EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0481

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/481 af 1. april 2016 om ophævelse af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

C/2016/1774

OJ L 87, 2.4.2016, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/481/oj

2.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/481

af 1. april 2016

om ophævelse af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247 og 249, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (2) fastlægger EU-toldkodeksen, og den gælder fra 1. maj 2016. Denne forordning træder i stedet for forordning (EØF) nr. 2913/92 med virkning fra 1. maj 2016. Den overdrager også beføjelser til Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter for at supplere visse ikkevæsentlige elementer i EU-toldkodeksen og til at vedtage gennemførelsesretsakter for at sørge for ensartede betingelser for dens gennemførelse.

(2)

Kommissionen har udøvet sine delegerede beføjelser ved at vedtage delegeret forordning (EU) 2015/2446 (3). Kommissionen har udøvet sine gennemførelsesbeføjelser ved at vedtage gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (4). Begge disse forordninger gælder også fra 1. maj 2016.

(3)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (5) som fastlægger bestemmelser om gennemførelse af forordning (EF) nr. 2913/92 bliver overflødig fra datoen for anvendelsen af delegeret forordning (EU) 2015/2446 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 og bør derfor ophæves med virkning fra denne dato.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 2454/93 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(5)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).


Top