EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0035(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/2247 af 3. november 2016 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2016/35)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/oj

20.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/2247

af 3. november 2016

om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2016/35)

(omarbejdning)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 26.2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/21 (1) har flere gange undergået betydelige ændringer. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør afgørelsen omarbejdes af hensyn til klarhed.

(2)

Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2010/20 (2), som afgørelse ECB/2010/21 henviser til, er blevet omarbejdet og ophævet ved Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) (3)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1.   De begreber, der er defineret i artikel 1 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), har samme betydning i denne afgørelse.

2.   Andre tekniske begreber, der er anvendt i denne afgørelse, har samme betydning som i bilag II til retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 2

Anvendelsesområde

De regler, der er fastsat i denne afgørelse, finder anvendelse på Den Europæiske Centralbanks (ECB) årsregnskab, som består af balancen, ikke-balanceførte poster i ECB's regnskaber, resultatopgørelsen og noterne til ECB's årsregnskab.

Artikel 3

Kvalitetskriterier

De kvalitetskriterier, der er defineret i artikel 3 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), har samme betydning i denne afgørelse.

Artikel 4

Grundlæggende regnskabsprincipper

De grundlæggende regnskabsprincipper, som er defineret i artikel 4 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), finder også anvendelse på denne afgørelse.

Som en undtagelse til artikel 4, stk. 3, første punktum, i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) skal der kun tages højde for begivenheder efter balancetidspunktet indtil den dag, hvor Direktionen træffer beslutning om at fremsende ECB's årsregnskab til godkendelse i Styrelsesrådet.

Artikel 5

Periodiseringsprincippet og kontant-/afviklingsprincippet

Bestemmelserne i artikel 5 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) finder anvendelse på denne afgørelse.

Artikel 6

Indregning af aktiver og passiver

Et finansielt aktiv/passiv eller andet aktiv/passiv medtages kun i ECB's balance i overensstemmelse med artikel 6 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITEL II

REGLER FOR SAMMENSÆTNING OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BALANCEN

Artikel 7

Balancens sammensætning

Sammensætningen af balancen baseres på opstillingen i bilag I.

Artikel 8

Hensættelse til valutakurs-, rente, kredit- og guldprisrisiko

Under behørig hensyntagen til arten af de opgaver, som ECB udfører, kan Styrelsesrådet foretage en hensættelse for valutakurs-, rente-, kredit- og guldprisrisiko i ECB's balance. Styrelsesrådet træffer afgørelse om størrelsen og anvendelsen af hensættelsen på grundlag af et begrundet skøn over ECB's risikoeksponering.

Artikel 9

Regler for værdiansættelse af balanceposter

1.   Medmindre andet er angivet i bilag I, anvendes gældende markedskurser og -priser ved værdiansættelsen af balancens poster.

2.   Revaluering af guld, valutainstrumenter, værdipapirer (andre end de værdipapirer, der er klassificeret som holdt-til-udløb, ikke-omsættelige værdipapirer og værdipapirer til pengepolitiske formål, der bogføres til amortiseret anskaffelsesværdi), samt finansielle instrumenter, såvel balanceførte som ikke-balanceførte, foretages ved årets udgang ved anvendelse af middelkurser og -priser.

3.   Der skelnes ikke mellem pris- og valutakursregulering for guld, men et enkelt revalueringsbeløb for guld angives, baseret på europrisen pr. defineret vægtenhed guld som afledt af EUR/USD-kursen på den kvartalsvise revalueringsdato. Beholdninger i fremmed valuta, såvel balanceførte som ikke-balanceførte transaktioner, revalueres pr. valuta. Med henblik på denne artikel skal beholdninger af særlige trækningsrettigheder, herunder udvalgte individuelle valutabeholdninger, der ligger til grund for SDR-kurven, behandles som én beholdning. Hvad angår værdipapirer, skal revalueringen foretages pr. fondskode, dvs. samme ISIN-nummer/type, mens indbyggede optioner ikke skal udskilles med henblik på værdiansættelse. Værdipapirer, der holdes til pengepolitiske formål, eller som indgår i posten »Andre finansielle aktiver« eller »Øvrige«, skal behandles som særskilte beholdninger.

