EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0403

Kommissionens forordning (EU) 2016/403 af 18. marts 2016 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 for så vidt angår klassificering af alvorlige overtrædelser af Unionens regler, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet, og om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF (EØS-relevant tekst)

C/2016/1593

OJ L 74, 19.3.2016, p. 8–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/oj

19.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 74/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/403

af 18. marts 2016

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 for så vidt angår klassificering af alvorlige overtrædelser af Unionens regler, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet, og om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (1), særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordninger (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 om bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (2), særlig artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 6, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1071/2009 skal Kommissionen opstille en liste over, hvilke kategorier, hvilke typer og hvilken grovhed af alvorlige overtrædelser der ud over overtrædelserne i forordningens bilag IV kan indebære, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet.

(2)

Med henblik herpå skal Kommissionen definere grovheden af overtrædelserne i forhold til risikoen for, at de medfører alvorlig livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst, og fastsætte den påkrævede hyppighed, hvorefter gentagne overtrædelser anses for grovere.

(3)

Listen over kategorier, typer og grovhed af alvorlige overtrædelser skal omfatte overtrædelser af Unionens regler inden for de områder, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1071/2009.

(4)

Medlemsstaterne bør tage højde for oplysninger om disse overtrædelser, når de fastsætter prioriteter for målrettede kontroller af virksomheder, der er klassificeret i en højere risikoklasse, jf. artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1071/2009.

(5)

De foranstaltninger, der skal vedtages, er nødvendige for at sikre gennemsigtighed, rimelighed og retssikkerhed i vurderingen af overtrædelsernes alvor og deres betydning for, at en transportvirksomhed eller en transportleder ikke længere opfylder vandelskravet.

(6)

Det er imidlertid medlemsstatens kompetente myndigheds ansvar at udføre en fuldstændig national administrativ procedure for at fastsætte, om ikke-opfyldelse af vandelskravet vil være en forholdsmæssig reaktion i den enkelte sag. En sådan national undersøgelsesprocedure skal, hvis det er hensigtsmæssigt, omfatte kontrol på stedet af den berørte virksomhed. I vurderingen af opfyldelse af vandelskravet skal medlemsstaten tage virksomhedens, dens lederes og enhver anden relevant persons adfærd i betragtning.

(7)

Den harmoniserede kategorisering af alvorlige overtrædelser bør danne grundlag for at udbygge det nationale system for risikoklassificering, som medlemsstaterne har indført i henhold til artikel 9 i direktiv 2006/22/EF, således at det omfatter alle alvorlige overtrædelser af Unionens transportregler, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1071/2009, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed eller transportleder ikke opfylder vandelskravet.

(8)

Det fastsættes ligeledes i artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1071/2009, at medlemsstaterne senest fra den 1. januar 2016 skal medtage disse alvorlige overtrædelser i det nationale elektroniske register. Den harmoniserede kategorisering af overtrædelser er følgelig et vigtigt skridt frem mod at sikre, at virksomhederne har lige konkurrencevilkår, at håndhævelsen af reglerne er mere harmoniseret, og at systemet for informationsudveksling under det europæiske register for vejtransportvirksomheder fungerer effektivt.

(9)

Det er i gennemsigtigheden og den fair konkurrences interesse at fastsætte en fælles metode til beregning af den påkrævede hyppighed, hvorefter den kompetente myndighed i etableringsmedlemsstaten anser gentagne overtrædelse for grovere. Sådanne gentagne overtrædelser kan føre til iværksættelse af den nationale administrative procedure, som beror på den kompetente myndigheds vurdering, og som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet.

(10)

Generelt bør hyppigheden fastsættes ved at tage højde for overtrædelsens alvor og varighed og det gennemsnitlige antal chauffører. Den skal ses som en maksimumstærskel, men samtidig skal medlemsstaterne have mulighed for at anvende lavere tærskler i henhold til deres nationale administrative procedure for vurdering af opfyldelse af vandelskravet.

(11)

For at sikre juridisk sammenhæng og gennemsigtighed er det også nødvendigt at ændre bilag III til direktiv 2006/22/EF ved at ændre alvorsgraden for visse overtrædelser, som er fastsat i dette bilag i overensstemmelse med listen over de alvorligste overtrædelser i bilag IV til forordning (EF) nr. 1071/2009.

(12)

Listen over kategorier, typer og grovhed af alvorlige overtrædelser er fastsat i samråd med medlemsstaterne og EU-interessenter, hvor vurderingen af alvorsgraden er baseret på bedste praksis og erfaringer inden for håndhævelse af de pågældende lovgivningsmæssige bestemmelser i medlemsstaterne. De alvorligste overtrædelser oplistet i bilag IV til forordning (EF) nr. 1071/2009 har udgjort den øverste tærskelværdi for vurderingen af alvorsgraden af andre relevante overtrædelser.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for vejtransport, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Denne forordning fastsætter en fælles liste over kategorier, typer og grovhed af alvorlige overtrædelser af Unionens regler inden for kommerciel vejtransport som fastsat i bilag I til denne forordning, som ud over de overtrædelser, der er fastsat i bilag IV til forordning (EF) nr. 1071/2009, kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet.

