Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0130

Kommissionens forordning (EU) 2016/130 af 1. februar 2016 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport

OJ L 25, 2.2.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; stiltiende ophævelse ved 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/130/oj

2.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/46


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/130

af 1. februar 2016

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I B til forordning (EØF) nr. 3821/85 fastsættes de tekniske specifikationer for konstruktion, afprøvning, installering og eftersyn af digitale fartskrivere.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2009 (2) indførtes en adapter som en midlertidig løsning indtil den 31. december 2013 for at gøre det muligt at installere fartskrivere i køretøjer af typen M1 og N1 i overensstemmelse med bilag I B til forordning (EØF) nr. 3821/85.

(3)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1161/2014 (3) ændrede forordning (EØF) nr. 3821/85 for at forlænge gyldighedsperioden for adapteren indtil 31. december 2015.

(4)

Forordning (EØF) nr. 3821/85 er erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 (4). Dog finder bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3821/85, herunder i bilag I B, fortsat anvendelse som overgangsforanstaltning indtil datoen for anvendelsen af de i forordning (EU) nr. 165/2014 omhandlede gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 165/2014, artikel 46.

(5)

Ifølge betragtning 5 i forordning (EU) nr. 165/2014 vil Kommissionen overveje at forlænge gyldighedsperioden for adapteren til køretøjer af typen M1 og N1 indtil 2015 og yderligere overveje en langsigtet løsning for køretøjer af typen M1 og N1 inden 2015.

(6)

I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Digitale fartskrivere: Køreplan for kommende aktiviteter« (5), som ledsagede forslaget til forordning (EU) nr. 165/2014, er der fastsat en tidsfrist på to år for udarbejdelsen og vedtagelsen af bilag og tillæg efter vedtagelsen af forordning (EU) nr. 165/2014.

(7)

Der bør fastsættes en permanent løsning vedrørende adapteren i de tekniske specifikationer vedrørende gennemførelsen af forordning (EU) nr. 165/2014. I medfør af princippet om berettiget forventning bør muligheden for at benytte adaptere i køretøjer af typen M1 og N1 derfor forlænges i det mindste indtil vedtagelsen af disse tekniske specifikationer ved gennemførelsesretsakter.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 42 i forordning (EU) nr. 165/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I B til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 foretages følgende ændringer:

 

I del I, Definitioner, punkt rr), første led, ændres datoen »31. december 2015« til »31. december 2016«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2009 af 23. januar 2009 om niende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EUT L 21 af 24.1.2009, s. 3).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1161/2014 af 30. oktober 2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EUT L 311 af 31.10.2014, s. 19).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1).

(5)  KOM(2011) 454 endelig.


Top