4.   Omsættelige værdipapirer, der holdes til pengepolitiske formål, skal behandles som særskilte beholdninger og værdiansættes enten til deres markedspris eller til deres amortiserede anskaffelsesværdi (med fradrag af en evt. værdiforringelse), i overensstemmelse med pengepolitiske hensyn.

5.   Værdipapirer, der er klassificeret som holdt-til-udløb, behandles som særskilte beholdninger og værdiansættes til den amortiserede anskaffelsespris (med fradrag af en evt. værdiforringelse). Samme behandling gælder for ikke-omsættelige værdipapirer. Værdipapirer, der er klassificeret som holdt-til-udløb, kan sælges før udløbsdatoen, hvis et af følgende tilfælde indtræffer:

a)

Hvis den solgte mængde anses for ubetydelig i forhold til den samlede beholdning af værdipapirer holdt-til-udløb.

b)

Hvis værdipapirerne sælges inden for en måned før udløbsdato.

c)

Under særlige omstændigheder, såsom en betydelig forringelse af udstederens kreditværdighed.

Artikel 10

Tilbageførselsforretninger

Tilbageførselsforretninger bogføres i overensstemmelse med artikel 10 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 11

Omsættelige kapitalandele

Omsættelige kapitalandele bogføres i overensstemmelse med artikel 11 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 12

Afdækning af renterisiko på værdipapirer med derivater

Afdækning af renterisiko bogføres i overensstemmelse med artikel 12 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 13

Syntetiske instrumenter

Syntetiske instrumenter bogføres i overensstemmelse med artikel 13 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITEL III

RESULTATFØRING

Artikel 14

Resultatføring

1.   Artikel 15, stk. 1, 2, 3, 5 og 7, i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) finder anvendelse på resultatføring.

2.   Indeståender på særlige revalueringskonti, som hidrører fra bidrag i medfør af artikel 48.2 i statutten for Det Europæiske system af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) vedrørende centralbanker i medlemsstater, hvis dispensation er blevet ophævet, anvendes til at udligne urealiserede tab, såfremt disse overstiger tidligere revalueringsgevinster, som er bogført på den tilsvarende standardrevalueringskonto som beskrevet i artikel 15, stk. 1, litra c) i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), førend sådanne tab udlignes i overensstemmelse med ESCB-statuttens artikel 33.2. Indeståender på særlige kursrevalueringskonti for guld, valuta og værdipapirer reduceres pro rata i tilfælde af nedgang i beholdningen af de pågældende aktiver.

Artikel 15

Transaktionsomkostninger

Artikel 16 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) finder anvendelse på denne afgørelse.

KAPITEL IV

BOGFØRINGSREGLER FOR IKKE-BALANCEFØRTE INSTRUMENTER

Artikel 16

Almindelige regler

Artikel 17 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) finder anvendelse på denne afgørelse.

Artikel 17

Valutaterminsforretninger

Valutaterminsforretninger bogføres i overensstemmelse med artikel 18 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 18

Valutaswaps

Valutaswaps bogføres i overensstemmelse med artikel 19 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 19

Futureskontrakter

Futureskontrakter bogføres i overensstemmelse med artikel 20 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 20

Renteswaps

Renteswaps bogføres i overensstemmelse med artikel 21 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Urealiserede tab, som medtages i resultatopgørelsen ultimo året, amortiseres i de efterfølgende år efter den lineære metode. For renteswap-futures begynder amortiseringen fra transaktionens valørdato.

Artikel 21

FRA'er (forward rate agreements)

FRA'er bogføres i overensstemmelse med artikel 22 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 22

Terminsforretninger i værdipapirer

Terminsforretninger i værdipapirer bogføres i overensstemmelse med metode A i artikel 23, stk. 1, i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 23

Optioner

Optioner bogføres i overensstemmelse med artikel 24 i retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITEL V

ÅRLIGE OFFENTLIGGJORTE BALANCE OG RESULTATOPGØRELSE

Artikel 24

Formater

1.   Formatet for ECB's offentliggjorte årsbalance er angivet i bilag II.

2.   Formatet for ECB's offentliggjorte resultatopgørelse er angivet i bilag III.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Udvikling, anvendelse og fortolkning af reglerne

1.   Ved fortolkningen af denne afgørelse tages der hensyn til det forberedende arbejde og de regnskabsprincipper, der er harmoniseret af EU-lovgivningen, samt til almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

2.   Hvis en bestemt regnskabsmæssig behandling ikke fremgår af denne afgørelse, og Styrelsesrådet ikke har truffet anden beslutning, følger ECB de principper for værdiansættelse, der stemmer overens med International Financial Reporting Standards, som er vedtaget af Den Europæiske Union, og som er relevante for ECB's aktiviteter og regnskaber.