2.   Denne forordning fastsætter den maksimale påkrævede hyppighed, hvorefter gentagne overtrædelser anses for grovere, ved at tage højde for antallet af chauffører, der anvendes til de transportaktiviteter, som transportlederen forvalter, jf. bilag II.

3.   Medlemsstaterne skal tage højde for informationer om de alvorlige overtrædelser i stk. 1 og 2 i forbindelse med den nationale administrative procedure for vurdering af opfyldelse af vandelskravet.

Artikel 2

Bilag III til direktiv 2006/22/EF ændres som angivet i bilag III til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51.

(2)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 35.

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8).


BILAG I

Kategorisering af alvorlige overtrædelser

(Omhandlet i artikel 1)

Følgende tabeller indeholder kategorier og typer af alvorlige overtrædelser af Unionens regler for kommerciel vejtransport og er opdelt i tre kategorier efter alvorsgrad i forhold til risikoen for, at de medfører alvorlig livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst.

1.   Grupper af overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006  (1) (Kørsels- og hviletid)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad (2)

MSI

VSI

SI

Besætning

1.

Artikel 5, stk. 1

Manglende overholdelse af minimumsalderen for konduktører

 

 

X

Køretider

2.

Artikel 6, stk. 1

Overskridelse af den daglige køretid på 9t, hvis det ikke er tilladt at forlænge til 10t

10t ≤ … < 11t

 

 

X

3.

11t ≤ …

 

X

 

4.

Overskridelse af den daglige køretid på 9t med 50 % eller derover uden pause eller hvile på mindst 4,5t

13t30 ≤ …

og ingen pause/hvile

X

 

 

5.

Overskridelse af den forlængede daglige køretid på 10t, hvis forlængelse er tilladt

11t ≤ … < 12t

 

 

X

6.

12t ≤ …

 

X

 

7.

Overskridelse af den daglige køretid på 10t med 50 % eller derover uden pause eller hvile på mindst 4,5t

15t ≤ …

og ingen pause/hvile

X

 

 

8.

Artikel 6, stk. 2

Overskridelse af den ugentlige køretid

60t ≤ … < 65t

 

 

X

9.

65t ≤ … < 70

 

X

 

10.

Overskridelse af den ugentlige køretid med 25 % eller derover

70t ≤ …

X

 

 

11.

Artikel 6, stk. 3

Overskridelse af den maksimale samlede køretid i 2 på hinanden følgende uger

100t ≤ … < 105t

 

 

X

12.

105t ≤ … < 112t30

 

X

 

13.

Overskridelse af den maksimale samlede køretid i 2 på hinanden følgende uger med 25 % eller derover

112t30 ≤ …

X

 

 

Pauser

14.

Artikel 7

Overskridelse af uafbrudt køretid på 4,5t før der holdes pause

5t ≤ … < 6t

 

 

X

15.

6t ≤ …

 

X

 

Hviletider

16.

Artikel 8, stk. 2

Utilstrækkelig daglig hviletid på mindre end 11t, hvis en reduceret daglig hviletid ikke er tilladt

8t30 ≤ … < 10t

 

 

X

17.

… < 8t30

 

X

 

18.

Utilstrækkelig reduceret daglig hviletid på mindre end 9t, hvis en reduktion er tilladt

7t ≤ … < 8t

 

 

X

19.

… < 7t

 

X

 

20.

Utilstrækkelige opdelte daglige hviletider på mindre end 3t + 9t

3t + [7t ≤ … < 8t]

 

 

X

21.

3t + [… < 7t]

 

X

 

22.

Artikel 8, stk. 5

Utilstrækkelige daglige hviletider på mindre end 9t for flermandsbetjening

7t ≤ … < 8t

 

 

X

23.

… < 7t

 

X

 

24.

Artikel 8, stk. 6

Utilstrækkelig reduceret ugentlig hviletid på mindre end 24t

20t ≤ … < 22t

 

 

X

25.

… < 20t

 

X

 

26.

Utilstrækkelig ugentlig hviletid på mindre end 45t, hvis en reduceret ugentlig hviletid ikke er tilladt

36t ≤ … < 42t

 

 

X

27.

… < 36t

 

X

 

28

Artikel 8, stk. 6

Overskridelse af 6 på hinanden følgende 24 timers perioder efter afslutningen af den foregående ugentlige hviletid

3t ≤ … < 12t

 

 

X

12t ≤ …

 

X

 

Undtagelse fra 12-dages reglen

29.

Artikel 8, stk. 6a

Overskridelse af 12 på hinanden følgende 24 timers perioder efter en forudgående regulær ugentlig hviletidsperiode

3t ≤ … < 12t

 

 

X

12t ≤ …

 

X

 

30.

Artikel 8, stk. 6a litra b), nr. ii)

Ugentlig hviletid efter 12 på hinanden følgende 24 timers perioder

65t < … ≤ 67t

 

 

X

… ≤ 65t

 

X

 

31.

Artikel 8, stk. 6a, litra d)

Køretid i perioden mellem kl. 22.00 og 06.00 på mere end 3 timer før hviletid, hvis køretøjet ikke er dobbeltbemandet

3t < … < 4,5t

 

 

X

4,5t ≤ …

 

X

 

Tilrettelæggelse af arbejdet

32.

Artikel 10, stk. 1

Sammenhæng mellem løn og tilbagelagt strækning eller transporteret godsmængde

 

X

 

33.

