Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0248

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/248 af 17. december 2015 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til levering og uddeling af frugt og grønt, forarbejdet frugt og grønt og bananprodukter inden for rammerne af skolefrugt- og skolegrøntordningen og om fastsættelse af vejledende tildeling for denne støtte

C/2015/9073

OJ L 46, 23.2.2016, p. 8–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; ophævet ved 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/248/oj

23.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/248

af 17. december 2015

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til levering og uddeling af frugt og grønt, forarbejdet frugt og grønt og bananprodukter inden for rammerne af skolefrugt- og skolegrøntordningen og om fastsættelse af vejledende tildeling for denne støtte

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 25,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (2), særlig artikel 62, stk. 2, litra a) til d), og artikel 64, stk. 7, litra a),

Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (3), særlig artikel 5, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1308/2013 erstattede Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (4) og fastsætter nye bestemmelser for ordningen for skolefrugt og skolegrønt (herefter »ordningen«). Den giver også Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter på området. For at sikre at ordningen fungerer fuldt ud inden for de nye retlige rammer, bør visse bestemmelser vedtages ved sådanne retsakter. Disse retsakter bør erstatte Kommissionens forordning (EF) nr. 288/2009 (5), som blev ophævet ved delegeret forordning (EU) 2016/247 (6).

(2)

I henhold til artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, udarbejde en strategi for dens gennemførelse. For at kunne evaluere gennemførelsen af ordningen bør strategiens elementer defineres.

(3)

Af hensyn til god forvaltningspraksis og budgetforvaltning skal medlemsstater, der deltager i ordningen, hvert år ansøge om EU-støtte, og indholdet af en sådan ansøgning bør defineres.

(4)

Der bør fastsættes bestemmelser om, hvad støtteansøgninger, som indgives af støtteansøgere, skal indeholde, hvor hyppigt de skal indgives og bestemmelser for indgivelsen. Herudover bør de bilag, som kræves til støtte for støtteansøgninger, angives nærmere. Der bør også fastlægges sanktioner, som skal anvendes af de kompetente myndigheder, hvis en støtteansøgning indgives for sent.

(5)

Betingelserne for udbetaling af støtten bør præciseres yderligere for at tage hensyn til sondringen mellem støtte til levering og uddeling af produkter og støtte til gennemførelse af overvågning, evaluering, offentlig omtale og ledsageforanstaltninger. Indholdet af den dokumentation, der kræves som støtte for hver ansøgning om udbetaling af støtten, bør angives nærmere.

(6)

For at vurdere effekten af ordningen bør medlemsstaterne meddele Kommissionen resultaterne og konklusionerne af deres overvågning og evaluering af ordningen. For klarhedens skyld bør der fastsættes en dato for meddelelse af evalueringsrapporten og resultaterne af overvågningen til Kommissionen. Kommissionen bør offentliggøre disse dokumenter.

(7)

For at kunne beskytte Unionens finansielle interesser bør der vedtages passende kontrolforanstaltninger for at bekæmpe uregelmæssigheder og svig. Disse kontrolforanstaltninger bør omfatte fuldstændige administrative kontroller suppleret med kontroller på stedet. Kontrolforanstaltningernes omfang, indhold, tidsmæssige planlægning og indberetning bør angives for at sikre, at kontrollerne gennemføres ensartet i medlemsstaterne, hvorved der tages hensyn til, at ordningen gennemføres på forskellige måder i medlemsstaterne.

(8)

Uretmæssigt udbetalte beløb skal inddrives i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 (7).

