EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0042(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed og hæderlighed (ECB/2016/42)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/935/oj

1.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/21


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/935

af 16. november 2016

om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed og hæderlighed (ECB/2016/42)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 4, stk. 1, litra e),

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/933 af 16. november 2016 om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40) (2), navnlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) er som den kompetente myndighed for signifikante enheder under tilsyn i henhold til artikel 4, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 93 og 94 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) ansvarlig for at sikre, at medlemmerne af ledelsesorganerne i disse enheder opfylder kravene til egnethed og hæderlighed.

(2)

Artikel 91 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (4) kræver, at a) medlemmerne af ledelsesorganerne i enheder under tilsyn til enhver tid skal have et tilstrækkeligt godt omdømme og tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udføre deres opgaver, og at ledelsesorganet som helhed skal besidde tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå instituttets aktiviteter, b) alle medlemmerne af ledelsesorganet skal afsætte tilstrækkelig tid til, at de kan varetage deres funktioner i institutionen og, set i relation til de individuelle forhold og arten, omfanget og kompleksiteten af instituttets aktiviteter, må antallet af direktør- og bestyrelsesposter, som et medlem af ledelsesorganet varetager samtidig, ikke overstige et vist antal, c) hvert medlem af ledelsesorganet skal udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed, og d) enheder under tilsyn skal fastlægge en politik, der fremmer mangfoldighed i ledelsesorganet.

(3)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013 anvender ECB al relevant EU-ret ved udførelsen af sine tilsynsopgaver, og, såfremt retten består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse. ECB er også omfattet af de reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som er udarbejdet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og vedtaget af Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 til 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (5). ECB skal gøre alt for at overholde de retningslinjer og henstillinger, som EBA har udarbejdet i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010, samt den europæiske tilsynshåndbog udarbejdet af EBA i henhold til nævnte forordning.

(4)

I henhold til EBA's retningslinjer EBA/GL/2012/06 (6) skal der i forbindelse med vurderingen af et medlems egnethed ud over kriterier vedrørende medlemmets omdømme og erfaring også tages hensyn til kriterier, der er relevante for ledelsesorganets funktion. Vurderingen skal omfatte potentielle interessekonflikter for medlemmerne, deres mulighed for at afsætte tilstrækkelig tid, deres mulighed for at udføre deres opgaver uafhængigt uden ubehørig indflydelse fra andre personer, den generelle sammensætning af ledelsesorganet og den kollektive viden og erfaring, der kræves af det. Dette berører ikke vurderingen af gennemførelsen af instituttets ledelsesordninger som omhandlet i artikel 88 i direktiv 2013/36/EU.

(5)

Ud over at opfylde den nationale lovgivning, der gennemfører artikel 91 i direktiv 2013/36/EU, skal en ECB-afgørelse vedrørende egnethed og hæderlighed også sikre, at krav i anden anvendelig national ret overholdes. En vurdering af, hvorvidt en afgørelse kan vedtages på grundlag af delegation, bør derfor foretages uden at berøre vurderingen af, hvorvidt kravene til egnethed og hæderlighed fastsat i gældende ret er opfyldt.

(6)

ECB skal som den kompetente myndighed vedtage et betydeligt antal afgørelser om egnethed og hæderlighed hvert år. For at lette beslutningstagningsprocessen er en delegationsafgørelse nødvendig for at kunne vedtage sådanne afgørelser. Den Europæiske Unions Domstol har fastslået, at delegation af kompetence er nødvendig for at gøre det muligt for en institution, som skal træffe et betydeligt antal afgørelser, at udføre sine opgaver. Ligeledes har den anerkendt behovet for at sikre, at de besluttende organer kan udføre deres opgaver, hvilket er i overensstemmelse med det princip, der gælder for enhver institutionel ordning (7).

(7)

Delegationen af beslutningstagende beføjelser skal være begrænset og forholdsmæssig, og omfanget af delegationen skal defineres klart.

(8)

Afgørelse (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) specificerer den procedure, der skal følges ved vedtagelse af delegerede afgørelser vedrørende tilsyn og de personer, til hvilke beslutningstagende beføjelser kan delegeres. Denne afgørelse berører hverken ECB's udførelse af sine tilsynsmæssige opgaver eller Tilsynsrådets kompetence til at forelægge færdige udkast til afgørelse for Styrelsesrådet.

(9)

Hvor kriteriet for vedtagelse af en delegeret afgørelse, som fastsat i denne afgørelse, ikke er opfyldt, vedtages afgørelser om egnethed og hæderlighed i overensstemmelse med proceduren om ikke-indsigelse som fastsat i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 13g i afgørelse ECB/2004/2 (8).

