EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0003

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/456 af 4. marts 2016 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser (ECB/2016/3)

OJ L 79, 30.3.2016, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj

30.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/34


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/456

af 4. marts 2016

om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser (ECB/2016/3)

(omarbejdning)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (1), særlig artikel 4, stk. 1 og 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 skal Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (herefter »kontoret«) indlede og foretage administrative undersøgelser af svig (herefter »interne undersøgelser«) i de institutioner, organer, kontorer og agenturer, som er oprettet ved eller på grundlag af traktaterne med det formål at bekæmpe svig, korruption og anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser. I forbindelse hermed undersøger kontoret alvorlige tilfælde i forbindelse med udøvelse af arbejde, der indebærer manglende opfyldelse af forpligtelser hos tjenestemænd og andre ansatte i Unionen, som kan medføre en disciplinærsag eller i givet fald en straffesag, eller en lignende manglende opfyldelse af forpligtelser hos medlemmer af institutioner og organer, ledere af kontorer og agenturer og ansatte i de institutioner, organer, kontorer og agenturer, der ikke er omfattet af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen (herefter »vedtægten«).

(2)

Hvad Den Europæiske Centralbank (ECB) angår, er disse opgaver og forpligtelser i forbindelse med udøvelsen af arbejdet, især forpligtelserne vedrørende tjenestemæssig adfærd og tavshedspligt, fastlagt i a) ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte, b) Den Europæiske Centralbanks administrative regler, c) bilag IIb til ansættelsesvilkårene vedrørende ansættelsesvilkårene for midlertidigt ansatte og d) Den Europæiske Centralbanks administrative regler for midlertidigt ansatte, og yderligere vejledning gives i e) adfærdskodeks for medlemmer af Styrelsesrådet (2), f) Supplerende Kodeks for Etiske Kriterier for Medlemmerne af Direktionen for den Europæiske Centralbank (3) og g) adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbanks Tilsynsråd (4) (herefter »ECB's ansættelsesvilkår«).

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 foretager kontoret i forbindelse med beskyttelsen af Unionens finansielle interesser og bekæmpelsen af svig og anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, »administrative undersøgelser … inden for institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne« i overensstemmelse med betingelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og i de afgørelser, som træffes af de enkelte institutioner, organer, kontorer eller agenturer. I henhold til artikel 4, stk. 7, i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 skal den enkelte institution eller det enkelte organ, kontor eller agentur vedtage en afgørelse, som især »skal … omfatte en regel om en forpligtelse for tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer af institutioner eller organer, ledere af kontorer eller agenturer eller personalemedlemmer til at samarbejde med kontoret og afgive oplysninger og samtidig sikre tavshedspligten i forbindelse med den interne undersøgelse«. I henhold til EU-retspraksis kan kontoret kun indlede en undersøgelse, hvis der foreligger en tilstrækkelig alvorlig mistanke (5).

(4)

I henhold til betragtning 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 bør undersøgelserne gennemføres i overensstemmelse med traktaterne og især protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, under overholdelse af vedtægten, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, specielt rimelighedsprincippet, den berørte persons ret til at udtale sig om de forhold, der vedrører ham, og princippet om, at konklusionerne af en undersøgelse kun kan baseres på forhold, som har beviskraft, samt generelle principper, som medlemsstaterne har til fælles, og som er anerkendt af Den Europæiske Unions Domstol, som f.eks. fortrolighed af juridisk rådgivning mellem klient-advokat (»legal privilege«). Med henblik herpå bør institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne fastlægge betingelserne og de særlige vilkår for gennemførelsen af interne undersøgelser.

(5)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2004/11 (6) fastlægger betingelserne og de særlige vilkår for gennemførelsen af interne undersøgelser i ECB i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 (7). For at tage højde for, at forordning (EF) nr. 1073/1999 er blevet ophævet og erstattet af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, og at der er blevet oprettet nye ECB-organer siden vedtagelsen af afgørelse ECB/2004/11, er det nødvendigt at revidere de gældende retlige rammer.

(6)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (8) blev Tilsynsrådet oprettet som et ECB-internt organ til planlægning og udførelse af de specifikke opgaver, der er overdraget ECB i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter. Med hjemmel i artikel 24, stk. 1, og artikel 25, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1024/2013 oprettede ECB et administrativt klagenævn (9) og et mæglingspanel (10). Med hjemmel i artikel 3, stk. 1, og artikel 143, stk. 1, i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (11), nedsatte ECB endvidere fælles tilsynsteams til udførelse af tilsynet med de enkelte signifikante enheder under tilsyn eller signifikante koncerner under tilsyn og teams til at udføre inspektioner på stedet. ECB nedsatte efterfølgende med hjemmel i artikel 9a og 9b i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (12) henholdsvis en etisk komité (13) og et revisionsudvalg.

