EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0361

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/361 af 10. marts 2016 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (meddelt under nummer C(2016) 1450) (EØS-relevant tekst)

C/2016/1450

OJ L 67, 12.3.2016, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; stiltiende ophævelse ved 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/361/oj

12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/361

af 10. marts 2016

om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt

(meddelt under nummer C(2016) 1450)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 3, litra a),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (2), særlig artikel 12, stk. 1 og 4, og artikel 19, indledningen og litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 92/65/EØF er der fastsat betingelser for import til Unionen af bl.a. sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien. Betingelserne skal mindst svare til dem, der gælder for samhandel mellem medlemsstaterne.

(2)

I direktiv 2009/156/EF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import til Unionen af levende dyr af hestefamilien. Det fastsættes, at import af dyr af hestefamilien til Unionen kun er tilladt fra tredjelande, der opfylder visse dyresundhedsmæssige krav.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2004/211/EF (3) er der fastsat en liste over tredjelande, eller dele heraf, hvis der anvendes regionalisering, hvorfra medlemsstaterne skal tillade import af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien, samt de øvrige importbetingelser. Den pågældende liste findes i bilag I til beslutning 2004/211/EF.

(4)

Med henblik på værtskabet for et hestearrangement i forbindelse med Global Champions Tour fra 29. april til 1. maj 2016 i Det Internationale Rideforbunds regi (FEI) har de kompetente kinesiske myndigheder anmodet om anerkendelse af en hestesygdomsfri zone i storbyområdet Shanghai, hvortil der er direkte adgang fra den nærliggende internationale lufthavn. Da det drejer sig om midlertidige særlige bygningsfaciliteter på parkeringsområdet ved EXPO 2010, bør der kun gives en midlertidig godkendelse af den pågældende zone.

(5)

I lyset af de garantier og oplysninger, som de kinesiske myndigheder har forelagt, og for at indrømme en begrænset tidsperiode, hvor det fra en del af Kinas område tillades at genindføre registrerede heste efter midlertidig udførsel, jf. Kommissionens beslutning 93/195/EØF (4), vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/557 (5), hvorved region CN-2 i Kina blev midlertidigt godkendt med henblik på hestearrangementet i forbindelse med Global Champions Tour fra 8. maj til 10. maj 2015.

(6)

Da hestearrangementet bliver gentaget i 2016 på de samme dyresundhedsmæssige betingelser og karantænebetingelser som dem, der fandt anvendelse i 2015, bør datoen i kolonne 15 for region CN-2 i skemaet i bilag I til beslutning 2004/211/EF derfor tilpasses.

(7)

Beslutning 2004/211/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kolonne 15 i linjen for Kinas region CN-2 i skemaet i bilag I til beslutning 2004/211/EF ændres ordene »Gyldig fra 25. april til 25. maj 2015« til ordene: »Gyldig fra 15. april til 15. maj 2016«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(3)  Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens beslutning 93/195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/557 af 31. marts 2015 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (EUT L 92 af 8.4.2015, s. 107).


Top