EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1918

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1918 af 28. oktober 2016 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for chronic wasting disease (meddelt under nummer C(2016) 6815) (EØS-relevant tekst)

C/2016/6815

OJ L 296, 1.11.2016, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1918/oj

1.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1918

af 28. oktober 2016

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for chronic wasting disease

(meddelt under nummer C(2016) 6815)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 999/2001 kan Kommissionen vedtage beskyttelsesforanstaltninger over for transmissible spongiforme encephalopatier (i det følgende benævnt »TSE«), jf. principperne og bestemmelserne i artikel 10 i Rådets direktiv 90/425/EØF (2).

(2)

I henhold til del I, punkt 1.1.2, i bilag I til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (3) (i det følgende benævnt »EØS-aftalen«) finder artikel 10 i direktiv 90/425/EØF ikke anvendelse med henblik på EØS-aftalen, og enhver henvisning til den pågældende bestemmelse udgør en henvisning til del I, indledningen, tredje afsnit, i bilag I til EØS-aftalen. I henhold til nævnte afsnit, litra a), skal Unionen, hvis den har til hensigt at vedtage beskyttelsesforanstaltninger i forhold til en EFTA-stat, straks oplyse den pågældende EFTA-stat herom. Desuden skal hver af de kontraherende parter i EØS-aftalen og EFTA-Tilsynsmyndigheden straks underrettes om de foreslåede foranstaltninger. Den 17. juni 2016 oplyste Kommissionen Norge om, at den havde til hensigt at vedtage en beskyttelsesforanstaltning over for levende hjortedyr fra Norge på grund af flere tilfælde af chronic wasting disease konstateret i Norge. Den 28. juni 2016 underrettede Kommissionen de kontraherende parter i EØS-aftalen om den foreslåede foranstaltning, og den 30. august 2016 underrettede den EFTA-Tilsynsmyndigheden herom.

(3)

Chronic wasting disease er en TSE hos hjortedyr, der er smitsom, og som derfor kan forstyrre samhandelen i Unionen, import til Unionen og eksport til tredjelande.

(4)

I tilfælde af et udbrud af sygdommen er der risiko for, at sygdommen kan sprede sig til andre populationer af hjortedyr og andre regioner. Den kan derfor sprede sig fra en medlemsstat eller en EFTA-stat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt »EØS-EFTA-stat«) til en anden medlemsstat eller EØS-EFTA-stat og til tredjelande via flytning af levende hjortedyr.

(5)

Norge har underrettet Kommissionen om flere tilfælde af chronic wasting disease, der er blevet bekræftet på dets område siden begyndelsen af april 2016, og landet vedtog den 11. juli 2016 en midlertidig foranstaltning med henblik på at forbyde eksport fra Norge af levende hjortedyr indtil den 1. januar 2017, med forbehold af særlige undtagelser.

(6)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og for at undgå, at uberettigede handelshindringer indføres af tredjelande, er det nødvendigt på EU-plan at vedtage et forbud mod flytning af levende hjortedyr fra Norge til Unionen, med forbehold af særlige undtagelser. Af praktiske årsager bør dette forbud gælde for levende hjortedyr, der flyttes i forbindelse med menneskelig aktivitet, men ikke for vildtlevende hjortedyr, der krydser Norges grænse uden menneskelig indblanding.

(7)

På grund af den lave dyresundhedsmæssige risiko, som flytninger af levende hjortedyr fra Norge til Sverige eller Finland med henblik på øjeblikkelig slagtning i bestemmelseslandet udgør, bør der indrømmes en undtagelse for at tillade sådanne flytninger, forudsat at bestemmelsesmedlemsstaten giver sit skriftlige samtykke hertil.

(8)

Der bør tages hensyn til traditionerne for, at rensdyr sættes på årstidsbestemt græsning på tværs af grænsen, og til flytninger af rensdyr til anvendelse ved kultur- eller sportsarrangementer mellem Norge og Sverige. Der bør i den henseende undtagelsesvis indrømmes særlige undtagelser. På grund af den dyresundhedsmæssige risiko, som flytninger, der tillades ved disse undtagelser, udgør, navnlig med hensyn til miljøforurening med prioner af chronic wasting disease i bestemmelsesområderne, bør sådanne flytninger begrænses til afgrænsede områder i Sverige, og afsendelse af levende hjortedyr fra de pågældende områder bør forbydes, med undtagelse af afsendelse til resten af Sverige, til Norge eller til Finland med henblik på øjeblikkelig slagtning, forudsat at bestemmelsesmedlemsstaten giver sit skriftlige samtykke hertil.