Artikel 26

Ophævelse

1.   Afgørelse ECB/2010/21 ophæves hermed.

2.   Henvisninger til den ophævede afgørelse skal forstås som henvisninger til denne afgørelse og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 27

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 31. december 2016.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. november 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/21 af 11. november 2010 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 1).

(2)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2010/20 af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31).

(3)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/2249 af 3. november 2016 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2016/34) (se side 37 i denne EUT).


BILAG I

REGLER FOR SAMMENSÆTNING OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BALANCEN

AKTIVER

 

Balancepost

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

1.

Guld og tilgodehavender i guld

Fysisk guld, dvs. barrer, mønter, plader, klumper, i depot eller »undervejs«. Ikke-fysisk guld, såsom tilgodehavender på anfordringskonti i guld (kollektive konti), tidsindskud og tilgodehavender i guld fra følgende transaktionsformer: a) op- og nedklassificeringstransaktioner og b) guldplacerings- eller purity swaps, hvor der er en forskel på mere end én bankdag mellem frigørelse og modtagelse

Markedsværdi

2.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

Tilgodehavender i fremmed valuta hos modparter uden for euroområdet, herunder internationale og supranationale institutioner samt centralbanker uden for euroområdet

 

2.1.

Tilgodehavender hos IMF (Den Internationale Valutafond)

a)

Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Den nationale kvote fratrukket tilgodehavender i euro til rådighed for IMF. IMF-konto nr. 2 (eurokonto til administrationsomkostninger) kan indregnes i denne post eller i posten »Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet«

a)

Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

b)

Særlige trækningsrettigheder (SDR)

Beholdning af SDR (brutto)

b)

SDR'er

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

c)

Andre tilgodehavender

Generelle lånearrangementer, lån under særlige låneaftaler, lån til fonde administreret af IMF

c)

Andre tilgodehavender

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

2.2.

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud, omvendte repoforretninger

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

b)

Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

b)

i)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og aktuel valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iii)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris og aktuel valutakurs

c)

Eksterne lån (indskud) til residenter uden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3, »Andre finansielle aktiver«

c)

Eksterne lån

Indlån til nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

d)

Andre eksterne aktiver

Sedler og mønter fra lande uden for euroområdet

d)

Andre eksterne aktiver

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

3.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

a)

Værdipapirinvesteringer inden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3, »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer og kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter i euroområdet

a)

i)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og aktuel valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iii)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris og aktuel valutakurs

b)

Andre tilgodehavender hos residenter inden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Udlån, indskud, omvendte genkøbsforretninger, udlån i øvrigt

b)

Andre tilgodehavender

Indskud og andre udlån til nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs

4.

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

 

 

4.1.

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud, omvendte repoforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirer i euro

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet

Nominel værdi

b)

Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Kapitalandele, gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

b)

i)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iii)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

c)

Lån til residenter uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3, »Andre finansielle aktiver«

c)

Lån uden for euroområdet

Indskud til nominel værdi

d)

Værdipapirer udstedt af enheder uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver« og aktivpost 7.1 »Værdipapirer til pengepolitiske formål«

Værdipapirer udstedt af overnationale eller internationale organisationer, f.eks. Den Europæiske Investeringsbank, uanset deres geografiske placering, og som ikke er købt til pengepolitiske formål

d)

i)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iii)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

4.2.

Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

Lånoptagelse i henhold til ERM II-betingelserne

Nominel værdi

5.

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer i euro

Post 5.1 til 5.5: Transaktioner i overensstemmelse med de respektive pengepolitiske instrumenter, der er beskrevet i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1)

 

5.1.

Primære markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der udføres ugentligt, som regel med en løbetid på en uge

Nominel værdi eller repopris

5.2.