Artikel 10, stk. 2

Ingen eller fejlagtig tilrettelæggelse af førerens arbejde; ingen eller fejlagtige instruktioner givet til føreren, som gør det muligt at overholde reglerne

 

X

 

2.   Grupper af overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014  (3) (Fartskriver)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad

MSI

VSI

SI

Installering af fartskriver

1.

Artikel 3, stk. 1, og artikel 22

Der er ikke installeret og anvendt en typegodkendt fartskriver (f.eks.: Fartskriveren er ikke installeret af installatører, værksteder eller køretøjsfabrikanter, som er autoriseret hertil af medlemsstaternes kompetente myndigheder; anvendelse af fartskriver, som ikke har den påkrævede plombering, eller som har fået skiftet plomberingen af andre end de autoriserede installatører, værksteder eller køretøjsfabrikanter, eller anvendelse af fartskriveren uden installationsplade)

X

 

 

Anvendelse af fartskriver, førerkort eller diagramark

2.

Artikel 23, stk. 1

Anvendelse af fartskriver, der ikke er kontrolleret af et autoriseret værksted

 

X

 

3.

Artikel 27

Føreren er indehaver af og/eller anvender mere end ét gyldigt førerkort

 

X

 

4.

Kørsel med et forfalsket førerkort (betragtes som kørsel uden førerkort)

X

 

 

5.

Kørsel med et førerkort, som føreren ikke er indehaver af (betragtes som kørsel uden førerkort)

X

 

 

6.

Kørsel med et førerkort, som er opnået på baggrund af urigtige erklæringer og/eller forfalskede dokumenter (betragtes som kørsel uden førerkort)

X

 

 

7.

Artikel 32, stk. 1

Fartskriveren virker ikke rigtigt (f.eks.: fartskriveren er ikke inspiceret, kalibreret og plomberet korrekt)

 

X

 

8.

Artikel 32, stk. 1, og artikel 33, stk. 1

Fartskriveren anvendes ikke korrekt (f.eks.: tilsigtet, frivillig eller tvunget misbrug, manglende instrukser i korrekt brug etc.)

 

X

 

9.

Artikel 32, stk. 3

Der anvendes en falsk anordning, der kan ændre fartskriverens registreringer

X

 

 

10.

Forfalskning, hemmeligholdelse, tilbageholdelse eller ødelæggelse af de data, der er registreret på diagramarkene eller som er opbevaret og overført fra fartskriveren, og/eller af førerkortet

X

 

 

11.

Artikel 33, stk. 2

Virksomheden opbevarer ikke diagramark, udskrifter og overførte data

 

X

 

12.

Registrerede og opbevarede data står ikke til rådighed i mindst et år

 

X

 

13.

Artikel 34, stk. 1

Ukorrekt anvendelse af diagramark/førerkort

 

X

 

14.

Ikke-autoriseret udskiftning af diagramark eller førerkort, som påvirker registreringen af relevante data

 

X

 

15.

Diagramark eller førerkort dækker en længere periode, end det var hensigten, og data er bortkommet

 

X

 

16.

Artikel 34, stk. 2

Der anvendes tilsmudsede eller beskadigede diagramark eller førerkort, og data kan ikke aflæses

 

X

 

17.

Artikel 34, stk. 3

Påkrævede manuelle registreringer er ikke foretaget

 

X

 

18.

Artikel 34, stk. 4

Det korrekte diagramark anvendes ikke, eller førerkortet er ikke anbragt korrekt i kortlæseren (flermandsbetjening)

 

 

X

19.

Artikel 34, stk. 5

Indstillingsanordningen er ikke anvendt korrekt

 

X

 

Afgivelse af oplysninger

20.

Artikel 36

Nægte at underkaste sig kontrol

 

X

 

21.

Artikel 36

Ude af stand til at forevise manuelle registreringer for den pågældende dag og de forudgående 28 dage

 

X

 

22.

Ude af stand til at forevise førerkortets registreringer, hvis føreren er indehaver af et sådant

 

X

 

23.

Artikel 36

Ude af stand til at forevise manuelle registreringer og udskrifter for den pågældende dag og de forudgående 28 dage

 

X

 

24.

Artikel 36

Ude af stand til at forevise førerkort, hvis føreren er indehaver af et sådant

 

X

 

Driftsforstyrrelser

25.

Artikel 37, stk. 1, og artikel 22, stk. 1

Reparation af fartskriver er ikke foretaget af en autoriseret installatør eller et autoriseret værksted

 

X

 

26.

Artikel 37, stk. 2

Føreren noterer ikke alle påkrævede oplysninger for de tidsgrupper, som ikke registreres, så længe fartskriveren udviser driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion

 

X

 

3.   Grupper af overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF  (4) (Arbejdstidsregler)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad

MSI

VSI

SI

Maksimal ugentlig arbejdstid

1.

Artikel 4

Overskridelse af den maksimale ugentlige arbejdstid på 48t, hvis muligheden for at forlænge til 60t allerede er brugt

56t ≤ … 60t

 

 

X

2.

60t ≤ …

 

X

 

3.

Overskridelse af den maksimale ugentlige arbejdstid på 60t, hvis der ikke er indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 8

65t ≤ … < 70t

 

 

X

4.

70t ≤ …

 

X

 

Pauser

5.