(9)

I overensstemmelse med artikel 23, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal offentligheden bibringes et tilstrækkeligt kendskab til Unionens økonomiske bidrag til ordningen. Foruden de bestemmelser om den plakat, der er omhandlet i delegeret forordning (EU) 2016/247, bør der fastsættes bestemmelser om offentlig omtale af ordningen og om anvendelse af EU-logoet. Det er også hensigtsmæssigt at tillade, at de hidtil anvendte plakater og andre offentliggørelsesværktøjer fortsat kan anvendes for begrænset periode.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde og definition

1.   Ved denne forordning fastsættes bestemmelser om anvendelsen af forordning (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 1370/2013 for så vidt angår EU-støtte til levering og uddeling af frugt og grønt, forarbejdet frugt og grønt og bananprodukter (herefter »produkterne«) til børn og støtte for visse dermed forbundne omkostninger inden for rammerne af skolefrugt- og skolegrøntordningen som omhandlet i artikel 23 i forordning (EU) nr. 1308/2013 (herefter »ordningen«).

2.   Ved anvendelsen af ordningen forstås ved »skoleår« den periode, som løber fra den 1. august til den 31. juli det følgende år.

Artikel 2

Medlemsstaternes strategier

1.   En medlemsstats strategi, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2016/247, skal som minimum indeholde følgende elementer:

a)

det geografiske og administrative niveau, på hvilket ordningen vil blive gennemført

b)

strategiens varighed

c)

oplysning om forbruget af de berørte produkter, hvis det er muligt

d)

strategiens operationelle mål inden for ordningen og de mål, der skal opnås

e)

hvis en eksisterende national ordning for frugt i skolen forlænges eller gøres mere effektiv gennem anvendelse af EU-midler, de foranstaltninger, som indføres for at sikre merværdien af ordningen

f)

det anslåede budget eller procentdel af budgettet for hovedelementerne i ordningen

g)

målgruppen

h)

listen over produkter, som vil blive leveret i henhold til ordningen

i)

ledsageforanstaltningers målsætninger og indhold

j)

en beskrivelse af, hvordan de relevante interessenter vil blive inddraget

k)

oplysning om ordninger for uddeling af produkter og procedurerne for udvælgelse af leverandører

l)

de foranstaltninger, der er indført, for at sikre offentlig omtale af den støtte, som Unionen bidrager med, herunder når strategien tillader, at der serveres skolemåltider samtidig med produkter, der finansieres i henhold til ordningen

m)

de systemer, som indføres for overvågning og evaluering af ordningen i overensstemmelse med artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2016/247, og for kontroller i henhold til artikel 7 og 8 i denne forordning.

2.   Kommissionen offentliggør medlemsstaternes strategier.

Artikel 3

Medlemsstaternes støtteansøgninger

Medlemsstaterne indgiver støtteansøgninger, som vedrører det efterfølgende skoleår, senest den 31. januar hvert år. Støtteansøgninger skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den vejledende tildeling af støtte, som angives i bilaget

b)

det beløb, der ansøges om, hvis medlemsstaten ikke ønsker at anvende hele den vejledende tildeling.

c)

hvis medlemsstaten ønsker at anvende mere end den vejledende tildeling, og det maksimale yderligere beløb, der anmodes om, hvis en yderligere tildeling skulle blive tilgængelig

d)

det samlede beløb, der anmodes om.

De beløb, der er henvist til i denne artikel, angives i euro.

Artikel 4

Ansøgeres støtteansøgninger

1.   Medlemsstaterne fastlægger støtteansøgningers form og indhold og med hvilken hyppighed, de skal indgives, i overensstemmelse med deres strategi og bestemmelserne i stk. 2-7.

2.   Støtteansøgninger, som vedrører levering og uddeling af produkter, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

uddelte produktmængder

b)

navn og adresse eller identifikationsnummer for de undervisningsinstitutioner eller undervisningsmyndigheder, til hvilke disse mængder blev uddelt

c)

antallet af børn, der deltager fast i undervisningen i den pågældende undervisningsinstitution, som er berettiget til at modtage de produkter, der er omfattet af ordningen i den periode, som støtteansøgningen vedrører.