Langfristede markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der normalt udføres månedligt, med en længere løbetid end den for de primære markedsoperationer

Nominel værdi eller repopris

5.3.

Finjusterende markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der udføres ad hoc til finjusteringsformål

Nominel værdi eller repopris

5.4.

Strukturelle markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der justerer Eurosystemets strukturelle stilling i forhold til den finansielle sektor

Nominel værdi eller repopris

5.5.

Marginal udlånsfacilitet

Facilitet for dag-til-dag likviditet til en forud fastsat rente mod godkendt sikkerhed (stående facilitet)

Nominel værdi eller repopris

5.6.

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

Supplerende udlån til kreditinstitutter i forbindelse med værdistigninger i underliggende aktiver, der vedrører andre lån til disse kreditinstitutter

Nominel værdi eller pris

6.

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud, omvendte repoforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under aktivpost 7, »Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet«, herunder transaktioner i forbindelse med omdannelsen af euroområdets tidligere reserver i fremmed valuta og andre tilgodehavender. Korrespondentkonti i ikke-indenlandske kreditinstitutter i euroområdet. Andre tilgodehavender og operationer, som ikke angår Eurosystemets pengepolitiske operationer.

Nominel værdi eller pris

7.

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

 

 

7.1.

Værdipapirer til pengepolitiske formål

Værdipapirer, der besiddes til pengepolitiske formål (herunder værdipapirer købt til pengepolitiske formål, som er udstedt af overnationale eller internationale organisationer eller multilaterale udviklingsbanker, uanset deres geografiske placering). ECB-gældsbeviser købt til finjusteringsformål

a)

Omsættelige gældsinstrumenter

Bogføres i overensstemmelse med pengepolitiske hensyn:

i)

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse (prisen, når forringelsen er dækket af en hensættelse under passivpost 13, litra b) (»Hensættelser«)

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

7.2.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer end under post 7.1 »Værdipapirer til pengepolitiske formål« og post 11.3 »Andre finansielle aktiver«: gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer holdt direkte, herunder offentlige gældsbeviser fra tiden før Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), denomineret i euro. Kapitalandele

a)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

c)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

d)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

8.

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

Tilgodehavender hos den offentlige sektor, opstået i tiden før ØMU (ikke-omsættelige værdipapirer, lån)

Indskud/lån til nominel værdi, ikke-omsættelige værdipapirer til anskaffelsespris

9.

Eurosystem-interne tilgodehavender

 

 

9.1.

Tilgodehavender i tilknytning til udstedelse af ECB-gældsbeviser

Eurosystem-interne tilgodehavender over for nationale centralbanker, opstået som følge af udstedelse af ECB-gældsbeviser

Anskaffelsespris

9.2.

Tilgodehavender i forbindelse med fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet

Tilgodehavender i forbindelse med ECB's udstedelse af sedler i henhold til Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/29 (2)

Nominel værdi

9.3.

Andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto)

Nettoposition for følgende delposter:

 

a)

Nettotilgodehavender opstået i forbindelse med saldi på TARGET2-konti og korrespondentkonti hos nationale centralbanker, dvs. nettotallet for tilgodehavender og forpligtelser. Jf. også passivpost 10.2 »Andre forpligtelser inden for Eurosystemet (netto)«

a)

Nominel værdi

b)

Andre intra-Eurosystem-tilgodehavender denomineret i euro, som kan opstå, herunder foreløbig fordeling af ECB's indtægter til de nationale centralbanker

b)

Nominel værdi

10.

Poster under afvikling

Afviklingskonti (tilgodehavender), herunder ikke-indløste checks

Nominel værdi

11.

Andre aktiver

 

 

11.1.

Mønter fra euroområdet

Euromønter

Nominel værdi

11.2.

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, møbler og inventar, herunder computerudstyr, software.

Anskaffelsespris minus afskrivninger

Afskrivning er den systematiske allokering af et aktivs afskrivningsberettigede beløb over dets levetid. Levetiden er den periode, i hvilken et anlægsaktiv forventes at være disponibelt til enhedens brug. Der kan foretages en systematisk revision af individuelle materielle anlægsaktivers levetid, hvis forventningerne afviger fra tidligere skøn. Større aktiver kan indeholde komponenter med forskellige levetider. Disse komponenters levetid bør vurderes individuelt.

