EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0561

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til brug ved ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter (EØS-relevant tekst)

C/2016/2008

OJ L 96, 12.4.2016, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/561/oj

12.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 96/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561

af 11. april 2016

om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til brug ved ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (1), særlig artikel 25, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsættes det, at hunde, katte og fritter, der flyttes til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland i ikke-kommercielt øjemed, skal ledsages af et identifikationsdokument i form af et dyresundhedscertifikat. Del 1 i bilag IV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 (2) indeholder et standarddyresundhedscertifikat.

(2)

I standarddyresundhedscertifikatet henvises der til kravet om, at der i henhold til bilag IV til forordning (EU) nr. 576/2013 skal foretages en vellykket test for immunrespons på rabiesvaccination på blodprøver taget fra hunde, katte og fritter, der kommer fra — eller efter planen skal i transit gennem — et andet område eller tredjeland end dem, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013.

(3)

Efter gentagne tilfælde af forfalskninger af laboratorierapporter med analyseresultater fra rabies-antistoftitreringstest er det på sin plads at minde de attesterende embedsmænd i områderne eller tredjelandene om, at tilfredsstillende resultater af testen kun bør attesteres, såfremt laboratorierapportens ægthed er blevet verificeret. Der bør medtages et specifikt vejledningsnotat herom i dyresundhedscertifikatet.

(4)

Desuden er oplysningen om datoen for mærkning af hunde, katte eller fritter, jf. del I i dyresundhedscertifikatet, blevet misforstået af attesterende embedsmænd i tredjelande og har derfor forårsaget problemer i forbindelse med kontroller ved EU's ydre grænser. For at undgå enhver misforståelse bør denne oplysning fjernes fra dyresundhedscertifikatets del I, hvori dyrene beskrives, og indsættes i certifikatets del II, som vedrører attesteringen af dyrene. Der bør ligeledes medtages en specifik vejledning om kontrol af mærkningen i del II.

(5)

Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

For at undgå enhver forstyrrelse af bevægeligheden bør anvendelsen af dyresundhedscertifikater, som inden denne forordnings anvendelsesdato er udstedt i overensstemmelse med del 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, tillades i en overgangsperiode.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2016, kan medlemsstaterne tillade indførsel af hunde, katte og fritter, der flyttes til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland i ikke-kommercielt øjemed, og som ledsages af et dyresundhedscertifikat udstedt senest den 31. august 2016 i overensstemmelse med standardsundhedscertifikatet i del 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, i den udgave, der var gældende indtil de ændringer, der indføres ved nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke- kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 109).


BILAG

Del 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 affattes således:

»DEL 1

Image

Tekst af billedet

Standarddyresundhedscertifikat til brug ved ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013

LAND:

Veterinærcertifikat ved import til EU

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a.

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

Tlf.

I.6. Den person, der har ansvaret for sendingen i EU

I.7. Oprin-delses-land

ISO-kode

I.8. Oprin-delses-region

Kode

I.9. Bestem-melsesland

ISO-kode

I.10. Bestem-melsesre-gion

Kode

I.11. Oprindelsessted

I.12. Bestemmelsessted

I.13. Indladningssted

I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmiddel/midler

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU

I.17. CITES-nr.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)

010619

I.20. Mængde

I.21. Produkternes temperatur

I.22. Samlet antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24. Kollitype

Image

Tekst af billedet

I.25. Varer attesteret til:

Selskabsdyr

I.26. Transit til tredjeland

I.27. Import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne

Art

(videnskabeligt navn)

Køn

Farve

Race

Identifikations-nummer

[dd/mm/åååå]

Identifikatio-nssystem

Fødselsdato

Image

Tekst af billedet

LAND

Ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

Undertegnede embedsdyrlæge (1)/dyrlæge bemyndiget af den kompetente myndighed (1) i (områdets eller tredjelandets navn) bekræfter hermed følgende:

Forsendelsens formål/art som attesteret af ejeren:

II.1. Det fremgår af vedlagte erklæring (2) fra ejeren eller den fysiske person, der har skriftlig bemyndigelse fra ejeren til at foretage den ikke-kommercielle flytning af dyrene på ejerens vegne, jf. dokumentationen (3), at de i rubrik I.28 beskrevne dyr vil ledsage ejeren eller den fysiske person, der har skriftlig bemyndigelse fra ejeren til at foretage den ikke-kommercielle flytning af dyrene på ejerens vegne, inden for fem dage før eller efter flytningen af ejeren eller den bemyndigede person, og formålet med flytningen af dyrene ikke er at sælge eller at overdrage ejendomsretten til dem, samt at dyrene under hele den ikke-kommercielle flytning forbliver under ansvar af

(1) enten [ejeren]

(1) eller [den fysiske person, der har skriftlig bemyndigelse fra ejeren til at foretage den ikke-kommercielle flytning af dyrene på ejerens vegne]

(1) eller [den fysiske person, der af en transportvirksomhed, som ejeren har indgået kontrakt med, er udpeget til at foretage den ikke-kommercielle flytning af dyrene på ejerens vegne]

(1) enten [II.2. De i rubrik I.28 beskrevne dyr flyttes i et antal på højst fem]

(1) eller [II.2. De i rubrik I.28 beskrevne dyr flyttes i et antal på over fem, er over seks måneder gamle og skal deltage i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer, og ejeren eller den fysiske person omhandlet i punkt II.1 har fremlagt dokumentation (3) for, at dyrene er registreret]

(1) enten [til at deltage i et sådant arrangement]

(1) eller [hos en forening, der afholder sådanne arrangementer].

