EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0412

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/412 af 17. marts 2016 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for asketræ med oprindelse i eller forarbejdet i Canada (meddelt under nummer C(2016) 1635)

C/2016/1535

OJ L 74, 19.3.2016, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/412/oj

19.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 74/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/412

af 17. marts 2016

om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for asketræ med oprindelse i eller forarbejdet i Canada

(meddelt under nummer C(2016) 1635)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 5, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF sammenholdt med del A, kapitel I, punkt 2.3, i bilag IV til samme direktiv indeholder særlige krav vedrørende indførsel i Unionen af asketræ (Fraxinus L.) med oprindelse i Canada.

(2)

Canada har anmodet om anerkendelse af en kombination af procedurer, som tilsammen opnår en plantesundhedsmæssig robusthed, der er lig den, som sikres gennem del A, kapitel I, punkt 2.3, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF.

(3)

Det fremgår af de officielle oplysninger, Canada har fremlagt, at risikoen for angreb af Agrilus planipennis Fairmaire bliver elimineret gennem den tilgang med integrerede systemer, der anvendes under træforarbejdningen.

(4)

Denne tilgang bør suppleres med visse krav til faciliteter, undersøgelser forud for eksport og mærkning med henblik på at sikre elimineringen af sådanne risici.

(5)

Disse procedurer bør derfor anerkendes som et alternativ til del A, kapitel I, punkt 2.3, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF for import fra Canada.

(6)

For at sikre en effektiv kontrol samt et overblik over importen af asketræ og over manglende overholdelse i forbindelse med denne import, bør der fastsættes krav om plantesundhedscertifikater, indberetning af import og meddelelse om manglende overholdelse.

(7)

I lyset af spredningen af skadegøreren Agrilus planipennis Fairmaire i Nordamerika er det hensigtsmæssigt at begrænse undtagelsens varighed til den 31. december 2017.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bemyndigelse til at indrømme undtagelser

Uanset artikel 5, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF sammenholdt med del A, kapitel I, punkt 2.3, i bilag IV til samme direktiv kan medlemsstater tillade indførsel i Unionen af træ af (Fraxinus L.) med oprindelse i eller forarbejdet i Canada (herefter benævnt: »træet«) som, inden det forlader Canada, opfylder de betingelser, der er anført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Plantesundhedscertifikat

1.   Træet skal ledsages af et plantesundhedscertifikat (udstedt i Canada), som er i overensstemmelse med artikel 13a, stk. 3 og 4, i direktiv 2000/29/EF, som angiver, at en inspektion har fundet det pågældende træ frit for skadegørere.

2.   Under rubrikken »Tillægserklæring« skal Plantesundhedscertifikatet indeholde følgende elementer:

a)

Erklæringen »I overensstemmelse med EU-kravene, der er anført i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/412«,

b)

bundtnummer/-numre,

c)

navnet på de(t) godkendte anlæg i Canada.

Artikel 3

Indberetning af import

Den importerende medlemsstat skal senest den 31. december hvert år forelægge Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplysninger om de mængder af sendinger af træet, der er importeret i løbet af de foregående 12 måneder i henhold til denne afgørelse.

Artikel 4

Meddelelse om manglende overholdelse

Medlemsstaterne giver Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om hver af de sendinger, der ikke overholder denne afgørelse. Denne meddelelse gives senest tre arbejdsdage efter datoen for tilbageholdelsen af sendingen.

Artikel 5

Udløbsdato

Denne afgørelse udløber den 31. december 2017.

Artikel 6

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.


BILAG

1.   Krav til forarbejdning

Forarbejdningen af træet, der er omhandlet i artikel 1, skal opfylde alle følgende krav:

a)   Afbarkning

Træet er afbarket, med undtagelse af visuelt separate og klart adskilte små barkstykker (uanset antal), der opfylder en af følgende betingelser:

a)

de er mindre end 3 cm brede (uanset længden) eller

b)

hvis de er mere end 3 cm brede, skal hvert barkstykkes overflade være mindre end 50 cm2.

b)   Savning

Det af træet, der er opsavet, skal være fremstillet af afbarket rundtræ.

c)   Varmebehandling

Træet opvarmes gennem hele sin profil til mindst 71 °C i 1 200 minutter i et varmekammer, der er godkendt af Canadian Food Inspection Agency (»CFIA«) eller af et organ, der er godkendt af CFIA.

d)   Tørring

Træet er tørret i overensstemmelse med industrielle tørreskemaer af mindst to ugers varighed, som anerkendt af CFIA.

Det endelige vandindhold må ikke overstige 10 %, udtrykt som en procentdel af tørstoffet.

2.   Krav til anlæg

Træet skal fremstilles, håndteres eller oplagres i et anlæg, der opfylder alle følgende krav:

a)

det er officielt godkendt af CFIA i henhold til CFIA's certificeringsprogram vedrørende skadegøreren Agrilus planipennis Fairmaire

b)

det er registreret i en database, som er offentliggjort på CFIA's hjemmeside

c)

det bliver auditeret af CFIA eller af et organ, der er godkendt af CFIA, mindst én gang om måneden, og konklusionen på revisionen skal være, at anlægget overholder kravene i dette bilag

d)

det anvender udstyr til behandling af træ, der er kalibreret i overensstemmelse med udstyrets driftshåndbog

e)

det fører en fortegnelse over sine procedurer, der verificeres af CFIA eller af et organ, der er godkendt af CFIA, herunder om behandlingens varighed, temperaturer under behandling og det endelige vandindhold for hvert enkelt bundt, der skal eksporteres.

3.   Mærkning

På hvert bundt af træet skal der være synligt anbragt både et bundtnummer og en mærkat med påskriften »HT-KD« eller »Heat Treated — Kiln Dried« (Varmebehandlet — Ovntørret). Denne mærkat skal udstedes af — eller under tilsyn af — en dertil udpeget person på det godkendte anlæg, efter at vedkommende har kontrolleret, at kravene til fremstillingen, som anført i punkt 1, og kravene til anlægget, som anført i punkt 2, er overholdt.

4.   Undersøgelser forud for eksport

Træ, der er bestemt til Unionen, skal undersøges af CFIA eller af et organ, der er officielt godkendt af CFIA, for at kontrollere, at træet forud for eksport har gennemgået alle de plantesundhedsmæssige procedurer og foranstaltninger, som gør det muligt at konkludere, at træet er frit for skadegøreren Agrilus planipennis Fairmaire.


Top