Anskaffelsesprisen for immaterielle aktiver omfatter prisen for erhvervelsen af det immaterielle aktiv. Andre direkte eller indirekte omkostninger udgiftsføres.

Nedre grænse for kapitalisering af omkostninger er EUR 10 000 ekskl. moms.

11.3.

Andre finansielle aktiver

Kapitalinteresser og investeringer i datterselskaber, værdipapirer holdt af strategiske/politiske grunde

Værdipapirer inkl. kapitalandele, og andre finansielle instrumenter og saldi, inkl. tidsindskud og løbende konti holdt som øremærket portefølje

Omvendte genkøbsforretninger med kreditinstitutter i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under denne post

a)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

b)

Kapitalinteresser og illikvid aktiekapital samt andre kapitalandele holdt som varige investeringer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

c)

Investering i datterselskaber eller betydelige interesser

Bogført værdi

d)

Omsættelige gældsværdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Overkurser/underkurser amortiseres

e)

Omsættelige gældsværdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb eller holdt som en varig investering

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

f)

Ikke-omsættelige gældsværdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

g)

Saldi overfor for banker og udlån

Nominel værdi omregnet til aktuel valutakurs, hvis tilgodehavende/indlån er denomineret i udenlandsk valuta

11.4.

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutaterminsforretninger, valutaswaps, renteswaps (medmindre de daglige variationsmarginer anvendes), forward rate agreements, terminsforretninger i værdipapirer, spotforretninger i fremmed valuta fra handelsdagen til afviklingsdagen

Nettopositionen mellem termin og spot, omregnet til aktuel valutakurs

11.5.

Periodeafgrænsningsposter

Indtægter, som forfalder til betaling i fremtiden, men som vedrører indberetningsperioden. Forudbetalte omkostninger og betalte påløbne renter, dvs. renter købt sammen med et værdipapir

Nominel værdi, valuta omregnet til aktuel valutakurs

11.6.

Øvrige poster

a)

Forskud, lån og andre mindre poster. Lån på forvaltningsbasis.

a)

Nominel værdi eller pris

b)

Investeringer i forbindelse med kunders deponering af guld

b)

Markedsværdi

c)

Netto pensionsaktiver

c)

I henhold til artikel 25, stk. 2

d)

Udestående tilgodehavender opstået pga. Eurosystemets modparters misligholdelse i forbindelse med kreditoperationer i Eurosystemet

d)

Nominel/realiserbar værdi (før/efter afvikling af tab)

e)

Aktiver eller tilgodehavender (over for tredjemand), tilegnet eller erhvervet i forbindelse med realisation af sikkerhed, stillet af Eurosystemets modparter i misligholdelse

e)

Anskaffelsespris (omregnet til den aktuelle valutakurs på tidspunktet for erhvervelsen, hvis de finansielle aktiver er denomineret i udenlandske valutaer)

12.

Årets tab

 

Nominel værdi

PASSIVER

 

Balancepost

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

1.

Seddelomløb

Eurosedler udstedt af ECB i henhold til afgørelse ECB/2010/29

Nominel værdi

2.

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

Post 2.1, 2.2, 2.3 og 2.5: indskud i euro som beskrevet i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

 

2.1.

Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet)

Konti i euro, som indehaves af kreditinstitutter, der er opført på listen over finansielle institutioner, som er omfattet af reservekravssystemet i henhold til ESCB-statutten. Denne post viser primært konti, der anvendes til reservekrav

Nominel værdi

2.2.

Indlånsfacilitet

Dag-til-dag indskud til en forud fastsat rente (stående facilitet)

Nominel værdi

2.3.

Tidsindskud

Indskud med henblik på opsugning af likviditet som led i finjusterende markedsoperationer

Nominel værdi

2.4.

Finjusterende markedsoperationer

Pengepolitiske operationer, der har til formål at opsuge likviditet

Nominel værdi eller repopris

2.5.

Indlån i forbindelse med marginbetalinger

Indlån fra kreditinstitutter til dækning af værdiforringelse i underliggende aktiver, som ligger til grund for kreditter til disse kreditinstitutter

Nominel værdi

3.