Attestering af rabiesvaccination og rabies-antistoftitreringstest:

(1) enten [II.3. De i rubrik I.28 beskrevne dyr er under 12 uger gamle og har ikke fået foretaget en rabiesvaccination, eller de er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, uden at der imidlertid er gået mindst 21 dage siden afslutningen af den primære vaccination mod rabies, som er givet i overensstemmelse med gyldighedskravene i bilag III til forordning (EU) nr. 576/2013 (4), og

II.3.1. området eller tredjelandet, som de i rubrik I.1 angivne dyr kommer fra, er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, den i rubrik I.5 angivne bestemmelsesmedlemsstat har underrettet offentligheden om, at den tillader flytning af sådanne dyr til sit område, og dyrene ledsages af

(1) enten [II.3.2. den vedlagte erklæring (5) fra ejeren eller den fysiske person omhandlet i punkt II.1 om, at dyrene fra fødslen og frem til tidspunktet for den ikke-kommercielle flytning ikke har været i kontakt med vildtlevende dyr af arter, der er modtagelige for rabies]

(1) eller [II.3.2. deres moder, som de stadig er afhængige af, idet det kan fastslås, at moderen inden deres fødsel har fået foretaget en rabiesvaccination, der opfyldte gyldighedskravene i bilag III til forordning (EU) nr. 576/2013]

Del II: Attestering

Image

Tekst af billedet

LAND

Ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

(1) og/eller [II.3. De i rubrik I.28 beskrevne dyr var mindst 12 uger gamle på tidspunktet for rabiesvaccinationen, og der er gået mindst 21 dage siden afslutningen af den primære rabiesvaccination (4), som er givet i overensstemmelse med gyldighedskravene i bilag III til forordning (EU) nr. 576/2013, og en eventuel efterfølgende revaccination er givet inden udløbet af gyldighedsperioden for den foregående vaccination (6), og

(1) enten [II.3.1. de i rubrik I.28 beskrevne dyr kommer fra et område eller et tredjeland, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, enten direkte, via et område eller et tredjeland, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 eller via andre områder eller tredjelande end dem, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 i henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 576/2013 (7), og der er angivet nærmere oplysninger om den p.t. gyldige rabiesvaccination i skemaet nedenfor:]

(1) eller [II.3.1. de i rubrik I.28 beskrevne dyr kommer fra eller er bestemt til transit gennem andre områder eller tredjelande end dem, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, og der er udført en rabies-antistoftitreringstest (8), hvor der er påvist en antistoftiter på mindst 0,5 IU/ml (9), på en blodprøve, som er udtaget af den dyrlæge, der er bemyndiget af den kompetente myndighed, på den i skemaet nedenfor angivne dato mindst 30 dage efter den foregående vaccination og mindst tre måneder inden datoen for udstedelse af dette certifikat; en eventuel efterfølgende revaccination er givet inden udløbet af gyldighedsperioden for den foregående vaccination (6), og nærmere oplysninger om den p.t. gyldige rabiesvaccination samt datoen for udtagning af prøven til testning af immunresponset er angivet i skemaet nedenfor:

Dyrets alfanumeriske transponder- eller tatoveringskode

Dato for anbringelse og/eller aflæsning (10)

[dd/mm/åååå]

Vaccinations-dato

[dd/mm/åååå]

Vaccinens navn og producent

Batchnr.

Vaccinationens gyldighed

Dato for udtagning af blodprøven

[dd/mm/åååå]

Fra

[dd/mm/åååå]

Til

[dd/mm/åååå]

]]

Image

Tekst af billedet

LAND

Ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

Attestering af parasitbehandling:

(1) enten [II.4. De i rubrik I.28 beskrevne hunde er bestemt til en medlemsstat, der er opført i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011, og er behandlet mod Echinococcus multilocularis, og der er angivet nærmere oplysninger om den dyrlægebehandling, der er foretaget i henhold til artikel 7 i delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 (11) (12) (13), i skemaet nedenfor.]

(1) eller [II.4. De i rubrik I.28 beskrevne hunde er ikke behandlet mod Echinococcus multilocularis (11).]

Hundens transponder- eller tatoveringsnr.

