Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0766

Kommissionens forordning (EU) 2016/766 af 13. maj 2016 om midlertidigt forbud mod fiskeri efter rødfisk i NAFO 3M fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag

C/2016/3024

OJ L 127, 18.5.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/766/oj

18.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/766

af 13. maj 2016

om midlertidigt forbud mod fiskeri efter rødfisk i NAFO 3M fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR—

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2016/72 (2) er der fastsat kvoter for 2016.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag eller er registreret i en EU-medlemssat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for perioden indtil den 1. juli 2016, er opbrugt.

(3)

Derfor er det nødvendigt at forbyde målrettet fiskeri efter den pågældende bestand til og med den 30. juni 2016 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Article 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for perioden fra den 1. januar 2016 til den 30. juni 2016 er tildelt de medlemsstater, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Article 2

Forbud

Målrettet fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag eller er registreret i en EU- medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag til og med den 30. juni 2016.

Article 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) 2016/72 af 22. januar 2016 om fastsættelse for 2016 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning (EU) 2015/104 (EUT L 22 af 28.1.2016, s. 1).


BILAG

Nr.

01/TQ72

Medlemsstat

Den Europæiske Union (alle medlemsstater)

Bestand

RED/N3M

Art

Rødfisk (Sebastes spp)

Område

NAFO 3M

Dato

23.2.2016 til 30.6.2016


Top