EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0341

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446

C/2015/9248

EUT L 69 af 15.3.2016, p. 1–313 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj

15.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/341

af 17. december 2015

til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (i det følgende benævnt »kodeksen«) (1), særlig artikel 6, 7, 131, 153, 156 og 279, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kodeksen delegerer i medfør af traktatens artikel 290 beføjelse til Kommissionen til at udbygge visse ikke-væsentlige bestemmelser i kodeksen.

(2)

Kodeksen tilskynder til brug af informations- og kommunikationsteknologier, sådan som det er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF (2), og anser det for at være af afgørende betydning, hvis der skal skabes handelslettelser og samtidig sikres en effektiv toldkontrol. Mere præcist skal al udveksling af oplysninger mellem toldmyndigheder og mellem økonomiske operatører og toldmyndigheder samt lagring af disse oplysninger ifølge kodeksens artikel 6, stk. 1, foretages ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker. Som en generel regel skal informations- og kommunikationssystemer tilbyde økonomiske operatører i alle medlemsstater de samme faciliteter.

(3)

På grundlag af det eksisterende planlægningsdokument, der vedrører alle IT-relaterede toldprojekter, og som er udfærdiget i medfør af beslutning nr. 70/2008/EF, indeholder Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU (3) (i det følgende benævnt »arbejdsprogrammet«) en liste over de elektroniske systemer, som skal udvikles af medlemsstaterne og, hvor det er relevant, af medlemsstaterne i nært samarbejde med Kommissionen, for at kodeksen skal kunne anvendes i praksis.

(4)

Hvad dette angår, er det i kodeksens artikel 278 fastsat, at der kan benyttes andre midler til udveksling og lagring af oplysninger end elektroniske databehandlingsteknikker midlertidigt indtil senest den 31. december 2020, hvis de elektroniske systemer, der er nødvendige for anvendelse af kodeksens bestemmelser, endnu ikke er operationelle.

(5)

I princippet bør de i denne forordning fastsatte overgangsforanstaltninger gælde indtil senest den 31. december 2020, jf. de overvejelser af praktisk art og om projektforvaltning, som fremgår af arbejdsprogrammet, hvis datoen for ibrugtagning af et elektronisk system ligger inden den slutdato, der er fastsat i kodeksen for anvendelse af overgangsbestemmelser. Men de i nærværende forordning omhandlede andre midler til udveksling og lagring af oplysninger end elektroniske databehandlingsteknikker bør af hensyn til beskyttelse af retssikkerheden for operatører kunne anvendes som et alternativ til det relevante elektroniske system, hvor et sådant er taget i brug, hvorefter de suspenderes.

(6)

I betragtning af at der ikke er de nødvendige elektroniske systemer tilgængelige til udveksling af oplysninger mellem toldmyndighederne og mellem økonomiske operatører og toldmyndigheder, bør der fastlægges overgangsforanstaltninger vedrørende formen af sådanne ansøgninger og afgørelser. Enhver behandling af personoplysninger i forbindelse med denne forordning bør være i fuld overensstemmelse med gældende EU-bestemmelser og nationale bestemmelser om databeskyttelse.

(7)

Hvis det er nødvendigt, at der finder høringer sted mellem toldmyndigheder i mere end én medlemsstat inden vedtagelsen af en afgørelse angående anvendelse af toldlovgivningen, og for så vidt som denne høring vedrører udveksling og lagring af data ved hjælp af elektroniske midler, som endnu ikke er taget i brug, er det nødvendigt at indføre overgangsforanstaltninger for at sikre, at sådanne høringer fortsat kan finde sted.

(8)

Eftersom det elektroniske system vedrørende bindende tariferingsoplysninger (»BTO«) nu skal opgraderes som en hjælp til virksomhederne til at fastslå den korrekte toldtarifering, bør de for indeværende benyttede midler til BTO-ansøgninger og -afgørelser i papirudgave og i elektronisk form fortsat kunne anvendes, indtil systemet er blevet fuldt ud opgraderet.

(9)

Eftersom det elektroniske system, der er nødvendigt for anvendelsen af kodeksens bestemmelser om både ansøgning om og bevilling til status som autoriseret økonomisk operatør (»AEO«), nu skal opgraderes, er det nødvendigt, at de for indeværende benyttede midler i papirudgave og i elektronisk form fortsat skal kunne anvendes, indtil systemet er blevet fuldt ud opgraderet.

(10)

Eftersom det for perioden indtil opgraderingen af de nationale importsystemer er nødvendigt at benytte det nuværende system til indgivelse af oplysningselementer vedrørende toldværdi (»DV1«), bør der i denne forordning fastlægges overgangsbestemmelser angående meddelelsen af visse elementer vedrørende varers toldværdi.

(11)

I artikel 147 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (4) henvises der til et elektronisk system til udveksling og lagring af oplysninger vedrørende sikkerhedsstillelse, som kan benyttes i mere end én medlemsstat. Hvis der ikke er et sådant elektronisk system, bør der fastsættes bestemmelser om andre midler til lagring og udveksling af disse oplysninger.

(12)

Eftersom det importkontrolsystem, som er nødvendigt for anvendelsen af kodeksens bestemmelser om den summariske indpassageangivelse, endnu ikke er fuldt ud opgraderet, bør de for indeværende benyttede midler til udveksling og lagring af oplysninger ud over de i kodeksens artikel 6, stk. 1, omhandlede elektroniske databehandlingsteknikker fortsat kunne anvendes.

(13)

Og eftersom det nuværende importkontrolsystem kun er i stand til at modtage en summarisk indpassageangivelse ved indgivelse af et enkelt datasæt, bør artiklerne vedrørende indgivelse af data i mere end ét datasæt midlertidigt suspenderes, indtil importkontrolsystemet er blevet opgraderet, og der bør fastlægges alternative krav.

(14)

For at lette og sikre toldformaliteterne ved indpassagen af varer, for så vidt angår sikkerhed og sikring for Unionen og dens borgere, og sørge for, at toldtilsynet indledes på rette tidspunkt og udføres på behørig vis, inden ibrugtagningen af systemerne til ankomstmeddelelse, frembydelsesmeddelelse og midlertidig opbevaring, bør der fastlægges alternative midler til udveksling og lagring af oplysninger, der skal benyttes til ankomstmeddelelse, omdirigeringsmeddelelse, frembydelsesmeddelelse og midlertidig opbevaring.

(15)

For at sikre, at transaktioner vedrørende henførsel af varer under en bestemt toldprocedure kan fungere uden problemer, bør det desuden være tilladt at anvende papirbaserede toldangivelser parallelt med de eksisterende nationale importsystemer, så længe disse ikke er blevet opgraderet.

(16)

Eftersom de nye datasæt og formater, som kræves i kodeksen, og de på kodeksen baserede vedtagne bestemmelser desangående ikke vil være tilgængelige, før de nationale importsystemer er blevet opgraderet, bør der være mulighed for at indgive toldangivelser med et anderledes datasæt af hensyn til retssikkerheden for operatører.

(17)

Ved anvendelse af den forenklede angivelse bør der indtil opgraderingen af det automatiserede eksportsystem og de nationale importsystemer være forskellige frister for operatørerne til at indgive den supplerende angivelse. Medlemsstaterne bør således kunne fastsætte andre frister end dem, der fremgår af artikel 146 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (5).

(18)

Ligeledes bør medlemsstaterne i overgangsperioden kunne tillade, at forenklede toldangivelser har form af et handelsdokument eller et administrativt dokument.

(19)

I de tilfælde, hvor en toldangivelse indgives inden frembydelsen af varerne, før de elektroniske systemer hertil er taget i brug og opgraderet, bør det være tilladt at indgive meddelelsen om frembydelse af varer til toldmyndighederne gennem de eksisterende nationale systemer eller ved andre midler.

(20)

Forpligtelsen til at indgive toldangivelser ved hjælp af elektronisk udveksling af oplysninger som omhandlet i kodeksens artikel 6, stk. 1, og ophøret af de nuværende dispensationer med hensyn til at skulle indgive summariske angivelser for postforsendelser giver store problemer for postvirksomhederne. Muligheden for at anvende en angivelse med et reduceret datasæt for nogle postforsendelser kræver også tilpasninger i postvirksomheders datastrøm og IT-støtteinfrastruktur og hos toldmyndighederne i medlemsstaterne. Derfor er det nødvendigt med overgangsregler, så tilpasningen til reglerne i delegeret forordning (EU) 2015/2446 kan foregå på en smidig måde.

(21)

Da der ikke er et UTK-system til toldafgørelser, bør alle oplysninger med tilknytning til ansøgning om og bevilling til centraliseret toldbehandling fortsat offentliggøres i overgangsperioden, således at Kommissionen og medlemsstaterne har adgang hertil i overvågningsøjemed.

(22)

For at forsendelsen af varer med jernbane kan foregå uden problemer og uden afbrydelser, bør der inden opgraderingen af det nye computerbaserede forsendelsessystem (»NCTS«) fastsættes regler om, at den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure fortsat kan anvendes for varer, der transporteres med jernbane.

(23)

Der bør fastsættes regler om, at der fortsat kan benyttes manifester i papirudgave eller i elektronisk form for at sikre, at transport med luftfartselskaber og rederier kan foregå kontinuert og effektivt, indtil de relevante systemer for økonomiske operatører er blevet opgraderet.

(24)

For at sikre, at de ovenfor beskrevne overgangsordninger kan fungere effektivt, bør nogle af bestemmelserne i delegeret forordning (EU) 2015/2446 ligeledes ændres.

(25)

Ingen af bestemmelserne i denne forordning bør pålægge Kommissionen eller medlemsstaterne andet krav om at opgradere eller ibrugtage tekniske systemer, end at de skal være i overensstemmelse med de måldatoer, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

(26)

Bestemmelserne i denne forordning bør anvendes fra den 1. maj 2016, så det bliver muligt at anvende kodeksen i fuldt omfang —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.   Denne forordning fastlægger overgangsforanstaltninger for midlerne til udveksling og lagring af data, der henvises til i kodeksens artikel 278, indtil de elektroniske systemer, der er nødvendige for anvendelsen af kodeksens bestemmelser, er blevet operationelle.

2.   Datakrav, formater og koder, som skal anvendes i de overgangsperioder, der er fastsat i denne forordning, delegeret forordning (EU) 2015/2446 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 er fastlagt i bilagene til nærværende forordning.

AFDELING 1

Afgørelser om anvendelse af toldlovgivningen

Artikel 2

Ansøgninger og afgørelser

Indtil datoen for ibrugtagning af UTK-systemet til toldafgørelser, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektronisk databehandlingsteknikker til ansøgninger og afgørelser og til alle efterfølgende begivenheder, som måtte påvirke den oprindelige ansøgning eller afgørelse, der har en indvirkning i én eller flere medlemsstater.

Artikel 3

Midler til udveksling og lagring af oplysninger

1.   Indtil datoen for ibrugtagning af UTK-systemet til toldafgørelser, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, sørger toldmyndighederne for, at der er midler tilgængelige til udveksling og lagring af oplysninger, så det sikres, at de høringer, som skal finder sted ifølge artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bliver gennemført.

2.   Hver enkelt toldmyndighed udpeger kontaktsteder, der skal være ansvarlige for al udveksling af oplysninger mellem dem og andre toldmyndigheder samt mellem dem og Kommissionen, og de skal give Kommissionen alle kontaktoplysninger om kontaktstederne.

3.   Kommissionen lægger listen over kontaktsteder ud på sit netsted.

AFDELING 2

Afgørelser vedrørende BTO

Artikel 4

Formularer til BTO-ansøgninger og BTO-afgørelser

1.   Indtil datoerne for opgraderingen af BTO-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til ansøgninger og afgørelser vedrørende BTO eller til alle efterfølgende begivenheder, som måtte påvirke den oprindelige ansøgning eller afgørelse.

2.   I de i stk. 1, omhandlede tilfælde gælder følgende:

a)

indtil datoen for opgraderingen af den første fase af det elektroniske system:

i)

for ansøgninger om en BTO-afgørelse benyttes samme format som formularen i bilag 2, og

ii)

for BTO-afgørelser benyttes samme format som formularen i bilag 3.

b)

fra datoen for opgraderingen af første fase af det elektroniske system og indtil datoen for opgraderingen af anden fase af det elektroniske system:

i)

for ansøgninger om en BTO-afgørelse benyttes samme format som formularen i bilag 4, og

ii)

for BTO-afgørelser benyttes samme format som formularen i bilag 5.

AFDELING 3

Ansøgning om AEO-status

Artikel 5

Formularer til ansøgninger og bevillinger

1.   Indtil datoen for opgraderingen af AEO-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til ansøgninger og afgørelser vedrørende AEO eller til alle efterfølgende begivenheder, som måtte påvirke den oprindelige ansøgning eller afgørelse.

2.   I de i stk. 1 i denne artikel omhandlede tilfælde gælder følgende:

a)

for ansøgninger om AEO-status indgives ansøgningen ved benyttelse af samme format som formularen i bilag 6, og

b)

for bevillinger, der indrømmer AEO-status, udstedes bevillingen ved benyttelse af formularen i bilag 7.

KAPITEL 2

VARERS TOLDVÆRDI

Artikel 6

Toldværdideklaration

1.   Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal en toldangivelse om overgang til fri omsætning indeholde oplysningselementer vedrørende toldværdi.

2.   Toldmyndighederne kan tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til at indgive de oplysningselementer, som der henvises til i stk. 1.

3.   Når de oplysningselementer, som der henvises til i stk. 1, indgives ved benyttelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker, gøres dette ved benyttelse af formularen i bilag 8.

4.   Toldmyndighederne kan fritage for forpligtelsen til at indgive de oplysningselementer, som der henvises til i denne artikels stk.1, når de pågældende varers toldværdi ikke kan fastsættes efter bestemmelserne i kodeksens artikel 70.

5.   Med mindre det er væsentligt for en korrekt fastsættelse af toldværdien, dispenserer toldmyndighederne fra forpligtelsen til at indgive de oplysningselementer, som der henvises til i stk. 1, i følgende tilfælde:

a)

toldværdien af de importerede varer i en varesending overstiger ikke 20 000 EUR, forudsat at denne sending ikke er en del af opdelte eller løbende sendinger fra samme afsender til samme modtager

b)

transaktionen, der ligger til grund for overgangen til fri omsætning af varerne, er af ikkekommerciel karakter

c)

indgivelsen af de pågældende oplysningselementer er ikke nødvendig for anvendelsen af den fælles toldtarif

d)

den i den fælles toldtarif angivne told skal ikke pålægges.

6.   I tilfælde af løbende forsendelse af varer fra samme sælger til samme køber, som bygger på de samme kommercielle betingelser, kan toldmyndighederne dispensere fra det gældende krav om at indgive de i stk. 1 omhandlede oplysningselementer.

KAPITEL 3

SIKKERHEDSSTILLELSE FOR EN POTENTIEL ELLER EKSISTERENDE TOLDSKYLD

Artikel 7

Midler til udveksling og lagring af oplysninger

1.   Indtil datoerne for ibrugtagning af UTK-systemet til forvaltning af sikkerhedsstillelse, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling og lagring af oplysninger vedrørende sikkerhedsstillelse.

2.   I det tilfælde, som der henvises til i denne artikels stk. 1, gælder følgende for så vidt angår udvekslingen og lagringen af oplysninger vedrørende sikkerhedsstillelse, som kan benyttes i mere end én medlemsstat som omhandlet i artikel 147 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, og som stilles for alle andre formål end forsendelse:

a)

lagringen af oplysningerne skal foretages af toldmyndighederne i hver enkelt medlemsstat i overensstemmelse med det eksisterende normale system, og

b)

til udvekslingen af oplysninger mellem toldmyndighederne benyttes elektronisk post.

3.   Det i henhold til artikel 3, stk. 2, udpegede kontaktsted er ansvarligt for den udveksling, som der henvises til i stk. 2, litra b).

Artikel 8

Toldmyndighedernes kontrol med referencebeløbet

1.   Indtil datoen for ibrugtagning af UTK-systemet til forvaltning af sikkerhedsstillelse, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal den person, som der henvises til i artikel 155, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 i ansøgningen om samlet sikkerhedsstillelse angive, hvordan referencebeløbet skal deles op mellem de medlemsstater, hvori han foretager de transaktioner, som skal være dækket af sikkerhedsstillelsen, dog ikke for varer, der er henført under en EU-forsendelsesprocedure.

2.   Det garantitoldsted, som modtager ansøgningen, skal høre de andre medlemsstater, som er nævnt i ansøgningen om opdelingen af det referencebeløb, som den person, der skal stille sikkerheden, anmoder om, jf. artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

3.   Ifølge artikel 157 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 er hver enkelt medlemsstat ansvarlig for kontrollen med sin del af referencebeløbet.

KAPITEL 4

ANKOMST AF VARER OG MIDLERTIDIG OPBEVARING

Artikel 9

Underretning om et søgående skibs eller et luftfartøjs ankomst

Indtil datoerne for ibrugtagning af UTK-systemerne til underretning om ankomst, meddelelse om frembydelse og midlertidig opbevaring, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til indgivelse af underretning om et søgående skibs eller et luftfartøjs ankomst i henhold til kodeksens artikel 133.

Artikel 10

Frembydelse af varer for toldmyndighederne

Indtil datoerne for ibrugtagning af UTK-systemerne til underretning om ankomst, meddelelse om frembydelse og midlertidig opbevaring, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til frembydelse af varer for toldmyndighederne i henhold til kodeksens artikel 139.

Artikel 11

Angivelse til midlertidig opbevaring

Indtil datoerne for ibrugtagning af UTK-systemerne til underretning om ankomst, meddelelse om frembydelse og midlertidig opbevaring, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til indgivelse af en angivelse til midlertidig opbevaring i henhold til kodeksens artikel 145.

KAPITEL 5

TOLDMÆSSIG STATUS OG HENFØRSEL AF VARER UNDER EN TOLDPROCEDURE

AFDELING 1

Varers toldmæssige status

Artikel 12

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer for varer, der er omfattet af en forenklet EU-forsendelsesprocedure

Indtil datoerne for opgraderingen af det NCTS-system, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal beviset for den toldmæssige status som EU-varer, når det er den i henhold til denne forordnings artikel 24, stk. 1, papirbaserede EU-forsendelsesprocedure, der benyttes for varer, som transporteres ad luft- eller søvejen, angives ved at indføre bogstavet »C« (svarende til »T2L«) ud for de relevante poster på manifestet.

Artikel 13

Formularer til brug for bevis for den toldmæssige status som EU-varer

1.   Indtil datoen for ibrugtagning af UTK-systemet til bevis for EU-status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling og lagring af oplysninger vedrørende beviset for den toldmæssige status som EU-varer.

2.   Når der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til at bevise den toldmæssige status som EU-varer, skal der indleveres et »T2L«- eller »T2LF«-dokument ved anvendelse af formularens eksemplar 4 eller eksemplar 4/5, som er vist i afsnit III i bilag B-01 i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

3.   Om nødvendigt suppleres denne formular med et eller flere supplementsformularer svarende til eksemplar 4 eller eksemplar 4/5, som er vist i afsnit IV i bilag B-01 i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

4.   Indtil datoen for ibrugtagning af UTK-systemet til bevis for EU-status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, tillader toldmyndighederne, at der benyttes ladelister, som er opstillet ved benyttelse af den formular, der er vist i del II, kapitel III, i bilag 72-04 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, i stedet for supplementsformularer som den beskrivende del af et »T2L«- eller »T2LF«-dokument.

5.   Hvis der benyttes elektroniske databehandlingsteknikker af toldmyndighederne til at udarbejde »T2L«- eller »T2LF«-dokumentet, og der dermed ikke kan benyttes supplementsformularer, skal den i stk. 2 i denne artikel nævnte formular suppleres med et eller flere formularer svarende til eksemplar 4 eller eksemplar 4/5, som er vist i afsnit III i bilag B-01 i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

6.   Hvis en autoriseret udsteder benytter det særlige stempel, som der henvises til i artikel 129a, stk. 2, litra e), nr. ii), i delegeret forordning (EU) 2015/2446, skal dette stempel være godkendt af toldmyndighederne og svare til den model, som er vist i del II, kapitel II, i bilag 72-04 til delegeret forordning (EU) 2015/2446. Afsnit 23 og 23.1 i bilag 72-04 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 anvendes.

AFDELING 2

Henførsel af varer under en toldprocedure

Artikel 14

Midler til udveksling af data

Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til indgivelse af toldangivelser til henførsel af varer under følgende toldprocedurer:

a)

overgang til fri omsætning

b)

toldoplag

c)

midlertidig indførsel

d)

særlige anvendelsesformål

e)

aktiv forædling.

Artikel 15

Formularer til toldangivelser

Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal toldangivelser, når der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til de i artikel 14 nævnte toldprocedurer, indgives ved benyttelse af de formularer, som er vist i bilag 9, tillæg B1-D1, efter omstændighederne.