(9)

Det norsk-finske rensdyrhegn mellem Norge og Finland beskytter dyresundheden hos levende hjortedyr på Finlands område. Imidlertid følger hegnet ikke fuldstændig den norsk-finske grænse og befinder sig visse steder få kilometer inde på Finlands område eller få kilometer inde på Norges område. Forbuddet mod flytning af levende hjortedyr fra Norge til Unionen bør derfor ikke gælde for flytninger af hjortedyr til græsning fra Norge til Finland op til det norsk-finske rensdyrhegn eller flytninger af rensdyr fra Finland, der har græsset i Norge op til det norsk-finske rensdyrhegn og vender tilbage til Finland. For at sikre retlig konsekvens bør afsendelse af levende hjortedyr fra områderne i Finland op til det norsk-finske rensdyrhegn forbydes, med undtagelse af afsendelse til resten af Finland, til Norge eller til Sverige med henblik på øjeblikkelig slagtning.

(10)

Forbuddet bør være midlertidigt og senest den 31. december 2017 tages op til fornyet overvejelse i lyset af den epidemiologiske situation og af nødvendigheden af forbuddet.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »levende hjortedyr«: levende dyr af Cervidae-familien

2)   »levende rensdyr«: levende dyr af slægten Rangifer.

Artikel 2

1.   Flytning af levende hjortedyr fra Norge til Unionen forbydes.

2.   Uanset stk. 1 tillades følgende flytninger af levende dyr:

a)

flytninger af levende rensdyr til årstidsbestemt græsning fra Norge til de i bilaget opførte områder i Sverige eller tilbage til de i bilaget opførte områder i Sverige efter årstidsbestemt græsning i Norge, forudsat at Sveriges kompetente myndighed forinden har givet sit skriftlige samtykke hertil

b)

flytninger af levende rensdyr til årstidsbestemt græsning fra Norge til de i bilaget opførte områder i Finland

c)

flytninger af levende rensdyr fra Finland, der har græsset i området mellem den norsk-finske grænse og det norsk-finske rensdyrhegn og vender tilbage til Finland

d)

flytninger af levende hjortedyr fra Norge til Sverige eller Finland med henblik på øjeblikkelig slagtning, forudsat at bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed forinden har givet sit skriftlige samtykke til sådanne flytninger

e)

flytninger af levende rensdyr fra Norge til de i bilaget opførte områder i Sverige til sports- eller kulturarrangementer, eller efter at de har deltaget i sports- eller kulturarrangementer, forudsat at Sveriges kompetente myndighed forinden har givet sit skriftlige samtykke til flytningen af hver sending

f)

transit af levende hjortedyr fra Norge gennem Sverige eller Finland og bestemt for Norge, forudsat at bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed forinden har givet sit skriftlige samtykke hertil.

Artikel 3

1.   De berørte medlemsstater forbyder afsendelse af levende hjortedyr fra de i bilaget opførte områder.

2.   Uanset stk. 1 tillades afsendelse af levende hjortedyr med henblik på øjeblikkelig slagtning fra de i bilaget opførte områder i Sverige til resten af Sverige eller til Finland, forudsat at den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet forinden har givet sit skriftlige samtykke til sådanne flytninger.

3.   Uanset stk. 1 tillades afsendelse af levende hjortedyr med henblik på øjeblikkelig slagtning fra de i bilaget opførte områder i Finland til Sverige. Desuden tillades afsendelse af levende hjortedyr med henblik på øjeblikkelig slagtning fra de i bilaget opførte områder i Finland til resten af Finland, forudsat at Finlands kompetente myndighed forinden har givet sit skriftlige samtykke til sådanne flytninger.

4.   Uanset stk. 1 tillades afsendelse af levende hjortedyr med henblik på øjeblikkelig slagtning fra de i bilaget opførte områder til Norge, forudsat at Norges kompetente myndighed forinden har givet sit skriftlige samtykke hertil.

Artikel 4

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. december 2017.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29).

(3)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.


BILAG

1.   Områder i Sverige, jf. artikel 2, stk. 2, litra a) og e), og artikel 3, stk. 1, 2 og 4

Norrbottens len

Västerbottens len

Jämtlands len

Västernorrlands len

Älvdalen kommune i Dalarnas len

Nordanstig, Hudiksvall og Söderhamn kommune i Gävleborgs len

2.   Områder i Finland, jf. artikel 2, stk. 2, litra b), og artikel 3, stk. 1, 3 og 4

området mellem den norsk-finske grænse og det norsk-finske rensdyrhegn.


Top