(10)

Hvis et medlem anses for ikke at opfylde kravene til egnethed og hæderlighed, træffes afgørelsen om egnethed og hæderlighed ikke på grundlag af en delegeret afgørelse, men i forbindelse med proceduren om ikke-indsigelse. Det er således nødvendigt, at der afsættes tilstrækkeligt med tid til en procedure om ikke-indsigelse, i tilfælde hvor det ikke er muligt at fastslå på forhånd, hvorvidt en delegeret afgørelse kan vedtages. Hvis en kompetent national myndighed ikke har fremsendt et udkast til delegeret afgørelse til ECB 20 arbejdsdage før udløbet af tidsfristen for vedtagelse af afgørelsen om egnethed og hæderlighed i henhold til gældende lovgivning, skal afgørelsen derfor vedtages i forbindelse med proceduren om ikke-indsigelse. Er lederne af arbejdsenhederne i tvivl om, hvorvidt et medlem opfylder kravene til egnethed og hæderlighed som følge af utilstrækkelige oplysninger fra den kompetente nationale myndigheds side eller kompleksiteten af vurderingen, anvendes proceduren om ikke-indsigelse ligeledes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »krav til egnethed og hæderlighed« (fit and proper requirements): de krav, som medlemmerne af ledelsesorganet i en signifikant enhed under tilsyn til enhver tid skal opfylde i overensstemmelse med artikel 91 i direktiv 2013/36/EU og al anden gældende lovgivning

2)   »afgørelse om egnethed og hæderlighed« (fit and proper decision): en ECB-afgørelse, hvoraf det fremgår, hvorvidt et individ opfylder kravene til egnethed og hæderlighed

3)   »gældende lovgivning« (applicable law): relevant EU-lovgivning som omhandlet i artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og al national lovgivning, som er relevant for vurderingen af kravene om egnethed og hæderlighed

4)   »deltagende medlemsstat« (participating member state): en deltagende medlemsstat som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1014/2013

5)   »signifikant enhed under tilsyn« (significant supervised entity): en signifikant enhed under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 16), i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17)

6)   »enhed under tilsyn« (supervised entity): en enhed under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 20), i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17)

7)   »signifikant koncern under tilsyn« (significant supervised group): en signifikant koncern under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 22), i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17)

8)   »delegeret afgørelse« (delegated decision): en afgørelse vedtaget på grundlag af Styrelsesrådets delegation af beføjelser i henhold til afgørelse (EU) 2017/933 (ECB/2016/40)

9)   »ledelsesorgan« (management body): et ledelsesorgan som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 7), i direktiv 2013/36/EU, under forbehold af samme direktivs artikel 3, stk. 2,

10)   »medlem« (member): et foreslået eller udpeget medlem af et ledelsesorgan eller, alt efter omstændighederne, en foreslået eller udpeget person med nøglefunktioner som defineret i overensstemmelse med gældende lovgivning

11)   »ledere af arbejdsenheder« (heads of work units): lederne af de arbejdsenheder i ECB, til hvilke beføjelserne til i fællesskab at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed er delegeret

12)   »kompetent national myndighed« (national competent authority): en kompetent national myndighed, som defineret i artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1024/2013

13)   »proceduren om ikke-indsigelse« (non-objection procedure): proceduren, som er fastsat i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og yderligere specificeret i artikel 13g i afgørelse ECB/2004/2

14)   »Vejledning om vurderinger af egnethed og hæderlighed« (Guide to fit and proper assessments): et dokument med denne titel, som til enhver tid er vedtaget og ændret i overensstemmelse med proceduren om ikke-indsigelse og offentliggjort på ECB's websted, og som indeholder en vejledning til, hvorledes vurderingen af egnethed og hæderlighed skal foretages

15)   »kreditinstitut« (credit institution): et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (9).

Artikel 2

Delegation af afgørelser om egnethed og hæderlighed

1.   I overensstemmelse med artikel 4 i afgørelse (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) delegerer Styrelsesrådet hermed beføjelsen til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed til lederne af de arbejdsenheder, der er udpeget af Direktionen i overensstemmelse med artikel 5 i samme afgørelse.

2.   Lederne af arbejdsenhederne vedtager delegerede afgørelser i overensstemmelse med denne afgørelse og gældende lovgivning.

Artikel 3

Delegationens omfang

1.   En afgørelse om egnethed og hæderlighed må ikke vedtages på grundlag af en delegeret afgørelse, hvis den pågældende enhed under tilsyn er en af følgende:

a)

den enhed under tilsyn på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater i en signifikant koncern under tilsyn

b)

det kreditinstitut med den største samlede værdi af aktiver i en signifikant koncern under tilsyn, hvis enheden ikke er den samme som den i punkt a) omhandlede

c)

en signifikant enhed under tilsyn, der ikke er en del af en signifikant koncern under tilsyn.