Artikel 16

Formularer til forenklede toldangivelser

1.   Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal dette, hvis der indgives en forenklet toldangivelse som omhandlet i kodeksens artikel 166 ved andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker for en af de i artikel 14 i denne forordning nævnte procedurer, gøres ved at benytte de relevante formularer, som er vist i bilag 9, tillæg B1-B5.

2.   Indtil datoerne for opgraderingen af de i stk. 1 omhandlede systemer, kan toldmyndighederne, hvis en person har en bevilling til regelmæssig anvendelse af en forenklet angivelse som omhandlet i kodeksens artikel 166, stk. 2, vedrørende en af de i artikel 14 i nærværende forordning nævnte procedurer, acceptere et handelsdokument eller et administrativt dokument som en forenklet angivelse, forudsat at dette dokument indeholder mindst de oplysningselementer, der er nødvendige til identifikation af varerne, og at det er ledsaget af en anmodning om at få varerne henført under den relevante toldprocedure.

Artikel 17

Indgivelse af en toldangivelse inden frembydelsen af varerne

Indtil de respektive datoer for ibrugtagning af det automatiserede UTK-eksportsystem (AES) og opgraderingen af de nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne, hvis en toldangivelse indgives inden frembydelsen af varerne i medfør af kodeksens artikel 171, tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til indgivelsen af meddelelsen om frembydelse.

Artikel 18

Midler til udveksling af oplysninger til centraliseret toldbehandling

1.   Indtil de respektive datoer for ibrugtagning af UTK-systemet til centraliseret toldbehandling for import (CCI) og AES-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, samarbejder de toldmyndigheder, der er involveret i en bevilling til centraliseret toldbehandling, om at fastlægge ordninger, der kan sikre overensstemmelse med kodeksens artikel 179, stk. 4 og 5.

2.   Toldmyndighederne kan tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling af oplysninger mellem toldmyndigheder og mellem toldmyndigheder og indehavere af bevillinger til centraliseret toldbehandling.

Artikel 19

Lagring af oplysninger

1.   Toldmyndighederne giver Kommissionen listen over ansøgninger om og bevillinger til centraliseret toldbehandling, som Kommissionen derpå lagrer under de relevante grupper i kommunikations- og oplysningsressourcecentret for forvaltninger, virksomheder og borgere (CIRCABC).

2.   Medlemsstaterne holder den i stk. 1 nævnte liste ajour.

Artikel 20

Afslag på en ansøgning om centraliseret toldbehandling

Indtil de respektive datoer for ibrugtagning af CCI- og AES-systemerne, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan de toldmyndigheder, der er kompetente til at træffe en afgørelse, give afslag på ansøgninger om centraliseret toldbehandling, hvis bevillingen ville indebære en uforholdsmæssig stor administrativ byrde.

Artikel 21

Indskrivning i klarererens regnskaber

1.   Indtil de respektive datoer for opgraderingen af de nationale importsystemer og AES-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til indgivelse af meddelelsen om frembydelse, undtagen hvis der er givet dispensation for forpligtelsen til at frembyde varerne i henhold til kodeksens artikel 182, stk. 3.

2.   Indtil datoen for ibrugtagning af AES-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, til henførsel af varer under eksport- eller reeksportproceduren, kan toldmyndighederne tillade, at meddelelsen om frembydelse erstattes af en angiveles, herunder en forenklet angivelse.

KAPITEL 6

SÆRLIGE PROCEDURER

AFDELING 1

Almindelige bestemmelser om særlige procedurer bortset fra forsendelsesproceduren

Artikel 22

Formular til ansøgninger og bevillinger vedrørende særlige procedurer

1.   Indtil datoen for ibrugtagning af UTK-systemet til toldafgørelser, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal der til en ansøgning om en bevilling som omhandlet i kodeksens artikel 211, stk. 1, hvis den ikke er baseret på en toldangivelse, og hvis den er indgivet ved andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker, benyttes den formular, som er vist i bilag 12 til denne forordning.

2.   Når de toldmyndigheder, der er kompetente til at træffe afgørelse om den i stk. 1 omhandlede ansøgning, beslutter at indrømme bevillingen, gør de det ved at benytte den formular, som er vist i bilag 12.

Artikel 23

Midler, der skal benyttes til standardiseret udveksling af oplysninger

1.   Indtil datoerne for ibrugtagning af UTK-systemet til oplysningsskemaer (INF) for særlige procedurer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til standardiseret udveksling af oplysninger.

2.   Hvis der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til standardiseret udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 181 i delegeret forordning (EU) 2015/2446, benyttes de oplysningsskemaer, som er vist i bilag 13 til nærværende forordning.

3.   I forbindelse med stk. 1 forstås ved de i bilag 13 nævnte oplysningsskemaer de skemaer, som fremgår af den i tillægget hertil viste sammenligningstabel.

4.   Hvis der kræves en standardiseret udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 181 i den delegerede forordning (EU) 2015/2446 til den foranstaltning, som der henvises til i artikel 1, nr. 27), i nævnte forordning, kan der benyttes en hvilken som helst metode til standardiseret udveksling af oplysninger.

AFDELING 2

Forsendelse

Artikel 24

Almindelige bestemmelser

1.   Indtil datoerne for opgraderingen af NCTS-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, gælder den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, som transporteres med jernbane eller ad luft- eller søvejen, jf. artikel 25, artikel 26 og artikel 29-51 i denne forordning.

2.   Indtil 1. maj 2018 anvendes de procedurer for EU-forsendelse, som er baseret på et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad luft- eller søvejen som omhandlet i denne forordnings artikel 27, 28, 29, 52 og 53, for de økonomiske operatører, som endnu ikke har opgraderet de systemer, som er nødvendige for anvendelsen af kodeksens artikel 233, stk. 4, litra e).

Indtil denne dato anses de i artikel 27, 28, 29, 52 og 53 omhandlede procedurer for at være sidestillet med den i kodeksens artikel 233, stk. 4, litra e), omhandlede procedure, og der vil ikke blive krævet sikkerhedsstillelse, jf. kodeksens artikel 89, stk. 8, litra d).

Artikel 25

Tilladelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane

1.   Tilladelsen til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a)

ansøgeren er en jernbanevirksomhed

b)

ansøgeren er etableret i Unionens toldområde

c)

ansøgeren anvender regelmæssigt EU-forsendelsesproceduren, eller de kompetente toldmyndigheder ved, at vedkommende kan opfylde forpligtelserne i henhold til proceduren, og

d)

ansøgeren har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen.

2.   Tilladelsen til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, gælder i alle medlemsstater.

Artikel 26

Tilladelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luft- eller søvejen

1.   Tilladelsen til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luft- eller søvejen, gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a)

for den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luftvejen: ansøgeren er et luftfartselskab

b)

for den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad søvejen: ansøgeren er et rederi

c)

ansøgeren er etableret i Unionens toldområde

d)

ansøgeren anvender regelmæssigt EU-forsendelsesproceduren, eller de kompetente toldmyndigheder ved, at vedkommende kan opfylde forpligtelserne i henhold til proceduren, og

e)

ansøgeren har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen.

2.   Tilladelsen til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luft- eller søvejen, gælder i de medlemsstater, som er anført i tilladelsen.

Artikel 27

Tilladelse til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad luftvejen

1.   Tilladelsen til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad luftvejen, gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a)

ansøgeren er et luftfartselskab, der foretager et betydeligt antal flyvninger mellem EU-lufthavne

b)

ansøgeren er etableret i Unionens toldområde eller har sit hjemsted, hovedsæde eller et fast forretningssted i Unionen

c)

ansøgeren anvender regelmæssigt EU-forsendelsesproceduren, eller de kompetente toldmyndigheder ved, at vedkommende kan opfylde forpligtelserne i henhold til proceduren, og

d)

ansøgeren har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen.

2.   Når de kompetente toldmyndigheder antager ansøgningen om en sådan tilladelse, giver de meddelelse herom til de andre medlemsstater, på hvis områder de afgangs- og bestemmelseslufthavne, som er forbundet via elektroniske systemer til udveksling af oplysninger, er beliggende.

Såfremt de kompetente toldmyndigheder ikke inden for 60 dage fra datoen for meddelelsen har modtaget nogen indsigelse, udsteder de tilladelsen.

3.   Tilladelsen til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad luftvejen, gælder for EU-forsendelsestransaktioner mellem de lufthavne, der er anført i tilladelsen.

Artikel 28

Tilladelse til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad søvejen

1.   Tilladelsen til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad søvejen, gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a)

ansøgeren er et rederi, der foretager et betydeligt antal sejladser mellem EU-havne

b)

ansøgeren er etableret i Unionens toldområde eller har sit hjemsted, hovedsæde eller et fast forretningssted i Unionen

c)

ansøgeren anvender regelmæssigt EU-forsendelsesproceduren, eller de kompetente toldmyndigheder ved, at vedkommende kan opfylde forpligtelserne i henhold til proceduren, og

d)

ansøgeren har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen.

2.   Når de kompetente toldmyndigheder antager ansøgningen om en sådan tilladelse, giver de meddelelse herom til de andre medlemsstater, på hvis områder de afgangs- og bestemmelseshavne, som er forbundet via elektroniske systemer til udveksling af oplysninger, er beliggende.

Såfremt de kompetente toldmyndigheder ikke inden for 60 dage fra datoen for meddelelsen har modtaget nogen indsigelse, udsteder de tilladelsen.

3.   Tilladelsen til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad søvejen, gælder for EU-forsendelsestransaktioner mellem de havne, der er anført i tilladelsen.

Artikel 29

Bestemmelser vedrørende tilladelser til anvendelse af de papirbaserede procedurer for EU-forsendelse for varer, der transporteres med jernbane eller ad luft- eller søvejen, og til anvendelse af de procedurer for EU-forsendelse, som er baseret på et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad luft- eller søvejen

1.   En tilladelse som omhandlet i artikel 25, 26, 27 og 28 gives kun, såfremt:

a)

den kompetente toldmyndighed mener at være i stand til at overvåge anvendelsen af og kontrollere EU-forsendelsesproceduren uden en uforholdsmæssigt stor administrativ indsats i forhold til kravene til den berørte person

b)

ansøgeren fører optegnelser, der gør det muligt for de kompetente toldmyndigheder at foretage en effektiv kontrol.

2.   Hvis ansøgeren har en AEO-bevilling som omhandlet i kodeksens artikel 38, stk. 2, litra a), anses kravene i artikel 25, stk. 1, litra d), artikel 26, stk. 1, litra e), artikel 27, stk. 1, litra d), artikel 28, stk. 1, litra d), og denne artikels stk. 1 for at være opfyldt.

Artikel 30

CIM-fragtbrev som en forsendelsesangivelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane

Hvis CIM-fragtbrevet anvendes ved transport, som udføres af godkendte jernbanevirksomheder i samarbejde med hinanden, gælder det som en forsendelsesangivelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane.

Artikel 31

Den person, som er ansvarlig for den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, og vedkommendes forpligtelser

1.   Den person, som er ansvarlig for den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, er en af følgende:

a)

en godkendt jernbanevirksomhed, som er etableret i en medlemsstat, og som accepterer at transportere varer på grundlag af et CIM-fragtbrev gældende som en forsendelsesangivelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, og som udfylder rubrik 58b i CIM-fragtbrevet ved at afkrydse feltet med »ja« og indsætte UIC-koden herfor, eller

b)

hvis transporten påbegyndes uden for Unionens toldområde og varerne føres ind i dette toldområde: enhver anden godkendt jernbanevirksomhed, som er etableret i en medlemsstat, og på hvis vegne rubrik 58b er blevet udfyldt af en jernbanevirksomhed fra et tredjeland.

2.   Den person, som er ansvarlig for denne procedure, er dermed også ansvarlig for den implicitte erklæring om, at de på hinanden følgende eller supplerende jernbanevirksomheder, der er involveret i anvendelsen af den papirbaserede EU-forsendelse, også opfylder kravene i den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane.

Artikel 32

Godkendte jernbanevirksomheders forpligtelser

1.   Varerne bliver taget over og transporteret af forskellige godkendte jernbanevirksomheder på nationalt plan, og de involverede, godkendte jernbanevirksomheder skal erklære sig solidarisk ansvarlige over for toldmyndigheden for eventuel toldskyld.

2.   Uagtet de forpligtelser, som påhviler den person, der er ansvarlig for proceduren, som omhandlet i kodeksens artikel 233, stk. 1 og 2, er andre godkendte jernbanevirksomheder, som overtager varerne under forsendelsen, og som er anført i rubrik 57 på CIM-fragtbrevet, også ansvarlige for en korrekt anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane.

3.   Jernbaneselskaberne driver i samarbejde med hinanden et fælles vedtaget system til at kontrollere og undersøge uregelmæssigheder ved varebevægelserne, og de er ansvarlige for følgende:

a)

separat betaling af transportomkostninger på grundlag af oplysninger, som skal være tilgængelige for hver EU-forsendelse af varer, der transporteres med jernbane, og for hver måned for de berørte uafhængige, godkendte jernbanevirksomheder i hver medlemsstat

b)

opdeling af transportomkostninger for hver medlemsstat, på hvis område varerne føres ind under anvendelsen proceduren for EU-forsendelse for varer, der transporteres med jernbane, og

c)

betaling af den respektive andel af de omkostninger, som hvert af de samarbejdende, godkendte jernbanevirksomheder har haft.

Artikel 33

Formaliteter ved afgangstoldstedet

1.   Når varer er henført under den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, og EU-forsendelsen starter og skal ophøre i Unionens toldområde, skal varerne frembydes sammen med CIM-fragtbrevet på afgangstoldstedet.

2.   Afgangstoldstedet anfører i den rubrik, der er forbeholdt toldmyndighederne, på eksemplar 1, 2 og 3 af CIM-fragtbrevet på tydelig måde:

a)

koden »T1«, når varerne forsendes under den eksterne EU-forsendelsesprocedure i henhold til kodeksens artikel 226, stk. 1 og 2

b)

koden »T2«, når varerne forsendes under den interne EU-forsendelsesprocedure i henhold til kodeksens artikel 227, stk. 1, eller

c)

koden »T2F« i et af de tilfælde, der er omhandlet i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Koderne »T2« og »T2F« bekræftes med afgangstoldstedets stempel.

3.   Samtlige eksemplarer af CIM-fragtbrevet afleveres til den berørte person.

4.   De godkendte jernbanevirksomheder sørger for, at varer, som transporteres under den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, mærkes med etiketter med et piktogram svarende til modellen i bilag 10. Etiketterne anbringes på eller trykkes direkte på CIM-fragtbrevet, og, når der er tale om hele vognladninger, på jernbanevognen, eller i andre tilfælde på det eller de enkelte kolli. Etiketterne kan erstattes af et stempelaftryk svarende til det i bilag 10 viste piktogram.

5.   Hvis en forsendelse påbegyndes uden for Unionens toldområde og skal ophøre inden for dette område, bliver det toldsted, som er kompetent for den grænsestation, via hvilken varerne kommer ind i Unionens toldområde, afgangstoldsted.

Ved dette afgangstoldsted er der ingen formaliteter, der skal opfyldes.

Artikel 34

Ladelister

1.   Hvis der i et fragtbrev er anført mere end en jernbanevogn eller container, kan der anvendes ladelister i den form, der er vist i bilag 11.

2.   Nummeret på den jernbanevogn, som CIM-fragtbrevet vedrører, eller i givet fald nummeret på den container, som varerne er anbragt i, anføres på ladelisten.

3.   For forsendelser, der påbegyndes i Unionens toldområde og omfatter såvel varer, der forsendes under proceduren for ekstern EU-forsendelse, som varer, der forsendes under proceduren for intern EU-forsendelse, udfærdiges der særskilte ladelister;

Løbenumrene på ladelisterne for hver af de to kategorier af varer anføres i den i CIM-fragtbrevet relevante rubrik til varebeskrivelsen.

4.   Ladelister, der ledsager CIM-fragtbrevet, er en integrerende del heraf og har samme retsvirkning.

5.   Originalen af ladelisterne skal være forsynet med afsendelsesstationens påtegning.

Artikel 35

Formaliteter ved transittoldstedet

Gælder den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, er der ingen formaliteter, der skal opfyldes ved transittoldstedet.

Artikel 36

Formaliteter ved bestemmelsestoldstedet

1.   Når varer, der er henført under den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, ankommer til bestemmelsestoldstedet, foreviser den godkendte jernbanevirksomhed følgende på dette toldsted:

a)

varerne

b)

eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet.

Bestemmelsestoldstedet returnerer eksemplar 2 af CIM-fragtbrevet til den godkendte jernbanevirksomhed efter at have stemplet det og beholder eksemplar 3 af CIM-fragtbrevet.

2.   Det toldsted, som er kompetent for bestemmelsesstationen, bliver bestemmelsestoldsted.

Men hvis varerne overgår til fri omsætning eller henføres under en anden toldprocedure ved en mellemstation, bliver det toldsted, som er kompetent for denne station, bestemmelsestoldsted. Dette toldsted påtegner eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet og den ekstra kopi af eksemplar 3 af CIM-fragtbrevet, som er forelagt af den godkendte jernbanevirksomhed, og anfører en af følgende påtegninger på disse eksemplarer:

Cleared

Dédouané

Verzollt

Sdoganato

Vrijgemaakt

Toldbehandlet

Εκτελωνισμένο

Despachado de aduana

Desalfandegado

Tulliselvitetty

Tullklarerat

Propuštěno

Lõpetatud

Nomuitots

Išleista

Vámkezelve

Mgħoddija

Odprawiony

Ocarinjeno

Prepustené

Оформено

Vămuit eller

Ocarinjeno.

Dette toldsted returnerer straks eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet til den godkendte jernbanevirksomhed efter at have stemplet dem og beholder det ekstra eksemplar 3 af CIM-fragtbrevet.

3.   Den procedure, der er nævnt i stk. 2 i denne artikel, gælder ikke for produkter, der pålægges punktafgifter i henhold til artikel 1, stk. 1, i Rådets direktiv 2008/118/EF (6).

4.   For så vidt angår det i stk. 2 i denne artikel omhandlede tilfælde, kan den kompetente toldmyndighed i bestemmelsesmedlemsstaten forlange en efterfølgende kontrol af de påtegninger, som den for mellemstationen kompetente toldmyndighed har anført på eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet.

5.   Artikel 33, stk. 1, 2 og 3, gælder for brugen af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, når forsendelsen påbegyndes i Unionens toldområde og skal ophøre uden for dette område.

Det toldsted, der er kompetent for den grænsestation, hvor varerne under den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, forlader Unionens toldområde, bliver bestemmelsestoldsted. Ved dette bestemmelsestoldsted er der ingen formaliteter, der skal opfyldes.

Artikel 37

Ændring af fragtkontrakten

Ved en ændring af fragtkontrakten, der medfører, at:

a)

en forsendelse, som skulle ophøre uden for Unionens toldområde, ophører inden for dette område, eller

b)

en forsendelse, som skulle ophøre inden for Unionens toldområde, ophører uden for dette område,

kan de godkendte jernbanevirksomheder kun opfylde den ændrede fragtkontrakt, når der forinden foreligger godkendelse fra afgangstoldstedet.

I alle andre tilfælde kan den godkendte jernbanevirksomhed opfylde den ændrede fragtkontrakt; den underretter omgående afgangstoldstedet om ændringen.

Artikel 38

Papirbaseret EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, når forsendelsen påbegyndes og ophører uden for Unionens toldområde

Når den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, påbegyndes og skal ophøre uden for Unionens toldområde, bliver de i artikel 33, stk. 5, og artikel 36, stk. 5, omhandlede toldsteder henholdsvis afgangs- og bestemmelsestoldsted.

Ved afgangs- og bestemmelsestoldstederne er der ingen formaliteter, der skal opfyldes.

Artikel 39

Intern forsendelsesprocedure

1.   Når bestemmelserne i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure finder anvendelse, og EU-varerne transporteres gennem et eller flere lande under den fælles forsendelsesprocedure, henføres varerne under den interne forsendelsesprocedure for hele strækningen fra afgangsstationen i Unionens toldområde til bestemmelsesstationen i Unionens toldområde på de betingelser, som hver medlemsstat fastlægger, uden at CIM-fragtbrevet og varerne skal frembydes for afgangstoldstedet og uden påklæbning eller påtrykning af de i artikel 33, stk. 4, omhandlede etiketter.

Ved dette bestemmelsestoldsted er der ingen formaliteter, der skal opfyldes.

2.   Når EU-varer transporteres med jernbane fra et sted i en medlemsstat til et sted i en anden medlemsstat gennem et eller flere områder i et tredjeland, som ikke er et land under den fælles forsendelsesprocedure, anvendes den interne EU-forsendelsesprocedure. I så fald finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

3.   I det i stk. 2 i denne artikel omhandlede tilfælde suspenderes den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, i et tredjelands område.

