Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2001

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2001 af 15. november 2016 om et EU-bidrag til etablering og sikker forvaltning af en bank for lavt beriget uran (LEU) under Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA's) kontrol inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

OJ L 308, 16.11.2016, p. 22–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2001/oj

16.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/22


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/2001

af 15. november 2016

om et EU-bidrag til etablering og sikker forvaltning af en bank for lavt beriget uran (LEU) under Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA's) kontrol inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, og

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (»strategien«), hvis kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger til bekæmpelse af en sådan spredning, som skal træffes både i Unionen og i tredjelande.

(2)

Unionen er aktivt i gang med at gennemføre strategien og iværksætte de foranstaltninger, der er opført i oversigten i strategiens kapitel III, navnlig ved at stille finansielle midler til rådighed for specifikke projekter, der gennemføres af multilaterale organisationer, såsom Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA).

(3)

Ifølge artikel IV i traktaten om ikkespredning af kernevåben (NPT) har samtlige NPT's kontraherende parter en umistelig ret til forskning, fremstilling og anvendelse af kerneenergi til fredelige formål uden forskelsbehandling og i overensstemmelse med artikel I og II i NPT. Artiklen fastslår endvidere, at samtlige kontraherende parter i NPT skal samarbejde om at bidrage, enkeltvis eller sammen med andre stater eller internationale organisationer, til den videre udvikling af kerneenergiens anvendelse til fredelige formål, særlig på territorier tilhørende kontraherende parter i NPT, som er ikkekernevåbenstater, med tilbørlig hensyntagen til behovene i de områder af verden, som er under udvikling.

(4)

Multilaterale løsningsmodeller vedrørende det nukleare brændselskredsløb kan muligvis give lande, der har besluttet at anvende kerneenergi til fredelige formål, et alternativ til udviklingen af nationale nukleare brændselskredsløb samtidig med at spredningsrisiciene undgås.

(5)

Ifølge artikel III i IAEA's statut har organisationen ret til at udføre enhver operation, herunder indkøb af nukleart brændsel, nukleare tjenesteydelser og nukleart udstyr og etablering af anlæg med henblik på at fremme praktisk anvendelse af kerneenergi til fredelige formål.

(6)

I september 2006 tilbød Nuclear Threat Initiative (NTI), som er en uafhængig ikkestatslig organisation med base i USA, IAEA et beløb på 50 000 000 USD med henblik på at oprette et lager med lavt beriget uran ejet og administreret af IAEA på betingelse af, at organisationen kunne opkræve et yderligere beløb på 100 000 000 USD, herunder tilskud fra andre IAEA-medlemsstater og donorer, til etablering af en nuklear brændselsreserve.

(7)

Den 8. december 2008 vedtog Rådet konklusioner til støtte for etablering og sikker forvaltning af en bank for nukleart brændsel under IAEA's kontrol. Det anførte endvidere, at Unionen planlagde at bidrage med op til 25 000 000 EUR til projektet, så snart vilkårene og de nærmere bestemmelser for banken er blevet fastlagt og godkendt af IAEA's Styrelsesråd. Kommissionen har allerede ydet 20 000 000 EUR til indkøb af LEU.

(8)

Den 3. december 2010 vedtog IAEA's Styrelsesråd resolution GOV/2010/70 om godkendelse af etableringen af en IAEA-bank for lavt beriget uran (LEU) og bekræftede, at IAEA's LEU-banks aktiviteter udelukkende ville blive finansieret gennem bidrag uden for budgettet.

(9)