3.   Støtteansøgninger, der vedrører levering og uddeling af produkter, kan omfatte perioder på højst fem måneder.

4.   Støtteansøgninger skal indgives senest tre måneder efter udløbet af den periode, de vedrører.

5.   Støtteansøgninger, der vedrører den evalueringsrapport, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, skal indgives senest en måned efter den dato, på hvilken nævnte rapport blev indgivet, jf. nævnte stykke.

6.   Ved overskridelse af fristen i stk. 4 og 5 med under 60 dage udbetales støtten dog med følgende fradrag:

a)

med 5 %, hvis fristen overskrides med 1 til 30 dage

b)

med 10 %, hvis fristen overskrides med 31 til 60 dage.

Hvis fristen overskrides med mere end 60 dage, nedsættes støtten for hver yderligere dag med 1 %, beregnet på grundlag af restbeløbet.

7.   De angivne beløb i støtteansøgningerne skal underbygges med dokumentation, hvoraf prisen på de leverede produkter, materialer eller tjenesteydelser fremgår, tilsammen med en kvittering eller bevis for betaling eller tilsvarende. Medlemsstaterne fastlægger, hvilke dokumenter, der skal forelægges som underbyggende dokumentation for støtteansøgninger.

Ved støtteansøgninger, der vedrører overvågning, evaluering, offentlig omtale og ledsageforanstaltninger, skal den underbyggende dokumentation indeholde en detaljeret udgiftsplan fordelt på aktiviteter og med oplysning om de dermed forbundne omkostninger.

Artikel 5

Udbetaling af støtte

1.   Støtte, som vedrører levering og uddeling af produkter, udbetales kun:

a)

mod fremlæggelse af en kvittering for de faktisk leverede og uddelte mængder eller

b)

på grundlag af en kontrolrapport fra myndighederne, der udarbejdes inden den endelige udbetaling af støtten, hvori det godtgøres, at betingelserne for udbetaling er opfyldt, eller

c)

såfremt medlemsstaten tillader det, mod fremlæggelse af et andet bevis for, at de mængder, der er leveret og uddelt i henhold til ordningen, er betalt.

2.   Støtte, der vedrører overvågning, evaluering, offentlig omtale og ledsageforanstaltninger, kommer kun til udbetaling, når de pågældende materialer eller tjenesteydelser leveres, og efter at den tilhørende underbyggende dokumentation, som kræves af medlemsstaternes kompetente myndigheder, er forelagt.

3.   Den kompetente myndighed udbetaler støtten senest tre måneder efter datoen for indgivelsen af støtteansøgningen.

Artikel 6

Overvågning og evaluering

1.   Overvågningen i artikel 8, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/247 støtter sig på de oplysninger, der hidrører fra forvaltnings- og kontrolforpligtelser, herunder forpligtelserne i artikel 4 og 5 i denne forordning.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen efter udgangen af det pågældende skoleår senest den 30. november resultatet af overvågningen.

2.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen en evalueringsrapport med resultaterne af den evaluering, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/247, for den foregående gennemførelsesperiode for fem skoleår senest den 1. marts i det år, der følger efter nævnte periode.

Den første evalueringsrapport skal forelægges senest den 1. marts 2017.

3.   Kommissionen offentliggør resultaterne af medlemsstaternes overvågning og evalueringsrapporterne.

Artikel 7

Administrativ kontrol

1.   Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, som kræves for at overholde bestemmelserne i denne forordning. Disse foranstaltninger omfatter administrativ kontrol af samtlige støtteansøgninger.

2.   Administrative kontroller af støtte, som er tildelt for levering og uddeling af produkter, omfatter en gennemgang af den underbyggende dokumentation, som medlemsstaterne har foreskrevet, vedrørende leveringen og uddeling af produkterne.

Administrative kontroller af støtte, der er tildelt for overvågning, evaluering, offentlig omtale og ledsageforanstaltninger, omfatter efterprøvning af, at materialet og tjenesteydelserne er leveret, og af rigtigheden af de udgifter, der ansøges om støtte til.