Artikel 40

Ekstern forsendelsesprocedure

I de i artikel 33, stk. 5, og artikel 38 omhandlede tilfælde henføres varerne under den eksterne EU-forsendelsesprocedure, med mindre den toldmæssige status som EU-varer er fastlagt i overensstemmelse med kodeksens artikel 153, 154 og 155.

Artikel 41

Godkendte jernbanevirksomheders regnskabsafdelinger og toldkontrol

1.   De godkendte jernbanevirksomheder opbevarer noteringer og bilag i deres regnskabsafdelinger og benytter de fælles vedtagne systemer, som er indført i disse afdelinger, til at undersøge uregelmæssigheder.

2.   Toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor den godkendte jernbanevirksomhed er etableret, har adgang til dataene i virksomhedens regnskabsafdeling.

3.   Med henblik på toldkontrol stiller den godkendte jernbanevirksomhed i bestemmelseslandet alle CIM-fragtbreve, som er benyttet som forsendelsesangivelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, til rådighed for toldmyndigheden i bestemmelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med alle bestemmelser, som måtte være fastlagt efter fælles aftale med denne myndighed.

Artikel 42

Anvendelse af EU-forsendelsesproceduren

1.   Når EU-forsendelsesproceduren finder anvendelse, er artikel 25 og artikel 29-45 ikke til hinder for at anvende proceduren i artikel 188, 189 og 190 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 og artikel 291-312 og bilag 72-04, pkt. 19 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, og artikel 33, stk. 4, og artikel 41 i nærværende forordning gælder under alle omstændigheder.

2.   Ved udfyldningen af CIM-fragtbrevet skal der i de i stk. 1 omhandlede tilfælde på tydelig vis anføres en henvisning til MRN-nummeret på forsendelsesangivelsen i rubrikken til angivelse af bilag.

3.   Eksemplar 2 af CIM-fragtbrevet skal desuden være forsynet med en påtegning fra den jernbanevirksomhed, som den sidste station, der er berørt af EU-forsendelsen, henhører under. Denne virksomhed forsyner dokumentet med sin påtegning efter at have sikret sig, at transporten af varerne er omfattet af EU-forsendelsesangivelsen.

Artikel 43

Godkendt afsender

Hvis det for de varer, som af en godkendt afsender skal henføres under den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, ikke kræves, at CIM-fragtbrevet forevises som en forsendelsesangivelse og at varerne frembydes på afgangstoldstedet, træffer afgangstoldstedet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at eksemplar 1, 2 og 3 af CIM-fragtbrevet er forsynet med henholdsvis påtegningen »T1«, »T2« eller »T2F«.

Artikel 44

Godkendt modtager

Hvis varerne ankommer til en godkendt modtagers sted, jf. kodeksens artikel 233, stk. 4, litra b), kan toldmyndighederne uanset artikel 315 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bestemme, at eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet skal afleveres direkte til bestemmelsestoldstedet af den godkendte jernbanevirksomhed eller af transportvirksomheden.

Artikel 45

Anvendelse af en anden papirbaseret EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane

Såfremt der er sikkerhed for, at de EU-foranstaltninger, der gælder for varer, som er henført under EU-forsendelsesproceduren, bliver gennemført:

a)

har medlemsstaterne ret til fortsat at anvende andre papirbaserede EU-forsendelsesprocedurer for varer, der transporteres med jernbane, når de allerede er fastlagt ved bilaterale eller multilaterale aftaler, som er indgået mellem dem, og

b)

har hver enkelt medlemsstat ret til fortsat at anvende andre papirbaserede EU-forsendelsesprocedurer for varer, der transporteres med jernbane, for de varer, som ikke skal transporteres til en anden medlemsstats område.

Artikel 46

Et manifest som en forsendelsesangivelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luftvejen

1.   Et luftfartsselskab kan få tilladelse til at anvende varemanifestet som forsendelsesangivelse, når indholdet af manifestet er i overensstemmelse med modellen i tillæg 3 i bilag 9 til konventionen angående international civil luftfart, indgået i Chicago den 7. december 1944.

2.   I den i artikel 26 omhandlede tilladelse skal være anført manifestets form samt afgangs- og bestemmelseslufthavnene for EU-forsendelserne. Det i henhold til artikel 26 godkendte luftfartselskab sender en bekræftet kopi af denne tilladelse til de kompetente toldmyndigheder i hver af de berørte lufthavne.

3.   Hvis en forsendelse omfatter varer, som transporteres under den eksterne EU-forsendelsesprocedure som fastsat i kodeksens artikel 226, eller varer, som transporteres som fastsat i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446, skal disse varer anføres i særskilte manifester.

Artikel 47

Formaliteter, som skal opfyldes af luftfartselskabet

1.   Luftfartselskabets manifest skal indeholde følgende oplysninger:

a)

koden »T1«, når varerne forsendes under den eksterne EU-forsendelsesprocedure i henhold til kodeksens artikel 226

b)

koden »T2F« i et af de tilfælde, der er omhandlet i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

c)

navnet på det luftfartsselskab, som transporterer varerne

d)

flynummeret

e)

datoen for flyvningen

f)

afgangslufthavnen og bestemmelseslufthavnen.

2.   Ud over de i stk. 1 krævede oplysninger skal luftfartsselskabet for hver sending angive følgende oplysninger i manifestet:

a)

luftfragtbrevets nummer

b)

antal kolli

c)

handelsbeskrivelse af varerne, herunder alle detaljer, der er nødvendige til identifikationen af dem

d)

bruttomasse.

3.   I tilfælde af samlegods erstattes beskrivelsen i manifestet af påtegningen »Consolidation«, eventuelt i forkortet form. I så fald skal luftfragtbrevene vedrørende de sendinger, der er angivet i manifestet, indeholde handelsbeskrivelsen af varerne, herunder alle detaljer, der er nødvendige til identifikationen af dem. Luftfragtbrevene skal vedlægges manifestet.

4.   Luftfartselskabet daterer og underskriver manifestet.

5.   Manifestet skal forelægges i mindst to eksemplarer for de kompetente toldmyndigheder i afgangslufthavnen, som beholder et eksemplar heraf.

6.   Et eksemplar af manifestet forelægges for de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen.

Artikel 48

Verifikation af en liste over manifester, der benyttes som en papirbaseret forsendelsesangivelse for varer, der transporteres ad luftvejen

1.   De kompetente myndigheder i hver bestemmelseslufthavn sender hver måned toldmyndighederne i hver afgangslufthavn en af luftfartsselskaberne udarbejdet liste over de manifester, som er blevet forelagt dem i løbet af den foregående måned, efter at have bekræftet den pågældende liste.

2.   For hvert manifest på denne liste anføres følgende oplysninger:

a)

manifestets nummer

b)

koden, der angiver, at manifestet gælder som forsendelsesangivelse, jf. artikel 47, stk. 1, litra a) og b)

c)

navnet på det luftfartsselskab, som har transporteret varerne

d)

flynummeret og

e)

datoen for flyvningen.

3.   Den i artikel 26 omhandlede tilladelse kan også indeholde bestemmelse om, at luftfartsselskaberne selv fremsender den i stk. 1 omhandlede liste til de kompetente toldmyndigheder i hver afgangslufthavn.

4.   Hvis der konstateres uregelmæssigheder i forhold til oplysningerne i manifesterne på denne liste, underretter de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen de kompetente toldmyndigheder i afgangslufthavnen samt den kompetente toldmyndighed, der har udstedt tilladelsen, herom og henviser navnlig til luftfragtbrevene vedrørende de varer, for hvilke der er konstateret uregelmæssigheder.

Artikel 49

Et manifest som en forsendelsesangivelse til anvendelse af den papirbaserede forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad søvejen

1.   Et i medfør af artikel 26 godkendt rederi anvender varemanifestet som forsendelsesangivelse i den form, der fremgår af tilladelsen.

2.   I tilladelsen skal være angivet afgangs- og bestemmelseshavnene for EU-forsendelserne. Det i henhold til artikel 26 godkendte rederi sender en bekræftet kopi af denne tilladelse til toldmyndighederne i hver af de berørte havne.

3.   Hvis en forsendelse omfatter varer, som transporteres under den eksterne EU-forsendelsesprocedure som fastsat i kodeksens artikel 226, eller varer, som transporteres som fastsat i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446, skal disse varer anføres i særskilte manifester.

Artikel 50

Formaliteter, som skal opfyldes af rederiet

1.   Rederiets manifest skal indeholde følgende oplysninger:

a)

koden »T1«, når varerne forsendes under den eksterne EU-forsendelsesprocedure i henhold til kodeksens artikel 226

b)

koden »T2F« i et af de tilfælde, der er omhandlet i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

c)

navnet og den fuldstændige adresse på det rederi, som transporterer varerne

d)

skibets identitet

e)

afgangshavnen

f)

bestemmelseshavnen

g)

datoen for søtransporten.

2.   Ud over de i stk. 1 krævede oplysninger skal rederiet for hver sending angive følgende oplysninger i manifestet:

a)

nummeret på konnossementet

b)

kollienes antal, art, mærker og numre

c)

handelsbeskrivelse af varerne, herunder alle detaljer, der er nødvendige til identifikationen af dem

d)

bruttomasse

e)

i givet fald, containernes numre.

3.   Rederiet daterer og underskriver manifestet.

4.   Manifestet skal forelægges i mindst to eksemplarer for de kompetente toldmyndigheder i afgangshavnen, som beholder et eksemplar heraf.

5.   Et eksemplar af manifestet forelægges for de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseshavnen.

Artikel 51

Verifikation af en liste over manifester, der benyttes som en papirbaseret forsendelsesangivelse for varer, der transporteres ad søvejen

1.   De kompetente myndigheder i hver bestemmelseshavn sender hver måned de kompetente toldmyndigheder i hver afgangshavn en af rederierne udarbejdet liste over de manifester, som er blevet forelagt dem i løbet af den foregående måned, efter at have bekræftet den pågældende liste.

2.   For hvert manifest på denne liste anføres følgende oplysninger:

a)

manifestets nummer

b)

koden, der angiver, at manifestet gælder som forsendelsesangivelse, jf. artikel 50, stk. 1, litra a) og b)

c)

navnet på det rederi, som har transporteret varerne, og

d)

datoen for søtransporten.

3.   Den i artikel 26 omhandlede tilladelse kan også indeholde bestemmelse om, at rederierne selv fremsender den i stk. 1 omhandlede liste til de kompetente toldmyndigheder i hver afgangshavn.

4.   Hvis der konstateres uregelmæssigheder i forhold til oplysningerne i manifesterne på denne liste, underretter de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseshavnen de kompetente toldmyndigheder i afgangshavnen samt den kompetente toldmyndighed, der har udstedt tilladelsen, herom og henviser navnlig til konnossementerne vedrørende de varer, for hvilke der er konstateret uregelmæssigheder.

Artikel 52

Et elektronisk manifest som en forsendelsesangivelse til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren for varer, der transporteres ad luftvejen

1.   Luftfartselskabet sender det manifest, som er udarbejdet i afgangslufthavnen, til bestemmelseslufthavnen ved hjælp af et elektronisk system, som tillader udveksling af oplysninger.

2.   Luftfartselskabet anfører en af følgende koder ud for de relevante vareposter i manifestet:

a)

»T1«, når varerne forsendes under den eksterne EU-forsendelsesprocedure i henhold til kodeksens artikel 226

b)

»T2F« i et af de tilfælde, der er omhandlet i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

c)

»TD« for varer, der allerede forsendes under en EU-forsendelsesprocedure eller under proceduren for aktiv forædling, for toldoplag eller for midlertidig indførsel. I disse tilfælde anfører luftfartsselskabet også koden »TD«' på det relevante luftfragtbrev samt en henvisning til den benyttede procedure, nummer og dato på forsendelsesangivelsen og navnet på udstedelsesstedet

d)

»C« for EU-varer, der ikke forsendes under en EU-forsendelsesprocedure

e)

»X« for EU-varer, der skal eksporteres, men ikke forsendes under en EU-forsendelsesprocedure.

3.   Manifestet skal desuden indeholde de oplysninger, der er nævnt i artikel 47, stk. 1, litra c)-f), og artikel 47, stk. 2.

4.   EU-forsendelsesproceduren anses for at være ophørt, når manifestet er blevet fremsendt gennem et elektronisk, der tillader udveksling af oplysninger, og er til rådighed for de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen, og når varerne er blevet frembudt for dem.

5.   De optegnelser, der føres af luftfartselskabet i henhold til artikel 29, stk. 1, litra b), skal som minimum indeholde de i stk. 2 og 3 omhandlede oplysninger.

De kompetente toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen sender om nødvendigt de nærmere oplysninger fra manifester, der er modtaget gennem et elektronisk system, som tillader udveksling af oplysninger, til de kompetente toldmyndigheder i afgangslufthavnen med henblik på verificering.

6.   Luftfartsselskabet giver de kompetente toldmyndigheder meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.

7.   De kompetente toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen skal tidligst muligt give de kompetente toldmyndigheder i afgangslufthavnen og den kompetente toldmyndighed, der har udstedt tilladelsen, meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.

Artikel 53

Et elektronisk manifest som en forsendelsesangivelse til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren for varer, der transporteres ad søvejen

1.   Rederiet sender det manifest, som er udarbejdet i afgangshavnen, til bestemmelseshavnen ved hjælp af et elektronisk system, som tillader udveksling af oplysninger.

2.   Rederiet kan anvende et enkelt manifest for alle transporterede varer. I så fald anfører det en af følgende koder ud for de relevante vareposter i manifestet:

a)

»T1«, når varerne forsendes under den eksterne EU-forsendelsesprocedure i henhold til kodeksens artikel 226

b)

»T2F« i et af de tilfælde, der er omhandlet i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

c)

»TD« for varer, der allerede befordres under en EU-forsendelsesprocedure eller under proceduren for aktiv forædling, for toldoplag eller for midlertidig indførsel. I disse tilfælde anfører rederiet også »TD« på det relevante konnossement eller andet handelsdokument samt en henvisning til den benyttede procedure, nummer og dato på forsendelsesangivelsen eller overførselsdokumentet og navnet på udstedelsesstedet

d)

»C« for EU-varer, der ikke forsendes under en EU-forsendelsesprocedure

e)

»X« for EU-varer, der skal eksporteres, men ikke forsendes under en EU-forsendelsesprocedure.

3.   Manifestet skal desuden indeholde de oplysninger, der er nævnt i artikel 50, stk. 1, litra c)-g), og artikel 50, stk. 2.

4.   EU-forsendelsesproceduren anses for at være ophørt, når manifestet er blevet fremsendt gennem et elektronisk, der tillader udveksling af oplysninger, og er til rådighed for de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseshavnen, og når varerne er blevet frembudt for dem.

5.   De optegnelser, der føres af rederiet i henhold til artikel 29, stk. 1, litra b), skal som minimum indeholde de i stk. 2 og 3 omhandlede oplysninger.

De kompetente toldmyndigheder i bestemmelseshavnen sender om nødvendigt de nærmere oplysninger fra manifester, der er modtaget gennem et elektronisk system, som tillader udveksling af oplysninger, til de kompetente toldmyndigheder i afgangshavnen med henblik på verificering.

6.   Rederiet giver den kompetente toldmyndighed meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.

De kompetente toldmyndigheder i bestemmelseshavnen skal tidligst muligt give de kompetente toldmyndigheder i afgangshavnen og den kompetente toldmyndighed, der har udstedt tilladelsen, meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.

KAPITEL 7

VARER, DER FØRES UD AF UNIONENS TOLDOMRÅDE

Artikel 54

Varers udpassage

Indtil datoerne for ibrugtagning af UTK-AES-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling og lagring af oplysninger vedrørende varers udpassage fra Unionens toldområde.

KAPITEL 8

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 55

Ændringer til delegeret forordning (EU) 2015/2446

I delegeret forordning (EU) 2015/2446 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende stykker:

»3.   Uanset stk. 1 i denne artikel anvendes kolonne 1a i bilag A til nærværende forordning ikke og de respektive datakrav i bilag 2-5 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 (*) gælder indtil datoen for ibrugtagning af den første fase af opgraderingen af systemet vedrørende bindende tariferingsoplysninger (»BTO«) og Tilsyn 2-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

Uanset stk. 1 i denne artikel anvendes kolonne 2 i bilag A til nærværende forordning ikke og de respektive datakrav i bilag 6 og 7 til delegeret forordning (EU) 2016/341 gælder indtil datoen for opgraderingen af AEO-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

4.   Uanset stk. 2 i denne artikel anvendes de fælles datakrav, der fremgår af bilag B til nærværende forordning, ikke for de i bilag 1 til delegeret forordning (EU) 2016/341 anførte IT-systemer indtil de respektive datoer for ibrugtagning eller opgradering af de relevante IT-systemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

For de i bilag 1 til delegeret forordning (EU) 2016/341 anførte IT-systemer er udvekslingen og lagringen af oplysninger, som kræves til angivelser, meddelelser og bevis for toldmæssig status, underlagt de datakrav, der fremgår af bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341, indtil de respektive datoer for ibrugtagning eller opgradering af de relevante IT-systemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

Hvis datakravene vedrørende udvekslingen og lagringen af de oplysninger, der kræves til angivelser, meddelelser og bevis for toldmæssig status, ikke er fastlagt i bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341, sørger medlemsstaterne for, at de respektive datakrav kan sikre, at bestemmelserne for disse angivelser, meddelelser og bevis for toldmæssig status kan anvendes.

5.   Indtil datoen for ibrugtagning af UTK-systemet til toldafgørelser, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne beslutte, at der skal gælde passende alternative datakrav i forhold til dem, der er fastlagt i bilag A til nærværende forordning, for følgende ansøgninger og bevillinger:

a)

ansøgninger og bevillinger vedrørende forenkling til fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi

b)

ansøgninger og bevillinger vedrørende samlet sikkerhedsstillelse

c)

ansøgninger og bevillinger vedrørende betalingshenstand

d)

ansøgninger og bevillinger vedrørende drift af faciliteter til midlertidig opbevaring, jf. kodeksens artikel 148

e)

ansøgninger om og bevillinger til fast rutefart

f)

ansøgninger og bevillinger vedrørende autoriseret udsteder

g)

ansøgninger og bevillinger vedrørende status som autoriseret vejer af bananer

h)

ansøgninger og bevillinger vedrørende egen beregning

i)

ansøgninger og bevillinger vedrørende status som godkendt modtager ved TIR-transport

j)

ansøgninger og bevillinger vedrørende status som godkendt afsender ved EU-forsendelse

k)

ansøgninger og bevillinger vedrørende status som godkendt modtager ved EU-forsendelse

l)

ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af en særlig type segl

m)

ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af en forsendelsesangivelse med reduceret datasæt

n)

ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af et elektronisk transportdokument som toldangivelse.

6.   Beslutter en medlemsstat i henhold til stk. 5, at der skal gælde alternative datakrav, skal den sikre sig, at disse alternative datakrav gør det muligt for medlemsstaten at verificere, at betingelserne for at indrømme den berørte bevilling er opfyldt, og at de omfatter mindst følgende krav:

a)

identifikation af ansøger/bevillingshaver (dataelement 3/2 Identifikation af ansøger/indehaver af bevillingen eller afgørelsen eller, hvis der ikke er et gyldigt EORI-nummer for ansøgeren, dataelement 3/1 Ansøger/Indehaver af bevillingen eller afgørelsen)

b)

ansøgningens eller bevillingens art (dataelement 1/1 kodetype for ansøgning/afgørelse)

c)

anvendelsen af bevillingen i en eller flere medlemsstater (dataelement 1/4 Geografisk gyldighed — Union), hvor det er relevant.

7.   Indtil datoen for ibrugtagning af UTK-systemet til toldafgørelser kan toldmyndighederne tillade, at datakravene til ansøgninger og bevillinger, som fremgår af bilag 12 til delegeret forordning (EU) 2016/341, gælder i stedet for datakravene i bilag A til nærværende forordning for følgende procedurer:

a)

ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af forenklet angivelse

b)

ansøgninger og bevillinger vedrørende centraliseret toldbehandling

c)

ansøgninger og bevillinger vedrørende indskrivning i klarererens regnskaber

d)

ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af aktiv forædling

e)

ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af passiv forædling

f)

ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af særligt anvendelsesformål

g)

ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af midlertidig indførsel

h)

ansøgninger og bevillinger vedrørende drift af lagerfaciliteter til toldoplag.

8.   Hvis en ansøgning om en bevilling er baseret på en toldangivelse i henhold til artikel 163, stk. 1, i denne forordning, skal toldangivelsen uanset stk. 7 indtil datoerne for ibrugtagning af det automatiserede UTK-eksportsystem (AES) eller opgraderingen af de nationale importsystemer også indeholde følgende data:

a)

datakrav, der er fælles for alle procedurer:

forædlings- eller forarbejdningsprocessens art eller varernes anvendelse

tekniske beskrivelser af varerne og/eller forædlings- eller forarbejdningsprodukterne og midler til at identificere dem

anslået frist for procedurens afslutning

foreslået sted til afslutning af proceduren (ikke for særligt anvendelsesformål), og

forædlings-, forarbejdnings- eller anvendelsessted

b)

specifikke datakrav for aktiv forædling:

koder for økonomiske forudsætninger, som der henvises til i bilag 12 til delegeret forordning (EU) 2016/341

anslået udbyttesats eller metode, efter hvilken denne sats beregnes, og

hvorvidt beregning af importafgiftsbeløbet skal foretages i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3 (angiv »ja« eller »nej«).

