EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0008

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/702 af 18. april 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2016/8)

OJ L 121, 11.5.2016, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; stiltiende ophævelse ved 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/702/oj

11.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/24


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/702

af 18. april 2016

om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2016/8)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1, andet afsnit, sammenholdt med artikel 3.1, første led, samt artikel 18.1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) (1) blev et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (public sector asset purchase programme, herefter »PSPP«) fastsat, som udvidede Eurosystemets eksisterende værdipapiropkøbsprogrammer til at omfatte opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor. Sammen med det tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer, programmet til opkøb af værdipapirer af asset-backed typen og det kommende program til opkøb af virksomhedsobligationer udgør PSPP en del af det udvidede program til opkøb af aktiver (asset purchase program, APP). APP-programmet har til formål at styrke transmissionen af pengepolitikken, fremme kreditgivningen i euroområdet, gøre det lettere for husholdninger og virksomheder at låne samt bidrage til at bringe inflationen tilbage på et niveau under men tæt på 2 % på mellemlangt sigt i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks primære mål om at fastholde prisstabilitet.

(2)

I overensstemmelse med Styrelsesrådets mandat om at sikre prisstabilitet bør visse af PSPP-programmets funktioner ændres for at sikre en vedvarende justering af inflationsudviklingen hen imod en inflation under, men tæt på 2 % på mellemlangt sigt. Ændringerne er i overensstemmelse med Styrelsesrådets pengepolitiske mandat og tager samtidig behørigt hensyn til risikostyringen.

(3)

Med henblik på mere specifikt at opnå formålene med PSPP bør likviditeten, som tilføres markedet ved de samlede månedlige opkøb under APP-programmet, øges til 80 milliarder EUR.

(4)

Derudover bør de øvre grænser for udstedere og udstedelser af omsættelige værdipapirer, der er udstedt af godkendte internationale organisationer og multilaterale udviklingsbanker, øges. Den nye grænse blev fastsat for at sikre, at de planlagte køb fortsat vil stå i forhold til målene med PSPP-programmet også under iagttagelse af, at risikoen for at undgå at lægge hindringer i vejen for velordnede gældssaneringer er begrænset.

(5)

Fra og med april 2016 bør fordelingen mellem opkøb af belånbare omsættelige gældsværdipapirer, der er udstedt af internationale organisationer og multilaterale udviklingsbanker, og opkøb af andre belånbare omsættelige gældsværdipapirer i henhold til PSPP-programmet ændres for at nå målene med PSPP-programmet og for at sikre dets smidige gennemførelse under hele PSPP-programmet samt i forbindelse med den øgede opkøbsmængde.

(6)

Med henblik på kreditvurderingen af omsættelige gældsværdipapirer, der er foretaget af de eksterne kreditvurderingsbureauer (external credit assessment institution, ECAI), bør der endvidere tages højde for ECAI-vurderinger af udstedelser, når hverken udsteder eller garant har en vurdering fra et ECAI. Det omsættelige værdipapir bør dog under alle omstændigheder have den påkrævede udstedelsesvurdering for at opfylde belånbarhedskriterierne for omsættelige aktiver til anvendelse i Eurosystemets kreditoperationer. Der bør i afgørelse (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) tages højde for det faktum, at disse belånbarhedskriterier nu findes i fjerde del i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (2).

(7)

Afgørelse (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

Afgørelse (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) ændres som følger:

1)

Artikel 3, stk. 2, erstattes af følgende:

»2.   For at kunne godkendes til køb under PSPP skal omsættelige gældsværdipapirer opfylde belånbarhedskriterierne for omsættelige aktiver til anvendelse i Eurosystemets kreditoperationer i henhold til fjerde del i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (*), med forbehold af følgende krav:

a)

udstederen af eller garanten for det omsættelige gældsværdipapir har en kreditkvalitetsvurdering på mindst kreditkvalitetstrin 3 på Eurosystemets harmoniserede ratingskala udtrykt i form af mindst en offentlig kreditvurdering afgivet af et eksternt kreditvurderingsbureau (ECAI), som er godkendt inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering

b)

hvis der foreligger flere vurderinger af udstederen eller garanten fra eksterne kreditvurderingsbureauer, anvendes first best-reglen, dvs. at det er den bedste vurdering af udstederen eller garanten fra et eksternt kreditvurderingsbureau, der gælder. Hvis kravene til kreditkvalitet er opfyldt på grundlag af et eksternt kreditvurderingsbureaus vurdering af en garant, skal garantien opfylde karakteristikaene for at være en godkendt garanti som fastsat i artikel 87 og artikel 113-115 i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

c)

hvis der ikke findes en vurdering af en udsteder eller en garant fra et eksternt kreditvurderingsbureau, skal det omsættelige gældsværdipapir have mindst én vurdering af udstedelsen på mindst kreditkvalitetstrin 3 på Eurosystemets harmoniserede ratingskala fra et eksternt kreditvurderingsbureau

