektivitet pr. transportarbejde (frivilligt), udtrykt i

 

gram pr. ton-sømil og gram CO2 pr. ton-sømil (for fragtskibe)

 

gram pr. tons dødvægt-sømil og gram CO2 pr. tons dødvægt-sømil (for skibe til transport af køretøjer)

3)

Differentieret gennemsnitlig energieffektivitet (brændstofforbrug og udledt CO2) for sejladser med last (frivilligt), udtrykt i

 

kg pr. sømil

 

gram pr. ton-sømil, gram pr. kubikmeter-sømil, gram pr. ton dødvægt-sømil eller gram pr. passager-sømil, alt efter hvad der er relevant for den pågældende skibskategori

 

kg CO2 pr. sømil

 

gram CO2 pr. ton-sømil, gram CO2 pr. kubikmeter-sømil, gram CO2 pr. tons dødvægt-sømil eller gram CO2 pr. passager-sømil, alt efter hvad der er relevant for den pågældende skibskategori

4)

Yderligere oplysninger, der gør det lettere at forstå indikatorerne for den rapporterede gennemsnitlige operationelle energieffektivitet for skibet (frivilligt)


BILAG III

Skabelon til overensstemmelsesdokumenter

Det bekræftes herved, at emissionsrapporten for skibet »NAVN« for rapporteringsperioden »ÅR N-1« er tilfredsstillende i henhold til kravene i forordning (EU) 2015/757.

Dette overensstemmelsesdokument er udstedt den »DAG/MÅNED/ÅR N«.

Dette overensstemmelsesdokument vedrører emissionsrapport nr. »NUMMER« og er gyldig indtil den 30. juni »ÅR N + 1«.

I)   Oplysninger om skibet

1)

Skibets navn

2)

IMO-identifikationsnummer

3)

a)

Registreringshavn ELLER

b)

Hjemsted

4)

Skibskategori [rullemenu: »Passagerskib«, »Ro-ro-skib«, »Containerskib«, »Olietankskib«, »Kemikalietankskib«, »LNG-tankskib«, »Gastanker«, »Massegodsskib«, »Fragtskib«, »Køleskib«, »Skib til transport af køretøjer«, »Kombineret massegodsskib«, »Ro-pax-skib«, »'Container-/ro-ro-fragtskib«, »Andre skibstyper«]

5)

Flagstat/Registreringshavn

6)

Bruttotonnage

II)   Oplysninger om skibsejeren

1)

Navn på skibets ejer

2)

Skibsejerens adresse og hjemsted: adresselinje 1, adresselinje 2, by, stat/provins/region, postnr., land

III)   Oplysninger om det selskab, der opfylder forpligtelserne i henhold til forordning (EU) 2015/757 (frivilligt felt)

1)

Selskabets navn

2)

Selskabets adresse og hjemsted: adresselinje 1, adresselinje 2, by, stat/provins/region, postnr., land

IV)   Verifikator

1)

Akkrediteringsnummer

2)

Verifikatorens navn

3)

Selskabets adresse og hjemsted: adresselinje 1, adresselinje 2, by, stat/provins/region, postnr., land


Top