(*)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1).«"

2)

I artikel 3 tilføjes følgende stykker:

»Uanset stk. 1 gælder de fælles datakrav i bilag 12-01 ikke indtil datoen for opgraderingen af det EORI-system, der er omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

Indtil datoen for opgraderingen af EORI-systemet indsamler og lagrer medlemsstaterne følgende data, som fremgår af tillæg E, bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341, hvilket gør det ud for EORI-registreringen:

a)

data anført i pkt. 1-4, tillæg E, bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341

b)

hvis det kræves i nationale systemer, de data, der er anført i pkt. 5-12, tillæg E, bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341.

Medlemsstaterne overfører med regelmæssige mellemrum de data, der er indsamlet i overensstemmelse med denne artikels stk. 3, til EORI-systemet.

Uanset denne artikels stk. 2 og 3 er det valgfrit for medlemsstaterne, om de vil indsamle de dataelementer, der er anført i afsnit I, kapitel 3, pkt. 4, i bilag 12-01. Hvis dette element bliver indsamlet af medlemsstaterne, overføres det til EORI-systemet hurtigst muligt efter opgraderingen af dette system.«

3)

I artikel 104 tilføjes følgende stykker:

»3.   Indtil datoerne for opgraderingen af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, finder denne artikels stk. 2 ikke anvendelse, og der kræves ikke indgivelse af en summarisk indpassageangivelse for varer i postforsendelser.

4.   Indtil datoen for opgradering af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kræves der ikke indgivelse af en summarisk indpassageangivelse for varer i en sending, hvis reelle værdi ikke overstiger 22 EUR, forudsat at toldmyndighederne efter aftale med den økonomiske operatør accepterer at foretage en risikoanalyse ved anvendelse af de oplysninger, der ligger i eller leveres af det system, som den økonomiske operatør anvender.«

4)

I artikel 106 tilføjes følgende stykke:

»3.   Uanset denne artikels stk. 1 og 2 indgives den summariske indpassageangivelse indtil datoen for opgradering af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, inden for følgende frister:

a)

for flyvninger, der varer mindre end fire timer, senest på tidspunktet for flyets faktiske afgang, og

b)

for flyvninger, der varer fire timer eller derover, senest fire timer før flyets ankomst til den første lufthavn i Unionens toldområde.«

5)

I artikel 112 tilføjes følgende stykke:

»3.   Indtil datoerne for opgraderingen af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, finder denne artikels stk. 1 og 2 ikke anvendelse.«

6)

I artikel 113 tilføjes følgende stykke:

»4.   Indtil datoerne for opgraderingen af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, finder denne artikels stk. 1-3 ikke anvendelse.«

7)

Som artikel 122a indsættes:

»Artikel 122a

Informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart

(Kodeksens artikel 155, stk. 2)

1.   Indtil datoen for ibrugtagning af UTK-systemet til toldafgørelser, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, benytter Kommissionen og toldmyndighederne i medlemsstaterne et elektronisk informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart til at lagre og få adgang til følgende oplysninger:

a)

dataene i ansøgningerne

b)

bevillingerne til den faste rutefart og ændringer eller tilbagekaldelse heraf i givet fald

c)

navnene på anløbshavne og navnene på de fartøjer, der indsættes i den faste rutefart

d)

alle øvrige relevante oplysninger.

2.   Toldmyndighederne i den medlemsstat, som ansøgningen indsendes til, underretter toldmyndighederne i de andre medlemsstater, som er omfattet af rutefarten, gennem det elektroniske informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Hvis de underrettede toldmyndigheder giver afslag på ansøgningen, skal det meddeles gennem det elektroniske informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart, der er omhandlet i stk. 1.

4.   Det elektroniske informations- og kommunikationssystem, som der henvises til i stk. 1, benyttes til at opbevare bevillingen og meddele toldmyndighederne i de medlemsstater, der er omfattet af den faste rutefart, at der er udstedt bevilling.

5.   Hvis en bevilling tilbagekaldes af den toldmyndighed, som ansøgningen blev sendt til, eller efter anmodning fra rederiet, underretter denne toldmyndighed toldmyndighederne i de medlemsstater, som er omfattet af rutefarten, gennem det elektroniske informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart, der er omhandlet i stk. 1.«

8)

I artikel 124 tilføjes følgende stykke:

»Indtil datoen for ibrugtagning af UTK-systemet vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, finder denne artikels stk. 1 ikke anvendelse.«

9)

Som artikel 124a indsættes:

»Artikel 124a

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et »T2L«- eller »T2LF«-dokument

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a)

Indtil ibrugtagningen af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, og når der benyttes et »T2L«- eller »T2LF«-dokument, gælder følgende:

a)

Brugeren påfører »T2L« eller »T2LF« i højre underrubrik i rubrik 1 på formularen og »T2Lbis« eller »T2LFbis« i højre underrubrik i rubrik 1 på den eller de benyttede supplementsformularer.

b)

Toldmyndighederne kan give enhver tilladelse til som ladelister at benytter lister, der ikke opfylder alle kravene, hvis vedkommende:

er etableret i Unionen

regelmæssigt udsteder bevis for den toldmæssige status som EU-varer, eller vedkommendes toldmyndigheder ved, at de kan opfylde de retlige forpligtelser ved anvendelse af disse beviser

ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen.

c)

De i litra b) omhandlede tilladelser gives kun:

hvis toldmyndighederne kan overvåge og kontrollere proceduren uden en uforholdsmæssigt stor administrativ indsats, og

hvis den berørte person fører optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol.

d)

Der udfærdiges et »T2L«- eller et »T2LF«-dokumentet i et enkelt eksemplar.

e)

Hvis toldmyndighederne anfører en påtegning, skal den indeholde følgende oplysninger, som i videst muligt omfang skal stå i rubrik »C. Afgangstoldsted«:

for så vidt angår »T2L«- eller »T2LF«-dokumenter: det kompetente toldsteds navn og stempel, underskrift af en tjenestemand ved det pågældende toldsted, dato for påtegningen og enten et registreringsnummer eller nummeret på afsendelsesangivelsen, hvis der kræves en sådan angivelse

for så vidt angår supplementsformularer eller ladelister: nummeret på »T2L«- eller »T2LF«-dokumentet, der skal påføres enten ved hjælp af et stempel med navnet på det kompetente toldsted eller manuelt. I sidstnævnte tilfælde skal det være forsynet med det pågældende toldsteds officielle stempel.

Dokumenterne afleveres til vedkommende.«

10)

I artikel 126 tilføjes følgende stykke:

»3.   Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal påtegningen, hvis den anføres af toldmyndighederne, indeholde det kompetente toldsteds navn og stempel, underskrift af en tjenestemand ved det pågældende toldsted, datoen for påtegningen og enten et registreringsnummer eller nummeret på afsendelsesangivelsen, hvis der kræves en sådan angivelse.«

11)

Som artikel 126a indsættes:

»Artikel 126a

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et manifest fra rederiet

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a)

1.   Indtil datoen for ibrugtagning af systemet vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal rederiets manifest indeholde mindst følgende oplysninger:

a)

navn og fuldstændig adresse på rederiet

b)

fartøjets navn

c)

lastested og -dato

d)

lossested

Endvidere skal manifestet for hver sending indeholde:

e)

henvisning til konnossement eller et andet handelsdokument

f)

antal, beskrivelse, mærker og numre for kolliene

g)

den sædvanlige handelsbeskrivelse for varerne med de angivelser, der er nødvendige til identifikationen af dem

h)

bruttomasse (kg)

i)

i givet fald containernes numre, og

j)

følgende angivelser for varernes status:

»C« (svarende til »T2L«) for varer, hvis status som EU-varer kan dokumenteres

»F« (svarende til »T2LF«) for varer, hvis status som EU-varer kan dokumenteres, og som er sendt til eller hidrører fra en del af Unionens toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF ikke gælder

»N« for alle andre varer.

2.   Hvis toldmyndighederne påtegner rederiets manifest, skal det indeholde det kompetente toldsteds navn og stempel, underskrift af en tjenestemænd ved det pågældende toldsted og datoen for påtegningen.«

12)

Artikel 128 ændres som følger:

a)

Titlen affattes således:

»Lempelser for udstedelse af et bevismiddel for en autoriseret udsteder«.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne i en hvilken som helst medlemsstat tillade enhver person, der er etableret i Unionens toldområde, og som ansøger om at få tilladelse til at fastlægge toldmæssig status som EU-varer ved hjælp en faktura eller et transportdokument vedrørende varer, der har toldmæssig status som EU-varer, og hvis værdi overstiger 15 000 EUR, et »T2L«- eller »T2LF«-dokument eller et rederimanifest, at benytte sådanne dokumenter uden at skulle forelægge dem til påtegning for det kompetente toldsted.«

c)

Følgende stykker tilføjes:

»3.   De i stk. 1 og 2 nævnte tilladelser udstedes af det kompetente toldsted efter anmodning fra den berørte person.

4.   Den i stk. 2 omhandlede tilladelse gives kun,

a)

hvis den berørte person ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen

b)

hvis de kompetente toldmyndigheder kan overvåge og kontrollere proceduren uden en uforholdsmæssigt stor administrativ indsats i forhold til kravene til den berørte person

c)

hvis den berørte person fører optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol, og

d)

den berørte person regelmæssigt udsteder bevis for den toldmæssige status som EU-varer, eller vedkommendes toldmyndigheder ved, at han kan opfylde de retlige forpligtelser ved anvendelse af disse beviser.

5.   Hvis den berørte person har fået tildelt AEO-status i overensstemmelse med kodeksens artikel 38, anses de i denne artikels stk. 4, litra a)-c) anførte betingelser for at være opfyldt.«

13)

Som artikel 129a til 129d indsættes:

»Artikel 129a

Formaliteter, der skal opfyldes, når der udstedes et »T2L«- eller »T2LF«-dokument, en faktura eller et transportdokument af en autoriseret udsteder

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a)

1.   Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal den autoriserede udsteder tage en kopi af hvert udstedt »T2L«- eller »T2LF«-dokument. Toldmyndighederne fastsætter de betingelser, under hvilke kopien skal fremvises i kontroløjemed og opbevares mindst tre år.

2.   På den i artikel 128, stk. 2, omhandlede tilladelse skal navnlig angives følgende:

a)

det toldsted, som efter artikel 129b, stk. 1, skal forhåndsattestere de »T2L«- eller »T2LF«-formularer, der benyttes til udfærdigelse af de pågældende dokumenter

b)

hvordan den autoriserede udsteder skal godtgøre, at formularerne er anvendt korrekt

c)

hvilke varekategorier eller varebevægelser der er udelukket

d)

fristen for samt de øvrige enkeltheder vedrørende den autoriserede udsteders meddelelse til det kompetente toldsted, således at dette eventuelt kan foretage kontrollen før varernes afgang

e)

at forsiden på de pågældende handelsdokumenter eller rubrik »C. Afgangssted« på forsiden af de formularer, der benyttes til udfærdigelse af »T2L«- eller »T2LF«-dokumentet, og i givet fald supplementsformularerne, på forhånd forsynes med et aftryk af det kompetente toldsteds stempel og underskrift af en ansat ved dette toldsted, eller

i)

på forhånd forsynes med det i stk. 2, litra a), nævnte toldsteds stempel samt underskrift af en embedsmand ved dette sted, eller

ii)

af den autoriserede udsteder forsynes med et særligt stempel. Stemplet kan være fortrykt på formularerne, hvis trykningen foretages af et hertil godkendt trykkeri. I rubrik 1 og 2 og 4-6 i det særlige stempel skal der gives følgende oplysninger:

rigsvåben, symbol eller bogstaver, der betegner landet

kompetente toldsted

dato

autoriseret udsteder, og

nummer på autorisationen.

f)

Den autoriserede udsteder skal senest på det tidspunkt, hvor varerne afsendes, udfylde og underskrive formularen. Vedkommende skal også i rubrik »D. Afgangsstedets kontrol« i »T2L«- eller »T2LF«-dokumentet eller på et tydeligt sted i det benyttede handelsdokument angive det kompetente toldsteds navn, dokumentets udfærdigelsesdato og en af følgende påtegninger:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotas siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Pooblaščeni pošiljatelj

Schválený odosielateľ

Одобрен изпращач

Expeditor agreat

Ovlašteni pošiljatelj.

Artikel 129b

Lempelser for en autoriseret udsteder

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a)

1.   Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan den autoriserede udsteder få tilladelse til ikke at underskrive »T2L«- eller »T2LF«-dokumenter eller handelsdokumenter, som er forsynet med det særlige stempel, som der henvises til i artikel 129b, stk. 2, litra e), nr. ii), og som er udfærdiget ved hjælp af et elektronisk eller automatisk databehandlingssystem. En sådan tilladelse kan gives, på betingelse af at den autoriserede udsteder på forhånd har afgivet en skriftlig erklæring til disse myndigheder om, at han påtager sig ansvaret for de juridiske konsekvenser, som er forbundet med udstedelse af alle »T2L«- eller »T2LF«-dokumenter eller handelsdokumenter, der er forsynet med det særlige stempel.

2.   »T2L«- eller »T2LF«-dokumenter eller handelsdokumenter, som udfærdiges i overensstemmelse med stk. 1, skal i stedet for den autoriserede udsteders underskrift være forsynet med en af følgende påtegninger:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa.

Artikel 129c

Tilladelse til at udfærdige rederiets manifest efter afsejling

(Kodeksens artikel 153, stk. 2)

Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne i medlemsstaterne give rederier tilladelse til ikke at udfærdige de i artikel 199, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 omhandlede rederimanifester, som skal tjene til at påvise den toldmæssige status som EU-varer, indtil senest dagen efter skibets afsejling og under alle omstændigheder inden dets ankomst til bestemmelseshavnen.

Artikel 129d

Betingelser for at få tilladelse til at udfærdige rederiets manifest efter afsejling

(Kodeksens artikel 153, stk. 2)

1.   Indtil datoen for ibrugtagning af UTK-systemet til toldafgørelser, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, gives tilladelsen til ikke at udfærdige rederimanifestet, som skal tjene til at påvise den toldmæssige status som EU-varer, indtil senest dagen efter skibets afsejling og under alle omstændigheder inden dets ankomst til bestemmelseshavnen, kun til internationale rederier, som opfylder følgende betingelser.

a)

de er etableret i Unionen

b)

de udsteder regelmæssigt bevis for den toldmæssige status som EU-varer, eller vedkommendes toldmyndigheder ved, at de kan opfylde de retlige forpligtelser ved anvendelse af disse beviser

c)

de har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen

d)

de anvender elektroniske dataoverførselssystemer til at sende oplysningerne mellem afgangs- og bestemmelseshavnene i Unionens toldområde

e)

de har et betydeligt antal sejladser ad godkendte ruter mellem medlemsstaterne.

2.   De i stk. 1 omhandlede tilladelser gives kun,

a)

hvis toldmyndighederne er i stand til at overvåge og kontrollere proceduren uden en uforholdsmæssigt stor administrativ indsats i forhold til kravene til den berørte person, og

b)

hvis de berørte personer fører optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol.

3.   Når den berørte person er indehaver af et AEO-certifikat som omhandlet i kodeksens artikel 38, stk. 2, litra a), anses kravene i stk. 1, litra c), og stk. 2, litra b), i nærværende artikel for at være opfyldt.

4.   Når toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor rederiet er etableret, modtager en sådan anmodning, giver de de andre medlemsstater, på hvis områder de forventede afgangs- og bestemmelseshavne er beliggende, meddelelse herom.

Såfremt toldmyndighederne ikke inden for 60 dage efter datoen for meddelelsen har modtaget nogen indsigelse, giver de tilladelse til, at den i artikel 129c beskrevne forenklede procedure kan anvendes.

Denne tilladelse gælder i alle de berørte medlemsstater og finder kun anvendelse på forsendelser mellem de i tilladelsen nævnte havne.

5.   Forenklingen anvendes således:

a)

manifestet i afgangshavnen fremsendes ved hjælp af et elektronisk dataoverførselssystem til bestemmelseshavnen

b)

rederiet anfører de i artikel 126a nævnte oplysninger i manifestet

c)

det manifest, der er fremsendt ved hjælp af et elektronisk dataoverførselssystem (dataoverførselsmanifest), forelægges for toldmyndighederne i afgangshavnen senest på arbejdsdagen efter den dag, hvor skibet har forladt havnen, og i alle tilfælde før skibets ankomst til bestemmelseshavnen. Toldmyndighederne kan kræve, at der forelægges et udskrift af dataoverførselsmanifestet, hvis de ikke har adgang til et af toldmyndighederne godkendt informationssystem, der indeholder dataoverførselsmanifestet

d)

dataoverførselsmanifestet forelægges toldmyndighederne i bestemmelseshavnen. Toldmyndighederne kan kræve, at der forelægges et udskrift af dataoverførselsmanifestet, hvis de ikke har adgang til et af toldmyndighederne godkendt informationssystem, der indeholder dataoverførselsmanifestet.

6.   Der skal gives følgende meddelelser:

a)

rederiet giver toldmyndighederne meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder

b)

toldmyndighederne i bestemmelseshavnen giver så hurtigt som muligt de kompetente myndigheder i afgangshavnen og den myndighed, der har udstedt tilladelsen, meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.«

14)

I artikel 138 indsættes følgende:

»Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer for de medlemsstater, hvor varerne anses for at være angivet i som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, gælder følgende:

a)

stk. 1, litra f), gælder kun, når de pågældende varer også er fritaget for andre afgifter, og

b)

varer, hvis reelle værdi ikke overstiger 22 EUR, anses for at være angivet til overgang til fri omsætning i henhold til artikel 141.«

15)

I artikel 141 tilføjes følgende stykke:

»5.   Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer for de medlemsstater, hvori varerne anses for at være angivet, som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, anses varer, hvis reelle værdi ikke overstiger 22 EUR, for at være angivet til overgang til fri omsætning ved deres frembydelse for toldmyndighederne i medfør af kodeksens artikel 139, forudsat at de krævede data godtages af toldmyndighederne.«

16)

I artikel 144 tilføjes følgende stykker:

»Indtil datoerne for opgraderingen af de relevante nationale importsystemer, som er nødvendige til indgivelse af frembydelsesmeddelelser, som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, anses toldangivelsen om overgang for fri omsætning af varer i postforsendelser som omhandlet i stk. 1 for at være blevet indgivet og antaget ved selve deres frembydelse for toldmyndighederne, forudsat at varerne er ledsaget af en CN22-angivelse/eller en CN23-angivelse eller af begge.

I de tilfælde, som der henvises til i artikel 141, stk. 2, første afsnit, og artikel 141, stk. 3, anses modtageren for at være klarerer og, hvor det er relevant, debitor. I de tilfælde, som der henvises til i artikel 141, stk. 2, andet afsnit, og i artikel 141, stk. 4, anses afsenderen for at være klarerer og, hvor det er relevant, debitor. Toldmyndighederne kan foreskrive, at postvirksomheder anses for at være klarerer og, hvor det er relevant, debitor.«

17)

I artikel 146 tilføjes følgende stykke:

»4.   Indtil de respektive datoer for ibrugtagning af AES-systemet og opgraderingen af de relevante nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade andre frister end dem, der er angivet i denne artikels stk. 1 og 3, jf. dog kodeksens artikel 105, stk. 1.«

18)

I artikel 181 tilføjes følgende stykke:

»5.   Indtil datoerne for ibrugtagning af UTK-systemet til oplysningsskemaer (INF) for særlige procedurer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan der som en undtagelse fra denne artikels stk. 1 benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.«

19)

I artikel 184 tilføjes følgende stykke:

»Indtil datoerne for opgraderingen af det nye computerbaserede forsendelsessystem, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, indgives MRN-nummeret på en forsendelsesangivelse til toldmyndighederne ved hjælp af de midler, der er anført i stk. 1, litra b) og c).«

Artikel 56

Datoerne for opgradering eller ibrugtagning af de berørte elektroniske systemer

1.   Kommissionen offentliggør på sit netsted en udførlig oversigt over datoerne for opgradering eller ibrugtagning af de elektroniske systemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU. Kommissionen ajourfører løbende denne oversigt.

2.   Medlemsstaterne underretter udførligt Kommissionen om deres nationale planlægning vedrørende ibrugtagningen af de systemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, snarest og under ingen omstændigheder senere end seks måneder inden den planlagte dato for ibrugtagning af et givet IT-system. Medlemsstaterne holder Kommissionen ajour med deres nationale planlægning i den forbindelse.

