Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0636

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/636 af 22. april 2016 om tilbagekaldelse af godkendelsen af aktivstoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst)

C/2016/2253

OJ L 108, 23.4.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/636/oj

23.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/636

af 22. april 2016

om tilbagekaldelse af godkendelsen af aktivstoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig det andet alternativ i artikel 21, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF (2) blev Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat optaget som aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3). I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/308 (4) anmodes anmelderen om at forelægge bekræftende oplysninger vedrørende specifikationen af det tekniske materiale som industrielt fremstillet, herunder oplysninger om relevante urenheder, senest den 30. juni 2015.

(2)

Aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (5).

(3)

Anmelderen forelagde ikke de ønskede bekræftende oplysninger inden fristen den 30. juni 2015. Efter at være blevet underrettet af Kommissionen om konsekvenserne af den manglende forelæggelse udtrykte anmelderen ingen hensigt om at forelægge de ønskede bekræftende oplysninger.

(4)

Godkendelsen af Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat bør derfor tilbagekaldes.

(5)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(6)

Medlemsstaterne bør have tid til at tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat.

(7)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest 18 måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tilbagekaldelse af godkendelsen

Godkendelsen af aktivstoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat tilbagekaldes.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgår række 259, Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat.

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne tilbagekalder godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat som aktivstof senest den 13. november 2016.

Artikel 4

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 13. november 2017.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2008/127/EF af 18. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage en række aktivstoffer (EUT L 344 af 20.12.2008, s. 89).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler EUT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/308 af 26. februar 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat (EUT L 56 af 27.2.2015, s. 9).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


Top