Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1842

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1842 af 14. oktober 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår den elektroniske kontrolattest for importerede økologiske produkter og visse andre elementer og af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår kravene vedrørende konserverede eller forarbejdede økologiske produkter og fremsendelse af oplysninger (EØS-relevant tekst )

C/2016/6502

OJ L 282, 19.10.2016, p. 19–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1842/oj

19.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 282/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1842

af 14. oktober 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår den elektroniske kontrolattest for importerede økologiske produkter og visse andre elementer og af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår kravene vedrørende konserverede eller forarbejdede økologiske produkter og fremsendelse af oplysninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 38, litra a), d) og e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 (2) indeholder detaljerede bestemmelser for import af økologiske produkter fra tredjelande.

(2)

En frist for kontrolorganernes og kontrolmyndighedernes indsendelse af ansøgninger om godkendelse til at føre overensstemmelseskontrol i overensstemmelse med artikel 32 i forordning (EF) nr. 834/2007 er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008. Eftersom gennemførelsen af bestemmelserne om import af overensstemmende produkter fortsat er til vurdering, og de tilhørende retningslinjer, modeller, spørgeskemaer og det nødvendige elektroniske transmissionssystem stadig er under udvikling, bør fristen for kontrolorganernes og -myndighedernes indsendelse af anmodninger forlænges.

(3)

Erfaringen har vist, at medlemsstaterne har forskellig praksis for så vidt angår kontrollen af sendinger af økologiske produkter, inden de overgår til fri omsætning i Unionen. For at opnå en ensartet og effektiv kontrol bør de forskellige former for kontrol, der er nødvendige for kontrollen af sendinger, afklares, i lyset af den risikovurdering, der skal foretages i henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007. Det er også hensigtsmæssigt at omformulere definitionen af de myndigheder, der er ansvarlige for kontrol af sendinger og påtegningen af kontrolattesten med henblik på at præcisere, at disse myndigheder er en kompetent myndighed, der er ansvarlig for at tilrettelægge den offentlige kontrol vedrørende økologisk produktion, og som er udpeget i medfør af artikel 27, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007.

(4)

Det er også konstateret, at kontrolorganer og kontrolmyndigheder har forskellig praksis med hensyn til klassificeringen af produkter, der importeres under de produktkategorier, der er angivet i bilag III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. For at opnå en mere ensartet klassificering under disse produktkategorier bør visse definitioner derfor fastsættes af hensyn til klarheden og retssikkerheden for aktørerne, for at sikre ensartet anvendelse af bestemmelserne i kontrolorganerne og kontrolmyndighederne, og at lette de kompetente myndigheders tilsyn.

(5)

For produktkategorier, hvor der henvises til uforarbejdede eller forarbejdede, bør disse betegnelser have samme betydning som i definitionerne af forarbejdede og uforarbejdede produkter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (3) med henblik på forenkling og overensstemmelse med hygiejnebestemmelserne. Det bør dog præciseres, at mærkning og emballering er uden betydning for klassificeringen af produktet som uforarbejdet eller forarbejdet.

(6)

De to importordninger, der er fastsat i artikel 33, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 udelukker i princippet gensidigt hinanden. Hvis et tredjeland er godkendt som ækvivalent, jf. artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, er der ikke behov for at godkende en kontrolmyndighed eller er kontrolorgan i det pågældende land i overensstemmelse med artikel 33, stk. 3. Som følge heraf fastsætter artikel 10, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1235/2008, at en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan kun kan blive godkendt i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 i et land, der ikke er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007. For at undgå enhver hindring for import af økologiske produkter bør det være muligt for kontrolorganer og kontrolmyndigheder at blive godkendt i et tredjeland, når godkendelsen af dette tredjeland ikke omfatter det produkt, der skal importeres. Undtagelsesbestemmelsen i artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor omformuleres for at tage hensyn til den praksis, der anvendes, ved at henvise til produkter og ikke til produktkategorier.

(7)

På baggrund af forordning (EF) nr. 834/2007 kan produkter, der importeres fra et tredjeland, markedsføres i Unionen som økologiske, især hvis de omfattet af en kontrolattest udstedt af de kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder eller kontrolorganer i et godkendt tredjeland eller af en godkendt kontrolmyndighed eller et godkendt kontrolorgan.

(8)

I overensstemmelse med aktion 12 i Handlingsplan for fremtidens økologiske produktion i Den Europæiske Union (4) har Kommissionen udviklet et system for elektronisk attestering for import af økologiske produkter som et modul, der er integreret i det elektroniske TRACES-system (Trade Control and Expert System), som er fastsat i Kommissionens beslutning 2003/24/EF (5).

(9)

Visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008 bør ændres med henblik på indførelse af det elektroniske attesteringssystem og sikring af, at det pågældende system kan fungere korrekt. Bestemmelserne om frigivelse til fri omsætning af den pågældende medlemsstats toldmyndighed og arbejdsgangen for udstedelse og påtegning af kontrolattesten, herunder verifikationen af forbindelsen mellem kontrolattesten og toldangivelsen, bør præciseres. I den sammenhæng bør arbejdsgangen for udstedelsen og påtegningen af kontrolattesten under særlige toldprocedurer også præciseres. For at opnå et velfungerende elektronisk system bør de godkendte kontrolorganer og kontrolmyndigheders e-mailadresse anføres.