Punkt 15 i GOV/2010/67 med titlen »Forsyningssikkerhed: Etableringen af en IAEA-bank for Lavt Beriget Uran (LEU) med henblik på Forsyning af LEU til Medlemsstaterne« fastslår, at organisationen ejer og forvalter det lavt berigede uran i IAEA's LEU-bank og har den formelle juridiske kontrol. Organisationen er ansvarlig for opbevaring og beskyttelse af materialer i dets besiddelse ved gennem en værtsstatsaftale at sikre, at LEU er beskyttet mod naturkatastrofer og andre farer, uautoriseret fjernelse eller omdirigering, beskadigelse eller ødelæggelse, herunder sabotage og beslaglæggelse. Gennem en værtsstatsaftale sikrer organisationen endvidere anvendelsen af IAEA-kontrolforanstaltninger i forbindelse med LEU i IAEA's LEU-bank samt værtsstatens eller -staternes anvendelse af sikkerhedsstandarder og -foranstaltninger samt fysiske beskyttelsesforanstaltninger. Punkt 16 i GOV/2010/67 fastsætter endvidere, at organisationen med bestyrelsens godkendelse indgår en værtsaftale med en værtsstat ligesom den foreliggende IAEA-hjemstedsaftale, som sørger for lagerfacilitetens sikkerhed og passende ansvarsdækning af samme og sørger for de privilegier og immuniteter, der er nødvendige for den uafhængige drift af IAEA's LEU-bank, herunder retten til at transportere LEU til og fra IAEA's LEU-bank som fastlagt af organisationen i overensstemmelse med statutten og værtsstatsaftalen. Der skal endvidere indgås transitaftaler med nabostaterne til værtsstaten.

(10)

IAEA's LEU-bank vil lagre op til 60 type 30B-cylindre indeholdende lavt beriget uranhexafluorid af kommerciel standard. IAEA's LEU-bank vil blive placeret i IAEA's lagerfacilitet til LEU, der drives af Ulba Metallurgical Plant og reguleres af Republikken Kasakhstans udvalg vedrørende atom- og energiovervågning og -kontrol.

(11)

Den grundlæggende retlige ramme mellem IAEA og værtsstaten Kasakhstan er blevet fastlagt. Transitaftalen med Den Russiske Føderation, som er godkendt af IAEA's Styrelsesråd (GOV/2015/36), er blevet undertegnet. Udformningen af en ny IAEA-lagerfacilitet til LEU er afsluttet, og IAEA har konkluderet, at den opfylder de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. Der er blevet gennemført et detaljeret skøn af omkostningerne til IAEA's nye LEU-lagerfacilitet, hvilket er blevet uafhængigt valideret. Der er blevet færdiggjort en partnerskabsaftale mellem IAEA og facilitetens driftsleder, der fastlægger vilkårene og betingelserne for samarbejdet om opførelsen af IAEA's LEU-lagerfacilitet. IAEA er nu ved at planlægge aktiviteter til forberedelse af indkøb af LEU.

(12)

I overensstemmelse med projekt- og finansieringsplanen, som beskrevet i den ajourførte rapport fra IAEA's generaldirektør (GOV/INF/2016/8) »Forsyningssikkerhed: Etableringen af en IAEA-bank for Lavt Beriget Uran (LEU) med Henblik på Forsyning af LEU til Medlemsstaterne«, forventes LEU-projektets samlede beløb at være 118 863 000 EUR —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Med henblik på at sikre en umiddelbar og praktisk gennemførelse af nogle af elementerne i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben bidrager Unionen til etablering og sikker forvaltning af en bank for lavt beriget uran (LEU) under Den Internationale Atomenergiorganisations (»IAEA's« eller »agenturets«) kontrol med henblik på at mindske den øgede spredningsrisiko forårsaget af spredning af følsomme teknologier indenfor nukleare brændselskredsløb. Unionen forpligter sig til at støtte IAEA's LEU-bank i form af et lager med LEU med følgende målsætninger:

a)

at sætte lande i stand til at udøve deres rettigheder under artikel IV i NPT uden spredningsrisici, og

b)

at fungere som en mekanisme, der anvendes som sidste instans til at understøtte det kommercielle marked uden at forvride det i tilfælde af, at en IAEA-medlemsstats levering af LEU afbrydes og ikke kan genoprettes ad kommerciel vej, forudsat at denne IAEA-medlemsstat opfylder kriterierne for støtteberettigelse.

2.   Med henblik på at nå de i stk. 1 omhandlede mål bidrager Unionen til etablering og sikker forvaltning af LEU-banken under IAEA's kontrol ved at finansiere sikkerhedsrelaterede aktiviteter, herunder fysisk beskyttelse, transport, sikkert tilsyn og bidrag til en sikker forvaltning af LEU-banken. Projektet gennemføres til fordel for alle lande, der har besluttet at anvende kerneenergi til fredelige formål.

En nærmere beskrivelse af projektet findes i bilaget.

