EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0217

Kommissionens forordning (EU) 2016/217 af 16. februar 2016 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår cadmium (EØS-relevant tekst)

C/2016/834

OJ L 40, 17.2.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/217/oj

17.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/217

af 16. februar 2016

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår cadmium

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved punkt 23 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbydes anvendelsen af cadmium og cadmiumforbindelser i malinger/lakker med koderne [3208] [3209], dog med en undtagelse for zinkbaserede malinger/lakker. Denne begrænsning gælder imidlertid ikke for markedsføring af malinger/lakker, der indeholder cadmium.

(2)

I november 2012 anmodede Kommissionen Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) om at udarbejde et bilag XV-dossier med henblik på at udvide de eksisterende begrænsninger til også at omfatte markedsføringen af sådanne malinger/lakker, der indeholder cadmium over en vis koncentration.

(3)

Den 9. september 2014 vedtog agenturets Udvalg for Risikovurdering (RAC) ved konsensus en udtalelse, hvori det konkluderes, at en sådan ændring af det eksisterende punkt ville lette håndhævelsen, og det bekræftedes, at det ikke er nødvendigt med yderligere vurdering af de risici, som cadmium i malinger/lakker udgør.

(4)

Den 25. november 2014 vedtog agenturets Udvalg for Socioøkonomisk Analyse (SEAC) ved konsensus en udtalelse om, at den foreslåede ændring af den eksisterende begrænsning overholder proportionalitetsprincippet, da den ikke ville medføre yderligere udgifter til overholdelse af reglerne for producenterne, importørerne og forbrugerne, men den vil forbedre mulighederne for håndhævelse af begrænsningen.

(5)

Det er lettere for de retshåndhævende myndigheder at overvåge og kontrollere markedsføring end anvendelse. Endvidere bliver det med indførelsen af en koncentrationsgrænse præciseret, at et utilsigtet indhold af cadmium i malinger/lakker som en urenhed, der ligger under denne grænse, ikke vil indebære en overtrædelse af begrænsningen.

(6)

Forummet for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter blev hørt, og der blev taget hensyn til dets anbefalinger.

(7)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.


BILAG

I kolonne 2 i punkt 23 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 affattes stk. 2 således:

»Cadmium

CAS-nr. 7440-43-9

EF-nr. 231-152-8 og forbindelser heraf

2.

Må ikke anvendes eller markedsføres i malinger/lakker med koderne [3208] [3209] i en koncentration (udtrykt som frit Cd) på 0,01 vægtprocent eller derover.

For malinger/lakker med koderne [3208] [3209] med et zinkindhold på over 10 vægtprocent af malingen/lakken må indholdet af cadmium (udtrykt som frit Cd) ikke være på 0,1 vægtprocent eller derover.

Malede/lakerede artikler må ikke markedsføres, hvis indholdet af cadmium (udtrykt som frit Cd) er på 0,1 vægtprocent eller derover af malingen/lakken på den malede/lakerede artikel.«


Top