(7)

Denne afgørelse bør gælde for medlemmer af de fælles tilsynsteams og teams, der udfører inspektioner på stedet, som ikke er underlagt ECB's ansættelsesvilkår. Ansatte hos de kompetente nationale myndigheder, som er medlemmer af de fælles tilsynsteams og teams, der udfører inspektioner på stedet, hører under ECB's kontrolsfære i anliggender, der vedrører deres arbejde i forbindelse med de opgaver, som er overdraget ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013. I henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013 er ECB ansvarlig for Den Fælles Tilsynsmekanismes (Single Supervisory Mechanism, SSM) effektive og konsekvente virkemåde. I henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) er medlemmerne af de fælles tilsynsteams og teams, der udfører inspektioner på stedet, underlagt instrukser fra de respektive teamkoordinatorer. Disse bestemmelser er baseret på artikel 6, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013, som kræver, at ECB vedtager en ramme for tilrettelæggelsen af de praktiske retningslinjer for gennemførelsen af samarbejdet i SSM.

(8)

Ved vedtagelsen af denne afgørelse påhviler det ECB at begrunde alle begrænsninger på interne undersøgelser, som berører ECB's specifikke opgaver og forpligtelser i henhold til traktatens artikel 127 og 128 og forordning (EU) nr. 1024/2013. Disse begrænsninger bør sikre den fortrolighed, som er nødvendig i forbindelse med visse ECB-informationer, og gennemføre lovgiverens målsætning om at styrke bekæmpelsen af svig. I andre henseender end disse specifikke opgaver og pligter skal ECB, også i forbindelse med denne afgørelse, betragtes som en offentlig myndighed i lighed med andre EU-institutioner og -organer.

(9)

I særlige tilfælde kan det undergrave ECB's funktion i alvorlig grad, hvis nogle af de fortrolige oplysninger, som ECB besidder for at kunne udføre sine opgaver, spredes uden for ECB. I disse tilfælde bør Direktionen beslutte, om kontoret kan få adgang til eller få udleveret oplysninger. Der bør gives adgang til oplysninger, som er mere end et år gamle inden for områder som f.eks. pengepolitiske beslutninger eller operationer i forbindelse med forvaltningen af valutareserver og interventioner på valutamarkeder. Begrænsninger på andre områder, såsom oplysninger vedrørende de opgaver, som er overdraget ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013, data, som ECB modtager fra de kompetente nationale myndigheder vedrørende det finansielle systems eller enkelte kreditinstitutters stabilitet, og oplysninger om sikkerhedselementerne og de tekniske specifikationer for nuværende og fremtidige eurosedler, bør ikke begrænses til specifikke tidsperioder. Selv om oplysninger, hvis spredning uden for ECB kan undergrave ECB's funktion i alvorlig grad, i denne afgørelse bør begrænses til særlige aktivitetsområder, skal der være mulighed for at tilpasse afgørelsen til uforudsete udviklinger for at sikre, at ECB kan fortsætte med at udføre de opgaver, som den er pålagt af traktaten.

(10)

Denne afgørelse bør tage højde for den kendsgerning, at de medlemmer af ECB's Styrelsesråd og ECB's Generelle Råd, som ikke også er medlemmer af ECB's Direktion, udfører nationale funktioner ved siden af deres funktioner inden for Det Europæiske System af Centralbanker, og at medlemmerne af ECB's Tilsynsråd, Mæglingspanel, fælles tilsynsteams og teams, der udfører inspektioner på stedet, som repræsenterer de kompetente nationale myndigheder i de deltagende medlemsstater, også udfører nationale funktioner ved siden af deres opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013. Udøvelsen af disse nationale funktioner vedrører national lovgivning og er ikke omfattet af kontorets interne undersøgelser. Denne afgørelse bør derfor kun finde anvendelse på disse personers erhvervsmæssige aktiviteter, som udføres i deres egenskab af medlemmer af ECB's Styrelsesråd, Det Generelle Råd, Tilsynsrådet, Mæglingspanelet, de fælles tilsynsteams og teams, der udfører inspektioner på stedet.

(11)

Denne afgørelse bør også tage højde for, at de eksterne medlemmer af ECB's Administrative Klagenævn, Revisionsudvalg og Etiske Komité kan udføre andre funktioner ved siden af deres mandat. Udøvelsen af disse funktioner er ikke omfattet af kontorets interne undersøgelser. Denne afgørelse bør derfor kun finde anvendelse på disse personers erhvervsmæssige aktiviteter, som udføres i deres egenskab af medlemmer af ECB's Administrative Klagenævn, Revisionsudvalg og Etiske Komité.