3.   Ved støtte, der vedrører levering og uddeling af produkter og ledsageforanstaltninger, skal de administrative kontroller suppleres med kontrol på stedet i overensstemmelse med artikel 8.

Artikel 8

Kontrol på stedet

1.   Ved støtte, der vedrører levering og uddeling af produkter, gennemføres der kontrol på stedet, hvilket navnlig omfatter kontrol af følgende:

a)

de registrerede oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/247, herunder bilag i form af købs- og salgsfakturaer, følgesedler eller kontoudtog

b)

at produkterne anvendes i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Kontrollen på stedet gennemføres for hvert skoleår. Den vedrører de aktiviteter, der er gennemført i de 12 foregående måneder.

Kontrollen på stedet kan finde sted under gennemførelsen af ledsageforanstaltningerne.

3.   Det samlede antal samlede kontroller på stedet omfatter mindst 5 % af den udbetalte støtte på nationalt plan og mindst 5 % af alle støtteansøgere, der udøver virksomhed med levering og uddeling af produkter og ledsageforanstaltninger.

Hvis der er under hundrede støtteansøgere i en medlemsstat, foretages der kontrol på stedet i lokalerne hos mindst fem ansøgere.

Hvis der er under fem støtteansøgere i en medlemsstat, foretages der kontrol på stedet i lokalerne hos samtlige ansøgere.

Hvis en ansøger, som ikke er en uddannelsesinstitution, ansøger om støtte, der vedrører levering og uddeling af produkter, suppleres kontrollen på stedet, som finder sted i nævnte ansøgers lokaler, med kontrol på stedet i lokalerne på mindst to uddannelsesinstitutioner eller mindst 1 % af de uddannelsesinstitutioner, som ansøgeren har registreret i henhold til artikel 6, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/247, alt efter, hvilket, der giver det største antal.

Hvis ansøgeren ansøger om støtte, der vedrører ledsageforanstaltninger, kan kontroller på stedet i ansøgerens lokaler erstattes af kontrol på stedet på de steder, hvor ledsageforanstaltningerne gennemføres, på grundlag af en risikoanalyse. Medlemsstaterne fastsætter på grundlag af en risikoanalyse niveauet for sådanne kontroller på stedet.

4.   Den kompetente myndighed udvælger på grundlag af en risikoanalyse, hvilke ansøgere, der skal være omfattet af kontrol på stedet.

Herved tager den kompetente myndighed følgende aspekter i behørig betragtning:

a)

de forskellige geografiske områder

b)

tilbagevendende fejl og tidligere års kontrolresultater

c)

støttebeløb

d)

type ansøger

e)

ledsageforanstaltningens art, hvis det er relevant.

5.   Såfremt formålet med kontrollen ikke bringes i fare, kan der gives et varsel, som begrænses til det absolutte minimum.

6.   Den kompetente kontrolmyndighed udarbejder for hver kontrol på stedet en kontrolrapport. I rapporten gives en nøje beskrivelse af de forskellige forhold, der er kontrolleret.

Rapporten skal være opdelt i følgende dele:

a)

en generel del, der indeholder følgende oplysninger, hvis det er relevant:

i)

den strategi for ordningen, som anvendes, den omfattede periode, de kontrollerede støtteansøgninger, produktmængden, de deltagende undervisningsinstitutioner, et skøn baseret på de tilgængelige oplysninger om antallet af børn, hvortil der er udbetalt støtte, og støttens størrelse

ii)

de tilstedeværende ansvarlige personer

b)

en del, hvori det separat beskrives, hvilken kontrol der er foretaget, og som især indeholder oplysninger om følgende:

i)

hvilke dokumenter, der er kontrolleret

ii)

arten og omfanget af de gennemførte kontroller

iii)

bemærkninger og resultater.

