EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1400

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1400 af 10. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de elementer, der mindst skal være omfattet af en virksomhedsomlægningsplan, og minimumsindholdet af rapporterne om status med hensyn til gennemførelsen af planen (EØS-relevant tekst)

C/2016/2665

OJ L 228, 23.8.2016, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1400/oj

23.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1400

af 10. maj 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de elementer, der mindst skal være omfattet af en virksomhedsomlægningsplan, og minimumsindholdet af rapporterne om status med hensyn til gennemførelsen af planen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 52, stk. 12, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er vigtigt at fastlægge detaljerede regler om de elementer, der mindst skal være omfattet af en virksomhedsomlægningsplan, for at den kan godkendes, og om minimumsindholdet af de rapporter, som udarbejdes i tilfælde af omlægning af institutter og enheder, der er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2014/59/EU.

(2)

De retningslinjer og meddelelser, Kommissionen har vedtaget, for så vidt angår vurderingen af overensstemmelse med Unionens statsstøtteregler i forbindelse med omstruktureringen af kriseramte virksomheder i den finansielle sektor, i henhold til traktatens artikel 107, stk. 3, kan give et nyttigt udgangspunkt for udarbejdelsen af virksomhedsomlægningsplanen, selv om der ikke er blevet ydet statsstøtte, da de i lighed med virksomhedsomlægningsplanen har til formål at genoprette instituttets eller enhedens levedygtighed på lang sigt.

(3)

I virksomhedsomlægningsplanerne bør der kunne anvendes oplysninger fra genopretningsplanen og afviklingsplanen, såfremt disse oplysninger stadig er relevante for genoprettelsen af levedygtigheden på lang sigt for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter og enheder og under hensyntagen til anvendelsen af bail-in-værktøjet.

(4)

I forbindelse med omstruktureringen af de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder og deres aktiviteter efter anvendelsen af bail-in-værktøjet bør årsagerne til deres sammenbrud behandles. Grundlaget for omlægningsstrategien bør derfor være de faktorer, der førte til påbegyndelse af et instituts eller en enheds afvikling. Denne strategi kan også tage hensyn til de kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger, som henholdsvis den kompetente myndighed eller afviklingsmyndigheden har truffet og gennemført. Kilden til og omfanget af de vanskeligheder, som et sådant institut eller en sådan enhed står over for, kan illustreres ved at medtage oplysninger om opfyldelsen af de relevante reguleringsmæssige og tilsynsmæssige krav forud for afviklingen.

(5)

Selv om sammenbruddet af de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder kan være forårsaget af en række særlige grunde, kan sådanne institutter eller enheder have lidt under andre mangler, som ikke udløste sammenbruddet, men imidlertid kunne underminere deres levedygtighed på lang sigt. Omlægningen bør afhjælpe eventuelle mangler. En vellykket omlægningsstrategi bør baseres på en omfattende analyse af det institut eller den enhed, der er under omstrukturering, instituttets eller enhedens stærke og svage sider såvel som de relevante markeder, hvorpå det pågældende institut eller den pågældende enhed opererer, og de risici og muligheder, som disse giver. For at afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed kan anse en virksomhedsomlægningsplan for at være troværdig, bør den genoprette instituttets levedygtighed på lang sigt på grundlag af forsigtige antagelser.

(6)

Genoprettelse af levedygtigheden på lang sigt for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder efter afvikling betyder, at senest ved afslutningen af omlægningsperioden, er instituttet eller enheden i stand til at opfylde kravene i deres proces til vurdering af den interne kapital og alle de relevante tilsynskrav og øvrige reguleringsmæssige krav på et fremadrettet grundlag, og at instituttet eller enheden har en levedygtig forretningsmodel, som også er bæredygtig på lang sigt.

(7)

Afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed bør gives tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til at kunne vurdere virksomhedsomlægningsplanen og overvåge dens gennemførelse. I forbindelse med kravet om at forelægge sådanne oplysninger bør der tages hensyn til deres relevans for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutters og enheders virksomhedsstruktur og deres relevans for omlægningen og deres pålidelighed, navnlig i tilfælde af en systemisk krise.