(10)

For at sikre at integriteten af de økologiske produkter, der importeres til Unionen, bevares, er det nødvendigt at præcisere, at det som hovedregel gælder, at kontrolorganet eller kontrolmyndigheden, der udsteder kontrolattesten, er det kontrolorgan eller den kontrolmyndighed, der godkender producenten af eller forarbejdningsvirksomheden for produktet. Hvis den erhvervsdrivende, der udfører den sidste håndtering med henblik på tilberedning, jf. definitionen i artikel 2, litra i), i forordning (EF) nr. 834/2007, er en anden end den oprindelige producent af eller forarbejdningsvirksomheden for produktet, udstedes kontrolattesten af det kontrolorgan eller den kontrolmyndighed, der har kontrolleret den sidste håndtering. Det er endvidere nødvendigt at præcisere, at kontrolorganer eller kontrolmyndigheder, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008, kun kan udstede kontrolattester i overensstemmelse med betingelserne i deres godkendelse, mens de kontrolorganer og kontrolmyndigheder, der er opført i bilag IV til samme forordning, kun kan udstede kontrolattester for de produkter og oprindelser, de står på listen for.

(11)

Erfaringen har vist, at der er forskellig praksis med hensyn til kontrol, som skal foretages af det kontrolorgan eller den kontrolmyndighed, der udsteder kontrolattesten. Det er derfor nødvendigt at specificere, hvilke kontroller, der skal gennemføres inden attesten udstedes. Kontrolorganer eller kontrolmyndigheder bør kun udstede kontrolattesten på baggrund af fuld dokumentkontrol, og, hvis det er relevant i henhold til deres risikovurdering, og af fysisk kontrol af de pågældende produkter. Ved forarbejdede landbrugsprodukter bør kontrolorganer og kontrolmyndigheder, som er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008, kontrollere, at alle de pågældende produkters bestanddele er blevet omfattet af et kontrolsystem, der er i overensstemmelse med vilkårene for godkendelsen af det pågældende tredjeland, og de kontrolorganer og kontrolmyndigheder, der er opført i bilag IV til samme forordning, bør kontrollere, at ingredienser er blevet kontrolleret og attesteret af kontrolorganer og kontrolmyndigheder, som er godkendt i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller produceret i Unionen. Det er ligeledes nødvendigt at præcisere den kontrol, som skal gennemføres af kontrolorganer eller kontrolmyndigheder, som er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, som attesterer operatører i de afsluttende faser af produktionskæden, såsom dem, der kun udfører mærknings- eller emballeringsaktiviteter. I disse tilfælde skal det efterprøves, om de pågældende produkter er kontrolleret og attesteret af kontrolorganer eller kontrolmyndigheder, der er opført i nævnte bilag, og som er godkendt for det pågældende land og produktkategori.

(12)

De myndigheder, der er ansvarlige for udstedelse og ajourføring af adgangsrettigheder til TRACES med henblik på elektronisk attestering af kontrol, bør identificeres. Desuden bør der fastsættes regler, som sikrer, at TRACES siger sikkerhed for autenticitet, integritet og læsbarhed over tid af informationerne og de tilhørende metadata i hele den periode, hvor de skal opbevares.

(13)

Der bør også fastsættes bestemmelse om en effektiv og fyldestgørende udveksling af informationer mellem medlemsstaternes myndigheder i tilfælde af, der konstateres uregelmæssigheder, navnlig hvis produkter mærkes som økologiske, men ikke ledsages af en kontrolattest.

(14)

Eftersom de sidste importtilladelser, som var udstedt af medlemsstaterne, udløb den 30. juni 2015, bør henvisning til importtilladelser udgå af forordning (EF) nr. 1235/2008.

(15)

Erhvervsdrivende og medlemsstater bør have tilstrækkelig til at tilpasse deres procedurer til den elektroniske kontrolattest, der udstedes via TRACES. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode, hvori udstedelsen og påtegningen af kontrolattesten i papirform fortsat er mulig.

(16)

For at kunne sikre at den elektroniske kontrolattest fungerer tilfredsstillende, herunder for at præcisere, at omlægningsprodukter udelukkes fra de godkendelser, der udstedes til tredjelande, at ensrette formuleringen med hensyn til oprindelsen af produkter, der kommer fra godkendte tredjelande, og ændre produktkategori C til at omfatte alger, herunder mikroalger, er det hensigtsmæssigt at ændre visse elementer af bilag III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 uden at ændre anvendelsesområdet for de godkendelser, der tidligere er udstedt til tredjelande eller til kontrolorganer eller kontrolmyndigheder.

(17)

Ifølge oplysninger fra USA har behandlingen af æbler og pærer med antibiotika til bekæmpelse af ildsot ikke været tilladt siden oktober 2014 i dette tredjeland. Det er derfor berettiget at fjerne den pågældende begrænsning for produktkategori A og D fra bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(18)

I lyset af de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af ækvivalenssystemet, er det nødvendigt at tilpasse modellen for kontrolattesten og delkontrolattesten som omhandlet i bilag V og VI til forordning (EF) nr. 1235/2008 for at give oplysninger om producenten af eller forarbejdningsvirksomheden for det pågældende produkt, samt om det relevante oprindelsesland, når det ikke er det samme som produktets eksportland.