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

Repoforretninger i tilknytning til samtidige omvendte repoforretninger som led i forvaltningen af værdipapirbeholdningerne under aktivpost 7, »Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet«. Andre transaktioner, som ikke er relateret til Eurosystemets pengepolitik. Ingen anfordringskonti fra kreditinstitutter

Nominel værdi eller repopris

4.

Udstedte ECB-gældsbeviser

Gældsbeviser som beskrevet i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Ikke-rentebærende værdipapirer, der udstedes med henblik på at opsuge likviditet

Anskaffelsespris

Eventuelle underkurser amortiseres

5.

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet

 

 

5.1.

Offentlig forvaltning og service

Løbende konti, tidsindskud, anfordringsindlån

Nominel værdi

5.2.

Andre forpligtelser

Løbende konti, som indehaves af personale, virksomheder og kunder, herunder finansielle institutioner, der er opført som værende fritaget for forpligtelsen til at holde mindstereserver (jf. passivpost 2.1); tidsindskud, anfordringsindlån

Nominel værdi

6.

Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

Løbende konti, tidsindskud, anfordringskonti, herunder konti til betalingsformål og konti til forvaltning af valutareserver, som indehaves af andre banker, centralbanker, internationale/supranationale institutioner, herunder Europa-Kommissionen, løbende konti, som indehaves af andre indlånere. Repoforretninger i tilknytning til samtidige omvendte repoforretninger som led i forvaltningen af værdipapirer i euro. Saldi på TARGET2-konti, der tilhører centralbanker i medlemsstater, der ikke har indført euro

Nominel værdi eller repopris

7.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Løbende konti. Forpligtelser i henhold til repoforretninger; som regel investeringstransaktioner, der anvender valutaaktiver eller guld

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs ultimo året

8.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet

 

 

8.1.

Indlån, saldi og andre forpligtelser

Løbende konti. Forpligtelser i henhold til repoforretninger; som regel investeringstransaktioner, der anvender valutaaktiver eller guld

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs ultimo året

8.2.

Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

Lånoptagelse i henhold til ERM II-betingelserne

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs ultimo året

9.

Modpost til særlige trækningsrettigheder tildelt af IMF

SDR-denomineret post, som viser det SDR-beløb, der oprindeligt blev tildelt det pågældende land/den pågældende nationale centralbank

Nominel værdi, omregnet til aktuel valutakurs ultimo året

10.

Eurosystem-interne forpligtelser

 

 

10.1.

Forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver

ECB-balancepost, denomineret i euro

Nominel værdi

10.2.

Andre forpligtelser inden for Eurosystemet (netto)

Nettoposition for følgende delposter:

 

a)

Nettoforpligtelser opstået i forbindelse med saldi på TARGET2-konti og korrespondentkonti hos nationale centralbanker, dvs. nettotallet for tilgodehavender og forpligtelser. Jf. også aktivpost 9.3 »Andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto)«

a)

Nominel værdi

b)

Andre Eurosystem-interne tilgodehavender denomineret i euro, som kan opstå, herunder den foreløbige fordeling af ECB's indtægter til de nationale centralbanker

b)

Nominel værdi

11.

Poster under afvikling

Saldi på afviklingskonti (forpligtelser), herunder girotransaktioner under afvikling

Nominel værdi

12.

Andre forpligtelser

 

 

12.1.

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutaterminsforretninger, valutaswaps, renteswaps (medmindre de daglige variationsmarginer anvendes), forward rate agreements, terminsforretninger i værdipapirer, spotforretninger i fremmed valuta fra handelsdagen til afviklingsdagen

Nettopositionen mellem termin og spot, omregnet til aktuel valutakurs

12.2.

Periodeafgrænsningsposter

Udgifter, som forfalder til betaling i fremtiden, men som vedrører rapporteringsperioden. Indtægter modtaget i rapporteringsperioden, men som vedrører en fremtidig periode

Nominel værdi, valuta omregnet til markedskursen

12.3.