Artikel 5, stk. 1

Obligatorisk pause ikke afholdt tilstrækkeligt ved arbejdstid på mellem 6 og 9t

10 < … ≤ 20 min

 

 

X

6.

… ≤ 10 min

 

X

 

7.

Obligatorisk pause ikke afholdt tilstrækkeligt ved arbejdstid på over 9t

20 < … ≤ 30 min

 

 

X

8.

… ≤ 20 min

 

X

 

Natarbejde

9.

Artikel 7, stk. 1

Daglig arbejdstid for hvert tidsrum på 24 timer, hvis der udføres natarbejde, og der ikke er indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 8

11t ≤ … < 13t

 

 

X

10.

13t ≤ …

 

X

 

Regnskaber

11.

Artikel 9

Arbejdsgivere forfalsker registreringen af arbejdstid eller afviser at fremlægge registrering for inspektøren

 

X

 

12.

Ansatte/selvstændige førere forfalsker registreringen af arbejdstid eller afviser at fremlægge registrering for inspektøren

 

X

 

4.   Grupper af overtrædelser af Rådets direktiv 96/53/EF  (5) (Regler for vægt og dimensioner)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad

MSI

VSI

SI

Vægt

1.

Artikel 1

Overskridelse af tilladt maksimumvægt for køretøjer i klasse N3

5 % ≤ … < 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Overskridelse af tilladt maksimumvægt for køretøjer i klasse N2

5 % ≤ … < 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Længde

7.

Artikel 1

Overskridelse af tilladt maksimumlængde

2 % ≤ … < 20 %

 

 

X

8.

20 % ≤ …

 

X

 

Bredde

9.

Artikel 1

Overskridelse af tilladt maksimumbredde

2,65 ≤ … < 3,10 m

 

 

X

10.

3,10 m ≤ …

 

X

 

5.   Grupper af overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU  (6) (Periodisk teknisk kontrol) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/47/EU  (7) (Syn ved vejsiden)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad

MSI

VSI

SI

Teknisk kontrol

1.

Artikel 8 og 10 i direktiv 2014/45/EU og artikel 7,

Kørsel uden gyldigt bevis på, at den tekniske kontrol er bestået i henhold til EU's lovgivning

X

 

 

2.

Artikel 12, stk. 2, i direktiv 2014/47/EU

Køretøjet er ikke holdt i sikker og trafiksikker stand, hvilket fører til meget alvorlige mangler ved bremsesystem, styreapparat, hjul/dæk, affjedring, chassis eller andet udstyr, som kan medføre en så stor umiddelbar risiko for trafiksikkerheden, at det fører til en beslutning om at tilbageholde køretøjet

X

 

 

Direktiv 2014/47/EU om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer indeholder i bilag II en detaljeret klassificering af tekniske mangler opdelt efter alvorsgrad i mindre, væsentlige og farlige mangler. I artikel 12, stk. 2, i dette direktiv fastsættes følgende definitioner:

a)

mindre mangler, som ikke har væsentlig indflydelse på køretøjets sikkerhed eller indvirkning på miljøet, og andre mindre uoverensstemmelser

b)

væsentlige mangler, som kan påvirke køretøjets sikkerhed eller have indvirkning på miljøet eller udsætte andre trafikanter for risiko, og andre mere alvorlige uoverensstemmelser

c)

farlige mangler, som udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden eller har indvirkning på miljøet.

Niveauet for overtrædelser af bestemmelserne i direktiverne om køretøjssikkerhed skal afspejle den klassificering af mangler, der er fastsat i bilag II til direktiv 2014/47/EU: SI = væsentlige mangler, VSI = farlige mangler, MSI = kørsel med mangler, hvilket medfører umiddelbar risiko for trafiksikkerheden. Mindre mangler vil svare til mindre overtrædelser.

6.   Grupper af overtrædelser af Rådets direktiv 92/6/EØF  (8) (Hastighedsbegrænsere)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad

MSI

VSI

SI

1.

Artikel 2 og 3

Hastighedsbegrænser ikke monteret

X

 

 

2.

Artikel 5

Hastighedsbegrænser opfylder ikke gældende tekniske krav

 

X

 

3.

Artikel 5

Hastighedsbegrænser er ikke monteret af et autoriseret værksted

 

 

X

4.

 

Der anvendes en falsk anordning til forfalskning af hastighedsbegrænserens data, eller der anvendes en falsk hastighedsbegrænser

X

 

 

7.   Grupper af overtrædelser af Europa-Parlamentets Rådets direktiv 2003/59/EF  (9) (Grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse af førere)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad

MSI

VSI

SI

Uddannelse og bevis

1.

Artikel 3

Befordring af gods eller passagerer uden de obligatoriske grundlæggende kvalifikationer og/eller obligatorisk efteruddannelse

 

X

 

2.

Artikel 10 og bilag II

Føreren ude af stand til at fremvise gyldigt uddannelsesbevis eller førerkort med mærkning, som krævet af den nationale lovgivning (f.eks.: bortkommet, glemt, beskadiget, ulæseligt)

 

 

X

8.   Grupper af overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF  (10) (Krav til kørekort)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad

MSI

VSI

SI

1.

Artikel 1 og 4 i direktiv 2006/126/EU

Befordring af passagerer eller gods uden et gyldigt kørekort

X

 

 

2.