(19)

Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (6) indeholder detaljerede bestemmelser om økologisk produktion, mærkning og kontrol.

(20)

Da de nye definitioner af »forarbejdet« og »uforarbejdet« i forordning (EF) nr. 1235/2008 indebærer, at nogle af de aktiviteter, der indgår i definitionen af tilberedning i artikel 2, litra i), i forordning (EF) nr. 834/2007, ikke skal anses for at indebære forarbejdning, vil det betyde, at reglerne i artikel 26 i forordning (EF) nr. 889/2008 for produktion af forarbejdede fødevarer og foderstoffer bliver uklare. Derfor bør bestemmelserne om de forholdsregler, der skal træffes for at undgå risikoen for forurening med ikke-tilladte stoffer eller produkter eller sammenblandinger eller ombytning med ikke-økologiske produkter omformuleres for at præcisere, at de, hvor det er relevant, finde anvendelse på erhvervsdrivende, der udfører konserveringsaktiviteter. Med henblik herpå er det desuden hensigtsmæssigt at medtage definitioner af »konservering« og »forarbejdning«.

(21)

Fremsendelsen af oplysninger om de importerede sendinger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 889/2008 bør også ske via TRACES.

(22)

Et velfungerende system for elektronisk attestering kræver, at de oplysninger, som skal indberettes af medlemsstaterne til Kommissionen vedrørende de kompetente myndigheder og kontrolorganer eller kontrolmyndigheder omfatter e-mailadresser og websteder. Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en ny endelig dato for indberetningen af disse oplysninger.

(23)

Forordning (EF) nr. 1235/2008 og (EF) nr. 889/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(24)

For at sikre en gnidningsløs overgang til det nye elektroniske attesteringssystem bør denne forordning finde anvendelse fra en dato, der ligger seks måneder efter offentliggørelsen. Dog bør ændringen af produktkategori C til at omfatte alger, herunder mikroalger, finde anvendelse fra datoen for anvendelsen af den relevante bestemmelse i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 (7) om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 med henblik på at tillade anvendelsen af mikroalger som fødevarer.

(25)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008

I forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 5) og 6) affattes således:

»5)

»verifikation af sendingen«: den kontrol, som gennemføres af den relevante medlemsstats kompetente myndighed inden for rammerne af den offentlige kontrol, der er fastsat i forordning Europa-Parlamentets og Rådets (EF) nr. 882/2004 (*), af opfyldelsen af kravene i forordning (EF) nr. 834/2007, af forordning (EF) nr. 889/2008 og af denne forordning ved systematisk dokumentkontrol, stikprøvebaseret identitetskontrol og, eventuelt efter en risikovurdering, fysisk kontrol, forud for sendingens overgang til fri omsætning i Unionen i overensstemmelse med artikel 13 i denne forordning

6)

»den relevante medlemsstats kompetente myndighed« den toldmyndighed, fødevaresikkerhedsmyndighed eller andre myndigheder, som i henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007 udpeges af medlemsstaterne som ansvarlig for kontrollen af sendinger og påtegningen af kontrolattester.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).«"

b)

Følgende indsættes som nr. 8) til 11):

»8)   »akvakulturprodukter«: jf. definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 34, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (**)

9)   »uforarbejdet«: jf. anvendelsen af uforarbejdet i definitionen af uforarbejdede produkter i artikel 2, stk. 1, litra n), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (***), uanset emballerings- eller mærkningsaktiviteter

10)   »forarbejdet«: jf. anvendelsen af forarbejdet i definitionen af forarbejdede produkter i artikel 2, stk. 1, litra o), i forordning (EF) nr. 852/2004, uanset emballerings- eller mærkningsaktiviteter

11)   »indgangssted«: stedet for overgang til fri omsætning.

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22)."

(***)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).«"

2)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen vurderer, om et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed skal godkendes og optages på den liste, der er omhandlet i artikel 3, når den har modtaget en anmodning herom fra det pågældende kontrolorgans eller den pågældende kontrolmyndigheds repræsentant udarbejdet på grundlag af den model, som Kommissionen har stillet til rådighed i henhold til artikel 17, stk. 2. Kun fuldstændige anmodninger, som er modtaget senest den 31. oktober 2017, tages i betragtning ved udarbejdelsen af den første liste.«

3)

Artikel 7, stk. 2, litra e) og f), affattes således:

»e)

navn, adresse, e-mailadresse, internetadresse og kodenummer på kontrolmyndigheden/kontrolmyndighederne og kontrolorganet/kontrolorganerne, der er godkendt af den i litra d) nævnte kompetente myndighed til at foretage kontrol

f)

navn, adresse, e-mailadresse, internetadresse og kodenummer på myndigheden/myndighederne og kontrolorganet/kontrolorganerne, der i tredjelandet har ansvar for at udstede attester med henblik på import til Unionen«

4)

Artikel 9, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

hvis der, efter at et tredjeland er optaget på listen, sker ændringer i tredjelandets gældende foranstaltninger eller anvendelsen af dem, især i kontrolordningen, underretter det pågældende land straks Kommissionen herom; eventuelle ændringer i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra d), e) og f), meddeles straks Kommissionen ved hjælp af det EDB-system, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008«

5)

Artikel 10, stk. 3, affattes således:

»3.   Uanset stk. 2, litra b), kan de produkter med oprindelse i et godkendt tredjeland, som er opført i overensstemmelse med artikel 7, men som ikke er omfattet af den godkendelse, der er udstedt til det pågældende tredjeland, optages på den liste, der er henvist til i denne artikel.«

6)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Kontrolattest

1.   For at en sending produkter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, der er importeret i henhold til artikel 33 i samme forordning, kan overgå til fri omsætning i Unionen, kræves følgende:

a)

at den originale kontrolattest fremlægges for den relevante medlemsstats kompetente myndighed

b)

at sendingen kontrolleres, og at kontrolattesten påtegnes af den relevante medlemsstats kompetente myndighed og

c)

at kontrolattestens nummer angives i toldangivelsen om overgang til fri omsætning, jf. artikel 158, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (****).