(12)

Artikel 37.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) bestemmer, at medlemmerne af de besluttende organer og ECB's ansatte er forpligtet til — selv efter at deres hverv er ophørt — ikke at videregive oplysninger om forhold, som ifølge deres natur er omfattet af tavshedspligt. I henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013 er medlemmerne af Tilsynsrådet, ECB's ansatte og de ansatte, der er udstationeret fra deltagende medlemsstater, og som udfører tilsynsopgaver, selv efter at deres opgaver er afsluttet, omfattet af de samme bestemmelser om tavshedspligt. Artikel 22, stk. 1, i afgørelse ECB/2014/16 og artikel 2, stk. 4, i afgørelse (EU) 2015/433 (ECB/2014/59) fastsætter henholdsvis de samme betingelser for henholdsvis medlemmerne af ECB's Administrative Klagenævn og deres suppleanter og for ECB's Etiske Komité. I henhold til afsnit 6 i Revisionsudvalgets mandat (14) må medlemmer af Revisionsudvalget ikke videregive sådanne fortrolige oplysninger, som de bliver opmærksomme på i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, til personer eller organer uden for ECB/Eurosystemet. I henhold til artikel 10 i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 er kontoret og dets ansatte omfattet af de samme krav med hensyn til fortrolighed og tavshedspligt som de krav, der gælder for ECB's ansatte i henhold til ESCB-statutten og ECB's ansættelsesvilkår.

(13)

I henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 yder de kompetente nationale myndigheder i overensstemmelse med de nationale regler den bistand til kontorets ansatte, der er nødvendig, for at de kan udføre deres opgaver effektivt. Forbundsrepublikken Tysklands regering og ECB har undertegnet en hovedsædeaftale, dateret den 18. september 1998 (15), som gennemfører protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, hvad angår ECB, og indeholder bestemmelser om ukrænkeligheden af ECB's lokaler, arkiver og kommunikation og om ECB's direktionsmedlemmers diplomatiske privilegier og immuniteter.

(14)

Som følge af at forordning (EF) nr. 1073/1999 erstattes af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og af det store antal nødvendige ændringer, bør afgørelse ECB/2004/11 ophæves og erstattes af denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne afgørelse finder anvendelse for:

medlemmer af ECB's Styrelsesråd og Generelle Råd i anliggender, der vedrører deres funktion som medlemmer af disse af ECB's besluttende organer

medlemmer af ECB's Direktion

medlemmer af ECB's Tilsynsråd i anliggender, der vedrører deres funktion som medlemmer af dette organ

medlemmer af ECB's Administrative Klagenævn i anliggender, der vedrører deres funktion som medlemmer af dette organ

medlemmer af ECB's Mæglingspanel i anliggender, der vedrører deres funktion som medlemmer af dette organ

medlemmer af ECB's Revisionsudvalg i anliggender, der vedrører deres funktion som medlemmer af dette organ

medlemmer af ECB's Etiske Komité i anliggender, der vedrører deres funktion som medlemmer af dette organ

medlemmer af de besluttende organer og ansatte i de nationale centralbanker eller kompetente nationale myndigheder, som deltager i møderne i ECB's Styrelsesråd og Generelle Råd og Tilsynsråd, som stedfortrædere og/eller ledsagere i anliggender, der vedrører denne funktion

(herefter under ét »deltagere i de besluttende organer og andre organer«), og

fastansatte og midlertidigt ansatte i ECB, som er omfattet af ECB's ansættelsesvilkår

personer, der arbejder for ECB men ikke på grundlag af en ansættelseskontrakt, herunder ansatte hos de kompetente nationale myndigheder, som er medlemmer af de fælles tilsynsteams og teams, der udfører inspektioner på stedet, i anliggender, der vedrører deres arbejde for ECB

(herefter under ét »relevante personer«).

Artikel 2

Pligt til at samarbejde med kontoret

Uden at de relevante bestemmelser i traktaterne, i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, i ESCB-statutten og vedtægten berøres, med fuld respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og generelle principper, der er fælles for medlemsstaterne, og med forbehold af procedurerne fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og reglerne fastsat i denne afgørelse, skal deltagere i de besluttende organer og andre organer og relevante personer i fuld udstrækning samarbejde med kontorets repræsentanter, når de foretager en intern undersøgelse, og yde den nødvendige bistand til undersøgelsen.