Artikel 1

Bilag I

Der anvendes et kørekort, som er beskadiget eller ulæseligt, eller som ikke er i overensstemmelse med den fælles model

 

 

X

9.   Grupper af overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF  (11) (Transport af farligt gods ad vej)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad

MSI

VSI

SI

1.

Bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF

Transport af farligt gods, som det er forbudt at transportere

X

 

 

2.

Transport af farligt gods i en forbudt eller ikke godkendt emballage til så stor fare for menneskeliv eller miljøet, at det fører til en beslutning om at tilbageholde køretøjet

X

 

 

3.

Transport af farligt gods, som ikke er identificeret som farligt gods på køretøjet, til så stor fare for menneskeliv eller miljøet, at det fører til en beslutning om at tilbageholde køretøjet

X

 

 

4.

Udsivning af farlige stoffer

 

X

 

5.

Bulktransport i en container af uhensigtsmæssig konstruktion

 

X

 

6.

Transport i et køretøj uden behørig godkendelsesattest

 

X

 

7.

Køretøjet opfylder ikke længere godkendelseskravene og indebærer en umiddelbar fare

 

X

 

8.

Reglerne for fastgøring og placering af ladningen er ikke overholdt

 

X

 

9.

Reglerne for sammenlæsning af kolli er ikke overholdt

 

X

 

10.

Forskrifterne for begrænsning af mængden pr. transporterende enhed er ikke overholdt, herunder den tilladte fyldningsgrad for tanke og kolli

 

X

 

11.

Oplysninger om det stof, der transporteres, og som er relevante for konstatering af overtrædelsens alvor (f.eks. FN-nummer, korrekt forsendelsesbetegnelse, emballagegruppe), mangler

 

X

 

12.

Føreren er ikke i besiddelse af gyldigt kursusbevis

 

X

 

13.

Der benyttes åben ild

 

X

 

14.

Rygeforbuddet overholdes ikke

 

X

 

15.

Køretøjet er ikke behørigt tilset eller parkeret

 

 

X

16.

Den transporterende enhed omfatter mere end ét påhængskøretøj/én sættevogn.

 

 

X

17.

Køretøjet opfylder ikke længere godkendelseskravene, men indebærer ingen umiddelbar fare

 

 

X

18.

Der er ikke de krævede funktionsdygtige ildslukkere til stede på køretøjet

 

 

X

19.

Køretøjet har ikke det udstyr, der kræves i ADR eller de skriftlige anvisninger

 

 

X

20.

Der transporteres kolli med beskadigede emballager, IBC'er eller storemballager eller beskadigede urensede emballager

 

 

X

21.

Stykgodstransport i en container af uhensigtsmæssig konstruktion

 

 

X

22.

Tanke/tankcontainere (også tomme og urensede) er ikke behørigt lukket

 

 

X

23.

Ukorrekt mærkning, sedler eller skilte på køretøjet og/eller emballagen

 

 

X

24.

Der er ingen skriftlige anvisninger i overensstemmelse med ADR, eller de skriftlige anvisninger er ikke relevante for det transporterede gods

 

 

X

Kommissionens direktiv 2004/112/EF (12) om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 95/50/EF (13) om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej indeholder i bilag II en detaljeret opdeling af overtrædelser af relevante bestemmelser, der er opdelt i tre risikokategorier efter alvorsgrad: Risikokategori I, Risikokategori II og Risikokategori III.

Niveauet for overtrædelse af forskrifterne skal afspejle de risikokategorier, der er fastsat i bilag II til direktiv 2004/112/EF, således at Risikokategori I = VSI (undtaget de overtrædelser, som allerede er defineret som MSI i bilag IV til forordning (EF) nr. 1071/2009) og Risikokategori II = SI. Risikokategori III svarer til mindre overtrædelser.

Denne tabel omfatter kun de overtrædelser, som en transportvirksomhed kan holdes helt eller delvist ansvarlig for. Transportvirksomhedens ansvar for overtrædelsen skal vurderes ud fra medlemsstatens nationale håndhævelsesprocedure.

10.   Grupper af overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009  (14) (Adgang til markedet for international godskørsel)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad

MSI

VSI

SI

Fællesskabstilladelse

1.

Artikel 3

Befordring af gods uden gyldig fællesskabstilladelse (f.eks.: Tilladelsen er ikke-eksisterende eller forfalsket, trukket tilbage, udløbet etc.)

X

 

 

2.

Artikel 4

Transportvirksomheden eller chaufføren er ude af stand til at fremvise en fællesskabstilladelse eller en bekræftet kopi til inspektøren (f.eks.: Fælleskabstilladelsen eller den bekræftede kopi af fælleskabstilladelsen er bortkommet, glemt, beskadiget etc.)

 

X

 

Førerattest

3.

Artikel 3

og 5

Befordring af gods uden gyldig førerattest (f.eks.: Førerattesten er ikke-eksisterende, forfalsket, trukket tilbage, udløbet etc.)

 

X

 

4.

Chaufføren eller transportvirksomheden er ude af stand til at fremvise en gyldig førerattest eller en bekræftet kopi af førerattesten til inspektøren (f.eks.: Førerattesten eller den bekræftede kopi af førerattesten er bortkommet, glemt, beskadiget etc.)