Kontrollen af sendingen og påtegningen af kontrolattesten foretages af den relevante medlemsstats kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor sendingen overgår til fri omsætning i Unionen.

Medlemsstaterne fastlægger indgangsstederne på deres område og meddeler Kommissionen de nævnte indgangssteder.

2.   Kontrolattesten udstedes af den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan, påtegnes af den relevante medlemsstats kompetente myndighed og udfyldes af første modtager på grundlag af modellen og bemærkningerne i bilag V og ved hjælp af det elektroniske Traces-system (Trade Control and Expert System), oprettet ved Kommissionens beslutning 2003/24/EF (*****).

Den originale kontrolattest skal være en udskrevet kopi med en håndskrevet underskrift af den udfyldte elektroniske attest i Traces, eller som alternativ en kontrolattest underskrevet i Traces med en avanceret elektronisk signatur, jf. artikel 3, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 (******), eller med en elektronisk signatur, der giver de samme garantier med hensyn til funktioner, der tilskrives en signatur, ved at anvende de samme regler og betingelser som dem, der er fastsat i Kommissionens bestemmelser om elektroniske og digitaliserede dokumenter, der er anført i bilaget til Kommissionens afgørelse 2004/563/EF, Euratom (*******).

Når den originale kontrolattest er en udskrevet kopi med en håndskrevet underskrift af den udfyldte elektroniske attest i Traces, kontrollerer kontrolmyndigheder, kontrolorganer, den relevante medlemsstats kompetente myndigheder og den første modtager i hver fase af udstedelsen, påtegningen og modtagelsen af kontrolattesten, at kopien stemmer overens med oplysningerne i Traces.

3.   For at blive godkendt til påtegning skal kontrolattesten være udstedt af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet for producenten af eller forarbejdningsvirksomheden for det pågældende produkt, eller, hvis den erhvervsdrivende, som udfører den sidste håndtering med henblik på tilberedning, er en anden end producenten af eller forarbejdningsvirksomheden for det pågældende produkt, af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet for den erhvervsdrivende, som udfører den sidste håndtering med henblik på tilberedning, jf. definitionen i artikel 2, litra i), i forordning (EF) nr. 834/2007.

Denne kontrolmyndighed eller dette kontrolorgan er:

a)

en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er opført i bilag III til denne forordning for de pågældende produkter og for det tredjeland, hvori produkterne har deres oprindelse, eller, hvis det er relevant, hvori den sidste håndtering med henblik på tilberedning er foretaget eller

b)

en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er opført i bilag IV til denne forordning for de pågældende produkter og for det tredjeland, hvori produkterne har deres oprindelse, eller hvori den sidste håndtering med henblik på tilberedning er foretaget.

4.   Kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, der udsteder kontrolattesten, udsteder først kontrolattesten og underskriver først erklæringen i rubrik 18 i attesten, efter at det har gennemført dokumentkontrol på grundlag af alle relevante kontroldokumenter, herunder navnlig produktionsplanen for det pågældende produkt, transportdokumenter og handelspapirer og, hvis det er relevant på baggrund af deres risikovurdering, efter at det har foretaget fysisk kontrol af sendingen.

For forarbejdede produkter gælder dog, at hvis kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, der udsteder kontrolattesten, er en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, som er opført i bilag III, skal myndigheden eller organet først udstede kontrolattesten og underskrive erklæringen i rubrik 18 i attesten efter at have kontrolleret, at alle økologiske ingredienser i produktet er kontrolleret og certificeret af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, som er godkendt af det pågældende tredjeland, som er opført i nævnte bilag, eller hvis den udstedende kontrolmyndighed eller det udstedende kontrolorgan er en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er opført i bilag IV, skal den eller det først udstede kontrolattesten og underskrive erklæringen i rubrik 18 i attesten efter at have kontrolleret, at alle økologiske ingredienser i sådanne produkter er kontrolleret og certificeret af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er opført i bilag III eller IV, eller er produceret og certificeret i Unionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007.

Hvis den erhvervsdrivende, der udfører den sidste håndtering med henblik på tilberedning, er en anden end producenten af eller forarbejdningsvirksomheden for produktet, skal den kontrolmyndigheden eller det kontrolorgan, der udsteder kontrolattesten, og som er opført i bilag IV, først udstede kontrolattesten og underskrive erklæringen i rubrik 18 i attesten efter at have gennemført dokumentkontrol på grundlag af alle relevante kontroldokumenter, herunder transportdokumenter og handelspapirer, den eller det har kontrolleret, at produktionen eller forarbejdningen af det pågældende produkt er blevet kontrolleret og certificeret af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed, der er godkendt for de pågældende produkter og det pågældende land i overensstemmelse med artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 og, hvis det er relevant på baggrund af deres risikovurdering, efter at det har foretaget fysisk kontrol af sendingen.

