Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0224

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/224 af 17. februar 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 947/2014 og (EU) nr. 948/2014 for så vidt angår sidste frist for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af smør og skummetmælkspulver

C/2016/0853

OJ L 41, 18.2.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/224/oj

18.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 41/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/224

af 17. februar 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 947/2014 og (EU) nr. 948/2014 for så vidt angår sidste frist for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af smør og skummetmælkspulver

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 18, stk. 2, artikel 20, litra c), f), l), m) og n), og artikel 223, stk. 3, litra c),

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (2), særlig artikel 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (3), særlig artikel 62, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 947/2014 (4) og (EU) nr. 948/2014 (5) åbnede for privat oplagring af henholdsvis smør og skummetmælkspulver i betragtning af den særligt vanskelige markedssituation, som navnlig skyldes Ruslands forbud mod import af mejeriprodukter fra EU.

(2)

Disse private oplagringsordninger er blevet forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1337/2014 (6), (EU) 2015/303 (7) og (EU) 2015/1548 (8). Det betyder, at ansøgninger om støtte kan indgives frem til den 29. februar 2016.

(3)

Den 25. juni 2015 forlængede Rusland forbuddet mod import af landbrugsprodukter og fødevarer med oprindelse i EU med endnu et år indtil den 6. august 2016.

(4)

Desuden har den globale efterspørgsel efter mælk og mejeriprodukter været usikker i 2015, mens mælkeforsyningen er vokset i de største eksporterende regioner.

(5)

Dermed er priserne på smør og skummetmælkspulver i EU er faldet yderligere, og den nedadgående tendens vil sandsynligvis fortsætte.

(6)

I betragtning af den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt at sikre uhindret adgang til ordningerne for støtte til privat oplagring af smør og skummetmælkspulver og at forlænge dem, indtil udgangen af interventionsperioden for 2016 den 30. september 2016.

(7)

For at undgå, at muligheden for at indgive ansøgninger under ordningerne afbrydes, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 947/2014

I artikel 5 i forordning (EU) nr. 947/2014 ændres datoen »den 29. februar 2016« til »den 30. september 2016«.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 948/2014

I artikel 5 i forordning (EU) nr. 948/2014 ændres datoen »den 29. februar 2016« til »den 30. september 2016«.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 346 af 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 947/2014 af 4. september 2014 om åbning for privat oplagring af smør og forudfastsættelse af støttebeløbet (EUT L 265 af 5.9.2014, s. 15).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 948/2014 af 4. september 2014 om åbning for privat oplagring af skummetmælkspulver og forudfastsættelse af støttebeløbet (EUT L 265 af 5.9.2014, s. 18).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1337/2014 af 16. december 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 947/2014 og (EU) nr. 948/2014 for så vidt angår sidste frist for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af smør og skummetmælkspulver (EUT L 360 af 17.12.2014, s. 15).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/303 af 25. februar 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 947/2014 og (EU) nr. 948/2014 for så vidt angår sidste frist for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af smør og skummetmælkspulver (EUT L 55 af 26.2.2015, s. 4).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1548 af 17. september 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 947/2014 og (EU) nr. 948/2014 for så vidt angår sidste frist for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af smør og skummetmælkspulver (EUT L 242 af 18.9.2015, s. 26).


Top