Artikel 2

1.   Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»HR«) har ansvaret for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Den tekniske gennemførelse af det projekt, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, varetages af IAEA. IAEA udfører denne opgave under HR's kontrol. Med henblik herpå indgår HR de nødvendige ordninger med IAEA.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencebeløb for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede aktiviteter er på 4 362 200 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for Unionens budget.

3.   Kommissionen fører tilsyn med, at de udgifter, der er omhandlet i stk. 1, forvaltes korrekt. Med henblik herpå indgår den en finansieringsaftale med IAEA. Det skal fremgå af aftalen, at IAEA sørger for, at Unionens bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den finansieringsaftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i denne proces og om datoen for indgåelse af finansieringsaftalen.

Artikel 4

1.   HR aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige rapporter fra IAEA. Disse IAEA-rapporter danner grundlag for den evaluering, der udføres af Rådet.

2.   Kommissionen forelægger oplysninger om de finansielle aspekter af gennemførelsen af det projekt, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den udløber 60 måneder efter datoen for indgåelsen af den i artikel 3, stk. 3, omhandlede finansieringsaftale. Den udløber dog seks måneder efter dens ikrafttræden, hvis der ikke er indgået nogen finansieringsaftale inden da.

Artikel 6

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2016.

På Rådets vegne

I. KORČOK

Formand


BILAG

EU-bidrag til etablering og sikker forvaltning af en bank for lavt beriget uran (LEU) under Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA's) kontrol inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

I.   INDLEDNING

Baggrund

I december 2010 fik IAEA's generaldirektør Styrelsesrådets mandat til at påbegynde etableringen af en bank for lavt beriget uran (LEU), og han har forelagt en detaljeret plan for etablering og sikker forvaltning af banken.

Den 20. december 2011 bekræftede IAEA over for Kasakhstans faste repræsentation ved IAEA, at Ulba Metallurgical Plant (UMP) på baggrund af de oplysninger, som Kasakhstan havde givet IAEA i sin interessetilkendegivelse og med henvisning til kravene i dok. GOV/INF/2011/7, var egnet til at huse IAEA's LEU-bank.

IAEA gennemførte mellem 2011 og 2016 flere missioner til Kasakhstan, som havde til formål at vurdere UMP-faciliteten og de nationale lovgivningsmæssige bestemmelser for at sikre, at LEU-banken ville kunne opfylde de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. Vurderingerne omfattede facilitetens sikkerhed, seismisk sikkerhed, nødberedskab og indsats, transportsikkerhed og fysisk beskyttelse.

Der blev undertegnet en værtsstatsaftale mellem IAEA og Kasakhstan den 27. august 2015. Aftalen fastsætter, at Kasakhstan er værtsstat for IAEA's LEU-bank, og den fastsætter den retlige ramme for, at Kasakhstan sikrer, at IAEA's LEU-bank forvaltes og reguleres i overensstemmelse med Kasakhstans love og administrative bestemmelser og med de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer.

Der blev undertegnet en facilitetsoperatøraftale mellem IAEA og UMP den 27. august 2015. Aftalen fastsætter, at UMP er den facilitet, hvor IAEA's LEU-bank skal placeres, og den fastsætter den retlige ramme for, hvordan UMP skal drive og forvalte IAEA's LEU-bank i overensstemmelse med sin licens, de nationale lovgivningsmæssige bestemmelser og de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer.

Endvidere undertegnede IAEA og det kasakhiske energiministerium en teknisk aftale om de specifikke ordninger, der skal gennemføres med henblik på etablering af IAEA's LEU-bank i Kasakhstan (»teknisk aftale«). Den tekniske aftale sikrer, at hver part tilvejebringer de ressourcer, der er nødvendige for gennemførelsen af dens respektive aktiviteter med henblik på rettidig etablering af IAEA's LEU-bank, herunder aktiviteter, der sikrer overholdelse af de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. I henhold til den tekniske aftale oprettede parterne et fælles koordinationsudvalg, som skal lette gennemførelsen af den tekniske aftale, og de godkendte en plan for specifikke aktiviteter, som skal sikre, at IAEA's LEU-bank etableres og drives i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. Den tekniske aftale kræver, at aktiviteterne er fuldført to år efter undertegnelsen af de bindende aftaler eller senest i september 2017.