På anmodning af Kommissionen eller den kompetente myndighed i en medlemsstat skal den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, der udsteder kontrolattesten i henhold til andet og tredje afsnit uden ophold stille en liste over alle operatører i den økologiske produktionskæde samt over de kontrolmyndigheder eller de kontrolorganer, som de opererer under, til rådighed.

5.   Kontrolattesten udstedes i ét originaleksemplar.

Den første modtager eller i givet fald importøren kan dog tage en kopi af kontrolattesten med henblik på at informere kontrolmyndigheder og kontrolorganer, jf. artikel 83 i forordning (EF) nr. 889/2008. På enhver sådan kopi skal der være trykt eller stemplet »KOPI«.

6.   Ved kontrollen af en sending påtegner den relevante medlemsstats kompetente myndighed i rubrik 20 den originale kontrolattest og returnerer den til den person, som forelagde den.

7.   Den første modtager udfylder ved modtagelsen af sendingen rubrik 21 i kontrolattesten for at bekræfte, at sendingen er blevet modtaget efter bestemmelserne i artikel 34 i forordning (EF) nr. 889/2008.

Den første modtager sender herefter den originale attest til den importør, der er anført i rubrik 11 i attesten, med henblik på artikel 33, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 834/2007.

(****)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1)."

(*****)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44)."

(******)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73)."

(*******)  Kommissionens afgørelse 2004/563/EF, Euratom af 7. juli 2004 om ændring af dens forretningsorden (EUT L 251 af 27.7.2004, s. 9).«"

7)

Som artikel 13a til 13d indsættes:

»Artikel 13a

Force majeure eller særlige omstændigheder

1.   Ved force majeure eller særlige omstændigheder, som hindrer det elektroniske system i at fungere, og navnlig ved funktionsfejl i systemet eller afbrydelser af forbindelsen, kan kontrolattester og udskrifter heraf udstedes og påtegnes i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3 til 7, uden brug af Traces i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4 i denne artikel og på grundlag af de modeller og de vejledninger, som angives i bilag V eller VI. De kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder, kontrolorganer og erhvervsdrivende underretter uden ophold Kommissionen og indfører i Traces alle de nødvendige oplysninger senest ti kalenderdage efter at systemet er genoprettet.

2.   Hvis kontrolattesten udstedes uden brug af Traces, affattes den på et af Unionens officielle sprog og udfyldes, bortset fra stempler og underskrifter, enten udelukkende med blokbogstaver eller udelukkende på maskine.

Kontrolattesten skal udfyldes på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i medlemsstat, hvor toldklareringen gennemføres. Den relevante medlemsstats kompetente myndigheder kan om nødvendigt anmode om at få oversat kontrolattesten til sit officielle sprog eller et af sine officielle sprog.

Attesten er ugyldig, hvis der er foretaget ikke-attesterede ændringer eller udstregninger.

3.   Kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, der udsteder kontrolattesten, skal forsyne hver udstedt attest med et løbenummer og registrere alle udstedte attester i kronologisk orden og give alle efterfølgende brevudvekslinger det løbenummer, som angives af Traces.

4.   Hvis kontrolattestsen udstedes og påtegnes uden brug af Traces, finder artikel 15, stk. 1, andet og tredje afsnit, og artikel 15, stk. 5, anvendelse.

Artikel 13b

Importør

Importøren skal angive kontrolattestens løbenummer i toldangivelsen om overgang til fri omsætning, jf. artikel 158, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013.

Artikel 13c

Adgangsrettigheder

Kommissionen er ansvarlig for tildeling og ajourføring af adgangsrettigheder til TRACES for de kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 2, litra n), i forordning (EF) nr. 834/2007, for kompetente myndigheder i tredjelande, som er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 2, i samme forordning, og for kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er opført på listen i bilag III eller IV til denne forordning. Inden Kommissionen tildeler adgangsrettigheder til TRACES, skal den kontrollere identiteten af de pågældende kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

De kompetente myndigheder, som defineres i artikel 2, litra n), i forordning (EF) nr. 834/2007, er ansvarlig for udstedelse og ajourføring af adgangsrettigheder til TRACES for erhvervsdrivende, kontrolmyndigheder og kontrolorganer i Unionen. Inden de kompetente myndigheder tildeler adgangsrettigheder til TRACES, skal den kontrollere identiteten af de pågældende erhvervsdrivende, kontrolmyndigheder og kontrolorganer. Medlemsstaterne udpeger en myndighed, som er ansvarlig for at koordinere samarbejdet og kontakterne med Kommissionen på dette område.

De kompetente myndigheder underretter Kommissionen om de adgangsrettigheder, som de har tildelt. Kommissionen aktiverer disse adgangsrettigheder i TRACES.

Artikel 13d

Informationernes integritet og læsbarhed

Integriteten af de oplysninger, der registreres i overensstemmelse med denne forordning, beskyttes i TRACES.

