EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0145

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/145 af 4. februar 2016 om vedtagelse af formatet for det dokument, der tjener som dokumentation for den tilladelse, hvorved en medlemsstats kompetente myndigheder giver foretagender mulighed for at udføre visse aktiviteter vedrørende invasive ikkehjemmehørende arter, der betragtes som problematiske på EU-plan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014

OJ L 30, 5.2.2016, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/145/oj

5.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 30/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/145

af 4. februar 2016

om vedtagelse af formatet for det dokument, der tjener som dokumentation for den tilladelse, hvorved en medlemsstats kompetente myndigheder giver foretagender mulighed for at udføre visse aktiviteter vedrørende invasive ikkehjemmehørende arter, der betragtes som problematiske på EU-plan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (1), særlig artikel 8, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) nr. 1143/2014 fastsættes det, at Kommissionen vedtager formatet for det dokument, der tjener som dokumentation for den tilladelse, som en medlemsstats kompetente myndigheder giver, til at udføre forskning eller ex situ-bevaring vedrørende invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, som beskrevet i artikel 8. Der kan også gives tilladelse til videnskabelig produktion og efterfølgende medicinsk anvendelse af disse arter.

(2)

Som beskrevet i artikel 9, stk. 1, kan medlemsstaterne også i undtagelsestilfælde og af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser give tilladelse til at udføre andre aktiviteter end dem, der er anført i artikel 8, stk. 1, under forudsætning af Kommissionens godkendelse. I henhold til artikel 9, stk. 6, skal sådanne tilladelser udstedes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4-8. Derfor skal formatet for det dokument, der tjener som dokumentation for tilladelserne, anvendes med henblik på både artikel 8 og 9.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Invasive Ikkehjemmehørende Arter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formatet for det dokument, der tjener som dokumentation for den tilladelse, som en medlemsstats kompetente myndigheder giver, jf. artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1143/2014, fastlægges i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35.


BILAG

Image

Image

Vejledning i udfyldelse af dokumentet

Dokumentet skal udfyldes af den kompetente myndighed, som er bemyndiget til at udstede de tilladelser, som er omhandlet i artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1143/2014. Det skal underskrives, stemples og dateres.

Dokumentet udfyldes med blokbogstaver. Der sættes kryds i rubrikken ☐ ud for den relevante oplysning. Når en rubrik eller valgmulighed ikke er relevant, overstreges hele den nummererede rubrik eller valgmulighed tydeligt.

Rubrik 1.

Angiv navn, adresse, land, telefonnummer og e-mailadresse på det foretagende, som har modtaget tilladelsen, og/eller kontaktpersonen i dette foretagende.

Rubrik 2.

Angiv tilladelsens identifikationsnummer. Dette nummer skal starte med ISO-koden på 2 bogstaver (ISO 3166 alpha-2) for den medlemsstat, der udsteder tilladelsen, med undtagelse af Grækenland og Det Forenede Kongerige. For disse to lande anvendes henholdsvis forkortelserne EL og UK. Identifikationsnummeret skal være unikt med henblik på det tilladelsessystem, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1143/2014.

Rubrik 3.

Angiv navn, adresse, land, telefonnummer og e-mailadresse på afsenderen eller eksportøren, hvor det er relevant.

Rubrik 4.

Angiv tilladelsens udstedelsesdato.

Rubrik 5.

Angiv tilladelsens gyldighedsperiode (startdato og slutdato), hvor det er relevant.

Rubrik 6.

Angiv navn, adresse, land, telefonnummer og e-mailadresse på modtageren eller importøren, hvor det er relevant.

Rubrik 7.

Angiv navnet på den kompetente myndighed, som har udstedt tilladelsen.

Rubrik 8.

Beskriv sendingen eller bestanden af enheder ved at udfylde rubrikkerne fra 8a til 8f:

Rubrik 8a.

Her henvises til det videnskabelige navn på den invasive ikkehjemmehørende art, som er problematisk på EU-plan, for hvilken tilladelsen er udstedt.

Rubrik 8b.

Her henvises til det danske navn på den invasive ikkehjemmehørende art, for hvilken tilladelsen er udstedt.

Rubrik 8c.

Her henvises til koderne i den kombinerede nomenklatur (KN), som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1).

Rubrik 8d.

Præcis beskrivelse af sendingen eller bestanden og de enheder, den omfatter.

Rubrik 8e.

Sendingens (eller bestandens) samlede nettomasse i kg. Dette kan udelades, hvis der angives oplysninger i rubrik 8f.

Rubrik 8f.

Antal enheder i sendingen. Denne rubrik kan anvendes, når mængden udtrykkes bedst i særskilte enheder. Dette kan udelades, hvis der angives oplysninger i rubrik 8e.

Rubrik 9.

Angiv hvilke restriktioner i artikel 7 i forordning (EU) nr. 1143/2014, der er blevet givet fritagelse for.

Rubrik 10.

Angiv formålet med den udstedte tilladelse.

Rubrik 11.

Angiv de relevante afsnit i tilladelsen, som beskriver betingelserne for de tilladte aktiviteter, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1143/2014.

Rubrik 12.

Angiv de relevante afsnit i tilladelsen, som beskriver bestemmelserne i den godkendelse, der er udstedt af Kommissionen. Denne rubrik skal kun udfyldes, hvis tilladelsen udstedes efter Kommissionens godkendelse i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 1143/2014.

Rubrik 13.

Angiv navnet på den anvisningsberettigede ved den kompetente myndighed, som udfylder dette dokument.

Rubrik 14.

Her underskrives dokumentet af den anvisningsberettigede ved den kompetente myndighed, som udfylder dette dokument.

Rubrik 15.

Her påføres den kompetente myndigheds officielle stempel og dato for udfyldelsen af dokumentet.


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


Top