(8)

Udsving er en naturlig del af den økonomiske cyklus. Enhver forretningsplan bør derfor underkastes analyser af alternative scenarier med relevante ændringer i de centrale underliggende antagelser. Selv om levedygtigheden på lang sigt børl genoprettes i alle scenarier, ville udarbejdelsen af fuldstændige alternative omlægningsstrategier medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder, mens alternative scenarier i princippet bør være mindre sandsynlige end basisscenariet.

(9)

Virksomhedsomlægningsplanen bør give afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed mulighed for at vurdere dens indvirkning på opfyldelsen af afviklingsmålene, herunder navnlig sikring af videreførelse af kritiske funktioner og undgåelse af betydelige negative virkninger for det finansielle system.

(10)

Hyppigheden af og detaljeringsgraden for overvågningen af gennemførelsen af virksomhedsomlægningsplanen bør give mulighed for tidlig påvisning af eventuelle afvigelser eller andre vanskeligheder. Kvartalsvis indberetning af data og resultater er en almindelig metode i den finansielle sektor og giver mulighed for sådanne rettidige iagttagelser. Virksomhedsomlægningsplanen bør også give mulighed for at foretage justeringer på grundlag af de milepæle og foranstaltninger, der oprindeligt er forudset heri, når omstændighederne berettiger dette.

(11)

Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(12)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »omlægningsperiode«: perioden, der skal være af rimelig varighed, mellem anvendelsen af bail-in-værktøjet og det øjeblik, hvor de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder, der er under afvikling, forventes at få genoprettet deres levedygtighed på lang sigt, hvori foranstaltninger, der indgår i virksomhedsomlægningsplanen, gennemføres

2)   »basisscenarie«: det forretningsscenarie, som ledelsesorganet eller den person eller de personer, der er udpeget til at drive de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder, anser for at have størst sandsynlighed for at manifestere sig i processen for genoprettelse af instituttets eller enhedens levedygtighed på lang sigt.

Artikel 2

Strategi og foranstaltninger

1.   En virksomhedsomlægningsplan skal omfatte samtlige følgende elementer:

a)

en historisk og finansiel redegørelse for de faktorer, der bidrog til vanskelighederne for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder, herunder de relevante resultatindikatorer, der forværredes i perioden forud for afviklingen, og begrundelsen for forværrelsen

b)

en kort beskrivelse af kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltningerne, hvis sådanne foranstaltninger er blevet anvendt af den kompetente myndighed, afviklingsmyndigheden eller de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder inden fremlæggelsen af virksomhedsomlægningsplanen

c)

en beskrivelse af virksomhedsomlægningsstrategien og de foranstaltninger, som har til formål at genoprette instituttets eller enhedens levedygtighed på lang sigt i omlægningsperioden, herunder en beskrivelse af hver af følgende:

i)

den omlagte forretningsmodel

ii)

foranstaltningerne til gennemførelse af virksomhedsomlægningsstrategien på koncern-, enheds- og forretningsområdeniveau

iii)

omlægningsperiodens planlagte varighed og vigtige milepæle

iv)

samspillet med afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed

v)

strategien vedrørende inddragelse af relevante eksterne interessenter, såsom fagforeninger eller arbejdsorganisationer

vi)

en intern og ekstern kommunikationsstrategi for virksomhedsomlægningsforanstaltningerne.

2.   Hvis dele af de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder skal afvikles eller sælges, skal omlægningsstrategien, jf. denne artikels stk. 1, litra c), beskrive alle de følgende elementer:

a)

den pågældende enhed eller det pågældende forretningsområde, metoden for afvikling eller salg, herunder de underliggende antagelser og eventuelle forventede tab

b)

den forventede varighed

c)

enhver finansiering eller tjenesteydelse, der leveres af eller til den resterende del af instituttet eller enheden.