Artikel 3

Pligt til at indberette alle oplysninger om ulovlig aktivitet

1.   Relevante personer, som får kendskab til oplysninger, der giver anledning til mistanke om, at der foreligger tilfælde af svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, underretter omgående enten direktøren for intern revision, den øverste ansvarlige for det pågældende forretningsområde eller det medlem af Direktionen, som er hovedansvarlig for det pågældende forretningsområde, om disse oplysninger. De sidstnævnte underretter omgående generaldirektøren for sekretariatet om disse oplysninger. Relevante personer må på ingen måde udsættes for urimelig eller diskriminerende behandling som følge af, at de har givet de i denne artikel omhandlede oplysninger.

2.   Deltagere i de besluttende organer og andre organer, som får kendskab til de i stk. 1 omhandlede oplysninger, underretter generaldirektøren for sekretariatet eller formanden herom.

3.   Når generaldirektøren for sekretariatet, eller, alt efter omstændighederne, formanden modtager oplysninger i henhold til stk. 1 og 2, giver de i henhold til denne afgørelses artikel 4 omgående oplysningerne videre til kontoret og underretter Direktoratet for Intern Revision og, alt efter omstændighederne, formanden.

4.   Såfremt en deltager i de besluttende organer eller andre organer eller en relevant person har kendskab til konkrete oplysninger, som understøtter mistanken om et tilfælde af svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet, jf. stk. 1, og samtidig har berettiget grund til at formode, at den procedure, som er fastlagt i stykkerne ovenfor, i det konkrete tilfælde ville hindre en korrekt indberetning af disse forhold til kontoret, må den pågældende underrette kontoret direkte uden hensyn til artikel 4.

Artikel 4

Samarbejde med kontoret med hensyn til følsomme oplysninger

1.   I særlige tilfælde, hvor spredning af visse oplysninger uden for ECB kan undergrave ECB's funktion i alvorlig grad, træffer Direktionen beslutning om, hvorvidt kontoret kan få adgang til eller få udleveret disse oplysninger. Dette gælder for oplysninger vedrørende pengepolitiske beslutninger og operationer i forbindelse med forvaltningen af valutareserver og interventioner på valutamarkeder, såfremt disse oplysninger er mindre end et år gamle, oplysninger vedrørende de opgaver som er overdraget ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013, oplysninger modtaget af ECB fra kompetente nationale myndigheder vedrørende det finansielle systems eller enkelte kreditinstitutters stabilitet og informationer om sikkerhedselementerne og de tekniske specifikationer for eurosedler.

2.   Direktionens beslutninger i denne forbindelse tager højde for alle relevante faktorer som f.eks. graden af følsomhed af de oplysninger, som kontoret har anmodet om til undersøgelsen, oplysningernes betydning for undersøgelsen og alvoren af den mistanke, som formanden for ECB har fået forelagt af kontoret, af en af deltagerne i de besluttende organer eller andre organer, eller af en relevant person, samt omfanget af risikoen for den fremtidige udførelse af ECB's funktioner. Hvis anmodningen afvises, gøres der i beslutningen rede for årsagerne herfor. For så vidt angår oplysninger, som ECB modtager vedrørende det finansielle systems eller enkelte kreditinstitutters stabilitet, kan Direktionen beslutte ikke at give kontoret adgang til oplysningerne, hvis Direktionen eller den relevante kompetente nationale myndighed finder, at en udlevering af de pågældende oplysninger kan bringe det finansielle systems eller det enkelte kreditinstituts stabilitet i fare.

3.   I ganske særlige tilfælde vedrørende oplysninger i forbindelse med et bestemt af ECB's aktivitetsområder, som er lige så følsomme som de i stk. 1 omhandlede kategorier af oplysninger, kan Direktionen foreløbigt beslutte ikke at give kontoret adgang til disse oplysninger. Stk. 2 finder anvendelse på sådanne beslutninger, som er gyldige i maksimalt seks måneder. Derefter gives kontoret adgang til de pågældende oplysninger, medmindre Styrelsesrådet i mellemtiden har ændret denne afgørelse og tilføjet kategorien af oplysninger til de i stk. 1 omhandlede kategorier.

Artikel 5

Bistand fra ECB ved interne undersøgelser

1.   Når kontorets repræsentanter indleder en intern undersøgelse af ECB, gives disse adgang til ECB's lokaler af den ansvarlige for ECB's sikkerhed mod forevisning af en skriftlig bemyndigelse udstedt af generaldirektøren for kontoret, som indeholder oplysninger om:

a)

repræsentanternes identitet og stillingsbetegnelse i kontoret

b)

genstanden for og formålet med undersøgelsen

c)

retsgrundlagene for udførelse af undersøgelsen og de undersøgelsesbeføjelser, der følger af disse retsgrundlag.