Echinokokbehandling

Behandlende dyrlæge

Produktets navn og producent

Behandlingsdato [dd/mm/åååå] og klokkeslæt [00:00]

Navn med blokbogstaver, stempel og underskrift

]]

Bemærkninger

a) Dette certifikat anvendes for hunde (Canis lupus familiaris), katte (Felis silvestris catus) og fritter (Mustela putorius furo).

b) Dette certifikat er gyldigt i 10 dage, efter at embedsdyrlægen har udstedt det, indtil datoen for dokument- og identitetskontrol på de udpegede EU-indgangssteder for rejsende (en oversigt findes på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

Ved søtransport forlænges nævnte periode på 10 dage med en yderligere periode svarende til sørejsens varighed.

Med henblik på videreflytning til andre medlemsstater er dette certifikat gyldigt i i alt fire måneder fra datoen for dokument- og identitetskontrollen eller indtil udløbet af rabiesvaccinationens gyldighedsperiode, eller indtil betingelserne i punkt II.3 vedrørende dyr, der er under 16 uger gamle, ophører med at finde anvendelse, hvis dette sker først. Bemærk, at visse medlemsstater har meddelt, at flytning til deres område af dyr på under 16 uger som omhandlet i punkt II.3 ikke er tilladt. Oplysninger herom findes på adressen http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Del I:

Rubrik I.5: Modtager: Angiv den første bestemmelsesmedlemsstat.

Rubrik I.28: Identifikationssystem: Vælg et af følgende: transponder eller tatovering.

Identifikationsnr.: Angiv transponderens eller tatoveringens alfanumeriske kode.

Fødselsdato/race: Som oplyst af ejeren.

Image

Tekst af billedet

LAND

Ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b.

Del II:

(1) Det ikke relevante overstreges.

(2) Den i punkt II.1 nævnte erklæring skal være vedlagt certifikatet og skal være i overensstemmelse med modellen og de supplerende krav i del 3 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013.

(3) Den dokumentation, der er nævnt i punkt II.1 (f.eks. boardingpas/flybillet) og punkt II.2 (f.eks. kvittering for tilmelding til det relevante arrangement/medlemsbevis), skal fremvises efter anmodning fra de kompetente myndigheder med ansvar for den i bemærkningerne, litra b), nævnte kontrol.

(4) En eventuel revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for en tidligere vaccination.

(5) Den i punkt II.3.2 nævnte erklæring, som certifikatet skal være vedlagt, skal opfylde kravene vedrørende format, layout og sprog i del 1 og 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013.

(6) Certifikatet skal være vedlagt en bekræftet genpart af identifikationsdokumentet og vaccinationsoplysningerne for de pågældende dyr.

(7) Den tredje valgmulighed er betinget af, at ejeren eller den fysiske person omhandlet i punkt II.1 efter anmodning fra de kompetente myndigheder med ansvar for den i litra b) nævnte kontrol fremlægger en erklæring om, at dyrene ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies, og at de holdes sikkert om bord på et transportmiddel eller forbliver på en international lufthavns område under transitten gennem andre områder eller tredjelande end dem, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Denne erklæring skal opfylde kravene vedrørende format, layout og sprog i del 2 og 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013.

(8) Den i punkt II.3.1 nævnte rabies-antistoftitreringstest:

— skal udføres på en prøve udtaget af en dyrlæge, der er bemyndiget af den kompetente myndighed, mindst 30 dage efter vaccinationsdatoen og tre måneder inden importdatoen

— skal påvise mindst 0,5 IU/ml rabiesvirusneutraliserende antistof i serum

— skal udføres af et laboratorium, der er godkendt i henhold til artikel 3 i Rådets beslutning 2000/258/EF (en liste over godkendte laboratorier findes på adressen http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm)

— behøver ikke blive gentaget på et dyr, som efter udførelse af testen med tilfredsstillende resultat er blevet revaccineret mod rabies inden for gyldighedsperioden for en tidligere vaccination.

Certifikatet skal være vedlagt en bekræftet genpart af den officielle rapport fra det godkendte laboratorium med resultaterne af den i punkt II.3.1 nævnte rabiesantistoftest.

(9) Heraf følger, at den attesterende embedsdyrlæge bekræfter, at han, i det omfang det er muligt og om nødvendigt ved kontakt til det laboratorium, der er angivet i rapporten, har kontrolleret ægtheden af laboratorierapporten om resultaterne af antistoftitrering test, der er nævnt i punkt II.3.1.

(10) Sammenholdt med fodnote (6) skal mærkningen af de pågældende dyr ved implantering af en transponder, eller med en letlæselig tatovering påført inden den 3. juli 2011 være kontrolleret, inden der indføres nogen oplysninger i dette certifikat, og den skal altid gå forud for enhver vaccination eller, hvor det er relevant, undersøgelse, der foretages på disse dyr.

Image Tekst af billedet «

Top