2.   En afgørelse om egnethed og hæderlighed må ikke vedtages på grundlag af en delegeret afgørelse, hvis afgørelsen om egnethed og hæderlighed:

a)

fastslår, at medlemmet ikke opfylder kravene til egnethed og hæderlighed eller

b)

indeholder betingelser, medmindre sådanne betingelser er nødvendige for at sikre, at medlemmet opfylder kravene til egnethed og hæderlighed og er blevet aftalt skriftligt.

3.   En afgørelse om egnethed og hæderlighed må ikke vedtages på grundlag af en delegeret afgørelse, hvis det fremgår af oplysninger fremsendt til ECB, at:

a)

medlemmet er tiltalt i en strafferetssag ved en domstol eller er blevet dømt for en strafferetlig lovovertrædelse ved første eller sidste instans eller

b)

en undersøgelse er blevet gennemført eller verserer i forbindelse med, eller en håndhævelsesforanstaltning eller en administrativ sanktion verserer mod eller er blevet pålagt medlemmet for, manglende overholdelse af lovgivning eller lovgivningsmæssige bestemmelser om finansielle tjenester.

4.   En afgørelse om egnethed og hæderlighed må ikke vedtages på grundlag af en delegeret afgørelse, hvis:

a)

en kompetent national myndighed ikke har fremsendt et udkast til delegeret afgørelse til ECB 20 arbejdsdage før udløbet af tidsfristen for vedtagelse af afgørelsen om egnethed og hæderlighed i henhold til gældende lovgivning, eller

b)

utilstrækkelige oplysninger eller kompleksiteten af vurderingen kræver, at afgørelsen om egnethed og hæderlighed vedtages i forbindelse med proceduren om ikke-indsigelse.

5.   Hvor en afgørelse om egnethed og hæderlighed i henhold til stk. 1 til 4 ikke kan vedtages på grundlag af en delegeret afgørelse, skal den vedtages i overensstemmelse med gældende lovgivning og proceduren om ikke-indsigelse.

6.   Hvis den i stk. 2 til 4 omhandlede vurdering af kravene til egnethed og hæderlighed vedrører mere end et medlem af ledelsesorganet, og afgørelsen ikke kan vedtages på grundlag af en delegeret afgørelse med hensyn til et eller flere af dem, skal vurderingen munde ud i to afgørelser om egnethed og hæderlighed. Den ene af afgørelserne skal vedtages i overensstemmelse med gældende lovgivning og proceduren om ikke-indsigelse, den anden på grundlag af en delegeret afgørelse.

Artikel 4

Vurdering af egnethed og hæderlighed

Vurderingen af kravene til egnethed og hæderlighed foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning under hensyntagen til Vejledningen om vurderinger af egnethed og hæderlighed (Guide to fit and proper assessments) (kapitlet om vurderingskriterier), som omfatter følgende kriterier:

a)

Erfaring. Medlemmet skal have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udføre sine funktioner.

b)

Omdømme. Medlemmet skal til enhver tid have et tilstrækkeligt godt omdømme for at sikre en forsvarlig og forsigtig ledelse af enheden under tilsyn. Proportionalitetsprincippet finder ikke anvendelse på vurderingen af godt omdømme.

c)

Potentielle interessekonflikter og uafhængighed. Medlemmet skal kunne handle uafhængigt. Vurderingen af potentielle interessekonflikter og uafhængighed skal omfatte en vurdering af enheden under tilsyns ledelsesordninger for afdækning, begrænsning, håndtering og forhindring af interessekonflikter.

d)

Tilstrækkelig tid. Medlemmet skal have mulighed for at afsætte tilstrækkelig tid til udførelsen af sine funktioner i enheden under tilsyn. Vurderingen kan blive påvirket af flere faktorer såsom antallet af direktør- eller bestyrelsesposter, som medlemmet beklæder, arten, omfanget og kompleksiteten af enheden under tilsyns aktiviteter samt andre relevante forpligtelser.

e)

Kollektiv egnethed. Hvad angår kravet om kollektiv egnethed, vurderes medlemmet ved den indledende vurdering af egnethed og hæderlighed under hensyntagen til det løbende tilsyn med ledelsen af enheden under tilsyn samt ledelsesorganets selvevaluering, navnlig med hensyn til dets sammensætning og behov for kollektiv egnethed.

Artikel 5

Overgangsbestemmelse

Denne afgørelse finder ikke anvendelse på forslag til afgørelse om egnethed og hæderlighed, som en kompetent national myndighed har fremsendt til ECB før denne afgørelses ikrafttræden.

Artikel 6

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. november 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Se side 14 i denne EUT.

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(6)  Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds retningslinjer EBA/GL/2012/06 af 22. november 2012 for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner.

(7)  EU-Domstolens dom af 23. september 1986, AKZO Chemie BV og AKZO Chemie UK Ltd mod Kommissionen, sag 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, præmis 37, og af 26. maj 2005, Carmine Salvatore Tralli mod ECB, sag C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, præmis 59.

(8)  Afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).


Top