Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016B0150

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2016/150 af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

OJ L 48, 24.2.2016, p. 1–2283 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2016/1/oj

24.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 48/1


ENDELIG VEDTAGELSE (EU, Euratom) 2016/150

af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314,

der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (1),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (3),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (4),

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, vedtaget af Kommissionen den 24. juni 2015,

der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, som Rådet vedtog den 4. september 2015 og fremsendte til Parlamentet den 17. september 2015,

der henviser til Kommissionens ændringsskrivelse nr. 1/2016 og 2/2016 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016,

der henviser til Parlamentets beslutning af 28. oktober 2015 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016,

der henviser til de ændringer til forslag til almindeligt budget, som Parlamentet vedtog den 28. oktober 2015,

der henviser til skrivelse af 28. oktober 2015 fra Rådets formand, hvoraf det fremgik, at Rådet ikke kunne godkende alle de af Parlamentet vedtagne ændringer,

der henviser til skrivelse af 28. oktober 2015 til Rådets formand om indkaldelse af Forligsudvalget,

der henviser til, at Forligsudvalget nåede til enighed om et fælles udkast inden for fristen på 21 dage, jf. artikel 314, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets godkendelse af det fælles udkast den 24. november 2015,

der henviser til Parlamentets godkendelse af det fælles udkast den 25. november 2015,

der henviser til artikel 90 og 91 i Europa-Parlamentets forretningsorden,

FASTSLÅR:

Eneste artikel

Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 er endeligt vedtaget.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. november 2015.

M. SCHULZ

Formand


(1)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(2)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering 12
B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost 21
C. Stillinger opført i stillingsfortegnelsen 152
D. Fast ejendom 153

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion I: Parlamentet 160
— Indtægter 161
— Udgifter 176
— Personale 236
Sektion II: Det Europæiske Råd og Rådet 238
— Indtægter 239
— Udgifter 256
— Personale 300
Sektion III: Kommissionen 302
— Indtægter 303
— Udgifter 378
— Personale 1898
Sektion IV: Den Europæiske Unions Domstol 1947
— Indtægter 1948
— Udgifter 1960
— Personale 1996
Sektion V: Revisionsretten 1997
— Indtægter 1998
— Udgifter 2010
— Personale 2041
Sektion VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 2043
— Indtægter 2044
— Udgifter 2056
— Personale 2094
Sektion VII: Regionsudvalget 2095
— Indtægter 2096
— Udgifter 2109
— Personale 2144
Sektion VIII: Den Europæiske Ombudsmand 2145
— Indtægter 2146
— Udgifter 2154
— Personale 2182
Sektion IX: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 2183
— Indtægter 2184
— Udgifter 2190
— Personale 2221
Sektion X: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil 2222
— Indtægter 2223
— Udgifter 2241
— Personale 2283

INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering 12
B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost 21

— Afsnit 1:

Egne indtægter 22

— Afsnit 3:

Overskud, saldi og tilpasninger 46

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer 60

— Afsnit 5:

Indtægter i forbindelse med institutionernes administration 74

— Afsnit 6:

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer 88

— Afsnit 7:

Morarenter og bøder 132

— Afsnit 8:

Lånoptagelse og långivning 138

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 150
C. Stillinger opført i stillingsfortegnelsen 152
D. Fast ejendom 153

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion I: Parlamentet 160
— Indtægter 161

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 162

— Afsnit 5:

Indtægter i forbindelse med institutionens administration 165

— Afsnit 6:

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer 172

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 174
— Udgifter 176

— Afsnit 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 178

— Afsnit 2:

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 200

— Afsnit 3:

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver 213

— Afsnit 4:

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 227

— Afsnit 5:

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer 231

— Afsnit 10:

Andre udgifter 233
— Personale 236
Sektion II: Det Europæiske Råd og Rådet 238
— Indtægter 239

— Afsnit 4:

EU-skatter og diverse EU-afgifter 240

— Afsnit 5:

Indtægter fra institutionens administration 243

— Afsnit 6:

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer 249

— Afsnit 7:

Morarenter 252

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 254
— Udgifter 256

— Afsnit 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 257

— Afsnit 2:

Ejendomme, udstyr og driftsudgifter 280

— Afsnit 10:

Andre udgifter 298
— Personale 300
Sektion III: Kommissionen 302
— Indtægter 303

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 304

— Afsnit 5:

Indtægter i forbindelse med institutionens administration 309

— Afsnit 6:

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer 318

— Afsnit 7:

Morarenter og bøder 363

— Afsnit 8:

Lånoptagelse og långivning 369

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 376
ALMINDELIG OVERSIGT OVER BEVILLINGERNE (2016 OG 2015) OG GENNEMFØRELSE (2014) 378

— Afsnit XX:

Administrative udgifter vedrørende politikområder 381

— Afsnit 01:

Økonomiske og finansielle anliggender 398

— Afsnit 02:

Det indre marked,erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er 435

— Afsnit 03:

Konkurrence 510

— Afsnit 04:

Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion 515

— Afsnit 05:

Landbrug og udvikling af landdistrikter 595

— Afsnit 06:

Mobilitet og transport 687

— Afsnit 07:

Miljø 738

— Afsnit 08:

Forskning og innovation 770

— Afsnit 09:

Kommunikationsnet, indhold og teknologi 827

— Afsnit 10:

Direkte forskning 881

— Afsnit 11:

Maritime anliggender og fiskeri 910

— Afsnit 12:

Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen 953

— Afsnit 13:

Regionalpolitik og bypolitik 968

— Afsnit 14:

Beskatning og toldunion 1044

— Afsnit 15:

Uddannelse og kultur 1058

— Afsnit 16:

Kommunikation 1109

— Afsnit 17:

Sundhed og fødevaresikkerhed 1133

— Afsnit 18:

Migration og indre anliggender 1194

— Afsnit 19:

Udenrigspolitiske instrumenter 1252

— Afsnit 20:

Handel 1284

— Afsnit 21:

Internationalt samarbejde og udvikling 1295

— Afsnit 22:

Naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger 1387

— Afsnit 23:

Humanitær bistand og civilbeskyttelse 1429

— Afsnit 24:

Bekæmpelse af svig 1451

— Afsnit 25:

Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning 1458

— Afsnit 26:

Kommissionens administration 1470

— Afsnit 27:

Budget 1522

— Afsnit 28:

Revision 1531

— Afsnit 29:

Statistik 1535

— Afsnit 30:

Pensioner og dertil knyttede udgifter 1544

— Afsnit 31:

Sprogtjenester 1557

— Afsnit 32:

Energi 1567

— Afsnit 33:

Retlige anliggender og forbrugere 1610

— Afsnit 34:

Klima 1651

— Afsnit 40:

Reserver 1663

Bilag

— Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 1671
— Liste over budgetposter, som er åbne for kandidatlande og i givet fald potentielle kandidater på Vestbalkan 1685
— Lånoptagelses- og långivningstransaktioner — Lånoptagelse og långivning med sikkerhedsstillelse over Unionens budget (til orientering) 1688
— Oplysninger om finansielle instrumenter som supplement til budgetforslaget i overensstemmelse med finansforordningens artikel 49, stk. 1, litra e) 1724
— Publikationskontoret 1790
— Indtægter 1791
— Udgifter 1796
— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 1809
— Indtægter 1810
— Udgifter 1815
— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor 1829
— Indtægter 1830
— Udgifter 1835
— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder 1850
— Indtægter 1851
— Udgifter 1856
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles 1866
— Indtægter 1867
— Udgifter 1872
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg 1882
— Indtægter 1883
— Udgifter 1888
— Personale 1898
Sektion IV: Den Europæiske Unions Domstol 1947
— Indtægter 1948

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 1949

— Afsnit 5:

Indtægter fra institutionens administration 1952

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 1958
— Udgifter 1960

— Afsnit 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 1961

— Afsnit 2:

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 1978

— Afsnit 3:

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 1992

— Afsnit 10:

Andre udgifter 1994
— Personale 1996
Sektion V: Revisionsretten 1997
— Indtægter 1998

— Afsnit 4:

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen 1999

— Afsnit 5:

Indtægter i forbindelse med institutionens administration 2002

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2008
— Udgifter 2010

— Afsnit 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 2011

— Afsnit 2:

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2026

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2039
— Personale 2041
Sektion VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 2043
— Indtægter 2044

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 2045

— Afsnit 5:

Indtægter hidrørende fra institutionens administration 2048

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2054
— Udgifter 2056

— Afsnit 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 2057

— Afsnit 2:

Ejendomme, løsøre, udstyr og forskellige driftsudgifter 2076

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2092
— Personale 2094
Sektion VII: Regionsudvalget 2095
— Indtægter 2096

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 2097

— Afsnit 5:

Indtægter hidrørende fra institutionens administration 2100

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2107
— Udgifter 2109

— Afsnit 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 2110

— Afsnit 2:

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2127

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2142
— Personale 2144
Sektion VIII: Den Europæiske Ombudsmand 2145
— Indtægter 2146

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 2147

— Afsnit 6:

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer 2150

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2152
— Udgifter 2154

— Afsnit 1:

Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 2155

— Afsnit 2:

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2167

— Afsnit 3:

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver 2174

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2180
— Personale 2182
Sektion IX: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 2183
— Indtægter 2184

— Afsnit 4:

EU-skatter og diverse EU-afgifter 2185

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2188
— Udgifter 2190

— Afsnit 1:

Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 2191

— Afsnit 2:

Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen 2203

— Afsnit 3:

Det Europæiske Databeskyttelsesråd 2207

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2219
— Personale 2221
Sektion X: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil 2222
— Indtægter 2223

— Afsnit 4:

EU-skatter og diverse EU-afgifter 2224

— Afsnit 5:

Indtægter fra institutionens administration 2227

— Afsnit 6:

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer 2234

— Afsnit 7:

Morarenter 2237

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2239
— Udgifter 2241

— Afsnit 1:

Personale ved hovedsædet 2242

— Afsnit 2:

Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i hovedkvarteret 2255

— Afsnit 3:

Delegationer 2273

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2281
— Personale 2283

A.   INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

INDLEDNING

Unionens almindelige budget er det instrument, der for hvert regnskabsår forudgående angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter, der skønnes nødvendige for Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Ved opstillingen og gennemførelsen af budgettet skal principperne om enhed, realistisk budget, etårighed, ligevægt, én regningsenhed, bruttoprincippet, specificeringsprincippet, principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og åbenhed overholdes.

Enhedsprincippet og princippet om et realistisk budget betyder, at samtlige Unionens indtægter og udgifter, når disse afholdes over budgettet, skal samles i et enkelt dokument.

Princippet om etårighed betyder, at budgettet vedtages for ét regnskabsår ad gangen, og at bevillingerne for dette regnskabsår, både forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne, i princippet skal anvendes i løbet af det pågældende regnskabsår.

Ligevægtsprincippet betyder, at overslaget over regnskabsårets indtægter skal være lig med betalingsbevillingerne for samme regnskabsår. Låntagning med henblik på at dække et eventuelt budgetunderskud er ikke foreneligt med systemet med egne indtægter og er derfor ikke tilladt.

Budgettet opstilles og gennemføres, og regnskabet aflægges i euro ifølge princippet om én regningsenhed.

Bruttoprincippet betyder, at alle indtægterne tilsammen skal dække alle betalingsbevillinger med undtagelse af et begrænset antal indtægter, der afsættes til dækning af specifikke udgifter. Indtægter og udgifter indføres fuldt ud i budgettet, uden at de modregnes hinanden.

Specificeringsprincippet betyder, at enhver bevilling skal gå til noget bestemt og bruges til et bestemt formål for at undgå, at en bevilling kan forveksles med en anden.

Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning defineres ved henvisning til principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Budgettet udarbejdes under hensyn til åbenhedsprincippet, hvorved der sikres korrekte oplysninger om gennemførelsen af budgettet og regnskabet.

Med henblik på at gøre forvaltningen af budgettet klarere i overensstemmelse med målene for forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig produktivitet og effektivitet, fremlægges budgettet efter bevillingernes og ressourcernes anvendelse, dvs. på grundlag af aktiviteter (ABB — aktivitetsbaseret budgettering).

Udgifterne i dette budget udgør i alt 155 004 173 148 EUR i forpligtelsesbevillinger og 143 885 295 484 EUR i betalingsbevillinger, hvilket er et udsving på henholdsvis – 4,48 % og + 1,84 % i forhold til budgettet for 2015.