Artikel 57

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 15. januar 2008 om papirløse rammer for told og handel (EUT L 23 af 26.1.2008, s. 21).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU af 29. april 2014 om fastlæggelse af arbejdsprogrammet for EU-toldkodeksen (EUT L 134 af 7.5.2014, s. 46).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558)

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 til præcisering af visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s.1)

(6)  Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12)


BILAG 1

TABELFORKLARING

Kolonnernes benævnelse

Bilag B matriks-kolonne

Angivelser/meddelelser/beviser for varers toldmæssige status som EU-varer

IT-systemer som nævnt i bilaget til gennemførelses-afgørelse 2014/255/EU

Datakrav i overgangs-perioden i henhold til denne delegerede forordning

A1

Summarisk udpassageangivelse

AES

Bilag 9 — tillæg A

A2

Summarisk udpassageangivelse — ekspresforsendelser

AES

Bilag 9 — tillæg A

A3

Reeksportmeddelelse

AES

B1

Eksportangivelse og reeksportangivelse

AES

Bilag 9 — tillæg C1

B2

Særlig procedure — forædling — angivelse til passiv forædling

Nationale systemer for særlige procedurer

Bilag 9 — tillæg C1

B3

Angivelse til toldoplagring af EU-varer

Nationale systemer for særlige procedurer

Bilag 9 — tillæg C1

B4

Angivelse til afsendelse af varer i forbindelse med handel med særlige fiskale områder

Nationalt

C1

Forenklet eksportangivelse

AES

Bilag 9 — tillæg A

C2

Frembydelse af varer for toldmyndighederne i tilfælde af indskrivning i klarererens regnskaber eller i forbindelse med toldangivelser, der indgives før frembydelsen af varerne ved eksport

Nationalt eksportsystem

D1

Særlig procedure — forsendelsesangivelse

NCTS-ajourføring

Bilag 9 — tillæg C1 og C2

D2

Særlig procedure — forsendelsesangivelse med reduceret datasæt — (transport med jernbane, luft- og søtransport)

NCTS-ajourføring

D3

Særlig procedure — forsendelse — anvendelse af et elektronisk transportdokument som toldangivelse — (lufttransport og søtransport)

Nationalt

E1

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer (T2L/T2LF)

Bevis for EU-status

Bilag 9 — tillæg C1

E2

Toldvaremanifest

Bevis for EU-status & nationalt for autoriserede udstedere

F1a

Summarisk indpassageangivelse — søtransport og transport ad indre vandveje — komplet datasæt

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

Bilag 9 — tillæg A

F1b

Summarisk indpassageangivelse — søtransport og transport ad indre vandveje — delvist datasæt indgivet af transportøren

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F1c

Summarisk indpassageangivelse — søtransport og transport ad indre vandveje — delvist datasæt indgivet i henhold til kodeksens artikel 127, stk. 6, og i overensstemmelse med artikel 112, stk. 1, første afsnit

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F1d

Summarisk indpassageangivelse — søtransport og transport ad indre vandveje — delvist datasæt indgivet i henhold til kodeksens artikel 127, stk. 6, og i overensstemmelse med artikel 112, stk. 1, andet afsnit

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F2a

Summarisk indpassageangivelse — luftfragt (almindelig) — komplet datasæt

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

Bilag 9 — tillæg A

F2b

Summarisk indpassageangivelse — luftfragt (almindelig) — delvist datasæt indgivet af transportøren

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F2c

Summarisk indpassageangivelse — luftfragt (almindelig) — delvist datasæt indgivet i henhold til kodeksens artikel 127, stk. 6, og i overensstemmelse med artikel 113, stk. 1

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F2d

Summarisk indpassageangivelse — luftfragt (almindelig) — minimumsdatasæt som skal indgives forud for lastning i forbindelse med de situationer, der er fastlagt i artikel 106, stk. 1, andet afsnit, og i overensstemmelse med artikel 113, stk. 1

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F3a

Summarisk indpassageangivelse — ekspresforsendelser — komplet datasæt

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

Bilag 9 — tillæg A

F3b

Summarisk indgang — ekspresforsendelser — minimumsdatasæt som skal indgives forud for lastning i forbindelse med de situationer, der er fastlagt i artikel 106, stk. 1, andet afsnit

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F4a

Summarisk indpassageangivelse — postforsendelser — komplet datasæt

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F4b

Summarisk indpassageangivelse — postforsendelser — delvist datasæt indgivet af transportøren

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F4c

Summarisk indpassageangivelse — postforsendelser — minimumsdatasæt som skal indgives forud for lastning i forbindelse med de situationer, der er fastlagt i artikel 106, stk. 1, andet afsnit (1), og i overensstemmelse med artikel 113, stk. 2

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F4d

Summarisk indpassageangivelse — postforsendelser — delvist datasæt for beholder indgivet forud for lastning i forbindelse med de situationer, der er fastlagt i artikel 106, stk. 1, andet afsnit, og i overensstemmelse med artikel 113, stk. 2

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F5

Summarisk indpassageangivelse — vej og jernbane

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

Bilag 9 — tillæg A

G1

Omdirigeringsmeddelelse

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

Bilag 9 — tillæg A

G2

Meddelelse om ankomst

Nationale systemer for meddelelse om ankomst og ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

G3

Frembydelse af varer for toldmyndighederne

National meddelelse om frembydelse af varer

G4

Angivelse til midlertidig opbevaring

National midlertidig opbevaring

G5

Meddelelse om ankomst i tilfælde af varebevægelser under midlertidig opbevaring

National midlertidig opbevaring

H1

Angivelse om overgang til fri omsætning og særlig procedure — særlig anvendelse — angivelse til særlige formål

Nationale importsystemer

Bilag 9 — tillæg C1

DV1 bilag (kun til angivelse om overgang til fri omsætning)

H2

Særlig procedure — oplagring — angivelse til toldoplagring

Nationale systemer for særlige procedurer

Bilag 9 — tillæg C1

H3

Særlig procedure — særlig anvendelse — angivelse om midlertidig indførsel

Nationale systemer for særlige procedurer

Bilag 9 — tillæg C1

H4

Særlig procedure — forædling — angivelse til aktiv forædling

Nationale systemer for særlige procedurer

Bilag 9 — tillæg C1

H5

Angivelse om import af varer i forbindelse med handel med særlige fiskale områder

Nationale importsystemer

H6

Toldangivelse i posttrafik med henblik på overgang til fri omsætning

Nationale importsystemer

I1

Forenklet importangivelse

Nationale importsystemer

Bilag 9 — tillæg A

I2

Frembydelse af varer for toldmyndighederne i tilfælde af indskrivning i klarererens regnskaber eller i forbindelse med toldangivelser, der indgives før frembydelsen af varerne ved import

Nationale importsystemer


(1)  Minimumsdata før lastning svarer til svarer til CN23-data.


BILAG 2

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG 3

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG 4

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG 5

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG 6

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

1.   Ansøger:

Anfør fulde navn på den erhvervsdrivende, som ansøger, som angivet i EORI-systemet.

2.   Ansøgers juridiske status

Anfør den juridiske status som angivet i oprettelsesdokumentet.

3.   Dato for virksomhedens oprettelse

Anfør — med tal — dag, måned og år for oprettelsen.

4.   Virksomhedens adresse

Anfør den fulde virksomhedshjemstedsadresse, inkl. landenavn.

5.   Hovedforretningsstedets adresse

Anfør den fulde adresse for det forretningssted, hvor virksomhedens hovedaktiviteter udføres.

6.   Kontaktperson:

Anfør fulde navn, telefon- og faxnummer og e-mailadresse på den af Dem udpegede kontaktperson i virksomheden, som skal kontaktes af toldmyndighederne i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

7.   Postadresse:

Udfyldes kun, såfremt den adskiller sig fra virksomhedens officielle adresse.

8, 9 og 10.   SE-nummer, identifikationsnummer og CVR-nummer

Anfør de pågældende numre.

Identifikationsnummeret/numrene er det eller de hos toldmyndighederne registrerede identifikationsnumre.

CVR-nummeret er det registreringsnummer, der er tildelt af Det Centrale Virksomhedsregister.

Er de identiske, anføres kun SE-nummeret.

Har ansøgeren ikke noget identifikationsnummer, f.eks. fordi et sådant ikke findes i ansøgerens medlemsstat, udfyldes rubrikken ikke.

11.   Type bevilling, hvorom der ansøges

Afkryds den relevante rubrik.

12.   Erhvervssektor

Beskriv virksomhedens aktiviteter.

13.   Medlemsstater, hvori der udføres toldrelaterede aktiviteter

Anfør de(n) relevante ISO-landekode(r) alfa-2.

14.   Oplysninger om grænseovergange

Anfør navnene på de grænseovergangstoldsteder, virksomheden normalt benytter.

15.   Allerede indrømmede forenklinger og lettelser, certifikater nævnt i artikel 28, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 og/eller status som sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt befragter, der er opnået som nævnt i artikel 28, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447

Er der i forvejen indrømmet forenklinger, anføres typen af forenkling, den relevante toldprocedure og tilladelsens nummer. Den relevante toldprocedure anføres med brug af koderne i anden eller tredje underrubrik i rubrik 1 i det administrative enhedsdokument.

Er ansøgeren indehaver af en eller flere af de bevillinger eller et eller flere af de certifikater, der er nævnt ovenfor, anføres bevillingens/bevillingernes og certifikatets/certifikaternes art og nummer.

16, 17 og 18.   Kontorer, hvor tolddokumentation opbevares/hovedbogholderiet føres

Anfør de fulde adresser for de relevante kontorer. Er det samme adresse, udfyldes kun rubrik 16.

19.   Ansøgers navn, underskrift og dato for underskriften

Underskrift: Underskriveren bør anføre sin stilling eller titel. Underskriveren bør være den person, der generelt repræsenterer ansøgeren.

Navn: Ansøgers navn og stempel.

Antal bilag: Ansøger skal vedlægge følgende oplysninger af generel karakter:

1.

Oversigt over ejere/hovedaktionærer med angivelse af navne og adresser og forholdsmæssige interesser i virksomheden. Oversigt over samtlige medlemmer af bestyrelsen. Er ejerne kendt af toldmyndighederne for tidligere overtrædelser af toldforskrifterne?

2.

Virksomhedens administrativt ansvarlige i toldanliggender.

3.

Beskrivelse af ansøgers erhvervsaktiviteter.

4.

Nærmere oplysninger om placeringen af ansøgers forskellige forretningssteder og korte beskrivelser af aktiviteterne hvert sted. Angivelse af, om ansøger og de enkelte forretningssteder agerer i forsyningskæden i eget navn og på egne vegne, i eget navn og på en anden persons vegne eller i en anden persons navn og på dennes vegne.

5.

Angivelse af, om varerne købes af og/eller leveres til virksomheder, som er tilknyttet ansøger.

6.

Beskrivelse af den interne struktur i ansøgers organisation. Der vedlægges om muligt dokumentation for de enkelte afdelingers og/eller enheders funktioner/kompetenceområder.

7.

Antallet af ansatte i hele virksomheden og i de enkelte afdelinger.

8.

Navnene på nøglepersoner i ledelsen (administrerende direktør(er), afdelingschef(er), økonomidirektør(er), chef for toldafdelingen osv.). Redegørelse for vedtagne procedurer i situationer, hvor den ansvarlige medarbejder er midlertidigt eller permanent fraværende.

9.

Navn og stillingsbetegnelse for personer i ansøgers organisation med særlig ekspertise i toldanliggender. Vurdering af de pågældendes viden i relation til anvendelse af informationsteknologi i told- og handelssammenhænge og i generelle handelsanliggender.

10.

Angivelse af, hvorvidt ansøger accepterer at få offentliggjort oplysningerne i AEO-bevillingen på den i artikel 14x, stk. 4, omhandlede liste over autoriserede økonomiske operatører.


BILAG 7

Image

Tekst af billedet

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

Bevillingsnr.

Bevillingsnummeret begynder altid med ISO-landekode alfa-2 for den udstedende medlemsstat efterfulgt af en af følgende bogstavkombinationer:

 

AEOC for AEO-bevilling — toldforenklinger

 

AEOS for AEO-bevilling — sikkerhed og sikring

 

AEOF AEO-bevilling — toldforenklinger/sikkerhed og sikring

Ovenstående bogstavkombinationer bør efterfølges af det nationale autorisationsnummer.

1.   AEO-bevillingens indehaver

Indehaverens fulde navn anføres, som det figurerer i rubrik 1 i ansøgningsformularen i bilag 1C, samt SE-nummeret/numrene, som figurerer i rubrik 8 i ansøgningsformularen, i givet fald identifikationsnummeret/numrene, som figurerer i rubrik 9 i ansøgningsformularen og CVR-nummeret, som figurerer i rubrik 10 i ansøgningsformularen.

2.   Udstedende myndighed

Medlemsstatens toldmyndigheds navn, underskrift og stempel.

Eventuelt anføres den relevante regionale toldadministration i medlemsstaten, hvis det er relevant som følge af toldadministrationens organisatoriske struktur.

Reference til bevillingens type

Afkryds den relevante rubrik.

3.   Bevillingen er gyldig fra (dato):

Angiv dag, måned og år i overensstemmelse med artikel 29 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446


BILAG 8

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG 9

 

Tillæg A

1.   Indledende bemærkninger til tabellerne

Note 1.   Generelt

1.1

Den summariske angivelse, som skal indgives for varer, der ankommer til eller forlader EU's toldområde, indeholder de oplysninger, som er anført i tabel 1 til 5 for hver af de pågældende situationer eller transportformer. Den omdirigeringsanmodning, der skal indgives, når et aktivt transportmiddel, der kommer ind i Unionens toldområde, først ankommer til et toldsted i en medlemsstat, der ikke er angivet i den summariske indpassageangivelse, skal indeholde de oplysninger, der er anført i tabel 6.

1.2

Tabel 1 til 7 indeholder alle de dataelementer, der er nødvendige med henblik på de pågældende procedurer, angivelser og omdirigeringsanmodninger. De giver et samlet overblik over, hvilke krav der stilles i forbindelse med de forskellige procedurer, angivelser og omdirigeringsanmodninger.

1.3

Kolonnernes overskrifter kræver ikke nærmere forklaring og henviser til disse procedurer og angivelser.

1.4

Et »X« i en given tabelrubrik angiver, at det pågældende dataelement er påkrævet for den procedure eller angivelse, der er beskrevet i overskriften for den relevante kolonne for en varepost i angivelsen. Et »Y« i en given tabelrubrik angiver, at det pågældende dataelement er påkrævet for den procedure eller angivelse, der er beskrevet i overskriften for den relevante kolonne i angivelsens hovedrubrik. Et »Z« i en given tabelrubrik angiver, at det pågældende dataelementer påkrævet for den procedure eller angivelse, der er beskrevet i overskriften for den relevante kolonne i forsendelsesrapporten. Enhver kombination af symbolerne »X«, »Y« og »Z« angiver, at det pågældende dataelement kan kræves for den procedure eller angivelse, der er beskrevet i overskriften for den relevante kolonne i de pågældende rubrikker.

1.5

De i afsnit 4 anførte beskrivelser og noter vedrørende summariske indpassage- og udpassageangivelser, forenklede procedurer og omdirigeringsanmodninger gælder for de dataelementer, der er nævnt i tabel 1 til 7.

Note 2.   Toldangivelse anvendt som summarisk indpassageangivelse

2.1.

Hvis en toldangivelse, jf. toldkodeksens artikel 162, anvendes som summarisk angivelse, jf. toldkodeksens artikel 130, stk. 1, skal angivelsen foruden de oplysninger, der er påkrævet for den specifikke procedure efter tillæg C1 eller tillæg C2, indeholde de oplysninger, der er anført i kolonnen »Summarisk indpassageangivelse« i tabel 1 til 4.

Hvis en toldangivelse, jf. toldkodeksens artikel 166, anvendes som summarisk angivelse, jf. kodeksens artikel 130, stk. 1, skal angivelsen foruden de oplysninger, der er påkrævet for den specifikke procedure i tabel 7, indeholde de oplysninger, der er anført i kolonnen »Summarisk indpassageangivelse« i tabel 1 til 4.

2.2.

Hvis en toldangivelse, jf. kodeksens artikel 162, forelægges af en AEO efter kodeksens artikel 38, stk. 2, litra b), og anvendes som summarisk angivelse, jf. kodeksens artikel 130, stk. 1, skal angivelsen foruden de oplysninger, der er påkrævet for den specifikke procedure i tillæg C1 eller C2, indeholde de oplysninger, der er anført i kolonnen »AEO- Summarisk indpassageangivelse« i tabel 5.

Hvis en toldangivelse, jf. kodeksens artikel 166 anvendes, forelægges af en AEO efter kodeksens artikel 38, stk. 2, litra b), og anvendes som summarisk angivelse, jf. kodeksens artikel 130, stk. 1, skal angivelsen foruden de oplysninger, der er påkrævet for den specifikke procedure i tabel 7, indeholde de oplysninger, der er anført i kolonnen »AEO- Summarisk indpassageangivelse« i tabel 5.

Note 3.   Toldangivelse ved eksport

3.1.

Hvis en toldangivelse, jf. toldkodeksens artikel 162, anvendes som summarisk angivelse, jf. toldkodeksens artikel 263, stk. 3, litra a), skal angivelsen foruden de oplysninger, der er påkrævet for den specifikke procedure efter tillæg C1 eller tillæg C2, indeholde de oplysninger, der er anført i kolonnen »Summarisk udpassageangivelse« i tabel 1 og 2.

Hvis en toldangivelse, jf. kodeksens artikel 166, er påkrævet, jf. kodeksens artikel 263, stk. 3, litra a), skal angivelsen foruden de oplysninger, der er påkrævet for den specifikke procedure i tabel 7, indeholde de oplysninger, der er anført i kolonnen »Summarisk udpassageangivelse« i tabel 1 og 2.

Note 4.   Andre specifikke omstændigheder i forbindelse med summariske udpassage- og indpassageangivelser og særlige typer vareforsendelser. Note til tabel 2-4

4.1.

Kolonnerne »Summarisk udpassageangivelse — ekspresforsendelser« og »Summarisk indpassageangivelse — ekspresforsendelser« i tabel 2 omfatter de datakrav, der skal tilsendes toldmyndighederne elektronisk med henblik på risikoanalyse forud for ekspresforsendelsers afgang eller ankomst. Posttjenester kan vælge at forelægge toldmyndighederne dataene i disse kolonner i tabel 2 elektronisk med henblik på risikoanalyse forud for postforsendelsers afgang eller ankomst.

4.2.

Ved anvendelse af dette bilag forstås ved en ekspresforsendelse en særskilt enhed, der forsendes af en integreret tjeneste med tidsbestemt afhentning, transport, toldklarering og levering af pakker, idet det under hele forsendelsen er muligt at bestemme lokaliseringen og føre kontrol med sådanne pakker.

4.5.

Tabel 3 og 4 indeholder de oplysninger, der er nødvendige for summariske indpassageangivelser i forbindelse med vej- og jernbanetransport.

4.6.

Tabel 3 for vejtransport gælder også for multimodal transport, medmindre andet er fastsat i afsnit 4.

Note 5.   Forenklede procedurer

5.1.

De angivelser for forenklede procedurer, der er omhandlet i kodeksens artikel 166, indeholder de oplysninger, der er anført i tabel 7.

5.2.

Det reducerede format af visse dataelementer for forenklede procedurer hverken begrænser eller påvirker de krav, der er fastsat i tillæg C1 og D1, navnlig med hensyn til de oplysninger, der skal meddeles i supplerende angivelser.