Systemet skal navnlig garantere følgende:

a)

det skal muliggøre entydig identifikation af hver enkelt bruger og omfatte effektive foranstaltninger til kontrol af adgangsrettigheder til beskyttelse mod ulovlig, ondsindet og uautoriseret adgang, fjernelse, ændring og flytning af oplysninger, filer og metadata

b)

det skal udstyres med fysiske beskyttelsessystemer mod indtrængen og miljøhændelser og beskyttelsessoftware mod internetangreb

c)

det skal beskyttede de lagrede data i et miljø, som er sikkert i både fysisk og softwaremæssig henseende

d)

det skal på forskellig måde forhindre uautoriserede ændringer og omfatte integritetssikrende mekanismer til kontrol af, om informationerne er blevet ændret i tidens løb

e)

det skal opbevare et revisionsspor for hvert væsentligt led i proceduren

f)

det skal omfatte pålidelige formatkonverterings- og migrationsprocedurer til sikring af, at informationerne er læsbare og tilgængelige i hele den påbudte opbevaringsperiode

g)

det skal indeholde tilstrækkeligt detaljeret og opdateret funktionel og teknisk dokumentation vedrørende systemets drift og karakteristika, der når som helst er tilgængelig for de organisatoriske enheder, der har ansvaret for de funktionelle og/eller tekniske specifikationer.«

8)

I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Hvis en sending fra et tredjeland henføres under en toldoplagsprocedure eller er genstand for aktiv forædling som omhandlet i forordning (EU) nr. 952/2013, og undergår en eller flere af de tilberedninger, der er henvist til i andet afsnit, foretager den relevante medlemsstats kompetente myndighed kontrollen af sendingen som omhandlet i artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra b), i denne forordning, inden den første tilberedning finder sted. Referencenummeret på den toldangivelse, hvormed varerne er angivet til opbevaring på toldoplag eller til proceduren for aktiv forædling, anføres i rubrik 19 i kontrolattesten.

Tilberedningen begrænses til kun at omfatte følgende aktiviteter:

a)

pakning eller ompakning eller

b)

mærkning vedrørende formen for henvisning til den økologiske produktionsmetode.

Efter denne tilberedning skal sendingen, inden den overgår til fri omsætning, undergå de foranstaltninger, der er henvist til i artikel 13, stk. 1, i denne forordning.

Efter afslutning af denne procedure sendes den originale kontrolattest i givet fald tilbage til importøren af sendingen som anført i rubrik 11 i attesten med henblik på artikel 33, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 834/2007.«

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

Andet afsnit affattes således:

»For hver delsending, som opsplitningen resulterer i, fremlægger den importør, der er angivet i rubrik 11 i kontrolattesten, en delkontrolattest gennem TRACES til den relevante medlemsstats kompetente myndighed, jf. modellen og vejledningen i bilag VI. Efter kontrollen af delsendingen påtegner den relevante medlemsstats kompetente myndighed delkontrolattesten i rubrik 13 med henblik på overgang til fri omsætning. Kontrollen af delsendingen og påtegningen af delkontrolattesten foretages af den relevante medlemsstats kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor delsendingen overgår til fri omsætning i Unionen.«

ii)

Fjerde afsnit udgår.

9)

I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes følgende som andet og tredje afsnit:

»Hvis kontrollen af en sending foretaget af den relevante medlemsstats kompetente myndighed fører til konstatering af en overtrædelse eller en uregelmæssighed, der fører til, at påtegningen af attesten og af overgangen til fri omsætning af produkter afslås, underretter nævnte myndighed uden ophold Kommissionen og de øvrige medlemsstater om overtrædelsen eller uregelmæssigheden gennem TRACES.

Medlemsstaterne sikrer en effektiv og virkningsfuld koordinering mellem de kompetente myndigheder, der udfører offentlig kontrol, med henblik på udveksling uden ophold af oplysninger om påvisning af sendinger af produkter, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, der er forsynet med henvisning til økologisk produktionsmåde, men som ikke er angivet, som det var hensigten, til at blive importeret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007. Den relevante medlemsstats kompetente myndighed underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om disse resultater gennem TRACES.«

b)

Følgende tilføjes som stk. 5:

»5.   Importøren, den første modtager eller deres kontrolmyndighed eller kontrolorgan sender oplysningerne om overtrædelserne eller uregelmæssighederne vedrørende importerede produkter til de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater ved brug af det EDB-system, der er henvist til i artikel 94, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008, gennem TRACES.«

10)

Artikel 17, stk. 3, affattes således:

»3.   Anmodninger, dokumenter og oplysninger som omhandlet i denne forordning skal kunne indlæses i det i stk. 1 nævnte EDB-system, når dette er relevant.«

11)

Artikel 18, stk. 2, affattes således:

»2.   Den første liste over anerkendte lande omfatter Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel (********), New Zealand og Schweiz. Den indeholder ikke de kodenumre, der er nævnt i nærværende forordnings artikel 7, stk. 2, litra f). Disse kodenumre tilføjes inden den 1. juli 2010 ved en ajourføring af listen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2.

(********)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.«"

12)

Artikel 19 udgår.