Budgetindtægterne udgør i alt 143 885 295 484 EUR. Den ensartede indkaldelsessats for momsindtægten ligger på 0,30 %, og for BNI-indtægtens vedkommende på 0,7134 %. De traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) tegner sig for 12,92 % af finansieringen af budgettet for 2016. Momsindtægten tegner sig for 13,07 %, og BNI-indtægten for 72,88 %. Overslaget over diverse indtægter for dette regnskabsår udgør 1 616 701 373 EUR.

De egne indtægter, der er nødvendige til finansiering af 2016-budgettet, udgør 0,97 % af den samlede BNI, hvilket ligger under det loft på 1,23 % af BNI, der fremkommer ved den beregningsmetode, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

Ved hjælp af følgende tabeller kan man skridt for skridt følge beregningen af finansieringen af 2016-budgettet.

DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2016 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

UDGIFTER

Beskrivelse

Budget for 2016

Budget 2015 (1)

Procentvis ændring

1.

Intelligent og inklusiv vækst

66 262 537 636

66 853 308 910

–0,88

2.

Bæredygtig vækst: naturressourcer

55 120 803 654

55 978 784 039

–1,53

3.

Sikkerhed og medborgerskab

3 022 287 739

1 926 965 795

+56,84

4.

Et globalt Europa

10 155 590 403

7 478 225 907

+35,80

5.

Administration

8 935 076 052

8 658 632 705

+3,19

6.

Kompensation

p.m.

p.m.

Særlige instrumenter

389 000 000

384 505 583

+1,17

Udgifter i alt  (2)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


INDTÆGTER

Beskrivelse

Budget for 2016

Budget 2015 (3)

Procentvis ændring

Diverse indtægter (afsnit 4-9)

1 616 701 373

3 045 497 557

–46,92

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

p.m.

1 434 557 708

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2)

p.m.

7 133 244 000

Indtægter afsnit 3-9 i alt

1 616 701 373

11 613 299 265

–86,08

Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2)

18 590 000 000

18 759 400 000

–0,90

Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3)

18 812 783 576

18 023 353 946

+4,38

Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4)

104 865 810 535

92 884 369 728

+12,90

Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (4)

142 268 594 111

129 667 123 674

+9,72

Indtægter i alt  (5)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


TABEL 1

Beregning af reduktionen af de harmoniserede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Medlemsstat

1 % af det ikke-reducerede momsberegningsgrundlag

1 % af BNI

Reduktionssats (%)

1 % af BNI multipliceret med reduktionssatsen

1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag (6)

Medlemsstater, hvis momsgrundlag er reduceret

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 744 699 000

4 145 592 000

50

2 072 796 000

1 744 699 000

 

Bulgarien

210 850 884

421 349 576

50

210 674 788

210 674 788

Bulgarien

Tjekkiet

669 395 447

1 504 649 302

50

752 324 651

669 395 447

 

Danmark

1 039 399 365

2 784 815 730

50

1 392 407 865

1 039 399 365

 

Tyskland

13 041 327 753

31 089 578 000

50

15 544 789 000

13 041 327 753

 

Estland

100 673 730

206 957 500

50

103 478 750

100 673 730

 

Irland

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

 

Grækenland

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

 

Spanien

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

 

Frankrig

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

 

Kroatien

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

213 619 232

Kroatien

Italien

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

5 806 143 000

 

Cypern

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

82 274 500

Cypern

Letland

94 350 984

258 200 500

50

129 100 250

94 350 984

 

Litauen

150 145 740

384 106 522

50

192 053 261

150 145 740

 

Luxembourg

298 311 000

319 485 000

50

159 742 500

159 742 500

Luxembourg

Ungarn

446 561 568

1 118 843 433

50

559 421 717

446 561 568

 

Malta

58 943 842

83 745 500

50

41 872 750

41 872 750

Malta

Nederlandene

2 731 320 500

6 795 975 500

50

3 397 987 750

2 731 320 500

 

Østrig

1 540 873 000

3 299 760 000

50

1 649 880 000

1 540 873 000

 

Polen

1 853 096 591

4 416 658 720

50

2 208 329 360

1 853 096 591

 

Portugal

808 661 500

1 766 052 500

50

883 026 250

808 661 500

 

Rumænien

579 320 158

1 617 874 308

50

808 937 154

579 320 158

 

Slovenien

187 196 000

376 395 000

50

188 197 500

187 196 000

 

Slovakiet

266 308 000

773 099 500

50

386 549 750

266 308 000

 

Finland

932 204 500

2 045 366 500

50

1 022 683 250

932 204 500

 

Sverige

1 958 026 409

4 517 946 432

50

2 258 973 216

1 958 026 409

 

Det Forenede Kongerige

12 155 879 682

25 379 828 021

50

12 689 914 011

12 155 879 682

 

I alt

62 937 529 212

146 984 591 507

 

73 492 295 755

62 709 278 588

 


TABEL 2

Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstat

1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag

Ensartet sats for egne momsindtægter (%)

Egne momsindtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 744 699 000

0,300

523 409 700

Bulgarien

210 674 788

0,300

63 202 436

Tjekkiet

669 395 447

0,300

200 818 634

Danmark

1 039 399 365

0,300

311 819 810

Tyskland

13 041 327 753

0,300

3 912 398 326

Estland

100 673 730

0,300

30 202 119

Irland

730 296 000

0,300

219 088 800

Grækenland

737 959 500

0,300

221 387 850

Spanien

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Frankrig

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Kroatien

213 619 232

0,300

64 085 770

Italien

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Cypern

82 274 500

0,300

24 682 350

Letland

94 350 984

0,300

28 305 295

Litauen

150 145 740

0,300

45 043 722

Luxembourg

159 742 500

0,300

47 922 750

Ungarn

446 561 568

0,300

133 968 470

Malta

41 872 750

0,300

12 561 825

Nederlandene

2 731 320 500

0,300

819 396 150

Østrig

1 540 873 000

0,300

462 261 900

Polen

1 853 096 591

0,300

555 928 977

Portugal

808 661 500

0,300

242 598 450

Rumænien

579 320 158

0,300

173 796 047

Slovenien

187 196 000

0,300

56 158 800

Slovakiet

266 308 000

0,300

79 892 400

Finland

932 204 500

0,300

279 661 350

Sverige

1 958 026 409

0,300

587 407 923

Det Forenede Kongerige

12 155 879 682

0,300

3 646 763 905

I alt

62 709 278 588

 