3.   Ethvert provenu ved afhændelse af aktiver, enheder eller forretningsområder, der er omfattet af virksomhedsomlægningsplanen, skal beregnes med forsigtighed og med henvisning til enten et pålideligt benchmark eller en pålidelig værdiansættelse, herunder f.eks. en ekspertvurdering, en markedssondering eller værdien af tilsvarende forretningsområder eller enheder. Ved beregningen skal der tages hensyn til sandsynligheden for realisering af tab.

4.   For de dele af de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder, der ikke vil blive afviklet eller solgt, skal virksomhedsomlægningsplanen angive, hvordan eventuelle mangler ved deres drift eller resultater, der kan have en indvirkning på deres levedygtighed på lang sigt, kan afhjælpes, selv hvis disse mangler ikke hænger direkte sammen med instituttets eller enhedens sammenbrud.

5.   Foranstaltningerne i virksomhedsomlægningsplanen skal tage hensyn til de stærke og svage sider af de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter og enheder og den omlagte forretningsmodel med henvisning til det økonomiske og markedsmæssige klima, hvori de opererer.

6.   Omlægningsstrategien kan omfatte foranstaltninger, der tidligere er blevet indkredset i genopretningsplanen eller afviklingsplanen, forudsat at de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter og enheder har adgang til afviklingsplanen, og at sådanne foranstaltninger forbliver gyldige efter afviklingen. Denne mulighed indebærer ikke nogen forpligtelse for afviklingsmyndigheden til at give ledelsesorganet eller den person eller de personer, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, adgang til afviklingsplanen.

Artikel 3

Finansielle resultater — reguleringsmæssige krav

1.   En virksomhedsomlægningsplan skal omfatte de forventede finansielle resultater for de artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder i løbet af omlægningsperioden og påvise, hvordan levedygtigheden på lang sigt vil blive genoprettet. Den skal navnlig omfatte:

a)

udgifterne til og virkningerne af omlægningen på instituttets eller enhedens resultatopgørelse og balance

b)

en beskrivelse af finansieringsbehovet i omlægningsperioden og mulige finansieringskilder

c)

den måde, hvorpå instituttet eller enheden vil være i stand til at dække alle sine omkostninger, inklusive afskrivninger og finansielle udgifter, og sikre en acceptabel finansiel rentabilitet ved udgangen af omlægningsperioden

d)

en balance efter afviklingen, der afspejler den nye gælds- og kapitalstruktur og nedskrivningen af aktiver baseret på den værdiansættelse, der foretages i henhold til artikel 36, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, eller den efterfølgende endelige værdiansættelse som omhandlet i artikel 36, stk. 10, i nævnte direktiv

e)

en fremskrivning af de finansielle nøgletal på koncern-, enheds- og forretningsområdeniveau, navnlig vedrørende likviditet, opfyldelse af låneforpligtelser, finansieringsmodel, rentabilitet og effektivitet.

2.   Virksomhedsomlægningsplanen skal omfatte de foranstaltninger, instituttet eller enheden vil træffe for at sikre, at det/den er i stand til at opfylde alle gældende tilsynskrav og øvrige reguleringsmæssige krav på et fremadrettet grundlag så hurtigt som muligt og senest ved afslutningen af omlægningsperioden, herunder minimumskravene til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 45 direktiv 2014/59/EU.

Artikel 4

Levedygtighedsvurdering

1.   En virksomhedsomlægningsplan skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed kan vurdere gennemførligheden af de foreslåede foranstaltninger. Virksomhedsomlægningsplanen skal som minimum omfatte:

a)

antagelserne vedrørende den forventede makroøkonomiske udvikling og udviklingen på markedet i basisscenariet set i forhold til hensigtsmæssige benchmarks for hele sektoren

b)

en kort præsentation af alternative omlægningsstrategier eller sæt af foranstaltninger og redegørelser for, hvorfor foranstaltningerne i virksomhedsomlægningsplanen er blevet valgt for at genoprette levedygtigheden på lang sigt for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter og enheder, og hvorledes de er i overensstemmelse med afviklingsmålene og -principperne.