Formanden, næstformanden og direktøren for Intern Revision underrettes omgående.

2.   Direktoratet for Intern Revision bistår kontoret i den praktiske tilrettelæggelse af undersøgelserne.

3.   Deltagere i de besluttende organer og andre organer og relevante personer afgiver alle oplysninger, som de af kontorets repræsentanter, der foretager en undersøgelse, anmoder om, medmindre de pågældende oplysninger kan være følsomme som omhandlet i artikel 4, i hvilket tilfælde Direktionen træffer beslutning, hvorvidt oplysningerne bør afgives eller ej. Direktoratet for Intern Revision registrerer alle oplysninger, som er afgivet.

Artikel 6

Underretning af berørte parter

1.   Hvis det fremgår, at en deltager i et besluttende organ eller andre organer eller en relevant person kan være personligt involveret i svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet, som omhandlet i artikel 3, stk. 1, skal den pågældende underrettes hurtigt, under forudsætning af at dette ikke vil skade undersøgelsen (16). Under alle omstændigheder kan der ved undersøgelsens afslutning ikke drages konklusioner med navns nævnelse af en deltager i et besluttende organ eller andre organer eller en relevant person, uden at den berørte part har fået mulighed for at udtale sig om alle de omstændigheder, som vedrører denne part, herunder forhold, som måtte belaste denne. Berørte parter har ret til ikke at udtale sig, til ikke at anklage sig selv og til at søge personlig juridisk bistand.

2.   Såfremt undersøgelsen kræver absolut fortrolighed og/eller anvendelse af undersøgelsesprocedurer, som henhører under en national retslig myndigheds kompetence, kan opfyldelsen af forpligtelsen til at give en deltager i et besluttende organ eller andre organer eller en relevant person mulighed for at udtale sig udsættes i et begrænset tidsrum efter aftale med formanden eller næstformanden.

Artikel 7

Underretning om indstilling af undersøgelsen

Såfremt der ved en intern undersøgelses afslutning ikke kan gøres noget forhold gældende mod en en deltager i et besluttende organ eller andre organer eller en relevant person, som der har været rettet en beskyldning imod, indstilles den interne undersøgelse efter beslutning truffet af kontorets generaldirektør, som skriftligt underretter den pågældende deltager i det besluttende organ eller andre organer eller den relevante person herom.

Artikel 8

Ophævelse af immunitet

Enhver anmodning fra en national politimyndighed eller retslig myndighed om ophævelse af den gældende immunitet mod retsforfølgning for så vidt angår en deltager i de besluttende organer eller andre organer eller en relevant person i forbindelse med et eventuelt tilfælde af svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, som skader Unionens finansielle interesser, forelægges generaldirektøren for kontoret til udtalelse. Styrelsesrådet træffer afgørelse om enhver ophævelse af immunitet for så vidt angår deltagere i de besluttende organer og andre organger, og Direktionen træffer afgørelse om enhver ophævelse af immunitet for så vidt angår relevante personer.

Artikel 9

Ikrafttrædelse og ophævelse

1.   Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Afgørelse ECB/2004/11 ophæves med virkning fra den tyvende dag efter offentliggørelsen af denne afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   Henvisninger til afgørelse ECB/2004/11 skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. marts 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1.

(2)  Adfærdskodeks for medlemmer af Styrelsesrådet (EFT C 123 af 24.5.2002, s. 9).

(3)  Supplerende Kodeks for Etiske Kriterier for Medlemmerne af Direktionen for den Europæiske Centralbank (i overensstemmelse med artikel 11.3 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank) (EUT C 104 af 23.4.2010, s. 8).

(4)  Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbanks Tilsynsråd (EUT C 93 af 20.3.2015, s. 2).

(5)  Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Europæiske Centralbank, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395.

(6)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2004/11 af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte (EUT L 230 af 30.6.2004, s. 56).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1).

(8)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(9)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/16 af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (EUT L 175 af 14.6.2014, s. 47).

(10)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 72).

(11)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).

(12)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33).

(13)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/433 af 17. december 2014 om nedsættelse af en etisk komité og forretningsordenen for denne (ECB/2014/59) (EUT L 70 af 14.3.2015, s. 58).

(14)  Findes på ECB's websted: www.ecb.europa.eu.

(15)  Bundesgesetzblatt nr. 45, 1998 af 27.10.1998 og nr. 12, 1999 af 6.5.1999.

(16)  Artikel 20 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1) gælder for alle begrænsninger vedrørende oplysninger, der gives til de registrerede med henblik på databehandling.


Top