18 812 783 576


TABEL 3

Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % af BNI

Ensartet sats for de supplerende egne indtægter

Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

4 145 592 000

 

2 957 662 846

Bulgarien

421 349 576

 

300 610 862

Tjekkiet

1 504 649 302

 

1 073 488 500

Danmark

2 784 815 730

 

1 986 820 222

Tyskland

31 089 578 000

 

22 180 786 181

Estland

206 957 500

 

147 653 341

Irland

1 681 832 000

 

1 199 899 078

Grækenland

1 825 366 000

 

1 302 303 072

Spanien

11 112 124 500

 

7 927 919 046

Frankrig

22 246 075 500

 

15 871 410 157

Kroatien

427 238 463

 

304 812 275

Italien

16 221 126 500

 

11 572 924 487

Cypern

164 549 000

 

117 397 096

Letland

258 200 500

0,7134476 (7)

184 212 538

Litauen

384 106 522

 

274 039 893

Luxembourg

319 485 000

 

227 935 821

Ungarn

1 118 843 433

 

798 236 211

Malta

83 745 500

 

59 748 030

Nederlandene

6 795 975 500

 

4 848 572 710

Østrig

3 299 760 000

 

2 354 205 998

Polen

4 416 658 720

 

3 151 054 759

Portugal

1 766 052 500

 

1 259 985 996

Rumænien

1 617 874 308

 

1 154 268 614

Slovenien

376 395 000

 

268 538 126

Slovakiet

773 099 500

 

551 566 017

Finland

2 045 366 500

 

1 459 261 911

Sverige

4 517 946 432

 

3 223 318 238

Det Forenede Kongerige

25 379 828 021

 

18 107 178 510

I alt

146 984 591 507

 

104 865 810 535


TABEL 4

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2015 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivelse

Koefficient (8) (%)

Beløb

1.

Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag

19,4288

 

2.

Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter

7,3919

 

3.

(1) – (2)

12,0369

 

4.

Samlede fordelte udgifter

 

130 016 348 031

5

Udvidelsesrelaterede udgifter (9)

 

36 305 752 879

6.

Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) – (5)

 

93 710 595 151

7.

Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) × (6) × 0,66

 

7 444 724 929

8.

Det Forenede Kongeriges fordel (10)

 

2 212 027 407

9.

Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) – (8)

 

5 232 697 523

10.

Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter (11)

 

–50 550 782

11.

Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) – (10)

 

5 283 248 305


TABEL 5

Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til -5 283 248 305 EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andele i BNI-beregningsgrundlag

Andele uden Det Forenede Kongerige

Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige

3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne 2

Kolonne 4 fordelt efter fordelingsnøglen i kolonne 3

Finansieringsnøgle

Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,82

3,41

5,46

 

1,54

4,95

261 447 948

Bulgarien

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,50

26 573 040

Tjekkiet

1,02

1,24

1,98

 

0,56

1,80

94 892 954

Danmark

1,89

2,29

3,67

 

1,03

3,32

175 628 561

Tyskland

21,15

25,57

0,00

–19,17

0,00

6,39

337 679 947

Estland

0,14

0,17

0,27

 

0,08

0,25

13 052 084

Irland

1,14

1,38

2,22

 

0,62

2,01

106 067 246

Grækenland

1,24

1,50

2,40

 

0,68

2,18

115 119 431

Spanien

7,56

9,14

14,64

 

4,13

13,26

700 802 719

Frankrig

15,13

18,29

29,31

 

8,26

26,56

1 402 981 958

Kroatien

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 944 431

Italien

11,04

13,34

21,37

 

6,02

19,36

1 023 009 556

Cypern

0,11

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 377 528

Letland

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

16 283 800

Litauen

0,26

0,32

0,51

 

0,14

0,46

24 224 251

Luxembourg

0,22

0,26

0,42

 

0,12

0,38

20 148 798

Ungarn

0,76

0,92

1,47

 

0,42

1,34

70 561 531

Malta

0,06

0,07

0,11

 

0,03

0,10

5 281 535

Nederlandene

4,62

5,59

0,00

–4,19

0,00

1,40

73 814 596

Østrig

2,24

2,71

0,00

–2,04

0,00

0,68

35 840 396

Polen

3,00

3,63

5,82

 

1,64

5,27

278 543 175

Portugal

1,20

1,45

2,33

 

0,66

2,11

111 378 737

Rumænien

1,10

1,33

2,13

 

0,60

1,93

102 033 658

Slovenien

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

23 737 913

Slovakiet

0,53

0,64

1,02

 

0,29

0,92

48 756 674

Finland

1,39

1,68

2,69

 

0,76

2,44

128 994 091

Sverige

3,07

3,72

0,00

–2,79

0,00

0,93

49 071 747

Det Forenede Kongerige

17,27

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

I alt

100,00

100,00

100,00

–28,19

28,19

100,00

5 283 248 305

Beregningerne er foretaget med 15 decimaler.

TABEL 6

Oversigt (12) over det almindelige budgets finansiering efter type af egne indtægter og medlemsstat

Medlemsstat

Traditionelle egne indtægter (TEI)

Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger

Samlede egne indtægter (13)

Nettoafgifter sukkersektoren (75 %)

Toldafgifter netto (75 %)

Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %)

Opkrævningsomkostninger (25 % af brutto-TEI) p.m.

Egne momsindtægter

Egne BNI-indtægter

UK-korrektion

»Nationale bidrag« i alt

Procent af samlede »nationale bidrag« (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgien

6 600 000

1 769 700 000

1 776 300 000

592 100 000

523 409 700

2 957 662 846

261 447 948

3 742 520 494

3,03

5 518 820 494

Bulgarien

400 000

58 200 000

58 600 000

19 533 333

63 202 436

300 610 862

26 573 040

390 386 338

0,32

448 986 338

Tjekkiet

3 400 000

216 200 000

219 600 000

73 200 000

200 818 634

1 073 488 500

94 892 954

1 369 200 088

1,11

1 588 800 088

Danmark

3 400 000

340 900 000

344 300 000

114 766 667

311 819 810

1 986 820 222

175 628 561

2 474 268 593

2,00

2 818 568 593

Tyskland

26 300 000

3 655 500 000

3 681 800 000

1 227 266 664

3 912 398 326

22 180 786 181

337 679 947

26 430 864 454

21,37

30 112 664 454

Estland

0

24 900 000

24 900 000

8 300 000

30 202 119

147 653 341

13 052 084

190 907 544

0,15

215 807 544

Irland

0

250 700 000

250 700 000

83 566 667

219 088 800

1 199 899 078

106 067 246

1 525 055 124

1,23

1 775 755 124

Grækenland

1 400 000

130 300 000

131 700 000

43 900 000

221 387 850

1 302 303 072

115 119 431

1 638 810 353

1,33

1 770 510 353

Spanien

4 700 000

1 261 400 000

1 266 100 000

422 033 334

1 375 304 700

7 927 919 046

700 802 719

10 004 026 465

8,09

11 270 126 465

Frankrig

30 900 000

1 571 200 000

1 602 100 000

534 033 333

2 952 872 217

15 871 410 157

1 402 981 958

20 227 264 332

16,35

21 829 364 332

Kroatien

1 700 000

44 000 000

45 700 000

15 233 334

64 085 770

304 812 275

26 944 431

395 842 476

0,32

441 542 476

Italien

4 700 000

1 596 900 000

1 601 600 000

533 866 667

1 741 842 900

11 572 924 487

1 023 009 556

14 337 776 943

11,59

15 939 376 943

Cypern

0

17 800 000

17 800 000

5 933 333

24 682 350

117 397 096

10 377 528

152 456 974

0,12

170 256 974

Letland

0

28 200 000

28 200 000

9 400 000

28 305 295

184 212 538

16 283 800

228 801 633

0,18

257 001 633

Litauen

800 000

69 600 000

70 400 000

23 466 667

45 043 722

274 039 893

24 224 251

343 307 866

0,28

413 707 866

Luxembourg

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

47 922 750

227 935 821

20 148 798

296 007 369

0,24

311 107 369

Ungarn

2 100 000

109 300 000

111 400 000

37 133 333

133 968 470

798 236 211

70 561 531

1 002 766 212

0,81

1 114 166 212

Malta

0

11 200 000

11 200 000

3 733 333

12 561 825

59 748 030

5 281 535

77 591 390

0,06

88 791 390

Nederlandene

7 200 000

2 230 500 000

2 237 700 000

745 900 000

819 396 150

4 848 572 710

73 814 596

5 741 783 456

4,64

7 979 483 456

Østrig

3 200 000

208 100 000

211 300 000

70 433 334

462 261 900

2 354 205 998

35 840 396

2 852 308 294

2,31

3 063 608 294

Polen

12 800 000

489 200 000

502 000 000

167 333 334

555 928 977

3 151 054 759

278 543 175

3 985 526 911

3,22

4 487 526 911

Portugal

100 000

131 200 000

131 300 000

43 766 667

242 598 450

1 259 985 996

111 378 737

1 613 963 183

1,30

1 745 263 183

Rumænien

900 000

123 500 000

124 400 000

41 466 667

173 796 047

1 154 268 614

102 033 658

1 430 098 319

1,16

1 554 498 319

Slovenien

0

64 200 000

64 200 000

21 400 000

56 158 800

268 538 126

23 737 913

348 434 839

0,28

412 634 839

Slovakiet

1 300 000

96 400 000

97 700 000

32 566 667

79 892 400

551 566 017

48 756 674

680 215 091

0,55

777 915 091

Finland

700 000

113 700 000

114 400 000

38 133 333

279 661 350

1 459 261 911

128 994 091

1 867 917 352

1,51

1 982 317 352

Sverige

2 600 000

514 300 000

516 900 000

172 300 000

587 407 923

3 223 318 238

49 071 747

3 859 797 908

3,12

4 376 697 908

Det Forenede Kongerige

9 500 000

3 323 100 000

3 332 600 000

1 110 866 667

3 646 763 905

18 107 178 510

–5 283 248 305

16 470 694 110

13,32

19 803 294 110

I alt

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

18 812 783 576

104 865 810 535

0

123 678 594 111

100,00

142 268 594 111

B.   ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST

Titel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

EGNE INDTÆGTER

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

7

MORARENTER OG BØDER

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

8

LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

9

DIVERSE INDTÆGTER

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

 

TILSAMMEN

143 885 295 484

141 280 422 939

143 940 117 720,62

TITEL 1

EGNE INDTÆGTER

Artikel

Konto

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

% 2014/2016

KAPITEL 1 1

1 1 0

Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

 

1 1 1

Lagerafgifter — sukker

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 7

Produktionsafgift

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

99,55

1 1 8

Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Overskudsafgift

p.m.

p.m.

7 272 590,08

 

 

KAPITEL 1 1 - I ALT

124 700 000

124 700 000

–69 020 282,77

–55,35

KAPITEL 1 2

1 2 0

Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

 

KAPITEL 1 2 - I ALT

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

KAPITEL 1 3

1 3 0

Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

 

KAPITEL 1 3 - I ALT

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

KAPITEL 1 4

1 4 0

Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

 

KAPITEL 1 4 - I ALT

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

KAPITEL 1 5

1 5 0

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

 

KAPITEL 1 5 - I ALT

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

KAPITEL 1 6

1 6 0

Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

p.m.

p.m.

0,—

 

 

KAPITEL 1 6 - I ALT

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Titel 1 - I alt

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

90,58

KAPITEL 1 1 —

AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM)

KAPITEL 1 2 —

TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

KAPITEL 1 3 —

EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

KAPITEL 1 4 —

EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

KAPITEL 1 5 —

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 1 6 —

BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE

KAPITEL 1 1 —   AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM)

1 1 0
Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

Anmærkninger

I den fælles markedsordning for sukker var det fastsat, at sukker-, isoglucose- og inulinsirupsproducenterne skulle indbetale basis- og B-produktionsafgifter. Disse afgifter skulle dække udgifterne til markedsstøtten. På nuværende tidspunkt er de beløb, der er opført under denne artikel, følgen af revisionen af de tidligere fastsatte afgifter. Afgifterne for produktionsårene 2007/08 og følgende år er opført under artikel 1 1 7 i dette kapitel som »produktionsafgift«.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Rådets forordning (EU) nr. 1360/2013 af 2. december 2013 om fastsættelse af produktionsafgifter i sukkersektoren for produktionsårene 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 og 2005/06, den koefficient, som kræves for beregning af tillægsafgiften for produktionsårene 2001/02 til 2004/05, og det beløb, som sukkerproducenterne skal betale sukkerroesælgere som følge af forskellen mellem den maksimale afgift og den afgift, der skal opkræves for produktionsårene 2002/03, 2003/04 og 2005/06 (EUT L 343 af 19.12.2013, s. 2).

