EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L1028

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2016/1028 af 19. april 2016 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i lodninger i elektriske forbindelser til temperatursensorer i visse anordninger (EØS-relevant tekst)

C/2016/2205

EUT L 168 af 25.6.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2016/1028/oj

25.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/13


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2016/1028

af 19. april 2016

om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i lodninger i elektriske forbindelser til temperatursensorer i visse anordninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2011/65/EU forbyder anvendelse af bly i elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning.

(2)

Bly anvendes til elektriske forbindelser i kryogene sensorer til medicinsk udstyr og overvågnings- og reguleringsinstrumenter for at forhindre, at der dannes tykke intermetalliske faser, whiskers, og tinpest. Sensorerne benyttes i visse anvendelser til måling af meget lave temperaturer i korte perioder.

(3)

Blyfri lodninger kan ikke benyttes i kryogene anvendelser, da de har en tendens til at danne tinpest, hvilket påvirker pålideligheden af apparaterne i alvorlig grad. Det er blevet påvist, at der for normalt fungerende kryogene sensorer ikke findes andre forbindelsesteknologier end lodning, der både er pålidelige og tilgængelige.

(4)

Blylodninger i de eksterne kontakter til temperatursensorer, der anvendes regelmæssigt ved temperaturer under – 150 °C, bør derfor undtages indtil den 30. juni 2021, jf. undtagelsen i punkt 26 i bilag IV til direktiv 2011/65/EU. I betragtning af innovationscyklusserne for medicinsk udstyr og overvågnings- og reguleringsinstrumenter vil varigheden af denne undtagelse sandsynligvis ikke få negativ indvirkning på innovationen.

(5)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag IV til direktiv 2011/65/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. april 2017. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag IV til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 26 således:

»26.

Bly i følgende anvendelser, der anvendes varigt ved en temperatur under – 20 °C under normale drifts- og opbevaringsforhold:

a)

lodninger i printplader

b)

afbryderbelægninger til elektriske og elektroniske komponenter og printpladebelægninger

c)

lodninger til forbindelse af ledninger og kabler

d)

lodninger til forbindelse af transducere og sensorer.

Bly i lodninger i elektriske forbindelser til temperatursensorer i anordninger, der er beregnet til regelmæssig anvendelse ved temperaturer under – 150 °C.

Undtagelserne udløber den 30. juni 2021.«


Top