2.   Krav for summariske indpassage- og udpassageangivelser

2.1.   Luft-, sø- og vandvejstransport samt andre transportformer eller situationer, der ikke er omhandlet i tabel 2-4 — Tabel 1

Navn

Summarisk udpassageangivelse

(se note 3.1)

Summarisk indpassageangivelse:

(se note 2.1)

Antal vareposter

Y

Y

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

X/Y

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

X/Y

Afsender

X/Y

X/Y

Person, der indgiver den summariske angivelse

Y

Y

Modtager

X/Y

X/Y

Transportør

 

Z

Part, der skal underrettes

 

X/Y

Det grænseoverskridende, aktive transportmiddels identitet og nationalitet

 

Z

Transportmidlets referencenummer

 

Z

Kode for det første ankomststed

 

Z

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

 

Z

Transitlandekoder

Y

Y

Transportmåde ved grænsen

 

Z

Udgangstoldsted

Y

 

Lokalisering af varerne

Y

 

Lastningssted

 

X/Y

Kode for losningssted

 

X/Y

Varebeskrivelse

X

X

Kollienes art (kode)

X

X

Antal kolli

X

X

Forsendelsesmærker

X/Y

X/Y

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

X/Y

X/Y

Varepostnummer

X

X

Varekode

X

X

Bruttomasse (kg)

X/Y

X/Y

FN-kode for farlige varer

X

X

Seglnummer

X/Y

X/Y

Kode for betalingsmåde for transportudgifter

X/Y

X/Y

Angivelsens dato

Y

Y

Underskrift/attestering

Y

Y

Indikator for anden specifik omstændighed

Y

Y

Kode for efterfølgende indgangstoldsted(er)

 

Z

2.2.   Ekspresforsendelser — tabel 2

Navn

Summarisk udpassageangivelse — Ekspresforsendelser

(se note 3.1 og 4.1 til 4.3)

Summarisk indpassageangivelse — Ekspresforsendelser

(se note 2.1 og 4.1 til 4.3)

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

 

 

Transportdokumentnummer

 

 

Afsender

X/Y

X/Y

Person, der indgiver den summariske angivelse

Y

Y

Modtager

X/Y

X/Y

Transportør

 

Z

Transportmidlets referencenummer

 

Z

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

 

Z

Transitlandekoder

Y

Y

Transportmåde ved grænsen

 

Z

Udgangstoldsted

Y

 

Lokalisering af varerne

Y

 

Lastningssted

 

Y

Kode for losningssted

 

X/Y

Varebeskrivelse

X

X

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

 

 

Varepostnummer

X

X

Varekode

X

X

Bruttomasse (kg)

X/Y

X/Y

FN-kode for farlige varer

X

X

Kode for betalingsmåde for transportudgifter

X/Y

X/Y

Angivelsens dato

Y

Y

Underskrift/attestering

Y

Y

Indikator for anden specifik omstændighed

Y

Y

Kode for efterfølgende indgangstoldsted(er)

 

Z

2.3.   Vejtransport — Oplysninger i summarisk indpassageangivelse — Tabel 3

Navn

Vej — summarisk indpassageangivelse

(se note 2.1)

Antal vareposter

Y

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

Afsender

X/Y

Person, der indgiver den summariske angivelse

Y

Modtager

X/Y

Transportør

Z

Det grænseoverskridende, aktive transportmiddels identitet og nationalitet

Z

Kode for det første ankomststed

Z

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

Z

Transitlandekoder

Y

Transportmåde ved grænsen

Z

Lastningssted

X/Y

Kode for losningssted

X/Y

Varebeskrivelse

X

Kollienes art (kode)

X

Antal kolli

X

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

X/Y

Varepostnummer

X

Varekode

X

Bruttomasse (kg)

X/Y

Kode for betalingsmåde for transportudgifter

X/Y

FN-kode for farlige varer

X

Seglnummer

X/Y

Angivelsens dato

Y

Underskrift/attestering

Y

Indikator for anden specifik omstændighed

Y

2.4.   Jernbanetransport — Oplysninger i summarisk indpassageangivelse — Tabel 4

Navn

Jernbane — summarisk indpassageangivelse (se note 2.1)

Antal vareposter

Y

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

Afsender

X/Y

Person, der indgiver den summariske indpassageangivelse

Y

Modtager

X/Y

Transportør

Z

Det grænseoverskridende, aktive transportmiddels identitet og nationalitet

Z

Transportmidlets referencenummer

Z

Kode for det første ankomststed

Z

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

Z

Transitlandekoder

Y

Transportmåde ved grænsen

Z

Lastningssted

X/Y

Kode for losningssted

X/Y

Varebeskrivelse

X

Kollienes art (kode)

X

Antal kolli

X

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

X/Y

Varepostnummer

X

Varekode

X

Bruttomasse (kg)

X/Y

Kode for betalingsmåde for transportudgifter

X/Y

FN-kode for farlige varer

X

Seglnummer

X/Y

Angivelsens dato

Y

Underskrift/attestering

Y

Indikator for anden specifik omstændighed

Y

2.5.   Autoriserede økonomiske operatører — Reducerede datakrav for summariske udpassage- og indpassageangivelser — Tabel 5

Navn

Summarisk indpassageangivelse:

(se note 2.2)

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

Afsender

X/Y

Person, der indgiver den summariske angivelse

Y

Modtager

X/Y

Transportør

Z

Part, der skal underrettes

X/Y

Det grænseoverskridende, aktive transportmiddels identitet og nationalitet

Z

Transportmidlets referencenummer

Z

Kode for det første ankomststed

Z

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

Z

Transitlandekoder

Y

Transportmåde ved grænsen

Z

Udgangstoldsted

 

Lastningssted

X/Y

Varebeskrivelse

X

Antal kolli

X

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

X/Y

Varepostnummer

X

Varekode

X

Angivelsens dato

Y

Underskrift/attestering

Y

Indikator for anden specifik omstændighed

Y

Kode for efterfølgende indgangstoldsted(er)

Z

2.6.   Krav for omdirigeringsanmodninger — Tabel 6

Navn

 

Transportmåde ved grænsen

Z

Identifikation af det grænseoverskridende transportmiddel

Z

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

Z

Landekode for det angivne første indgangssted

Z

Person, der anmoder om omdirigering

Z

MRN

X

Varepostnummer

X

Kode for det første ankomststed

Z

Kode for det faktiske første ankomststed

Z

3.   Krav for forenklede procedurer — Tabel 7

Navn

Forenklet angivelse eksport (se note 3.1)

Forenklet angivelse import (se note 2.1)

Angivelse

Y

Y

Antal vareposter

Y

Y

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

X

X

Transportdokumentnummer

X/Y

X/Y

Afsender/eksportør

X/Y

 

Modtager

 

X/Y

Klarerer/repræsentant

Y

Y

Klarerer/repræsentantstatuskode

Y

Y

Valutakode

 

X

Udgangstoldsted

Y

 

Varebeskrivelse

X

X

Kollienes art (kode)

X

X

Antal kolli

X

X

Forsendelsesmærker

X/Y

X/Y

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

 

X/Y

Varepostnummer

X

X

Varekode

X

X

Bruttomasse (kg)

 

X

Procedure

X

X

Nettomasse (kg)

X

X

Beløb pr. varepost

 

X

Referencenummer for indskrivning i klarererens regnskaber

X

X

Godkendelsesnummer

X

X

Supplerende oplysninger

 

X

Angivelsens dato

Y

Y

Underskrift/attestering

Y

Y

4.   Forklarende bemærkninger til dataelementer

MRN

Omdirigeringsanmodning: Transportreferencenummeret er et alternativ til følgende to dataelementer:

Identifikation af det grænseoverskridende aktive transportmiddel

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet.

Angivelse

Indtast de koder, der er anført i tillæg D1 for SAD rubrik 1, første og andet afsnit.

Antal vareposter  (1)

Det samlede antal vareposter, der er anført i angivelsen eller i den summariske angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 5]

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

Enhedsnummer, der er tildelt varerne, i forbindelse med indpassage, import, udpassage og eksport.

Der benyttes WCO (ISO15459) koder eller tilsvarende.

Summariske angivelser: Et alternativ til transportdokumentnummeret, hvis et sådant ikke findes.

Forenklede procedurer: Oplysningerne kan meddeles, hvis de foreligger.

Dette element udgør et link til andre nyttige informationskilder.

[Ref.: SAD rubrik 7]

Transportdokumentnummer

Henvisning til det transportdokument, der dækker transporten af varer til eller fra toldområdet. Når den person, der indgiver den summariske indpassageangivelse, er forskellig fra transportøren, skal transportørens transportdokumentnummer også oplyses.

Det omfatter koden for transportdokumenttypen som fastsat i tillæg D1, efterfulgt af det pågældende dokuments identifikationsnummer.

Elementet er et alternativ til forsendelsens enhedsreferencenummer [UCR], hvis dette ikke foreligger. Det udgør et link til andre nyttige informationskilder).

Summariske udpassageangivelser for skibs- og flyforsyninger: faktura- eller ladelistenummer.

Summariske indpassageangivelser for vejtransport: Oplysningerne angives i det omfang, de foreligger, og kan omfatte henvisninger til både TIR-carnet og CMR.

Afsender

Den part, der afsender varer, som fastsat i transportkontrakten af den part, der bestiller transporten.

Summarisk udpassageangivelse: Denne oplysning skal angives, hvis det drejer sig om en anden person end den person, der indgiver den summariske angivelse. Hertil benyttes afsenderens EORI-nummer, når den, der indgiver den summariske angivelse, har adgang til dette. Hvis afsenderens EORI-nummer ikke foreligger, angives afsenderens fulde navn og adresse. Når de oplysninger, der kræves i en summarisk udpassageangivelse, foreligger i en toldangivelse efter toldkodeksens artikel 263, stk. 3, litra a), og efter kodeksens artikel 162, svarer oplysningerne til den pågældende toldangivelses »Afsender/eksportør«.

Når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Dette nummer kan anvendes, såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det.

Nummeret er sammensat som følger:

Felt

Indhold

Felttype

Format

Eksempler

1

Datanavnet for tredjelandet (ISO alfa 2-landekode)

Alfabetisk 2

a2

US

JP

CH

2

Entydigt identifikationsnummer i et tredjeland

Alfanumerisk op til 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Eksempler: »US 1234567890ABCDE« for en afsender i USA (landekode: US), hvis entydige identifikationsnummer er 1234567890ABCDE. »JPAbCd9875F« for en afsender i Japan (landekode: JP), hvis entydige identifikationsnummer er AbCd9875F. »CHpt20130101aa« for en afsender i Schweiz (landekode: CH), hvis entydige identifikationsnummer er pt20130101aa.

Datanavnet for tredjelandet: Den Europæiske Unions alfabetiske koder for lande og områder er baseret på de nuværende ISO alfa 2-koder (a2), for så vidt som de er forenelige med de landekoder, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (2).

Når en afsenders EORI-nummer eller entydige identifikationsnummer fra et tredjeland angives, angives hans navn og adresse ikke.

Summarisk indpassageangivelse: Denne oplysning skal angives i form af afsenderens EORI-nummer, når den, der indgiver den summariske angivelse, har adgang til dette. Hvis afsenderens EORI-nummer ikke foreligger, angives afsenderens fulde navn og adresse.

Når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Dette nummer kan anvendes, såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det. Nummerets struktur svarer til den struktur, der er anført i delen »summarisk udpassageangivelse« i denne forklarende bemærkning til dette dataelement.

Når en afsenders EORI-nummer eller entydige identifikationsnummer fra et tredjeland angives, angives hans navn og adresse ikke.

Afsender/eksportør

Den part, der udfylder eksportangivelsen, eller på hvis vegne eksportangivelsen udfyldes, og som ejer varerne eller har tilsvarende håndsret over dem på det tidspunkt, hvor angivelsen antages.

Her anføres det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Hvis afsenderen/eksportøren ikke har et EORI-nummer, kan toldmyndighederne tildele ham et ad hoc-nummer for den pågældende angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 2]

Person, der indgiver den summariske angivelse

Dette oplyses som EORI-nummeret for den person, der indgiver den summariske angivelse. Hans navn og adresse angives ikke.

Summarisk indpassageangivelse: En af de personer, der er nævnt i kodeksens artikel 127, stk. 4.

Summarisk udpassageangivelse: Den part, der er defineret i kodeksens artikel 271, stk. 2. Denne oplysning anføres ikke, hvis varerne i overensstemmelse med kodeksens artikel 263, stk. 1, er omfattet af en toldangivelse.

NB: Dette element er nødvendigt for at identificere den person, der er ansvarlig for indgivelsen af angivelsen.

Person, der anmoder om omdirigering:

Omdirigeringsanmodning: Den person, der indgiver en anmodning om omdirigering ved indpassage. Dette oplyses som EORI-nummeret på den, der anmoder om omdirigering. Hans navn og adresse angives ikke.

Modtager:

Den part, som faktisk modtager varerne.

Summarisk udpassageangivelse: I de tilfælde, der henvises til i artikel 215, stk. 2, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 angives disse oplysninger, hvis de foreligger som modtagerens fulde navn og adresse. Hvor varerne transporteres under et negotiabelt konnossement, dvs. et ordrekonnossement, der er uden påtegning, og modtageren er ukendt, erstattes oplysningerne om vedkommende af følgende kode, som står i rubrik 44 i en eksportangivelse:

Retsgrundlag:

Emne

Rubrik

Kode

Tillæg A

Situationer, hvor der er tale om negotiable konnossementer, dvs. ordrekonnossementer uden påtegning, i tilfælde af summariske udpassageangivelser, hvor der ikke foreligger oplysninger om modtageren.

44

30600

Dette oplyses som modtagerens EORI-nummer, når den, der indgiver den summariske angivelse, har adgang til dette. Hvis modtagerens EORI-nummer ikke foreligger, angives modtagerens fulde navn og adresse.

Når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Dette nummer kan anvendes, såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det. Nummerets struktur svarer til den struktur, der er anført i delen »Summarisk udpassageangivelse« i denne forklarende bemærkning til dataelementet »Afsender«.

Når en modtagers EORI-nummer eller entydige identifikationsnummer fra et tredjeland angives, angives hans navn og adresse ikke.

Summarisk indpassageangivelse: Dette element oplyses, hvis det henviser til en anden person end den, der indgiver den summariske angivelse. Hvor varerne transporteres under et negotiabelt konnossement, dvs. et ordrekonnossement, der er uden påtegning, er modtageren ukendt, og oplysningerne om vedkommende erstattes af følgende kode 10600:

Retsgrundlag:

Emne

 

Kode

Tillæg A

Situationer, hvor der er tale om negotiable konnossementer, dvs. ordrekonnossementer uden påtegning, i tilfælde af summariske indpassageangivelser, hvor der ikke foreligger oplysninger om modtageren.

 

10600

Når denne oplysning skal anføres, benyttes modtagerens EORI-nummer, hvis den, der indgiver den summariske angivelse, har adgang til dette. Hvis modtagerens EORI-nummer ikke foreligger, angives modtagerens fulde navn og adresse.

Når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Dette nummer kan anvendes, såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det. Nummerets struktur svarer til den struktur, der er anført i delen »Summarisk udpassageangivelse« i denne forklarende bemærkning til dataelementet »Afsender«.

Når en modtagers EORI-nummer eller entydige identifikationsnummer fra et tredjeland angives, angives hans navn og adresse ikke.

Klarerer/repræsentant

Skal oplyses, hvis forskellig fra afsender/eksportør ved eksport eller modtager ved import.

Dette oplyses som klarererens/repræsentantens EORI-nummer.

[Ref.: SAD rubrik 14]

Klarerer/repræsentantstatuskode

Kode for klarererens eller repræsentantens status. De koder, der skal anvendes, er dem, der er fastsat i tillæg D1 for rubrik 14 i SAD.

Transportør

Denne oplysning anføres ikke, hvis transportøren er identisk med den person, der indgiver indpassageangivelsen, undtagen når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen. I dette tilfælde kan denne oplysning angives som et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Nummerets struktur svarer til den struktur, der er anført i delen »Summarisk udpassageangivelse« i denne forklarende bemærkning til dataelementet »Afsender«.

Hvis denne oplysning er forskellig fra den person, der indgiver indpassageangivelsen, angives den som transportørens fulde navn og adresse.

Den angives som transportørens EORI-nummer eller entydige identifikationsnummer fra et tredjeland:

såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det,

og/eller

såfremt det angår transport ad søvejen, indre vandveje eller ad luftvejen.

Den angives som transportørens EORI-nummer, hvis transportøren er tilsluttet toldsystemet og ønsker at modtage de meddelelser, der er omhandlet i artikel 185, stk. 3, eller i artikel 187, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

Når en transportørs EORI-nummer eller entydige identifikationsnummer fra et tredjeland angives, angives hans navn og adresse ikke.

Part, der skal underrettes

Den part, der skal underrettes, når indgående varer ankommer. Denne oplysning skal anføres, hvis det er nødvendigt. Til oplysningerne om den part, der skal underrettes, benyttes EORI-nummeret, når den, der indgiver den summariske angivelse, har adgang til dette. Hvis EORI-nummeret på den part, der skal underrettes, ikke foreligger, angives modtagerens fulde navn og adresse.

Når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Dette nummer kan anvendes, såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det. Nummerets struktur svarer til den struktur, der er anført i delen »Summarisk udpassageangivelse« i denne forklarende bemærkning til dataelementet »Afsender«.

Når EORI-nummeret på den part, der skal underrettes, eller dennes entydige identifikationsnummer fra et tredjeland angives, angives hans navn og adresse ikke.

Summarisk indpassageangivelse: Hvor varerne transporteres under et negotiabelt konnossement, dvs. et ordrekonnossement, der er uden påtegning, og modtageren dermed ikke er nævnt, og koden 10600 er anført, skal det altid oplyses, hvilken part der skal underrettes.

Summarisk udpassageangivelse: Hvor varerne transporteres under et negotiabelt konnossement, dvs. et ordrekonnossement, der er uden påtegning, og modtageren dermed ikke er nævnt, skal der til enhver tid gives oplysninger om den part, der skal underrettes, i rubrikken for »modtager« i stedet for »modtageroplysninger«. Når en eksportangivelse indeholder oplysningerne for den summariske udpassageangivelse, anføres kode 30600 i rubrik 44 i den pågældende eksportangivelse.

Det grænseoverskridende, aktive transportmiddels identitet og nationalitet

Identitet og nationalitet for det aktive transportmiddel, der passerer grænsen til Unionens toldområde. Definitionerne i tillæg C1 til SAD rubrik 18 anvendes for identiteten. For sø- og vandvejstransport angives IMO-skibsidentifikationsnummeret eller det enkelte fartøjsidentifikationsnummer (ENI). For lufttransport skal der ikke angives nogen oplysning.

De koder, der er anført i tillæg D1 for SAD rubrik 21, anvendes for nationaliteten, når denne oplysning endnu ikke indgår i identiteten.

Jernbanetransport: Vognnummeret oplyses.

Identifikation af det grænseoverskridende transportmiddel

Omdirigeringsanmodning: Dette oplyses som IMO-skibsidentifikationsnummer, ENI-nummer eller IATA-flyrutenummer for henholdsvis sø-, vandvejs- og lufttransport.

I tilfælde inden for lufttransporten, hvor flyets operatør transporterer varer i henhold til en code sharing-aftale med partnere, benyttes code sharing-partnernes flyrutenumre.

Transportmidlets referencenummer  (3) (1)

Identifikation af transportmidlets rejse, f.eks. rejsenummer, flyrutenummer, tripnummer, hvis det er relevant.

I tilfælde inden for lufttransporten, hvor flyets operatør transporterer varer i henhold til en code sharing-aftale med partnere, benyttes code sharing-partnernes flyrutenumre.

Jernbanetransport: Tognummeret oplyses. Dette dataelement anføres for multimodal transport, hvis relevant.

Kode for det første ankomststed

Identifikation af det første ankomststed i toldområdet. Det kan være en havn for søtransport, en lufthavn for lufttransport og en grænsepost for landtransport.

Koden sammensættes således: UN/LOCODE (an..5) + national kode (an..6).

Vej- og jernbanetransport: Koden sammensættes som modellen til brug for toldsteder i tillæg D1.

Omdirigeringsanmodning: Koden for det angivne toldsted for første indpassage skal oplyses.

Kode for det faktiske første ankomststed

Omdirigeringsanmodning: Koden for det faktiske toldsted for første indpassage skal oplyses.

Landekode for det angivne første indgangssted

Omdirigeringsanmodning: Koderne i tillæg D1 for SAD rubrik 2 anvendes.

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

Dato og tid/planlagt dato og tid for transportmidlets ankomst til den første lufthavn (lufttransport), den første grænsepost (landtransport) eller den første havn (søtransport), koden n12 (CCÅÅMMDDTTMM) anvendes. Der anvendes lokaltid for første ankomststed.

Omdirigeringsanmodning: Kun dato oplyses; hertil benyttes koden n8 (CCÅÅMMDD).

Transitlandekoder

Identifikation af de lande, som varerne passerer igennem fra afsendelsesstedet til det endelige bestemmelsessted, i kronologisk rækkefølge. Den omfatter bl.a. det oprindelige afsendelsesland og det endelige bestemmelsesland for varerne. Koderne i tillæg D1 for SAD rubrik 2 anvendes. Disse oplysninger anføres i det omfang, de foreligger.

Summariske udpassageangivelser for ekspresforsendelser — postforsendelser: Det land, hvor varens endelige bestemmelsessted befinder sig, anføres.

Summariske indpassageangivelser for ekspresforsendelser — postforsendelser: Det land, hvor varen oprindelig er sendt fra, anføres.

Valutakode

Koden i tillæg D1 for SAD rubrik 22 anvendes for den valuta, der er anført i handelsfakturaen.

Denne oplysning anvendes sammen med »Beløb pr. varepost«, hvis det er nødvendigt at beregne importtolden.

Medlemsstaterne kan frafalde dette krav for forenklede angivelser ved import, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 22 og 44].

Transportmåde ved grænsen

Summarisk indpassageangivelse: Transportmåde svarende til det aktive transportmiddel, hvormed varerne forventes indført i Unionens toldområde. For kombineret transport finder reglerne i tillæg C1, den vejledende bemærkning til rubrik 21, anvendelse.

Transporteres luftfragt med andre transportmidler end fly, angives den anden transportmåde.

Hertil benyttes kode 1, 2, 3, 4, 7, 8 eller 9 som fastsat i tillæg D1 for SAD rubrik 25.