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

p.m.

p.m.

–13 407 918,37

Bulgarien

0,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

– 615 887,57

Danmark

p.m.

p.m.

–8 435 300,68

Tyskland

p.m.

p.m.

–66 326 085,22

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

–1 629 765,17

Grækenland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

–3 104 371,25

Frankrig

p.m.

p.m.

–67 344 987,65

Kroatien

0,—

Italien

p.m.

p.m.

–5 424 004,14

Cypern

0,—

Letland

p.m.

p.m.

–37 347,10

Litauen

p.m.

p.m.

–52 491,31

Luxembourg

0,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

–15 999 527,09

Østrig

p.m.

p.m.

–6 408 204,35

Polen

p.m.

p.m.

–3 938 707,93

Portugal

p.m.

p.m.

– 552 030,26

Rumænien

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

–4 159,31

Slovakiet

p.m.

p.m.

– 999 645,34

Finland

p.m.

p.m.

–1 324 320,10

Sverige

p.m.

p.m.

3 232 826,45

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

–8 065 850,48

Artikel 1 1 0 i alt

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

1 1 1
Lagerafgifter — sukker

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter indtægter i nye medlemsstater i tilfælde af, at overskudsmængderne af sukker ikke er fjernet, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2004 af 14. januar 2004 om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (EUT L 9 af 15.1.2004, s. 8).

Den omfatter også indtægter fra udestående lagerafgifter for sukker, da Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1) ophæver lagerafgiften.

Denne artikel dækker også udestående beløb, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 65/82 af 13. januar 1982 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende overførelse af sukker til det følgende produktionsår (EFT L 9 af 14.1.1982, s. 14), som opstår, når oplagringsforpligtelsen for de overførte mængder sukker ikke er opfyldt, og de skyldige beløb i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1789/81 af 30. juni 1981 om indførelse af almindelige regler for ordningen med mindstelagre i sukkersektoren (EFT L 177 af 1.7.1981, s. 39), som opstår, når de almindelige regler for ordningen med mindstelagre i sukkersektoren ikke overholdes.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

p.m.

p.m.

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0,—

Kroatien

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

p.m.

p.m.

0,—

Letland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxembourg

0,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0,—

Østrig

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 1 i alt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3
Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Beløbene svarer til afgifterne på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres. De omfatter også afgifterne på substitueret C-sukker og C-isoglucose.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2670/81 af 14. september 1981 om gennemførelsesbestemmelser for produktionen ud over kvoterne inden for sukkersektoren (EFT L 262 af 16.9.1981, s. 14).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

0,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0,—

Kroatien

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Letland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxembourg

0,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0,—

Østrig

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumænien

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7
Produktionsafgift

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

Anmærkninger

I henhold til den nuværende markedsordning for sukker pålægges virksomheder, der producerer sukker, isoglucose og inulinsirup, en produktionsafgift.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1), særlig artikel 16.

Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1), særlig artikel 51.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671), særlig artikel 128.

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgarien

400 000

400 000

401 391,00

Tjekkiet

3 400 000

3 400 000

3 154 847,61

Danmark

3 400 000

3 400 000

3 349 426,03

Tyskland

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grækenland

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Spanien

4 700 000

4 700 000

4 728 467,70

Frankrig

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Kroatien

1 700 000

1 700 000

1 726 191,35

Italien

4 700 000

4 700 000

4 173 118,86

Cypern

0,—

Letland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

800 000

800 000

812 268,00

Luxembourg

0,—

Ungarn

2 100 000

2 100 000

1 989 781,53

Malta

0,—

Nederlandene

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Østrig

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Polen

12 800 000

12 800 000

12 999 821,70

Portugal

100 000

100 000

56 250,00

Rumænien

900 000

900 000

749 593,27

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakiet

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Finland

700 000

700 000

728 991,00

Sverige

2 600 000

2 600 000

2 561 481,88

Det Forenede Kongerige

9 500 000

9 500 000

9 690 236,84

Artikel 1 1 7 i alt

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

1 1 8
Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Der opkræves en engangsafgift for de supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter, der er tildelt virksomheder efter artikel 58 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1), særlig artikel 8 og artikel 9, stk. 2 og 3.

Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0,—

Kroatien

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Letland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxembourg

0,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0,—

Østrig

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 8 i alt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9
Overskudsafgift

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

p.m.

7 272 590,08

Anmærkninger

Medlemsstaterne opkræver en overskudsafgift hos de berørte virksomheder på deres område i overensstemmelse med artikel 142 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1), særlig artikel 15.

Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 22).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1), særlig artikel 64.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

p.m.

p.m.

83 144,11

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

1 954,96

Danmark

p.m.

p.m.

1 740 974,63

Tyskland

p.m.

p.m.

16 886,63

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrig

p.m.

p.m.

5 362 941,03

Kroatien

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Letland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxembourg

0,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

66 688,72

Østrig

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 9 i alt

p.m.

p.m.

7 272 590,08

KAPITEL 1 2 —   TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

1 2 0
Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

Anmærkninger

Anvendelsen af toldindtægterne som egne indtægter til finansiering af de fælles udgifter er en logisk følge af varernes frie bevægelighed inden for Unionen. Denne artikel kan omfatte afgifter, præmier, supplerende beløb eller udligningsbeløb, supplerende beløb eller faktorer, toldsatserne i den fælles toldtarif og anden told, som EU-institutionerne har fastsat eller skal fastsætte i forbindelse med handel med tredjelande og told på produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som er udløbet.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