13)

Som artikel 19a indsættes:

»Artikel 19a

Overgangsbestemmelser om anvendelsen af kontrolattester, der ikke er udstedt i TRACES

Indtil den 19. oktober 2017 kan kontrolattester, jf. artikel 13, stk. 1, litra a), og disses delattester, jf. artikel 14, stk. 2, udstedes og påtegnes i henhold til artikel 13, stk. 3 til 7, uden brug af TRACES i henhold til artikel 13a, stk. 1, 2 og 3, og på grundlag af de modeller og vejledninger, der er anført i bilag V eller VI.«

14)

Bilag III ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

15)

I bilag IV i listen over produktkategorier ændres »C: Akvakulturprodukter og tang« til: »C: Uforarbejdede akvakulturprodukter og alger.«

16)

Bilag V erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

17)

Bilag VI erstattes af teksten i bilag III til denne forordning.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 889/2008

I forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende litra t) og u):

»t)

»konservering«: enhver foranstaltning ud over produktion og høst, som udføres på produkter, men som ikke betragtes som forarbejdning efter definitionen i litra u), og som omfatter alle foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra n), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (*********), og ikke omfatter emballering og mærkning af produktet

u)

»forarbejdning«: enhver foranstaltning, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra m), i forordning (EF) nr. 852/2004, og som omfatter anvendelse af de stoffer, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007. Emballerings- og mærkningsaktiviteter betragtes ikke som forarbejdning.

(*********)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).«"

2)

Overskriften til afsnit II affattes således:

»AFSNIT II

REGLER FOR PRODUKTION, KONSERVERING, FORARBEJDNING, EMBALLERING, TRANSPORT OG OPBEVARING AF ØKOLOGISKE PRODUKTER«

3)

Overskriften til afsnit II, kapitel 3, affattes således:

»KAPITEL 3

Konserverede og forarbejdede produkter«

4)

Artikel 26 affattes således:

»Artikel 26

Regler for konservering af produkter og for produktion af forarbejdede foderstoffer og fødevarer

1.   Erhvervsdrivende, der konserverer produkter eller producerer forarbejdede foderstoffer og fødevarer, skal etablere og ajourføre passende procedurer baseret på en systematisk identifikation af kritiske forarbejdningstrin.

Anvendelse af disse procedurer skal sikre, at de forarbejdede produkter til enhver tid er i overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion.

2.   De erhvervsdrivende skal overholde og gennemføre procedurerne i stk. 1. De skal navnlig:

a)

træffe forholdsregler for at undgå risikoen for forurening med ikke-tilladte produkter eller stoffer

b)

træffe passende rengøringsforanstaltninger, kontrollere effektiviteten heraf og registrere disse foranstaltninger

c)

sikre, at ikke-økologiske produkter ikke markedsføres med en henvisning til den økologiske produktionsmetode.

3.   Hvis der i tilberedningsenheden også tilberedes eller opbevares ikke-økologiske produkter, skal den erhvervsdrivende:

a)

udføre aktiviteterne som en fuldstændig serie på et andet sted eller et andet tidspunkt end tilsvarende aktiviteter, der gennemføres for ikke-økologiske produkter

b)

opbevare økologiske produkter på et andet sted eller et andet tidspunkt, før og efter aktiviteterne

c)

underrette kontrolmyndigheden eller kontrolorganet om de aktiviteter, der er nævnt i litra a) og b) og give den/det adgang til et ajourført register over alle aktiviteter og forarbejdede mængder

d)

træffe forholdsregler til at sikre, at partierne kan identificeres, og til at undgå sammenblanding eller ombytning med ikke-økologiske produkter

e)

først håndtere økologiske produkter efter passende rengøring af produktionsudstyret.

4.   Tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer og andre stoffer og ingredienser til forarbejdning af foder og fødevarer samt eventuel forarbejdningspraksis, som f.eks. røgning, skal være i overensstemmelse med god fremstillingspraksis.«

5)

I artikel 84 tilføjes som stk. 3:

»3.   Importøren sender de oplysninger, der er omhandlet i første og andet afsnit, ved hjælp af det elektroniske TRACES-system (Trade Control and Expert System), som blev oprettet ved Kommissionens beslutning 2003/24/EF (**********).

(**********)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).«"

6)

I artikel 94, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) og b) affattes således:

»a)

inden den 30. juni 2017, oplysningerne i artikel 35, litra a), i forordning (EF) nr. 834/2007, herunder e-mailadresse og internetadresse, og derefter ved enhver ændring i disse oplysninger

b)

inden den 30. juni 2017, oplysningerne i artikel 35, litra a), i forordning (EF) nr. 834/2007, herunder adresse, e-mailadresse og internetadresse, og derefter ved enhver ændring i disse oplysninger«

b)

Følgende indsættes som litra e):

»e)

inden den 30. juni 2017, navn, adresse, e-mailadresse og internetadresse for den relevante medlemsstats kompetente myndigheder, jf. definitionen i artikel 2, nr. 6, i forordning (EF) nr. 1235/2008, og derefter ved enhver ændring i disse oplysninger.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 19. april 2017. Artikel 1, nr. 2, finder anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden, og artikel 1, nr. 15, finder anvendelse af fra den 7. maj 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25)

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

(4)  COM(2014)179 final

(5)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 af 29. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 116 af 30.4.2016, s. 8).