7.   Medlemsstaterne meddeler senest den 30. november efter udgangen af skoleåret Kommissionen de kontroller på stedet, der er foretaget, og om resultaterne heraf.

Artikel 9

Inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb

For inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb finder artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 tilsvarende anvendelse.

Artikel 10

Bekendtgørelse af Unionens finansielle bidrag til ordningen

1.   Hvis en medlemsstat beslutter, at den ikke vil anvende den i artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2016/247 omhandlede plakat, redegør denne i sin strategi klart for, hvordan den agter at informere offentligheden om, at dens ordning modtager økonomisk støtte fra Unionen.

2.   Kommunikationsmidler og foranstaltninger til oplysning af den bredere offentlighed om ordningen som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i delegeret forordning (EU) 2016/247 skal så vidt muligt bære Europaflaget og nævne Unionens »skolefrugt- og skolegrøntordning« eller initialforkortelsen herfor og Unionens økonomiske støtte.

3.   Værktøjer og undervisningsmateriale, der skal anvendes inden for rammerne af de ledsageforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. iii), i delegeret forordning (EU) 2016/247 skal så vidt muligt bære Europaflaget og nævne Unionens »skolefrugt- og skolegrøntordning« eller initialforkortelsen herfor og Unionens økonomiske støtte.

4.   Henvisninger til den økonomiske støtte, som Unionen har bidraget med, skal være mindst lige så synlige som henvisninger til bidrag fra andre private eller offentlige organer, der støtter en medlemsstats ordning for skolefrugt og skolegrønt.

5.   Medlemsstaterne kan fortsat anvende eksisterende lagre af plakater og andre værktøjer til at sikre offentlig omtale, der er trykt inden den 26. februar 2016 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 288/2009.

Artikel 11

Meddelelser

Medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen som omhandlet i denne forordning indgives i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (8).

Artikel 12

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse for skoleåret 2016/17 og efterfølgende skoleår.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(3)  EUT L 346 af 20.12.2013, s. 12.

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 288/2009 af 7. april 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn på undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en skolefrugtordning (EUT L 94 af 8.4.2009, s. 38).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/247 af 17. december 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til levering og distribution af frugt og grøntsager, forarbejdede frugter og grøntsager og bananprodukter inden for rammerne af skolefrugt- og grøntsagsordningen (se side 1 i denne EUT).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69).

(8)  Kommissionens forordning (EF) Nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3).


BILAG

Vejledende tildeling af EU-støtte til hver medlemsstat

Medlemsstat

Medfinansieringssats (%)

Børn 6-10 år absolutte tal

EUR

Østrig

75

406 322

2 239 273

Belgien

75

611 450

3 369 750

Bulgarien

90

316 744

2 094 722

Kroatien

90

205 774

1 360 845

Cypern

75

44 823

290 000

Tjekkiet

88

480 495

3 124 660

Danmark

75

328 182

1 808 638

Estland

90

66 436

439 361

Finland

75

290 308

1 599 911

Frankrig

76

4 051 279

22 500 145

Tyskland

75

3 575 991

19 707 575

Grækenland

81

529 648

3 143 600

Ungarn

86

482 160

3 031 022

Irland

75

319 126

1 758 729

Italien

80

2 853 098

16 719 794

Letland

90

95 861

633 957

Litauen

90

136 285

901 293

Luxembourg

75

29 473

290 000

Μalta

75

19 511

290 000

Nederlandene

75

986 118

5 434 576

Polen

88

1 802 733

11 645 350

Portugal

85

527 379

3 284 967

Rumænien

89

1 054 185

6 869 985

Slovakiet

89

262 703

1 709 502

Slovenien

83

91 095

554 291

Spanien

75

2 337 457

12 939 604

Sverige

75

518 322

2 856 514

Det Forenede Kongerige

76

3 494 635

19 401 935

EU 28

79

25 917 593

150 000 000


Top