1 769 700 000

1 777 109 902

1 579 252 097,99

Bulgarien

58 200 000

60 771 523

56 281 047,22

Tjekkiet

216 200 000

218 992 601

195 365 856,43

Danmark

340 900 000

343 547 332

297 527 451,41

Tyskland

3 655 500 000

3 673 396 526

3 367 018 994,23

Estland

24 900 000

24 631 290

22 157 722,02

Irland

250 700 000

256 746 238

227 194 978,98

Grækenland

130 300 000

134 450 271

121 801 765,78

Spanien

1 261 400 000

1 267 919 835

1 131 277 339,92

Frankrig

1 571 200 000

1 609 531 084

1 425 142 160,20

Kroatien

44 000 000

45 282 852

40 797 860,51

Italien

1 596 900 000

1 620 394 666

1 521 698 520,46

Cypern

17 800 000

19 145 718

17 833 312,16

Letland

28 200 000

28 395 898

25 916 142,36

Litauen

69 600 000

68 730 978

63 542 514,10

Luxembourg

15 100 000

15 703 791

14 026 782,88

Ungarn

109 300 000

115 412 112

103 521 371,54

Malta

11 200 000

11 939 184

10 453 493,79

Nederlandene

2 230 500 000

2 226 496 487

1 990 418 279,32

Østrig

208 100 000

208 774 381

181 825 082,14

Polen

489 200 000

482 300 013

419 092 498,17

Portugal

131 200 000

129 502 501

111 464 267,00

Rumænien

123 500 000

122 403 526

105 045 495,15

Slovenien

64 200 000

65 396 612

58 214 760,15

Slovakiet

96 400 000

99 923 441

94 783 821,56

Finland

113 700 000

116 487 715

127 444 447,23

Sverige

514 300 000

519 515 847

460 313 132,26

Det Forenede Kongerige

3 323 100 000

3 371 797 676

2 729 094 207,01

Artikel 1 2 0 i alt

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

KAPITEL 1 3 —   EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

1 3 0
Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

Anmærkninger

Den ensartede sats, som gælder for alle medlemsstater og anvendes på det harmoniserede momsberegningsgrundlag, der fastlægges i henhold til EU-regler, er fastsat til 0,30 %. Det beregningsgrundlag, som skal tages i betragtning i denne sammenhæng, overstiger ikke 50 % af hver enkelt medlemsstats BNI.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 2, stk. 4.

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

523 409 700

511 842 600

499 622 100,00

Bulgarien

63 202 436

59 662 964

57 927 299,98

Tjekkiet

200 818 634

194 223 456

178 500 769,55

Danmark

311 819 810

302 927 330

285 410 895,73

Tyskland

3 912 398 326

3 776 991 727

3 725 690 100,00

Estland

30 202 119

28 498 014

26 144 100,00

Irland

219 088 800

214 960 200

196 628 400,00

Grækenland

221 387 850

216 364 200

212 793 600,00

Spanien

1 375 304 700

1 327 940 850

1 427 048 700,00

Frankrig

2 952 872 217

2 892 563 036

2 919 401 100,00

Kroatien

64 085 770

62 205 250

63 252 010,89

Italien

1 741 842 900

1 703 589 150

1 812 851 100,00

Cypern

24 682 350

24 307 200

23 013 300,00

Letland

28 305 295

26 840 306

26 570 100,00

Litauen

45 043 722

42 528 985

41 524 799,99

Luxembourg

47 922 750

45 415 200

48 755 700,00

Ungarn

133 968 470

127 337 086

116 203 011,65

Malta

12 561 825

11 921 060

10 564 650,00

Nederlandene

819 396 150

796 827 900

823 095 900,00

Østrig

462 261 900

449 740 050

449 919 300,00

Polen

555 928 977

501 980 483

521 397 619,07

Portugal

242 598 450

235 658 100

230 141 400,00

Rumænien

173 796 047

163 693 239

159 153 321,63

Slovenien

56 158 800

55 037 400

52 845 450,00

Slovakiet

79 892 400

78 020 250

69 001 800,00

Finland

279 661 350

274 014 000

278 532 000,00

Sverige

587 407 923

561 562 344

557 232 228,74

Det Forenede Kongerige

3 646 763 905

3 336 701 566

2 932 877 383,65

Artikel 1 3 0 i alt

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

KAPITEL 1 4 —   EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

1 4 0
Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

Anmærkninger

De BNI-baserede indtægter er »supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelle egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNI-baserede indtægter sikrer således, at Unionens almindelige budget på forhånd altid balancerer.

Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter (momsbaserede betalinger, traditionelle egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI.

I indeværende regnskabsår vil der blive anvendt en sats på 0,7134 % på medlemsstaternes bruttonationalindkomst.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra c).

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

2 957 662 846

2 677 114 263

2 752 569 449,00

Bulgarien

300 610 862

272 938 189

280 112 820,00

Tjekkiet

1 073 488 500

946 409 981

949 765 706,98

Danmark

1 986 820 222

1 781 398 206

1 861 245 102,04

Tyskland

22 180 786 181

19 854 398 530

20 336 920 973,00

Estland

147 653 341

129 683 490

130 457 204,00

Irland

1 199 899 078

1 062 586 372

1 005 662 600,00

Grækenland

1 302 303 072

1 164 029 800

1 261 209 951,00

Spanien

7 927 919 046

7 097 387 238

7 210 679 301,00

Frankrig

15 871 410 157

14 360 602 477

15 014 013 074,00

Kroatien

304 812 275

274 469 466

295 810 080,65

Italien

11 572 924 487

10 445 402 587

11 053 651 104,00

Cypern

117 397 096

107 251 144

107 580 948,00

Letland

184 212 538

162 773 242

172 605 499,00

Litauen

274 039 893

240 751 810

244 897 382,99

Luxembourg

227 935 821

200 386 395

227 919 701,00

Ungarn

798 236 211

680 905 632

662 572 556,68

Malta

59 748 030

52 599 532

49 386 879,00

Nederlandene

4 848 572 710

4 360 923 079

4 382 027 230,00

Østrig

2 354 205 998

2 119 039 398

2 256 035 360,00

Polen

3 151 054 759

2 645 588 685

2 735 602 991,90

Portugal

1 259 985 996

1 131 025 757

1 160 869 691,00

Rumænien

1 154 268 614

1 004 358 767

1 016 908 361,28

Slovenien

268 538 126

242 842 620

247 038 175,00

Slovakiet

551 566 017

487 964 976

508 952 508,00

Finland

1 459 261 911

1 318 547 150

1 390 603 421,00

Sverige

3 223 318 238

2 847 089 742

3 023 453 942,61

Det Forenede Kongerige

18 107 178 510

15 215 901 200

14 524 577 942,23

Artikel 1 4 0 i alt

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

KAPITEL 1 5 —   KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

1 5 0
Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

0,—

0,—

– 172 034 533,05

Anmærkninger

Korrektionsmekanismen til fordel for Det Forenede Kongerige blev indført af Det Europæiske Råd på mødet i Fontainebleau (juni 1984) og ved afgørelsen om egne indtægter fra 1985, der var et resultat af dette møde. Formålet med denne mekanisme er at reducere Det Forenede Kongeriges budgetuligevægt gennem en nedsættelse af dets indbetalinger til Unionen.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 4 og 5.