d)

hvis en kreditvurdering, der er foretaget af et godkendt eksternt kreditvurderingsbureau, af en udsteder, en garant eller en udstedelse ikke opfylder mindst kreditkvalitetstrin 3 i Eurosystemets harmoniserede ratingskala, kan omsættelige gældsværdipapirer kun godkendes, hvis de er udstedt eller fuldt ud garanteret af staten i en medlemsstat i euroområdet under et finansielt støtteprogram, for hvilket Styrelsesrådet har suspenderet anvendelsen af Eurosystemets kreditkvalitetsgrænse i henhold til artikel 8 i retningslinje ECB/2014/31 (**)

e)

i tilfælde af at et igangværende finansielt støtteprogram tages op til fornyet overvejelse, suspenderes godkendelsen til opkøb under PSPP, og godkendelsen vil kun blive fornyet, såfremt resultatet af gennemgangen er positiv.

(*)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3)."

(**)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2014/31 af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (EUT L 240 af 13.8.2014, s. 28).«"

2)

Artikel 5 erstattes af følgende:

»Artikel 5

Købsgrænser

1.   Under forbehold af artikel 3 er der en øvre grænse for, hvor stor en andel af de omsættelige gældsværdipapirer, som opfylder de i artikel 3 fastsatte kriterier, centralbankerne i Eurosystemet må besidde af en emission med samme ISIN-nummer under PSPP, når beholdningerne i alle deres porteføljer sammenlægges. Den øvre grænse er som følger:

a)

50 % per ISIN-nummer for belånbare omsættelige gældsværdipapirer, der er udstedt af godkendte internationale organisationer og multilaterale udviklingsbanker

b)

33 % per ISIN-nummer for andre belånbare omsættelige gældsværdipapirer med en undtagelse på 25 % per ISIN-nummer for belånbare omsættelige gældsværdipapirer, der indeholder en CAC-klausul (collective action clause), som adskiller sig fra en CAC-modelklausul for euroområdet, udarbejdet af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (Economic and Financial Committee) og gennemført i medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i traktaten om oprettelse af den europæiske stabilitetsmekanisme, men som hæves til 33 %, under forbehold af at det i de enkelte tilfælde kontrolleres, at en beholdning på 33 % per ISIN-nummer for disse værdipapirer ikke medfører, at centralbankerne i Eurosystemets beholdninger kommer til at udgøre blokerende mindretal i velordnede gældssaneringer.

2.   Alle omsættelige gældsværdipapirer, der er godkendt til opkøb under PSPP-programmet og der har resterende løbetider, som nærmere specificeret i artikel 3, er underlagt en aggregeret grænse, efter at beholdningerne i alle porteføljerne i Eurosystemets centralbanker er blevet konsolideret, på:

a)

50 % for de udestående værdipapirer fra en udsteder, som er en godkendt international organisation eller en multilateral udviklingsbank, eller

b)

33 % for de udestående værdipapirer fra en udsteder, som ikke er en godkendt international organisation eller en multilateral udviklingsbank.

3.   For så vidt angår gældsværdipapirerne omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra d), gælder der andre øvre grænser for udsteder og udstedelse. Disse grænser fastsættes af Styrelsesrådet, der behørigt tager hensyn til risikostyringshensyn og markedets funktion.«

3)

Artikel 6, stk. 1, erstattes af følgende:

»1.   Af den bogførte værdi af opkøbte omsættelige gældsværdipapirer, som er godkendt til opkøb under PSPP, skal 10 % udgøres af værdipapirer udstedt af godkendte internationale organisationer og multilaterale udviklingsbanker, og 90 % af den bogførte værdi skal udgøres af opkøbte værdipapirer udstedt af godkendte statslige, regionale eller lokale myndigheder og agencies, eller hvis artikel denne afgørelses artikel 3, stk. 4, finder anvendelse, værdipapirer udstedt af godkendte offentlige ikke-finansielle selskaber. Denne fordeling kan revideres af Styrelsesrådet. Kun de nationale centralbanker kan foretage opkøb af gældsværdipapirer udstedt af godkendte internationale organisationer, multilaterale udviklingsbanker, og regionale eller lokale myndigheder.«

4)

Artikel 6, stk. 2, erstattes af følgende:

»2.   De nationale centralbankers andel af den bogførte værdi for opkøb af omsættelige gældsværdipapirer, som er godkendt til opkøb under PSPP, udgør 90 %; de resterende 10 % opkøbes af ECB. Fordelingen af opkøb på tværs af jurisdiktioner sker i overensstemmelse med fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB som omhandlet i ESCB-statuttens artikel 29.«

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 19. april 2016. Den finder anvendelse fra den 19. april 2016.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. april 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/774 af 4. marts 2015 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2015/10) (EUT L 121 af 14.5.2015, s. 20).

(2)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).


Top