 

 

X

11.   Grupper af overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009  (15) (Adgang til markedet for buskørsel)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad

MSI

VSI

SI

Fællesskabstilladelse

1.

Artikel 4

Befordring af passagerer uden gyldig fællesskabstilladelse (f.eks.: Tilladelsen er ikke-eksisterende eller forfalsket, trukket tilbage, udløbet etc.)

X

 

 

2.

Artikel 4, stk. 3

Transportvirksomheden eller chaufføren er ude af stand til at fremvise en fællesskabstilladelse eller en bekræftet kopi til inspektøren (f.eks.: Tilladelsen eller den bekræftede kopi er bortkommet, glemt, beskadiget etc.)

 

X

 

Tilladelse til rutekørsel

3.

Artikel 5 og 6

Rutekørsel uden en gyldig tilladelse (f.eks.: Tilladelsen er ikke-eksisterende eller forfalsket, trukket tilbage, udløbet, misbrugt etc.)

 

X

 

4.

Artikel 19

Chaufføren ude af stand til at fremvise tilladelsen til inspektøren (f.eks.: Tilladelsen er bortkommet, glemt, beskadiget etc.)

 

 

X

5.

Artikel 5 og 6

Stop på rutekørslen i en medlemsstat er ikke i overensstemmelse med den udstedte tilladelse

 

 

X

Kørselsblad for lejlighedsvis kørsel og anden kørsel, der ikke kræver tilladelse

6.

Artikel 12

Kørsel uden påkrævet kørselsblad (f.eks.: Kørselsbladet er ikke-eksisterende, forfalsket, indeholder ikke de påkrævede oplysninger etc.)

 

 

X

12.   Grupper af overtrædelser af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005  (16) (Dyretransport)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad

MSI

VSI

SI

1.

Bilag I, Kapitel II

Skillevægge er ikke tilstrækkeligt solide til at modstå presset fra dyrenes vægt

 

X

 

2.

Bilag I, kapitel III

Anvendelse af på- og aflæsningsramper med glatte overflader, som mangler sidebeskyttelse, eller som er for stejle

 

 

X

3.

Anvendelse af platforme eller etagedæk uden sikkerhedsbarrierer, som hindrer dyrene i at falde eller undslippe i forbindelse med pålæsning og aflæsning

 

 

X

4.

Artikel 7

Transportmidler, der ikke er godkendt til lange transporter, eller som ikke er godkendt til den type dyr, der transporteres

 

 

X

5.

Artikel 4, 5 og 6

Transport uden gyldig påkrævet dokumentation, logbog, transportvirksomheders autorisation eller kompetencebevis

 

 

X


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).

(2)  MSI = alvorligste overtrædelser (Most Serious Infringements)/VSI = meget alvorlige overtrædelser (Very Serious Infringements)/SI = alvorlige overtrædelser (Serious Infringements).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35).

(5)  Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 59). Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719 (EUT L 115 af 6.5.2015, s. 1), som skal gennemføres af medlemsstaterne inden den 7. maj 2017.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 51).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/47/EU af 3. april 2014 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 134).

(8)  Rådets direktiv 92/6/EØF af 10. februar 1992 om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet (EFT L 57 af 2.3.1992, s. 27).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).

(12)  Kommissionens direktiv 2004/112/EF af 13. december 2004 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (EUT L 367 af 14.12.2004, s. 23).

(13)  Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (EFT L 249 af 17.10.1995, s. 35).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 72).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 88).

(16)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).


BILAG II

Hyppighed af de alvorlige overtrædelser

1.

De alvorlige (SI — Serious Infringements) og de meget alvorlige (VSI — Very Serious Infringements) overtrædelser oplistet i bilag I skal, når de konstateres flere gange, betragtes som mere alvorlige af den kompetente myndighed i etableringsmedlemsstaten. Når hyppigheden af de gentagne overtrædelser beregnes, skal medlemsstaterne tage højde for følgende faktorer:

a)

overtrædelsens alvor (SI eller VSI)

b)

varighed (mindst 12 måneder fra datoen for en kontrol)

c)

antal chauffører, der anvendes til de transportaktiviteter, som transportlederen forvalter (årligt gennemsnit).

2.

Under hensyntagen til risikoen for at medføre fare for trafiksikkerheden bør den maksimale hyppighed for overtrædelser, hvorefter de anses for grovere, fastsættes som følger:

3 SI/pr. chauffør/pr. år

=

1 VSI

3 VSI/pr. chauffør/pr. år

=

iværksættelse af en national procedure om opfyldelse af vandelskravet.

3.

Antallet af overtrædelser pr. chauffør pr. år er et gennemsnitligt tal, der beregnes ved at dividere det samlede antal overtrædelser med samme alvorsgrad (SI eller VSI) med det gennemsnitlige antal chauffører, som har været ansat det pågældende år. Formlen til beregning af hyppighed sætter en maksimumtærskel for hyppigheden af alvorlige overtrædelser, hvorefter overtrædelserne anses for grovere. Medlemsstaterne kan fastsætte lavere tærskler, hvis det er planlagt i deres nationale administrative procedure for vurdering af opfyldelse af vandelskravet.