Øvrige poster

a)

Skatterelaterede interimskonti. Sikringskonti i fremmed valuta til sikkerhed for en kredit eller en garanti. Repoforretninger med kreditinstitutter i tilknytning til samtidige omvendte repoforretninger som led i forvaltningen af værdipapirbeholdningerne under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«. Andre obligatoriske indskud end reservekrav. Andre mindre poster. Forpligtelser på forvaltningsbasis.

a)

Nominel værdi eller (repo)pris

b)

Kunders deponering af guld

b)

Markedsværdi

c)

Netto pensionsforpligtelser

c)

I henhold til artikel 25, stk. 2

13.

Hensættelser

a)

Til kurs-, rente-, kredit og guldprisrisici og andre formål, f.eks. forventede fremtidige udgifter og bidrag i henhold til ESCB-statuttens artikel 48.2 for så vidt angår centralbanker i medlemsstater, hvis dispensation er blevet ophævet

a)

Anskaffelsespris/nominel værdi

b)

For modpartsrisiko opstået som følge af pengepolitiske operationer

b)

Nominel værdi (baseret på værdiansættelse som fastsat af Styrelsesrådet ultimo året)

14.

Revalueringskonti

a)

Revalueringskonti vedrørende prisbevægelser for guld, alle typer af euro-denominerede værdipapirer og alle typer af værdipapirer i fremmed valuta, optioner, værdireguleringsdifferencer i tilknytning til renterisikoderivater; revalueringskonti vedrørende valutakursbevægelser for hver nettovalutaposition, herunder valutaswaps/terminsforretninger og SDR

Særlige revalueringskonti, som hidrører fra bidrag i medfør af ESCB-statuttens artikel 48.2, for så vidt angår centralbanker i medlemsstater, hvis dispensation er blevet ophævet. Jf. artikel 14, stk. 2

a)

Revalueringsdifferencen mellem den gennemsnitlige anskaffelsespris og markedsværdien, valuta omregnet til markedskursen

b)

Resultat efter omvurdering af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) i forbindelse med pensionsydelser, som er nettopositionen af følgende delposter:

i)

Aktuarmæssige gevinster og tab i nutidsværdien af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse

ii)

Afkast af ordningens aktiver, bortset fra de beløb, der indgår i nettorenter på den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv)

iii)

Enhver ændring i aktivloftets effekt, bortset fra de beløb, der indgår i nettorenter på den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv)

b)

I henhold til artikel 25, stk. 2

15.

Kapital og reserver

 

 

15.1.

Kapital

Indbetalt kapital

Nominel værdi

15.2.

Reserver

Lovpligtige reserver i henhold til ESCB-statuttens artikel 33 og bidrag i henhold til statuttens artikel 48.2 for så vidt angår centralbanker i medlemsstater, hvis dispensation er ophævet

Nominel værdi

16.

Årets overskud

 

Nominel værdi


(1)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/29 af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 26).


BILAG II

ECB's årsbalance

(millioner EUR)

Aktiver (2)

Rapporteringsår

Foregående år

Passiver

Rapporteringsår

Foregående år

1.   Guld og tilgodehavender i guld

2.   Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

2.1.

Tilgodehavender hos IMF

2.2.

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

3.   Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

4.   Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

4.1.

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

4.2.

Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

5.   Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer i euro

5.1.

Primære markedsoperationer

5.2.

Langfristede markedsoperationer

5.3.

Finjusterende markedsoperationer

5.4.

Strukturelle markedsoperationer

5.5.

Marginal udlånsfacilitet

5.6.

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

6.   Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

7.   Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

7.1.

Værdipapirer til pengepolitiske formål

7.2.

Andre værdipapirer

8.   Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

9.   Eurosystem-interne tilgodehavender

9.1.

Tilgodehavender i tilknytning til udstedelse af ECB-gældsbeviser

9.2.

Tilgodehavender i forbindelse med fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet

9.3.

Andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto)

10.   Poster under afvikling

11.   Andre aktiver

11.1.

Mønter fra euroområdet

11.2.

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

11.3.

Andre finansielle aktiver

11.4.

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

11.5.

Periodeafgrænsningsposter

11.6.

Øvrige poster

12.   Årets tab

 

 

1.   Sedler i omløb

2.   Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

2.1.

Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet)

2.2.

Indlånsfacilitet

2.3.

Tidsindskud

2.4.

Finjusterende markedsoperationer

2.5.

Indlån i forbindelse med marginbetalinger

3.   Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

4.   Udstedte ECB-gældsbeviser

5.   Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet

5.1.

