EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1141

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014

C/2016/4295

OJ L 189, 14.7.2016, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/08/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1141/oj

14.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1141

af 13. juli 2016

om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EU) nr. 1143/2014 skal en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan (»EU-listen«), fastlægges på grundlag af de kriterier, der er fastsat i samme forordnings artikel 4, stk. 3, og som opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 6, hvoraf det fremgår, at der skal tages hensyn til gennemførelsesomkostningerne, omkostningerne ved ikke at handle, omkostningseffektiviteten og de socioøkonomiske aspekter.

(2)

Kommissionen har på grundlag af de tilgængelige videnskabelige oplysninger og den risikovurdering, der er foretaget i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1143/2014, konkluderet, at alle de kriterier, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, i nævnte forordning, er opfyldt for følgende invasive ikkehjemmehørende arter: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén og St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792 og Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Kommissionen har også konkluderet, at disse invasive ikkehjemmehørende arter alle opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1143/2014. Nogle af disse arter er allerede etableret på Unionens område eller er endog meget udbredt i visse medlemsstater, og der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at udrydde disse arter på en omkostningseffektiv måde. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at opføre disse arter på EU-listen, da der findes andre omkostningseffektive foranstaltninger, der kan gennemføres for at forebygge nye tilfælde af introduktion eller yderligere spredning inden for EU's område, for at fremme tidlig opdagelse og hurtig udryddelse af arter, hvor de endnu ikke findes eller ikke er vidt udbredt og for at håndtere dem i overensstemmelse med de særlige forhold i de berørte medlemsstater, herunder via fiskeri, jagt eller fældefangst, eller enhver anden form for høst med henblik på konsum eller eksport, forudsat at disse aktiviteter er gennemført inden for rammerne af et nationalt håndteringsprogram.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Invasive Ikkehjemmehørende Arter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Listen i bilaget til nærværende forordning udgør den første liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1143/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35.


BILAG

LISTE OVER INVASIVE IKKEHJEMMEHØRENDE ARTER, SOM ER PROBLEMATISKE PÅ EU-PLAN

Art

KN-kode for levende enheder

KN-kode for dele, der er i stand til at formere sig

Kategorier af forbundne varer

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (stiklinger med rod samt ungplanter)

ex 1209 99 99 (frø)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (frø)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Lysichiton americanus Hultén & St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Anmærkninger til tabellen:

Kolonne (i): Art

I denne kolonne angives artens videnskabelige navn. Synonymer er anført i parentes.

Kolonne (ii): KN-kode for levende enheder

Denne kolonne angiver den kombinerede nomenklatur (KN-koder) for de levende enheder. Varer, der tariferes i henhold til KN-koderne i denne kolonne, skal underkastes offentlig kontrol i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1143/2014.

KN, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er baseret på det internationale harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklaturkodesystem (HS), som er udarbejdet af Toldsamarbejdsrådet, nu Verdenstoldorganisationen (WCO), blev vedtaget ved den internationale konvention, der blev indgået i Bruxelles den 14. juni 1983, og blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF (1) (»HS-konventionen«). KN gengiver positionerne og underpositionerne i HS med seks cifre, idet det syvende og ottende tal anvendes til at skabe yderligere underpositioner, som er specifikke for systemet.

I tilfælde, hvor der kun er krav om kontrol af visse specifikke produkter henhørende under en fire, seks- eller ottecifret kode, og hvor der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i KN, er koden markeret med »ex« (f.eks. ex 0106 49 00, idet KN-kode 0106 49 00 omfatter alle andre insekter og ikke kun de insektarter, som findes i tabellen).

Kolonne (iii): KN-kode for dele, der er i stand til at formere sig

Denne kolonne angiver, hvor det er relevant, KN-koden for den del af arten, der er i stand til at formere sig. Se også anmærkningerne til kolonne (ii). Varer, der tariferes i henhold til KN-koderne i denne kolonne, skal underkastes offentlig kontrol i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1143/2014.

Kolonne (iv): Kategorier af forbundne varer

Denne kolonne angiver, hvor det er relevant, KN-koderne for varer, som de invasive ikkehjemmehørende arter generelt er forbundet med. Varer, der tariferes i henhold til KN-koderne i denne kolonne, skal ikke underkastes offentlig kontrol i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1143/2014. Se også anmærkningerne til kolonne (ii). De tal, der er angivet i kolonne (iv), henviser til KN-koderne herunder:

(1)

0301 11 00: Ferskvandsakvariefisk

(2)

0301 93 00: Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus)

(3)

0301 99 11: Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

(4)

0301 99 18: Andre ferskvandsfisk

(5)

ex 0602: Planter til plantning med vækstmedier

(6)

1211 90 86: Andre planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den art der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign., friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

(7)

ex 2530 90 00: Jord og vækstmedier

(8)

4401: Brænde, træ i form af flis eller spåner, savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former.

(9)

4403: Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider

(10)

ex 6914 90 00: Krukker til havebrug

(11)

ex Kapitel 10 Sædekorn til såning


(1)  EUT L 198 af 20.7.1987, s. 1.


Top