[Ref.: SAD rubrik 25].

Udgangstoldsted

Koden i tillæg D1 for SAD rubrik 29 for udgangstoldstedet.

Summariske udpassageangivelser for ekspresforsendelser — postforsendelser:

Det er ikke nødvendigt at anføre dette element, hvis det automatisk og utvetydigt kan udledes af andre dataelementer, som virksomheden anfører.

Lokalisering af varerne  (4)

Nøjagtig beskrivelse af det sted, hvor varerne kan undersøges.

[Ref.: SAD rubrik 30]

Lastningssted  (5)

Navn på den søhavn, lufthavn, fragtterminal, jernbanestation eller andet sted, hvor varerne indlades på det transportmiddel, der anvendes til deres transport, herunder landets navn.

Summariske indpassageangivelser for ekspresforsendelser — postforsendelser:

Det er ikke nødvendigt at anføre dette element, hvis det automatisk og utvetydigt kan udledes af andre dataelementer, som virksomheden anfører.

Vej- og jernbanetransport: Det kan være stedet, hvor varerne overtages jf. transportkontrakten, eller TIR-afgangstoldstedet.

Losningssted  (6)

Navn på den søhavn, lufthavn, fragtterminal, jernbanestation eller andet sted, hvor varerne losses fra det transportmiddel, der blev anvendt til deres transport, herunder landets navn.

Vej- og jernbanetransport: Foreligger koden ikke, angives stedets navn med den størst mulige præcision.

NB: Dette element giver nyttige oplysninger for procedureforvaltningen.

Varebeskrivelse

Summariske angivelser: En klartsproget beskrivelse, der er så præcis, at toldmyndighederne kan identificere varerne. Generelle udtryk (f.eks. »konsolideret«, »almindelig fragt« eller »dele«) kan ikke accepteres. Kommissionen offentliggør en liste over sådanne generelle udtryk. Det er ikke nødvendigt at angive disse oplysninger, hvis varekoden angives.

Forenklede procedurer: En beskrivelse til toldformål.

[Ref.: SAD rubrik 31]

Kollienes art (kode)

Koden i tillæg D1 for SAD rubrik 31 for udgangstoldstedet.

Antal kolli

Antal individuelle artikler, der er emballeret på en sådan måde, at de ikke kan opdeles uden først at åbne emballagen, eller antal stykker hvis ikke emballeret. Denne oplysning angives ikke for bulkvarer.

[Ref.: SAD rubrik 31]

Forsendelsesmærker

Frit udformet beskrivelse af mærker og numre på transportenheder eller emballager.

Denne oplysning anføres kun for emballerede varer, hvor det er påkrævet. Er varerne pakket i container, kan containernummeret afløse forsendelsesmærkerne, der dog kan anføres af virksomheden, hvis de foreligger. Forsendelsesmærkerne kan erstattes af et UCR eller henvisningerne i transportdokumentet, som muliggør en utvetydig identifikation af alle pakker i forsendelsen.

NB: Dette element bidrager til at identificere forsendelser.

[Ref.: SAD rubrik 31]

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

Mærker (bogstaver og/eller numre), der identificerer containeren.

[Ref.: SAD rubrik 31]

Varepostnummer  (7)

En vareposts nummer i forhold til det samlede antal vareposter, der er anført i angivelsen, den summariske angivelse eller omdirigeringsanmodningen.

Omdirigeringsanmodning: Hvis MRN oplyses, og omdirigeringsanmodningen ikke vedrører alle vareposterne i en summarisk indpassageangivelse, underretter den, der anmoder om omdirigering, om de relevante varepostnumre svarende til varerne i den oprindelige summariske indpassageangivelse.

Anvendes kun, hvis der er mere end én varepost.

NB: Dette element, som computersystemer automatisk genererer, bidrager til at identificere de pågældende vareposter på angivelsen.

[Ref.: SAD rubrik 32]

Varekode

Kodenummer svarende til den pågældende varepost:

Summarisk indpassageangivelse: De første fire cifre af KN-koden. Det er ikke nødvendigt at anføre denne oplysning, hvis varebeskrivelsen er oplyst.

Forenklet angivelse ved import: 10-cifret Taric-kode. Operatører kan i givet fald supplere denne oplysning med yderligere Taric-koder. Medlemsstaterne kan frafalde dette krav for forenklede angivelser ved import, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

Summarisk udpassageangivelse: De første fire cifre af KN-koden. Det er ikke nødvendigt at anføre denne oplysning, hvis varebeskrivelsen er oplyst.

Forenklet angivelse ved eksport: 8-cifret KN-kode. Operatører kan i givet fald supplere denne oplysning med yderligere Taric-koder. Medlemsstaterne kan frafalde dette krav for forenklede angivelser ved eksport, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 33]

Bruttomasse (kg)

Varernes vægt inkl. emballage, men ekskl. transportørens materiel i forbindelse med angivelsen.

Virksomheden kan i givet fald anføre vægten for vareposten i angivelsen.

Forenklet angivelse ved import: Denne oplysning anføres kun, hvis det er nødvendigt for at beregne importafgifter.

Medlemsstaterne kan frafalde dette krav for forenklede angivelser ved import, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 35]

Procedure

Procedurekode som fastsat i tillæg D1 for SAD rubrik 37, første og andet afsnit.

Medlemsstaterne kan frafalde forpligtelsen til at anføre de koder, der er defineret i tillæg D1 for rubrik 37, andet afsnit, af SAD for forenklede angivelser og lokale klareringsprocedurer ved import og eksport, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

Nettomasse (kg)

Varernes vægt ekskl. emballage.

Medlemsstaterne kan frafalde dette krav for forenklede angivelser ved eksport, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 38]

Beløb pr. varepost

Varernes pris for den pågældende varepost på angivelsen. Denne oplysning anvendes sammen med »Valutakoden«, hvis det er nødvendigt for at beregne importafgifter.

Medlemsstaterne kan frafalde dette krav for forenklede angivelser ved import, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 42]

Referencenummer for indskrivning i klarererens regnskaber

Det drejer sig om referencenumre for indkodninger for de procedurer, der er beskrevet i kodeksens artikel 182. Medlemsstaterne kan frafalde dette krav, hvis de anvender andre tilfredsstillende forsendelsessporingssystemer.

Supplerende oplysninger

Anfør kode 10100, hvis artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1147/2002 (8) finder anvendelse (varer indført med luftdygtighedscertifikater).

[Ref.: SAD rubrik 44]

Godkendelsesnummer

Nummeret på godkendelsen til at anvende forenklinger. Medlemsstaterne kan frafalde dette krav, hvis de er overbevist om, at deres computersystemer utvetydigt kan udlede disse oplysninger fra andre elementer i angivelsen som f.eks. identifikation af virksomheden.

FN-kode for farlige varer

De Forenede Nationers identifikator for farlige varer (UNDG) er det enhedsløbenummer (n4), der inden for De Forenede Nationer tildeles de stoffer og artikler, der er opført på en liste over de farlige varer, som almindeligvis forsendes.

Dette element anføres kun, hvis det er relevant.

Seglnummer  (9)

Identifikationsnumrene for de segl, der i givet fald er fastgjort til transportudstyret.

Kode for betalingsmåde for transportudgifter

Følgende koder anvendes:

A

Kontant betaling

B

Betaling med kreditkort

C

Betaling med check

D

Andet (f.eks. hvis beløbet hæves direkte på en kontantkonto)

H

Elektronisk betaling

Y

Kontohaver hos transportør

Z

Ikke forudbetalt

Denne oplysning anføres kun, hvis den foreligger.

Angivelsens dato  (10)

Den dato, hvorpå de respektive angivelser blev udstedt og i givet fald underskrevet eller på anden måde attesteret.

Til brug for indskrivning i klarererens regnskaber efter artikel 182 i kodeksen, er det indkodningsdatoen.

[Ref.: SAD rubrik 54]

Underskrift/attestering  (10)

[Ref.: SAD rubrik 54]

Indikator for anden specifik omstændighed

Kodeelement, der angiver den særlige omstændighed, hvis fordel virksomheden påberåber sig.

A

Post- og ekspresforsendelser

C

Vejtransport

D

Jernbanetransport

E

Autoriserede økonomiske operatører

Dette element skal kun anføres, hvis den person, der indgiver den summariske angivelse, påberåber sig fordelen ved en anden særlig omstændighed end dem, der er nævnt i tabel 1.

Det er ikke nødvendigt at anføre dette element, hvis det automatisk og utvetydigt kan udledes af andre dataelementer, som virksomheden anfører.

Kode for efterfølgende indgangstoldsted(er)

Identifikation af de efterfølgende indgangstoldsteder i Unionens toldområde.

Koden skal anføres, når koden for transportmidlet ved grænsen er 1, 4 eller 8.

Koden skal svare til det mønster, der er fastsat i tillæg D1 for SAD rubrik 29 for indgangstoldsteder.


(1)  Genereres automatisk af computersystemer.

(2)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23.

(3)  Oplysning, der i givet fald skal anføres.

(4)  Oplysning, der i givet fald skal anføres.

(5)  Kodet udgave, hvis en sådan foreligger.

(6)  Kodet udgave, hvis en sådan foreligger.

(7)  Genereres automatisk af computersystemer.

(8)  EUT L 170 af 29.6.2002, s. 8.

(9)  Oplysning, der i givet fald skal anføres.

(10)  Genereres automatisk af computersystemer.

Tillæg B1

MODEL AF DET ADMINISTRATIVE ENHEDSDOKUMENT

(Sæt på otte eksemplarer)

(1)

De tekniske bestemmelser vedrørende formularerne, navnlig dem, der vedrører format og farve, er indeholdt i tillæg C1, afsnit I, A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Tillæg B2

MODEL AF DET ADMINISTRATIVE ENHEDSDOKUMENT TIL TRYKNING VED HJÆLP AF IT-SYSTEMER TIL BEHANDLING AF ANGIVELSER PÅ TO PÅ HINANDEN FØLGENDE SÆT PÅ HVER FIRE EKSEMPLARER

(1)

De tekniske bestemmelser vedrørende formularerne, navnlig dem, der vedrører format og farve, er indeholdt i tillæg C1, afsnit I, A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Tillæg B3

MODEL AF SUPPLERENDE FORMULARER TIL DET ADMINISTRATIVE ENHEDSDOKUMENT

(Sæt på otte eksemplarer)

(1)

De tekniske bestemmelser vedrørende formularerne, navnlig dem, der vedrører format og farve, er indeholdt i tillæg C1, afsnit I, A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Tillæg B4

MODEL AF SUPPLERENDE FORMULARER TIL DET ADMINISTRATIVE ENHEDSDOKUMENT TIL TRYKNING VED HJÆLP AF IT-SYSTEMER TIL BEHANDLING AF ANGIVELSER PÅ TO PÅ HINANDEN FØLGENDE SÆT PÅ HVER FIRE EKSEMPLARER

(1)

De tekniske bestemmelser vedrørende formularerne, navnlig dem, der vedrører format og farve, er indeholdt i tillæg C1, afsnit I, A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Tillæg B5

LISTE OVER DE EKSEMPLARER AF FORMULARERNE I TILLÆG B1 og B3, PÅ HVILKE DE DERI INDEHOLDTE OPLYSNINGER SKAL ANGIVES VED GENNEMSKRIVNING

(fra eksemplar 1)

Rubrikkens nummer

Eksemplarernes nummer

Rubrikkens nummer

Eksemplarernes nummer

I.   

RUBRIKKER, DER UDFYLDES AF BRUGERNE

1

1 til 8 undtagen midterste underrubrik:

27

1 til 5 (1)

 

1 til 3

28

1 til 3

2

1 til 5 (1)

29

1 til 3

3

1 til 8

30

1 til 3

4

1 til 8

31

1 til 8

5

1 til 8

32

1 til 8

6

1 til 8

33

første underrubrik til venstre: 1 til 8

7

1 til 3

 

de andre underrubrikker: 1 til 3

8

1 til 5 (1)

34 a

1 til 3

9

1 til 3

34b

1 til 3

10

1 til 3

35

1 til 8

11

1 til 3

36

12

37

1 til 3

13

1 til 3

38

1 til 8

14

1 til 4

39

1 til 3

15

1 til 8

40

1 til 5 (1)

15a

1 til 3

41

1 til 3

15b

1 til 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 og 8

43

17

1 til 8

44

1 til 5 (1)

17a

1 til 3

45

17b

1 til 3

46

1 til 3

18

1 til 5 (1)

47

1 til 3

19

1 til 5 (1)

48

1 til 3

20

1 til 3

49

1 til 3

21

1 til 5 (1)

50

1 til 8

22

1 til 3

51

1 til 8

23

1 til 3

52

1 til 8

24

1 til 3

53

1 til 8

25

1 til 5 (1)

54

1 til 4

26

1 til 3

55

 

 

56

II.   

RUBRIKKER FORBEHOLDT ADMINISTRATIONEN

A

1 til 4 (2)

C

1 til 8 (2)

B

1 til 3

D

1 til 4


(1)  Det kan under ingen omstændigheder kræves, at brugerne udfylder disse rubrikker på eksemplar nr. 5 i forbindelse med forsendelse.

(2)  Efter udførselsmedlemsstatens eget valg i denne sammenhæng.

Tillæg B6

LISTE OVER DE EKSEMPLARER AF FORMULARERNE I TILLÆG B2 OG B4, PÅ HVILKE DE DERI INDEHOLDTE OPLYSNINGER SKAL ANGIVES VED GENNEMSKRIVNING

(fra eksemplar 1/6)

Rubrikkens nummer

Eksemplarernes nummer

Rubrikkens nummer

Eksemplarernes nummer

I.   

RUBRIKKER, DER UDFYLDES AF BRUGERNE

1

1 til 4 undtagen midterste underrubrik:

27

1 til 4

 

1 til 3

28

1 til 3

2

1 til 4

29

1 til 3

3

1 til 4

30

1 til 3

4

1 til 4

31

1 til 4

5

1 til 4

32

1 til 4

6

1 til 4

33

første underrubrik til venstre: 1 til 4

7

1 til 3

 

de andre underrubrikker: 1 til 3

8

1 til 4

34a

1 til 3

9

1 til 3

34b

1 til 3

10

1 til 3

35

1 til 4

11

1 til 3

36

1 til 3

12

1 til 3

37

1 til 3

13

1 til 3

38

1 til 4

14

1 til 4

39

1 til 3

15

1 til 4

40

1 til 4

15a

1 til 3

41

1 til 3

15b

1 til 3

42

1 til 3

16

1 til 3

43

1 til 3

17

1 til 4

44

1 til 4

17a

1 til 3

45

1 til 3

17b

1 til 3

46

1 til 3

18

1 til 4

47

1 til 3

19

1 til 4

48

1 til 3

20

1 til 3

49

1 til 3

21

1 til 4

50

1 til 4

22

1 til 3

51

1 til 4

23

1 til 3

52

1 til 4

24

1 til 3

53

1 til 4

25

1 til 4

54

1 til 4

26

1 til 3

55

 

 

56

II.   

RUBRIKKER FORBEHOLDT ADMINISTRATIONEN

A

1 til 4 (1)

C

1 til 4

B

1 til 3

D/J

1 til 4


(1)  Efter udførselsmedlemsstatens eget valg i denne sammenhæng.

Tillæg C1

VEJLEDNING TIL DET ADMINISTRATIVE ENHEDSDOKUMENT

AFSNIT I

GENERELLE BEMÆRKNINGER

(1)

Medlemsstaternes toldmyndigheder supplerer hver især vejledningen efter behov.

(2)

Bestemmelserne i dette afsnit udelukker ikke, at der på papir uden påtryk ved hjælp af offentlige eller private databehandlingssystemer og på nærmere betingelser, der fastsættes af medlemsstaterne, trykkes papirbaserede toldangivelser og dokumenter, der skal attestere, at varer, der ikke forsendes under proceduren for intern EU-forsendelse, har toldmæssig status som EU-varer.

A.   GENEREL BESKRIVELSE

(1)

Den papirbaserede toldangivelse trykkes på skrivefast, selvkopierende papir af en vægt på mindst 40 g/m2. Det skal være tilstrækkeligt uigennemsigtigt til, at oplysninger, der er anført på en af siderne, ikke påvirker læseligheden af oplysningerne på den anden side, og det skal være så stærkt, at det ved normalt brug ikke går i stykker eller krøller.

(2)

Der benyttes hvidt papir til samtlige eksemplarer. For så vidt angår eksemplarerne vedrørende EU-forsendelse (1, 4 og 5), skal rubrik 1 (første og tredje underrubrik), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (for så vidt angår første underrubrik til venstre), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 og 56 være på grøn bund.

Formularerne trykkes med grønt.

(3)

Rubrikkernes basisenhed skal være en tiendedel tomme i bredden og en sjettedel tomme i højden. Underrubrikkernes basisenhed skal være en tiendedel tomme i bredden.

(4)

En farvemarkering af de forskellige eksemplarer foretages på følgende måde på de formularer, som svarer til modellerne i tillæg B1 og B3:

eksemplar 1, 2, 3 og 5 skal på højre kant have en ubrudt margen, som er henholdsvis rød, grøn, gul og blå

eksemplar 4, 6, 7 og 8 skal på højre kant have en brudt margen, der er henholdsvis blå, rød, grøn og gul

På formularer, der svarer til modellerne i tillæg B2 og B4, forsynes eksemplar 1/6, 2/7, 3/8 og 4/5 på højre kant med en ubrudt margen og til højre for denne en brudt margen, der begge er henholdsvis røde, grønne, gule og blå.

Denne margen skal være ca. 3 mm bred. Den brudte margen består af en række kvadrater, hvis side er 3 mm og som er anbragt med 3 mm mellemrum.

En liste over de eksemplarer, på hvilke oplysningerne i de i tillæg B1 og B3 anførte formularer skal angives ved gennemskrivning, findes i tillæg B5. En liste over de eksemplarer, på hvilke oplysningerne i de i tillæg B2 og B4 anførte formularer skal angives ved gennemskrivning, findes i tillæg B6.

(5)

Formularernes format skal være 210 × 297 mm, idet der for papirets længde tillades en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm.

(6)

Medlemsstaternes toldmyndigheder kan kræve, at formularerne skal være forsynet med angivelse af navn og adresse på trykkeriet eller med et kendetegn, der giver mulighed for at identificere dette. De kan desuden stille krav om forudgående teknisk godkendelse af trykningen af formularerne.

(7)

Formularerne og supplementsformularerne skal benyttes:

(a)

når der i en Unionsforordning henvises til en angivelse til henførsel under en told- eller reeksportprocedure

(b)

om fornødent ligeledes i den overgangsperiode, der er fastsat ved en tiltrædelsesakt til Unionen, i samhandelen mellem Unionen i dets sammensætning før tiltrædelsen og de nye medlemsstater og indbyrdes mellem disse, hvad angår varer, for hvilke afskaffelsen af told og afgifter med tilsvarende virkning endnu ikke er fuldt gennemført, eller som fortsat er undergivet andre foranstaltninger i henhold til tiltrædelsesakten

(c)

når Unionens regler udtrykkeligt angiver, at de skal anvendes, navnlig i forbindelse med proceduren for EU-forsendelse for forsendelsesangivelse for rejsende og for nødproceduren.

(8)

De hertil benyttede formularer og supplementsformularer omfatter de nødvendige eksemplarer til opfyldelsen af formaliteterne for en eller flere toldprocedurer, udvalgt blandt et sæt på otte eksemplarer:

eksemplar 1, som opbevares af myndighederne i den medlemsstat, hvor formaliteterne ved eksport (eventuelt afsendelse) eller EU-forsendelse opfyldes

eksemplar 2, som anvendes til statistik i eksportmedlemsstaten. Dette eksemplar kan også anvendes til statistik i afsendelsesmedlemsstaten, når der er tale om varebevægelser mellem dele af Unionens toldområde, der er undergivet afvigende fiskale ordninger

eksemplar 3, som returneres til eksportøren efter påtegning hos toldmyndighederne

eksemplar 4, som opbevares af bestemmelsesstedet efter en EU-forsendelse eller som det dokument, der tjener til at attestere varernes toldmæssige status som EU-varer

eksemplar 5, som udgør retureksemplaret i forbindelse med proceduren for EU-forsendelse

eksemplar 6, der opbevares af myndighederne i den medlemsstat, hvor importformaliteterne opfyldes

eksemplar 7, som anvendes til statistik i importmedlemsstaten. Dette eksemplar kan også anvendes til statistik i importmedlemsstaten, når der er tale om varebevægelser mellem dele af Unionens toldområde, der er undergivet afvigende fiskale ordninger

eksemplar 8, som overdrages modtageren af forsendelsen.

Eksemplarerne kan kombineres på forskellig måde, f.eks.:

eksport: passiv forædling eller eksport: eksemplar 1, 2 og 3

EU-forsendelse: eksemplar 1, 4 og 5

toldprocedurer ved import: eksemplar 6, 7 og 8.