I november 2015 begyndte UMP at designe IAEA's nye LEU-lagerfacilitet, som skal huse IAEA's LEU-bank. En IAEA-mission besøgte UMP fra den 29. februar til den 4. marts 2016 for at gennemgå fremskridtene med designet. IAEA-missionen undersøgte, hvorvidt de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer var blevet taget behørigt i betragtning i designprocessen. IAEA-missionen gennemgang fokuserede på fem tekniske områder: bygningsstruktur, sikkerhedsanalyse, strålingsbeskyttelse, nødberedskab og indsats samt nuklear sikkerhed. Gennemgangen af det foreslåede design og den relevante underbyggende dokumentation førte til den overordnede konklusion, at designet omfatter passende foranstaltninger til at sikre retningslinjer for nuklear sikkerhed.

Efter fuldførelsen af designet og IAEA's gennemgang heraf blev der undertegnet en partnerskabsaftale mellem IAEA og UMP i maj 2016. Den nævnte aftale indeholder de tekniske og finansielle vilkår for etableringen af IAEA's LEU-lagerfacilitet. Den markerer et vigtigt skridt hen imod etableringen af IAEA's LEU-bank.

I maj 2016 blev de betydelige fremskridt, der var sket, fremhævet i Styrelsesrådets rapport GOV/INF/2016/8. Den indeholder også den første grundlæggende omfattende projekt- og finansieringsplan.

Styrelsesrådets dokument GOV/2010/67 bemyndigede både IAEA's generaldirektør til at etablere IAEA's LEU-bank og krævede, at omkostningerne (herunder personaleudgifterne) i forbindelse med etableringen og driften af IAEA's LEU-bank udelukkende må dækkes af frivillige bidrag uden for budgettet, som ikke har nogen indvirkning på IAEA's ordinære budget. Med henblik herpå godtgør IAEA's LEU-bankprojekt forskellige afdelinger i IAEA for tekniske bidrag og støtte, der ydes til projektets eksperter og specialister, under anvendelse af serviceleveranceaftaler. Disse aftaler, der fastlægger de tjenester, som afdelingerne skal yde til projektet med henblik på gennemførelse af projektplanen (herunder planen for specifikke aktiviteter), samt udgifterne til den støtte, der ydes af de enkelte afdelinger, blev forhandlet på plads og indgået i marts 2016.

Fra den 1. april 2016 havde en række medlemsstater, Kommissionen, Nuclear Threat Initiative (NTI) og World Nuclear Transport Institute (WNTI) givet tilsagn om midler på i alt ca.124 900 000 USD og 25 000 000 EUR, og de bidrag, som IAEA har modtaget indtil videre, beløber sig til 124 900 000 USD og 20 000 000 EUR. Der er modtaget finansielle bidrag fra Nuclear Threat Initiative (50 000 000 USD), USA (50 000 000 USD), UAE (10 000 000 USD), Norge (5 000 000 USD), Kuwait (10 000 000 USD), WNTI (10 000 EUR) og Kasakhstan (400 000 USD). 20 000 000 EUR, som Kommissionen har doneret, er bestemt til indkøb af LEU til IAEA's LEU-bank, og der er givet tilsagn om op til 5 000 000 EUR til sikkerhedsrelaterede opgraderinger. Midlerne til sikkerhedsrelaterede opgraderinger (op til 5 000 000 EUR) er emnet for dette bilag.

De næste vigtige trin for IAEA's LEU-bank er:

a)

afslutning af etableringen af IAEA's LEU-lagerfacilitet, herunder fuldførelse af byggeriet, bekræftelse af, at bygningen og udstyret svarer til hensigten med designet og overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser

b)

indgåelse af en aftale om et cylinderforvaltningsprogram med UMP for at sikre, at cylindrene er sikre i lang tid og klar til transport

c)

ibrugtagning af faciliteten

d)

erhvervelse af IAEA's LEU og transport til lagerfaciliteten

e)

idriftsættelse.

Projektets mål

At bidrage til etablering og sikker forvaltning af IAEA's LEU-bank, navnlig ved at sikre høje niveauer for sikkerhed ved transport og oplagring i overensstemmelse med IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer.