Offentlig forvaltning og service

5.2.

Andre forpligtelser

6.   Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

7.   Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

8.   Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet

8.1.

Indlån, saldi og andre forpligtelser

8.2.

Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

9.   Modpost til særlige trækningsrettigheder tildelt af IMF

10.   Eurosystem-interne forpligtelser

10.1.

Forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver

10.2.

Andre forpligtelser i Eurosystemet (netto)

11.   Poster under afvikling

12.   Andre forpligtelser

12.1.

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

12.2.

Periodeafgrænsningsposter

12.3.

Øvrige poster

13.   Hensættelser

14.   Revalueringskonti

15.   Kapital og reserver

15.1.

Kapital

15.2.

Reserver

16.   Årets overskud

 

 

Aktiver i alt

 

 

Passiver i alt

 

 


(1)  ECB kan angive enten de nøjagtige beløb i euro eller beløb afrundet på anden måde.

(2)  Tabellen med aktiver kan også offentliggøres oven over tabellen med passiver.


BILAG III

ECB'S OFFENTLIGGJORTE RESULTATOPGØRELSE

(millioner EUR)

Resultatopgørelse for året, som slutter den 31. december …

Indberetningsår

Foregående år

1.1.1.

Renteindtægter fra valutareserveaktiver

 

 

1.1.2.

Renteindtægter fra fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet

 

 

1.1.3.

Andre renteindtægter

 

 

1.1.

Renteindtægter

 

 

1.2.1.

Forrentning af de nationale centralbankers tilgodehavender vedrørende overførte valutareserver

 

 

1.2.2.

Andre renteudgifter

 

 

1.2.

Renteudgifter

 

 

1.

Nettorenteindtægter

 

 

2.1.

Realiserede gevinster/tab på finansielle operationer

 

 

2.2.

Nedskrivninger af finansielle aktiver og positioner

 

 

2.3.

Overførsler til/fra hensættelser for valutakurs-, rente, kredit- og guldprisrisici

 

 

2.

Nettoresultat af finansielle operationer, nedskrivninger og risikohensættelser

 

 

3.1.

Indtægter fra gebyrer og provisioner

 

 

3.2.

Udgifter til gebyrer og provisioner

 

 

3.

Nettoindtægter/-udgifter fra gebyrer og provisioner (2)

 

 

4.

Indtægter fra aktier og kapitalindskud

 

 

5.

Andre indtægter

 

 

Nettoindtægter i alt

 

 

6.

Personaleomkostninger (3)

 

 

7.

Administrationsomkostninger (3)

 

 

8.

Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver

 

 

9.

Tjenesteydelser i forbindelse med seddelproduktion (4)

 

 

10.

Øvrige omkostninger

 

 

 

 

 

Årets overskud/(tab)

 

 


(1)  ECB kan enten angive de nøjagtige beløb i euro eller beløb afrundet på anden måde.

(2)  Opdelingen i indtægter og udgifter kan i stedet fremgå af de forklarende noter til årsregnskabet.

(3)  Dette omfatter de administrative hensættelser.

(4)  Denne post anvendes i forbindelse med udlicitering af seddelproduktion (omkostninger i forbindelse med tjenesteydelser leveret af eksterne virksomheder, der har fået til opgave at producere pengesedler på centralbankernes vegne). Det anbefales, at omkostninger i forbindelse med udstedelse af eurosedler indregnes i resultatopgørelsen, når de er faktureret eller i øvrigt pådraget, jf. også retningslinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).


BILAG IV

OPHÆVET AFGØRELSE MED LISTE OVER DENS EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER

Afgørelse ECB/2010/21

EUT L 35 af 9.2.2011, s. 1

Afgørelse ECB/2012/30

EUT L 356 af 22.12.2012, s. 93

Afgørelse ECB/2013/52

EUT L 33 af 4.2.2014, s. 7

Afgørelse ECB/2014/55

EUT L 68 af 13.3.2015, s. 53

Afgørelse ECB/2015/26

EUT L 193 af 21.7.2015, s. 134


BILAG V

SAMMENLIGNINGSTABEL

Afgørelse ECB/2010/21

Denne afgørelse

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26

Artikel 27


Top