(9)

Ud over disse tilfælde findes der situationer, hvor det ved modtagelsen er nødvendigt at dokumentere varernes status som EU-varer. I disse tilfælde benyttes eksemplar 4 som T2L-dokument.

(10)

Brugerne har, hvis de ønsker det, mulighed for at anvende sæt, der er trykt privat og kombinerer de nødvendige kopier, for så vidt som de er i overensstemmelse med den officielle model.

Hvert sæt skal fremstilles således, at når rubrikkerne skal indeholde nøjagtigt samme oplysninger i de to berørte medlemsstater, angives disse direkte af eksportøren eller den ansvarlige for proceduren på eksemplar 1, og i kraft af en kemisk behandling af papiret fremtræder oplysningerne herefter i kopi på samtlige eksemplarer. Når en oplysning derimod af forskellige årsager (f.eks. når oplysningerne er forskellige afhængigt af, hvilken fase i transaktionen det drejer sig om) ikke skal oversendes fra en medlemsstat til en anden, skal der i selvkopieringsprocessen drages omsorg for, at oplysningerne kun overføres til de relevante eksemplarer.

Når der gøres brug af IT-system til behandling af angivelserne, kan der benyttes uddrag af sæt bestående af eksemplarer, der skal anvendes til to formål: 1/6, 2/7, 3/8 og 4/5.

I disse tilfælde skal der for hvert uddrag angives de tilsvarende eksemplarnumre ved i marginen at overstrege de ikke-anvendte numre.

Hvert uddrag er fremstillet således, at de oplysninger, der skal gengives på de forskellige eksemplarer i kraft af en kemisk behandling af papiret fremtræder på disse i kopi.

(11)

Når angivelser til henførsel under told- og reeksportprocedurer og dokumenter, der skal attestere, at varer, der ikke forsendes under proceduren for intern EU-forsendelse, har status som EU-varer, i henhold til general bemærkning 2 udfærdiges på blankt papir ved hjælp af offentlige eller private databehandlingssystemer, skal disse angivelser og dokumenter opfylde alle de formkrav, også med hensyn til formularernes bagside (hvad angår de eksemplarer, der benyttes som led i proceduren for EU-forsendelse), som er fastsat i kodeksen eller i denne forordning, undtagen hvad angår:

trykkefarve

benyttelsen af kursivskrift, og

bundtryk i rubrikkerne vedrørende EU-forsendelse.

Forsendelsesangivelsen indgives i et eksemplar til afgangstoldstedet, når dette behandler angivelsen ved hjælp af IT.

B.   KRÆVEDE OPLYSNINGER

Formularerne indeholder en række rubrikker, hvoraf kun en del skal anvendes, afhængigt af hvilken eller hvilke toldprocedurer det drejer sig om.

Nedenfor følger en oversigt over, hvilke rubrikker der skal udfyldes i forbindelse med de forskellige procedurer (jf. de forenklede fremgangsmåder). De specifikke bestemmelser for de enkelte rubrikker, som beskrevet i afsnit II, er uden betydning for de i oversigten nedenfor beskrevne rubrikkers status.

Det skal bemærkes, at nedenstående angivelser ikke ændrer ved det faktum, at visse oplysninger i kraft af deres natur er betingede, dvs. at de kun indsamles, når omstændighederne giver grund hertil. For eksempel indsamles de supplerende enheder i rubrik 41 (status »A«) kun, når det er bestemt i henhold til TARIC-bestemmelserne.

Rubrik-nummer

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (nr.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (nr.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (nr.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (Identitet)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (Nationalitet)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (Identitet)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (Nationalitet)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22 (Valuta)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (Beløb)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (Art)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (Beskatnings-grundlag)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (Enhed)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Beløb)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (I alt)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (MP)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Forklaring:

Kolonnernes benævnelse

Koder, der anvendes i rubrik 37, førsteunderrubrik

A:

Eksport/afsendelse

10, 11, 23

B:

Toldoplagsproceduren for at opnå betaling af særlige eksportrestitutioner inden eksport eller fremstilling under toldtilsyn og under toldkontrol inden eksport og betaling af eksportrestitutioner

76, 77

C:

Reeksport efter en særlig procedure, som ikke er toldoplagsproceduren

31

D:

Reeksport efter toldoplagring

31

E:

Passiv forædling

21, 22

F:

Forsendelse

 

G:

Status som EU-varer

 

H:

Overgang til fri omsætning

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Henførsel af varer under aktiv forædling eller midlertidig indførsel.

51, 53, 54

J:

Oplæggelse på toldoplag

71, 78

Symbolerne i felterne

A

:

Obligatorisk: oplysninger, der skal angives for hver enkelt medlemsstat

B

:

Valgfrit for medlemsstaterne: medlemsstaterne kan selv beslutte, om de vil stille krav om disse oplysninger

C

:

Valgfrit for virksomhederne: oplysninger, som virksomhederne kan beslutte, om de vil angive, men som medlemsstaterne ikke kan stille krav om.

Bemærkninger:

[1]

Denne oplysning er obligatorisk for landbrugsprodukter, for hvilke der er ydet eksportrestitutioner.

[2]

Oplysninger, der kun er påkrævede i forbindelse med procedurer, hvor der ikke anvendes IT.

[3]

Når angivelsen kun omfatter én varepost, kan medlemsstaterne fastsætte, at der intet skal anføres i denne rubrik, idet tallet »1« skal være angivet i rubrik 5.

[4]

Denne rubrik er obligatorisk i forbindelse med NCTS-ordningen under de i tillæg C2 beskrevne forhold.

[5]

Oplysninger, der kun er påkrævede i forbindelse med procedurer, hvor der benyttes IT.

[6]

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne, hvis modtageren hverken er etableret i EU eller i et fælles transitland.

[7]

Ingen angivelse i forbindelse med postforsendelser og transport i faste installationer.

[8]

Ingen angivelse i forbindelse med postforsendelser, transport i faste installationer og i forbindelse med jernbanetransport.

[9]

Oplysninger, der kan kræves i forbindelse med procedurer, hvor der ikke anvendes IT. Hvad angår de procedurer, hvor der anvendes IT, kan medlemsstaterne ikke kræve disse oplysninger, idet medlemsstaterne kan udlede dem af angivelsens øvrige elementer, og de således kan fremsendes til Kommissionen under overholdelse af bestemmelserne om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende udenrigshandel.

[10]

Medlemsstaterne kan kun kræve rubrikkens tredje underrubrik udfyldt, når toldmyndighederne foretager beregningen af toldværdien på den berørte virksomheds vegne.

[11]

Medlemsstaterne har kun krav på denne oplysning i tilfælde, der ikke falder ind under anvendelsen af reglerne for månedlig fastsættelse af vekselkurserne, som defineret i [ex afsnit V, kapitel 6].

[12]

Rubrikken udfyldes ikke, når eksportformaliteterne kun udføres ved eksportstedet fra Unionen.

[13]

Rubrikken udfyldes ikke, når importformaliteterne kun gennemføres på importstedet i Unionen.

[14]

Denne rubrik kan anvendes i forbindelse med NCTS-ordningen under de i tillæg C2 beskrevne forhold.

[16]

Denne underrubrik skal udfyldes:

når angivelsen om EU-forsendelse udfærdiges af samme person samtidig med eller efter en toldangivelse med angivelse af varekoden, eller

når det kræves i henhold til EU-lovgivningen.

[17]

Udfyldes kun, når det kræves i henhold til EU-lovgivningen.

[18]

Disse oplysninger er ikke påkrævede i forbindelse med varer, der kan importeres med afgiftsfritagelse, med mindre toldmyndighederne anser det for nødvendigt med henblik på anvendelsen af bestemmelser vedrørende overgang til fri omsætning af de pågældende varer.

[19]

Medlemsstaterne kan fritage klarereren for denne forpligtelse i det omfang og i de tilfælde, hvor deres ordninger giver mulighed for automatisk og entydigt at udlede denne oplysning af angivelsens øvrige oplysninger.

[20]

Denne rubrik skal ikke udfyldes, når toldmyndighederne foretager afgiftsberegningen for virksomhederne på grundlag af andre oplysninger i angivelsen. I andre tilfælde er det frivilligt for medlemsstaterne, om de ønsker at udfylde denne rubrik.

[21]

Denne rubrik skal ikke udfyldes, når toldmyndighederne foretager afgiftsberegningen for virksomhederne på grundlag af andre oplysninger i angivelsen.

[22]

Medlemsstaterne kan fritage klarereren for at udfylde denne rubrik, når det i artikel 6 i denne delegerede forordning omhandlede dokument er vedlagt angivelsen.

[23]

Denne rubrik skal udfyldes, hvis angivelsen til henførsel under en toldprocedure benyttes til at afslutte toldoplagsproceduren.

[24]

Når varer fragtes i containere, der skal transporteres på landevejskøretøjer, kan toldmyndighederne give den procedureansvarlige tilladelse til ikke at udfylde denne rubrik, hvis det på grund af de logistiske forhold på afgangsstedet kan være umuligt at oplyse identiteten og nationaliteten på transportmidlet på tidspunktet for udfærdigelsen af forsendelsesangivelsen, og hvis toldmyndighederne kan garantere, at de krævede oplysninger vedrørende transportmidlerne senere vil blive indført i rubrik 55.

[25]

Den medlemsstat, der har antaget angivelsen, kan dispensere fra forpligtelsen til at angive disse oplysninger, såfremt den er i stand til vurdere dette korrekt og har indført beregningsrutiner, således at resultatet overholder statistiske krav.

C.   UDFYLDNING AF FORMULAREN

I alle tilfælde, hvor det benyttede formularsæt mindst indeholder et eksemplar, der skal anvendes i en anden medlemsstat end den, hvor det oprindeligt er blevet udfyldt, skal formularerne udfyldes på skrivemaskine eller mekanisk eller på lignende måde. For at lette udfyldning på maskine sættes formularen i maskinen, således at det første bogstav af den oplysning, der skal anføres i rubrik 2, anbringes i det lille positionsfelt i øverste venstre hjørne.

Såfremt alle eksemplarerne af det anvendte formularsæt kun skal anvendes i den samme medlemsstat, kan de også udfyldes læseligt i hånden med blæk og store blokbogstaver, når dette er tilladt efter medlemsstaternes regler. Det gælder også, når der eventuelt skal anføres oplysninger på de eksemplarer, som skal anvendes med henblik på proceduren for EU-forsendelse.

Raderinger og rettelser mellem linjerne er ikke tilladt. Skal der foretages ændringer, overstreges de forkerte oplysninger, og de rigtige anføres i givet fald. Alle sådanne ændringer bekræftes af brugeren og attesteres udtrykkeligt af de kompetente myndigheder. Myndighederne kan i givet fald forlange, at der indleveres en ny angivelse.

Formularerne kan også udfyldes ved teknisk kopiering i stedet for de ovenfor anførte fremgangsmåder. De kan også fremstilles og udfyldes ved teknisk kopiering på betingelse af, at bestemmelserne med hensyn til model, format, sprog, læselighed, radering, rettelser m.v. overholdes strengt.

Kun nummererede rubrikker skal efter omstændighederne udfyldes af brugeren. De øvrige rubrikker, som er angivet med et stort bogstav, er udelukkende forbeholdt administrationen til internt brug.

Hvert eksemplar, der skal forblive på eksporttoldstedet (eller eventuelt afsendelsestoldstedet), skal underskrives af brugeren, jf. dog bestemmelserne i generel bemærkning 2 i denne forordning.

Når klarereren på et toldsted indgiver en angivelse underskrevet af ham eller hans repræsentant, anses han for at have tilkendegivet at ville henføre de pågældende varer under den pågældende procedure og anses herved — uanset eventuel anvendelse af straffebestemmelser — for i henhold til gældende bestemmelser i medlemsstaterne at indestå for:

rigtigheden af oplysningerne i angivelsen

ægtheden af de vedlagte dokumenter og

overholdelsen af samtlige forpligtelser, der gælder i forbindelse med henførsel af varerne under den pågældende procedure.

Den procedureansvarliges underskrift eller i givet fald den af ham bemyndigede repræsentants underskrift forpligter denne for så vidt angår samtlige oplysninger vedrørende EU-forsendelse, som det fremgår i henhold til kodeksen og i denne forordning samt som beskrevet i litra B.

Med hensyn til formaliteterne vedrørende EU-forsendelse og ved modtagelsen mindes der om, at det er vigtigt, at hver af brugerne kontrollerer indholdet af angivelsen og om nødvendigt foretager de relevante rettelser, inden formularen underskrives og indgives på toldstedet. Alle eventuelle konstaterede forskelle mellem de varer, som skal angives, og de oplysninger, der allerede er anført på de formularer, der skal anvendes, skal straks meddeles toldmyndighederne. I så fald udfærdiges angivelsen på nye formularer.

Medmindre andet er fastsat i nedenstående afsnit III, må der hverken anføres oplysninger eller tegn i rubrikker, der ikke skal udfyldes.

AFSNIT II

BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE DE ENKELTE RUBRIKKER

A.   FORMALITETER VEDRØRENDE EKSPORT/AFSENDELSE, REEKSPORT, OPLÆGGELSE PÅ TOLDOPLAG ELLER FREMSTILLING UNDER TOLDTILSYN OG UNDER TOLDKONTROL AF VARER MED EKSPORTRESTITUTIONER, PASSIV FORÆDLING, EU-FORSENDELSE OG/ELLER DOKUMENTATION FOR TOLDMÆSSIG STATUS SOM EU-VARER

Rubrik 1: Angivelse

I den første underrubrik anføres den i tillæg D1 angivne EU-kode.

I den anden underrubrik anføres angivelsens art i ved hjælp af den i tillæg D1 angivne EU-kode.

I den tredje underrubrik anføres den i tillæg D1 angivne EU-kode.

Rubrik 2: Afsender/Eksportør

Her anføres det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Hvis afsenderen/eksportøren ikke har et EORI-nummer, kan toldmyndighederne tildele ham et ad hoc-nummer for den pågældende angivelse.

Eksportøren skal være inkluderet i dette tillæg i overensstemmelse med Unionens toldlovgivning. Afsenderen er i dette tilfælde den erhvervsdrivende, der fungerer som eksportør i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 134, i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Her anføres den pågældendes fulde navn eller firmanavn og fuldstændige adresse.

Ved samleladninger kan medlemsstaterne anmode om, at der i denne rubrik anføres »diverse«, og afsender-/eksportørlisten vedlægges angivelsen.

Rubrik 3: Formularer

Her anføres løbenummeret for sættet i forhold til det samlede antal sæt, der benyttes (formularer og supplementsformularer under ét). Hvis der f.eks. forelægges en ex-formular og to EX/c-formularer, anføres 1/3 på ex-formularen, 2/3 på den første EX/c-formular og 3/3 på den anden EX/c-formular.

Anvendes to sæt af fire eksemplarer i stedet for et sæt af otte eksemplarer, anses disse to sæt for at udgøre et sæt, hvad angår antallet af formularer.

Rubrik 4: Ladelister

Her anføres med tal, hvor mange ladelister, der eventuelt er vedlagt, eller hvor mange lister med varebeskrivelser af handelsmæssig art i den form, som de kompetente myndigheder anerkender, der er vedlagt.

Rubrik 5: Vareposter

Her angives med tal det samlede antal vareposter, der angives af brugeren på samtlige benyttede formularer og supplementsformularer (eller ladelister eller handelsmæssige lister). Antallet af vareposter svarer til antallet af rubrikker 31, der skal udfyldes.

Rubrik 6: Kolli i alt

Her angives med tal det samlede antal kolli i den pågældende forsendelse.

Rubrik 7: Referencenummer

Denne oplysning vedrører den reference, som den pågældende forsendelse udstyres med til kommercielt brug af den berørte virksomhed. Det kan f.eks. dreje sig om UCRN (Unique Consignment Reference Number) (1).

Rubrik 8: Modtager

Her anføres fulde navn eller firmanavn og fuldstændig adresse på den person eller de personer, som varerne leveres til.

Hvis et identifikationsnummer er påkrævet, anføres det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Hvis modtageren ikke har fået tildelt et EORI-nummer, anføres det nummer, der kræves i den pågældende medlemsstats lovgivning.

Når et identifikationsnummer er påkrævet, og angivelsen omfatter de oplysninger, der kræves for en summarisk udpassageangivelse som fastsat i tillæg A, og lettelser indrømmes inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Strukturen for det entydige identifikationsnummer fra et tredjeland svarer til den struktur, der er anført i delen »Summariske udpassageangivelser« i denne forklarende bemærkning til dataelementet »Afsender« i tillæg A.

Drejer det sig om samlegods, kan medlemsstaterne kræve, at der anføres »diverse« i denne rubrik, og at der vedlægges en liste over modtagerne.

Rubrik 14: Klarerer/repræsentant

Her anføres det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Hvis klarereren/repræsentanten ikke har et EORI-nummer, kan toldmyndighederne tildele ham et ad hoc-nummer for den pågældende angivelse.

Her anføres den pågældendes fulde navn eller firmanavn og fuldstændige adresse.

Er klarereren og eksportøren (eventuelt afsenderen) en og samme person, anføres »eksportør« (eller eventuelt »afsender«).

Til angivelse af klarereren eller repræsentantens status anføres den i tillæg D1 angivne EU-kode.

Rubrik 15: Afsendelses-/eksportland

I rubrik 15a anføres den i tillæg D1 angivne EU-kode for den medlemsstat, som varerne befinder sig i ved deres frigivelse til proceduren.

Hvis det imidlertid er kendt, at varerne er blevet bragt fra en anden medlemsstat til den medlemsstat, som de befinder sig i ved frigivelsen til toldproceduren, angives denne anden medlemsstat, såfremt

i)

varerne udelukkende blev bragt fra denne medlemsstat med henblik på eksport, og

ii)

eksportøren ikke er etableret i den medlemsstat, som varerne befinder sig i ved deres frigivelse til toldproceduren, og

iii)

indpassagen i den medlemsstat, som varerne befinder sig i ved deres frigivelse til toldproceduren, ikke var en erhvervelse af varer inden for Unionen eller en transaktion, der behandles som sådan, jf. Rådets direktiv 2006/112/EF.

Hvis varerne imidlertid eksporteres efter en procedure for aktiv forædling, angives den medlemsstat, hvor den sidste forædlingsaktivitet fandt sted.

Rubrik 17: Bestemmelsesland

I rubrik 17a angives den relevante EU-kode fra tillæg D1 for det sidst kendte bestemmelsesland, som varerne skal eksporteres til, på det tidspunkt, hvor eksporten finder sted.

Rubrik 18: Identifikation af transportmidlet og dets nationalitet ved afsendelsen

Her identificeres de(t) transportmiddel/transportmidler, som varerne indlades direkte på i forbindelse med opfyldelsen af eksport- eller forsendelsesformaliteterne, derefter angives transportmidlets nationalitet (eller nationaliteten af det transportmiddel, der tjener til fremdriften, hvis der er tale om flere transportmidler), med den i tillæg D1 angivne EU-kode. Hvis der benyttes et trækkende køretøj og en anhænger med forskellige registreringsnumre, angives registreringsnummeret på det trækkende køretøj og på anhængeren samt det trækkende køretøjs nationalitet.

Alt efter, hvilket transportmiddel der er tale om, kan følgende benævnelser anvendes til identifikation af dette:

Transportmiddel

Identifikationsmåde

Søtransport og transport ad indre vandveje

Fartøjets navn

Lufttransport

Datoen for flyafgangen og dennes nummer (hvis der ikke er noget afgangsnummer, angives flyets registreringsnummer)

Vejtransport

Køretøjets nummerplade

Jernbanetransport

Vognens nummer

Ved forsendelsen kan toldmyndighederne dog, når varer fragtes i containere, der skal transporteres på landevejskøretøjer, give den person, der er ansvarlig for proceduren, tilladelse til ikke at udfylde denne rubrik, hvis det på grund af de logistiske forhold på afgangsstedet kan være umuligt at oplyse identiteten og nationaliteten på transportmidlet på tidspunktet for udfærdigelsen af forsendelsesangivelsen, og hvis toldmyndighederne kan garantere, at de krævede oplysninger vedrørende transportmidlerne senere vil blive indført i rubrik 55.

Rubrik 19: Container (Ctr.)

Her anføres med den i tillæg D1 angivne EU-kode de omstændigheder, som ved udfyldelsen af eksport- eller forsendelsesformaliteterne formodes vil være gældende, når varerne passerer Unionens ydre grænse.

Rubrik 20: Leveringsbetingelser

Her anføres med de i tillæg D1 angivne EU-koder og EU-opdelinger oplysninger om bestemte klausuler i handelskontrakten.

Rubrik 21: Identifikation af det grænseoverskridende aktive transportmiddel og angivelse af dets nationalitet

Her angives nationaliteten af det aktive transportmiddel, der overskrider Unionens ydre grænse, som bekendt ved udfyldelsen af formaliteterne ved angivelse af den i tillæg D1 angivne EU-kode.