BILAG III

Bilag III til direktiv 2006/22/EF affattes således:

»BILAG III

1.   Grupper af overtrædelser af forordning (EF) nr. 561/2006

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad (1)

MSI

VSI

SI

MI

A

Besætning

A1

Artikel 5, stk. 1

Manglende overholdelse af minimumsalderen for konduktører

 

 

X

 

B

Køretider

B1

Artikel 6, stk. 1

Overskridelse af den daglige køretid på 9t, hvis det ikke er tilladt at forlænge til 10t

9t < … < 10t

 

 

 

X

B2

10t ≤ … < 11t

 

 

X

 

B3

11t ≤ …

 

X

 

 

B4

Overskridelse af den daglige køretid på 9t med 50 % eller derover uden pause eller hvile på mindst 4,5t

13t30 ≤ …

og ingen pause/hvile

X

 

 

 

B5

Overskridelse af den forlængede daglige køretid på 10t, hvis forlængelse er tilladt

10t ≤ … < 11t

 

 

 

X

B6

11t ≤ … < 12t

 

 

X

 

B7

12t ≤ …

 

X

 

 

B8

Overskridelse af den daglige køretid på 10t med 50 % eller derover uden pause eller hvile på mindst 4,5t

15t ≤ …

og ingen pause/hvile

X

 

 

 

B9

Artikel 6, stk. 2

Overskridelse af den ugentlige køretid

56t < … < 60t

 

 

 

X

B10

60t ≤ … < 65t

 

 

X

 

B11

65t ≤ … < 70t

 

X

 

 

B12

Overskridelse af den ugentlige køretid med 25 % eller derover

70t ≤ …

X

 

 

 

B13

Artikel 6, stk. 3

Overskridelse af den maksimale samlede køretid i 2 på hinanden følgende uger

90t < … < 100t

 

 

 

X

B14

100t ≤ … < 105t

 

 

X

 

B15

105t ≤ … < 112t30

 

X

 

 

B16

Overskridelse af den maksimale samlede køretid i 2 på hinanden følgende uger med 25 % eller derover

112t30 ≤ …

X

 

 

 

C

Pauser

C1

Artikel 7

Overskridelse af uafbrudt køretid på 4,5t før der holdes pause

4t30 <… < 5t

 

 

 

X

C2

5t ≤ … < 6t

 

 

X

 

C3

6t ≤ …

 

X

 

 

D

Hviletider

D1

Artikel 8, stk. 2

Utilstrækkelig daglig hviletid på mindre end 11t, hvis en reduceret daglig hviletid ikke er tilladt

10t ≤ … < 11t

 

 

 

X

D2

8t30 ≤ … < 10t

 

 

X

 

D3

… < 8t30

 

X

 

 

D4

Utilstrækkelig reduceret daglig hviletid på mindre end 9t, hvis en reduktion er tilladt

8t ≤ … < 9t

 

 

 

X

D5

7t ≤ … < 8t

 

 

X

 

D6

… < 7t

 

X

 

 

D7

Utilstrækkelige opdelte daglige hviletider på mindre end 3t+9t

3t + [8t ≤ … < 9t]

 

 

 

X

D8

3t + [7t ≤ … < 8t]

 

 

X

 

D9

3t + [… < 7t]

 

X

 

 

D10

Artikel 8, stk. 5

Utilstrækkelige daglige hviletider på mindre end 9t for flermandsbetjening

8t ≤ … < 9t

 

 

 

X

D11

7t ≤ … < 8t

 

 

X

 

D12

… < 7t

 

X

 

 

D13

Artikel 8, stk. 6

Utilstrækkelig reduceret ugentlig hviletid på mindre end 24t

22t ≤ … < 24t

 

 

 

X

D14

20t ≤ … < 22t

 

 

X

 

D15

… < 20t

 

X

 

 

D16

Utilstrækkelig ugentlig hviletid på mindre end 45t, hvis en reduceret ugentlig hviletid ikke er tilladt

42t ≤ …< 45t

 

 

 

X

D17

36t ≤ …< 42t

 

 

X

 

D18

…< 36t

 

X

 

 

D19

Artikel 8, stk. 6

Overskridelse af 6 på hinanden følgende 24 timers perioder efter afslutningen af den foregående ugentlige hviletid

…< 3t

 

 

 

X

D20

3t ≤ … < 12t

 

 

X

 

D21

12t ≤ …

 

X

 

 

E

Undtagelse fra 12-dages reglen

E1

Artikel 8, stk. 6a

Overskridelse af 12 på hinanden følgende 24 timers perioder efter en forudgående regulær ugentlig hviletidsperiode

… < 3t

 

 

 

X

E2

3t ≤ … < 12t

 

 

X

 

E3

12t ≤ …

 

X

 

 

E4

Artikel 8, stk. 6a, litra b), nr. ii)

Ugentlig hviletid efter 12 på hinanden følgende 24 timers perioder

65t < … ≤ 67t

 

 

X

 

E5

… ≤ 65t

 

X

 

 

E6

Artikel 8, stk. 6a litra d)

Køretid i perioden mellem kl. 22.00 og 06.00 på mere end 3 timer før hviletid, hvis køretøjet ikke er dobbeltbemandet

3t < … < 4,5t

 

 

X

 

E7

4,5t ≤ …

 

X

 

 

F

Tilrettelæggelse af arbejdet

F1

Artikel 10, stk. 1

Sammenhæng mellem løn og tilbagelagt strækning eller transporteret godsmængde

 

X

 

 

F2

Artikel 10, stk. 2

Ingen eller fejlagtig tilrettelæggelse af førerens arbejde; ingen eller fejlagtige instruktioner givet til føreren, som gør det muligt at overholde reglerne

 

X

 

 

2.   Grupper af overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014  (2) (Fartskriver)

Nr.