Fordele

Følgende fordele opnås:

a)

forbedre garantien for sikker forsyning med nukleart brændsel, og

b)

bistå IAEA med at sørge for sikker transport af LEU fra indkøb til levering samt under oplagring i LEU-banken.

II.   BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE

LEU-banken

IAEA's LEU-bank vil bestå af et fysisk lager på ca. 90 ton LEU, som er den mængde, der kræves til en første ladning til en moderne letvandsreaktor (svarende til ca. 3 kernegenladninger) til elproduktion, samt tilhørende udstyr og tjenester. Lageret vil være IAEA's ejendom. IAEA's LEU-bank vil være underlagt visse ikkediskriminerende kriterier for frigivelse af LEU til et modtagerland. Disse kriterier er i fuld overensstemmelse med IAEA's statut og er godkendt af Styrelsesrådet. Det nukleare anlæg, der benytter LEU'et, skal være omfattet af en kontrolaftale med IAEA og skal overholde aftalen fuldt ud.

EU-støtte

Unionen vil støtte IAEA's LEU-bank på en komplementær måde gennem forskellige instrumenter. Allerede i 2011 blev der fra stabilitetsinstrumentet ydet et finansielt bidrag på 20 000 000 EUR til indkøb af LEU.

Denne afgørelse vil bidrage til sikker drift og forvaltning af IAEA's LEU-bank. Relevante aktiviteter planlagt af IAEA, som denne afgørelse vil bidrage finansielt til, kan omfatte:

1.   Støtte til sikker etablering af et lager til 90 ton LEU

Denne post omfatter udgifterne til gennemførelse af projektplanaktiviteterne, herunder planen for specifikke aktiviteter for 2017 og opfølgende aktiviteter i 2018. Planen for specifikke aktiviteter, som IAEA, UMP og Kasakhstans udvalg vedrørende atom- og energiovervågning og -kontrol har fastlagt, er en liste over aktiviteter, der betragtes som nødvendige for opgradering af faciliteter, udstyr, procedurer og praksis med henblik på at sikre, at IAEA's LEU-bank etableres, fungerer som lager, drives og beskyttes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. Disse aktiviteter blev udviklet på grundlag af en række vurderinger, som blev foretaget fra 2012 til 2016. Navnlig pegede en IAEA-mission i januar 2016 også på yderligere eksternt udstyr, der vil være påkrævet, for at lagerfaciliteten kan drives i overensstemmelse med IAEA's standarder for nødberedskab og indsats.

Aktiviteterne omfatter udarbejdelse af procedurer for sikker drift, indkøb af udstyr til nødberedskab og indsats og strålingsbeskyttelse og tilbud om tilhørende uddannelse, afholdelse af workshops om sikkerhedsemner, der er relevante for IAEA's LEU-bank (f.eks. nuklear sikkerhedskultur), afholdelse af beredskabsøvelser på faciliteten og opfølgende vurderingsaktiviteter for at validere opgraderingers overensstemmelse med IAEA's relevante sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer inden ibrugtagningen.

LEU'et vil først blive oplagret i IAEA's LEU-lagerfacilitet, når IAEA har sikret sig, at IAEA's LEU-bank er etableret og opfylder de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. Derfor vil IAEA efter planen foretage en bekræftelsesmission i sommeren 2017 for at få bekræftet, at den opførte bygning og dens nøgleudstyr svarer til hensigten med designet, og at hele den infrastruktur, der kræves for at overholde de relevante sikkerhedsbestemmelser, er på plads.

Over en periode på to år vil budgettet indeholde omkostninger til planlægning og udførelse af, støtte til og rapportering om projektplanen og aktiviteterne vedrørende planen for specifikke aktiviteter, herunder omkostninger til dækning af IAEA's personaleudgifter, for at sikre, at der i overensstemmelse med mandatet for IAEA's LEU-bankprojekt ikke anvendes nogen ordinære budgetmidler.