BILAG I

I bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Efter overskriften »LISTE OVER TREDJELANDE OG RELEVANTE SPECIFIKATIONER, JF. ARTIKEL 7« indsættes følgende note:

»Bemærk: I henhold til artikel 17, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 834/2007 må dyr og animalske produkter, der er produceret under omlægningsperioden i litra c), ikke markedsføres med de i artikel 23 og 24 i samme forordning nævnte angivelser, der bruges til mærkning og reklame. Sådanne produkter er derfor også udelukket fra godkendelserne for produktkategori B og D for alle de tredjelande, der er opført i dette bilag.«

2)

I oplysningerne vedrørende Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Schweiz, Tunesien, New Zealand udgår fodnote »(1) Tang indgår ikke.«

3)

I oplysningerne vedrørende Argentina foretages følgende ændringer:

a)

i punkt 1 udgår begrænsningerne for produktkategori B og D

b)

punkt 2 affattes således:

»2.

Oprindelse: produkter af kategori A, B og F, som er dyrket i Argentina, og produkter af kategori D, som er forarbejdet i Argentina med økologisk dyrkede ingredienser, som er dyrket i Argentina.«

4)

I oplysningerne vedrørende Australien affattes punkt 2 således:

»2.

Oprindelse: produkter af kategori A og F, som er dyrket i Australien, og produkter af kategori D, som er forarbejdet i Australien med økologisk dyrkede ingredienser, som er dyrket i Australien.«

5)

I oplysningerne vedrørende Costa Rica foretages følgende ændringer:

a)

begrænsningen »Kun forarbejdede vegetabilske produkter« ændres til »Kun forarbejdede planteprodukter«

b)

punkt 2 affattes således:

»2.

Oprindelse: produkter af kategori A og F, som er dyrket i Costa Rica, og produkter af kategori D, som er forarbejdet i Costa Rica med økologisk dyrkede ingredienser, som er dyrket i Costa Rica.«

6)

I oplysningerne vedrørende Israel affattes punkt 2 således:

»2.

Oprindelse: produkter af kategori A og F, som er dyrket i Israel, og produkter af kategori D, som er forarbejdet i Israel med økologisk dyrkede ingredienser, som er dyrket i Israel eller indført til Israel:

enten fra Unionen

eller fra et tredjeland under en ordning, der er anerkendt som ligestillet i henhold til i artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007.«

7)

I oplysningerne vedrørende Japan ændres punkt 2 således:

»2.

Oprindelse: produkter af kategori A og F, som er dyrket i Japan, og produkter af kategori D, som er forarbejdet i Japan med økologisk dyrkede ingredienser, som er dyrket i Japan eller indført til Japan:

enten fra Unionen

eller fra et tredjeland, for hvilket Japan har anerkendt, at produkterne er produceret og kontrolleret i dette tredjeland i henhold til regler svarende til dem, der er fastlagt i japansk lovgivning.«

8)

I oplysningerne vedrørende Schweiz foretages følgende ændringer:

a)

i punkt 1 udgår begrænsningen for produktkategori B

b)

punkt 2 affattes således:

»2.

Oprindelse: produkter af kategori A og F, som er dyrket i Schweiz, og produkter af kategori D og E, som er forarbejdet i Schweiz med økologisk dyrkede ingredienser, som er dyrket i Schweiz eller indført til Schweiz:

enten fra Unionen

eller fra et tredjeland, for hvilket Schweiz har anerkendt, at produkterne er produceret og kontrolleret i dette tredjeland i henhold til regler svarende til dem, der er fastlagt i schweizisk lovgivning.«

9)

I oplysningerne vedrørende Tunesien affattes punkt 2 således:

»2.

Oprindelse: produkter af kategori A og F, som er dyrket i Tunesien, og produkter af kategori D, som er forarbejdet i Tunesien med økologisk dyrkede ingredienser, som er dyrket i Tunesien.«

10)

I oplysningerne vedrørende Amerikas Forenede Stater, i punkt 1, udgår begrænsningerne for produktkategori A og D.

11)

I oplysningerne vedrørende New Zealand foretages følgende ændringer:

a)

i punkt 1 udgår begrænsningerne for produktkategori B og D

b)

punkt 2 affattes således:

»2.

Oprindelse: produkter af kategori A, B og F, som er dyrket i New Zealand, og produkter af kategori D, som er forarbejdet i New Zealand med økologisk dyrkede ingredienser, som er dyrket i New Zealand eller indført til New Zealand:

enten fra Unionen

eller fra et tredjeland under en ordning, der er anerkendt som ligestillet i henhold til i artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007,

eller fra et tredjeland, hvis regler for produktion og kontrol er anerkendt som ligestillet med MAF Official Organic Assurance Programme på grundlag af dette tredjelands myndigheders garantier og oplysninger i overensstemmelse med det newzealandske landbrugsministeriums bestemmelser, og forudsat at der kun indføres økologisk fremstillede ingredienser, der dog højst må udgøre 5 % af produkterne af landbrugsoprindelse, til iblanding i produkter af kategori D, der tilberedes i New Zealand.«

12)

Punkt 2 i teksten vedrørende Republikken Korea affattes således:

»2.

Oprindelse: produkter af kategori D, der er forarbejdet i Republikken Korea med økologisk dyrkede ingredienser, der er dyrket i Republikken Korea eller indført til Republikken Korea:

enten fra Unionen

eller fra et tredjeland, for hvilket Republikken Korea har anerkendt, at produkterne er produceret og kontrolleret i dette tredjeland efter de regler, der svarer til dem, der er fastlagt i Republikken Koreas lovgivning.«


BILAG II

»BILAG V

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet «

BILAG III

»BILAG VI

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet «

Top