Retsgrundlag

Type af overtrædelse

Alvorsgrad

MSI

VSI

SI

MI

G

Installering af fartskriver

G1

Artikel 3, stk. 1, og artikel 22, stk. 2

Der er ikke installeret og anvendt en typegodkendt fartskriver (f.eks.: Fartskriveren er ikke installeret af installatører, værksteder eller køretøjsfabrikanter, som er autoriseret hertil af medlemsstaternes kompetente myndigheder; anvendelse af fartskriver, som ikke har den påkrævede plombering, eller som har fået skiftet plomberingen af andre end de autoriserede installatører, værksteder eller køretøjsfabrikanter, eller anvendelse af fartskriveren uden installationsplade)

X

 

 

 

H

Anvendelse af fartskriver, førerkort eller diagramark

H1

Artikel 23, stk. 1

Anvendelse af fartskriver, der ikke er kontrolleret af et autoriseret værksted

 

X

 

 

H2

Artikel 27

Føreren er indehaver af og/eller anvender mere end ét gyldigt førerkort

 

X

 

 

H3

Kørsel med et forfalsket førerkort (betragtes som kørsel uden førerkort)

X

 

 

 

H4

Kørsel med et førerkort, som føreren ikke er indehaver af (betragtes som kørsel uden førerkort)

X

 

 

 

H5

Kørsel med et førerkort, som er opnået på baggrund af urigtige erklæringer og/eller forfalskede dokumenter (betragtes som kørsel uden førerkort)

X

 

 

 

H6

Artikel 32, stk. 1

Fartskriveren virker ikke rigtigt (f.eks.: Fartskriveren er ikke inspiceret, kalibreret og plomberet korrekt)

 

X

 

 

H7

Artikel 32, stk. 1, og artikel 33, stk. 1

Fartskriveren anvendes ikke korrekt (f.eks.: tilsigtet, frivillig eller tvunget misbrug, manglende instrukser i korrekt brug etc.)

 

X

 

 

H8

Artikel 32, stk. 3

Der anvendes en falsk anordning, der kan ændre fartskriverens registreringer

X

 

 

 

H9

Forfalskning, hemmeligholdelse, tilbageholdelse eller ødelæggelse af de data, der er registreret på diagramarkene eller som er opbevaret og overført fra fartskriveren, og/eller af førerkortet

X

 

 

 

H10

Artikel 33, stk. 2

Virksomheden opbevarer ikke diagramark, udskrifter og overførte data

 

X

 

 

H11

Registrerede og opbevarede data står ikke til rådighed i mindst et år

 

X

 

 

H12

Artikel 34, stk. 1

Ukorrekt anvendelse af diagramark/førerkort

 

X

 

 

H13

Ikke-autoriseret udskiftning af diagramark eller førerkort, som påvirker registreringen af relevante data

 

X

 

 

H14

Diagramark eller førerkort dækker en længere periode, end det var hensigten, og data er bortkommet

 

X

 

 

H15

Artikel 34, stk. 2

Der anvendes tilsmudsede eller beskadigede diagramark eller førerkort, og data kan ikke aflæses

 

X

 

 

H16

Artikel 34, stk. 3

Påkrævede manuelle registreringer er ikke foretaget

 

X

 

 

H17

Artikel 34, stk. 4

Det korrekte diagramark anvendes ikke, eller førerkortet er ikke anbragt korrekt i kortlæseren (flermandsbetjening)

 

 

X

 

H18

Artikel 34, stk. 5

Indstillingsanordningen er ikke anvendt korrekt

 

X

 

 

I

Afgivelse af oplysninger

I1

Artikel 36

Nægte at underkaste sig kontrol

 

X

 

 

I2

Artikel 36

Ude af stand til at forevise manuelle registreringer for den pågældende dag og de forudgående 28 dage

 

X

 

 

I3

Ude af stand til at forevise førerkortets registreringer, hvis føreren er indehaver af et sådant

 

X

 

 

I4

Artikel 36

Ude af stand til at forevise manuelle registreringer og udskrifter for den pågældende dag og de forudgående 28 dage

 

X

 

 

I5

Artikel 36

Ude af stand til at forevise førerkort, hvis føreren er indehaver af et sådant

 

X

 

 

J

Driftsforstyrrelser

J1

Artikel 37, stk. 1, og artikel 22, stk. 1

Reparation af fartskriver er ikke foretaget af en autoriseret installatør eller et autoriseret værksted

 

X

 

 

J2

Artikel 37, stk. 2

Føreren noterer ikke alle påkrævede oplysninger for de tidsgrupper, som ikke registreres, så længe fartskriveren udviser driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion

 

 

 


(1)  MSI = alvorligste overtrædelser (Most Serious Infringements)/VSI = meget alvorlige overtrædelser (Very Serious Infringements)/SI = alvorlige overtrædelser (Serious Infringements)/MI = Mindre overtrædelser (Minor Infringements)

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1).


Top