2.   Virksomhedsomlægningsplanen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at afviklingsmyndigheden eller den kompetente myndighed kan foretage en detaljeret analyse af virksomhedsomlægningsplanens indvirkning på de kritiske funktioner i de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter og enheder og på den finansielle stabilitet.

3.   Virksomhedsomlægningsplanen skal omfatte en analyse af et alternativt sæt centrale underliggende antagelser, der tager det mest optimistiske (best-case) og det mest pessimistiske (worst-case) scenarie i betragtning. Genoprettelse af levedygtigheden på lang sigt skal være mulig i alle scenarier, selv om perioden, foranstaltningerne og de finansielle resultater kan variere.

4.   For så vidt angår det mest optimistiske og det mest pessimistiske scenarie, der er omhandlet i stk. 3, skal virksomhedsomlægningsplanen indeholde et resumé af de vigtigste oplysninger, der er blevet anvendt til udarbejdelsen af hvert enkelt scenarie og forudsigelsen af resultaterne for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder under hvert scenarie. Et sådant resumé skal navnlig omfatte:

a)

de underliggende antagelser, eksempelvis centrale makroøkonomiske variabler

b)

fremskrivningen af resultatopgørelsen og balancen

c)

de finansielle nøgletal på koncern-, enheds- og forretningsområdeniveau.

Artikel 5

Gennemførelse og justeringer

1.   En virksomhedsomlægningsplan skal indeholde specifikke, passende milepæle og resultatindikatorer for hvert kvartal som minimum. Disse milepæle og indikatorer kan justeres i overensstemmelse med den i stk. 2 omhandlede procedure.

2.   Virksomhedsomlægningsplanen skal give ledelsesorganet eller enhver anden person, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, mulighed for at justere omlægningsstrategien eller individuelle foranstaltninger, hvis deres gennemførelse ikke længere forventes at bidrage til genoprettelsen af levedygtigheden på lang sigt inden for den planlagte tidshorisont. Sådanne justeringer meddeles afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed i den i artikel 6 omhandlede statusrapport om gennemførelsen af virksomhedsomlægningsplanen. Hvor det er nødvendigt som følge af sagens hastende karakter, kan sådanne justeringer også meddeles ved hjælp af ekstraordinære rapporter.

3.   Ledelsesorganet eller den person eller de personer, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, må ikke afvige fra gennemførelsen af virksomhedsomlægningsplanen, før de har opnået godkendelse af justeringerne efter proceduren i artikel 52, stk. 7, 8 og 9, i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 6

Statusrapport

1.   Den statusrapport, der skal forelægges afviklingsmyndigheden i henhold til artikel 52, stk. 10, i direktiv 2014/59/EU, skal omfatte en gennemgang og vurdering af status for gennemførelsen af virksomhedsomlægningsplanen og mindst dække følgende:

a)

de milepæle, som er nået, de foranstaltninger, der er gennemført, og deres indvirkning set i forhold til den i virksomhedsomlægningsplanen tilsigtede indvirkning

b)

instituttets eller enhedens resultater og en sammenligning med virksomhedsomlægningsplanens og tidligere statusrapporters prognoser

c)

eventuelle årsager til, at milepæle og resultatindikatorer ikke er nået, og forslag til at afhjælpe forsinkelser og mangler

d)

andre spørgsmål, der opstår i forbindelse med gennemførelsen af virksomhedsomlægningsplanen, og som kan forhindre genoprettelsen af levedygtigheden på lang sigt for de i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i direktiv 2014/59/EU omhandlede institutter eller enheder

e)

fremtidige foranstaltninger og milepæle og en vurdering af, hvor sandsynligt det er, at de nås

f)

ajourførte fremskrivninger af de finansielle resultater

g)

hvis det er nødvendigt og velbegrundet, et forslag til justeringer af individuelle foranstaltninger, milepæle og resultatindikatorer i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2.

2.   Afviklingsmyndighederne kan til enhver tid kræve, at ledelsesorganet eller den person eller de personer, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, forelægger oplysninger vedrørende gennemførelsen af virksomhedsomlægningsplanen.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


Top