2.   Sikring af sikker transport af 90 ton LEU

Det forventes, at de 90 ton LEU vil blive transporteret fra sælgerens eller sælgernes facilitet til Ulba Metallurgical Plant i Oskemen, Kasakhstan, hvor IAEA's LEU-bank vil blive placeret. Leverancer af LEU, der transporteres gennem forskellige jurisdiktioner, skal opfylde alle dokumentations-, forsikrings-, transitgodkendelses- og mærkningskrav, herunder staternes krav vedrørende fysisk beskyttelse, der er indeholdt i relevante konventioner og henstillinger udarbejdet i IAEA's regi, samt opfylde Den Internationale Søfartsorganisations (IMO's) sikkerhedskrav. Udgifterne forbundet med transport af LEU'et vil afhænge af LEU-sælgerens geografiske placering og sø- og landtransportafstandene mellem sælgeren og Ulba Metallurgical Plant (UMP) i Kasakhstan samt af, hvor mange anløbshavne og grænsepassager gennemførelsen af leveringen indebærer. Posten omfatter udarbejdelse af tekniske specifikationer med specialistbidrag fra IAEA's embedsmænds og eksterne eksperter, planlægning og overvågning af transporten, forsikring, chartring af et fragtskib med henblik på bedre sikkerhed, konsultation om vurdering af sikkerhedsrisici ved og planlægning af transportrute samt bevogtning under søtransport, i anløbshavne og på transitsteder.

3.   Sikring af langvarig oplagring af de 90 ton LEU

LEU'et bliver placeret i en særlig lagerfacilitet på UMP's område i Oskemen, Kasakhstan. IAEA's LEU bliver oplagret i 30B-cylindre. Operatøren af faciliteten vil på vegne af IAEA være ansvarlig for oplagring og beskyttelse af LEU'et i overensstemmelse med IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer. Ansvaret omfatter indkøb af 30B-cylindre til fysisk sikker oplagring af LEU'et. Sikkerhedsundersøgelser viser, at disse indeslutningsbeholdere sikrer solid og sikker oplagring i op til 50 år. Ud over at give sikkerhed bidrager cylindervæggenes tykkelse og cylindrenes generelle udformning til fysisk beskyttelse mod sabotage og tyveri.

En vigtig aktivitet for at sikre langvarig oplagring af LEU'et er gennemførelsen af et cylinderforvaltningsprogram, herunder rutinemæssig inspektion og fornyet certificering af 30B-cylindre på lager for at kontrollere overensstemmelse med ISO-standarden 7195 og sikre, at cylindrene er klar til transport til medlemsstaterne. Dette kræver indkøb af tjenester til fornyet certificering af cylindre foretaget af autoriserede inspektører samt tjenester fra UMP-personale til støtte for udførelsen af test.

Desuden vil IAEA under langtidsoplagringen af IAEA's LEU rutinemæssigt og på ad hoc-basis gennemføre overvågningsaktiviteter, herunder modtagelse, gennemgang og kontrol af årlige rapporter fra UMP. Dette omfatter årlige møder med UMP for at gennemgå de sikkerhedsmæssige aktiviteter i tilknytning til IAEA's LEU-bank samt andre former for missioner til UMP med henblik på at sikre, at de relevante bestemmelser i IAEA's sikkerhedsstandarder og sikkerhedsretningslinjer fortsat finder anvendelse på IAEA's LEU-bank.

Denne post vil dække en periode på 5 år.

III.   VARIGHED

Gennemførelsesperioden for projektet skønnes at være 60 måneder og begynder med undertegnelsen af finansieringsaftalen, jf. artikel 3.

IV.   BEGUNSTIGEDE

De, der vil få gavn af projektet i denne afgørelse, er alle stater, der er berettigede til at modtage tjenester fra IAEA's LEU-bank og opfylder de betingelser for adgang til LEU-banken, som IAEA's Styrelsesråd har fastsat.

V.   GENNEMFØRELSESENHED

Den tekniske gennemførelse af projektet som beskrevet ovenfor varetages af IAEA under HR's kontrol. Projektet vil blive gennemført direkte af IAEA's personale, eksperter fra andre nationale nukleare myndigheder og underleverandører. For så vidt angår underleverandører vil IAEA's indkøb af varer, arbejde eller tjenester i forbindelse med denne afgørelse ske i overensstemmelse med den finansieringsaftale, som Kommissionen indgår med IAEA.

VI.   RAPPORTERING

Gennemførelsesenheden udarbejder:

a)

regelmæssige rapporter om gennemførelsen af projektet

b)

en endelig rapport senest to måneder efter afslutningen af projektets gennemførelse.

Rapporterne vil blive sendt til HR.


Top