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

261 447 948

227 330 088

274 500 044,00

Bulgarien

26 573 040

23 176 845

27 934 257,01

Tjekkiet

94 892 954

80 365 439

94 610 050,04

Danmark

175 628 561

151 269 379

185 650 032,48

Tyskland

337 679 947

290 405 953

350 335 402,00

Estland

13 052 084

11 012 215

13 009 847,00

Irland

106 067 246

90 230 685

100 289 723,00

Grækenland

115 119 431

98 844 865

125 774 188,00

Spanien

700 802 719

602 682 406

719 085 138,00

Frankrig

1 402 981 958

1 219 446 279

1 497 272 756,00

Kroatien

26 944 431

23 306 875

29 474 619,41

Italien

1 023 009 556

886 982 795

1 102 325 579,00

Cypern

10 377 528

9 107 348

10 728 512,00

Letland

16 283 800

13 822 068

17 213 087,00

Litauen

24 224 251

20 443 703

24 422 396,00

Luxembourg

20 148 798

17 016 030

22 729 297,00

Ungarn

70 561 531

57 819 847

65 983 684,97

Malta

5 281 535

4 466 547

4 925 108,00

Nederlandene

73 814 596

63 786 269

75 487 301,00

Østrig

35 840 396

30 994 726

38 863 752,00

Polen

278 543 175

224 653 059

272 499 533,66

Portugal

111 378 737

96 042 290

115 767 753,00

Rumænien

102 033 658

85 286 224

101 443 034,07

Slovenien

23 737 913

20 621 247

24 635 887,00

Slovakiet

48 756 674

41 436 080

50 755 299,00

Finland

128 994 091

111 965 875

138 677 954,00

Sverige

49 071 747

41 643 760

51 905 237,96

Det Forenede Kongerige

–5 283 248 305

–4 544 158 897

–5 708 334 005,65

Artikel 1 5 0 i alt

0

0

– 172 034 533,05

KAPITEL 1 6 —   BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE

1 6 0
Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres bruttoreduktioner af de årlige BNI-baserede bidrag for visse medlemsstater i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10, stk. 9.

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 5.

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

p.m.

p.m.

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0,—

Kroatien

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

p.m.

p.m.

0,—

Letland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxembourg

p.m.

p.m.

0,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0,—

Østrig

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 6 0 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TITEL 3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

Artikel

Konto

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

% 2014/2016

KAPITEL 3 0

3 0 0

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 0 2

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland

p.m.

p.m.

0,—

 

 

KAPITEL 3 0 - I ALT

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

KAPITEL 3 1

3 1 0

Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 1 0 3

Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

Artikel 3 1 0 - I alt

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

KAPITEL 3 1 - I ALT

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

KAPITEL 3 2

3 2 0

Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 2 0 3

Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

Artikel 3 2 0 - I alt

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

KAPITEL 3 2 - I ALT

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

KAPITEL 3 4

3 4 0

Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

 

KAPITEL 3 4 - I ALT

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

KAPITEL 3 5

3 5 0

Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 5 0 4

Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

Artikel 3 5 0 - I alt

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

KAPITEL 3 5 - I ALT

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

KAPITEL 3 6

3 6 0

Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 6 0 4

Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Artikel 3 6 0 - I alt

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

KAPITEL 3 6 - I ALT

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Titel 3 - I alt

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

 

KAPITEL 3 0 —

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

KAPITEL 3 1 —

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000

KAPITEL 3 2 —

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN/PRODUKTET VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000

KAPITEL 3 4 —

TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

KAPITEL 3 5 —

RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

KAPITEL 3 6 —

RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

KAPITEL 3 0 —   DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0 0
Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres saldoen for hvert regnskabsår, alt efter om det drejer sig om et overskud eller et underskud, som indtægt eller udgift på budgettet for det følgende regnskabsår.

De relevante overslag over de nævnte indtægter eller udgifter opføres i budgettet under budgetproceduren og eventuelt ved hjælp af en ændringsskrivelse forelagt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 39. Overslagene udarbejdes efter principperne i artikel 15 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

Efter forelæggelsen af regnskabet for hvert regnskabsår opføres forskellen mellem de heri indeholdte tal og overslagene i budgettet for det følgende regnskabsår ved hjælp af et ændringsbudget, som Kommissionen skal fremlægge inden 15 dage at regne fra forelæggelsen af det foreløbige regnskab.

Et underskud opføres under artikel 27 02 01 i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen«.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 7.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 18.

3 0 2
Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres, i henhold til artikel 3 og 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009, eventuelle overskydende beløb i forhold til det målbeløb, der er fastsat for Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjelande.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (EUT L 145 af 10.6.2009, s. 10).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 7, stk. 2.

KAPITEL 3 1 —   SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000

3 1 0
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 1 0 3
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

Anmærkninger

Efter artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr.1553/89 skal medlemsstaterne inden 31. juli tilsende Kommissionen en oversigt over det samlede grundlag for momsindtægterne for det foregående kalenderår.

Hver medlemsstat debiteres et beløb beregnet på grundlag af denne oversigt, jf. Unionens regler, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted i det foregående kalenderår. Kommissionen opgør hver medlemsstats saldo og meddeler den beløbet i tilstrækkelig god tid til, at den pågældende medlemsstat kan indsætte dens saldo på Kommissionens konto, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år.

Alle korrektioner til ovennævnte oversigt som følge af Kommissionens kontrol, jf. artikel 9 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, og/eller eventuelle ændringer i BNI i foregående regnskabsår, som medfører en nedsættelse af momsgrundlaget, vil føre til justeringer af momsindtægterne.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10, stk. 4, 5 og 8.

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

p.m.

72 870 000

9 023 791,36

Bulgarien

p.m.

1 525 000

782 111,42

Tjekkiet

p.m.

9 640 000

5 253 417,30

Danmark

p.m.

–5 927 000

–5 933 619,05

Tyskland

p.m.

– 103 806 000

–27 013 915,04

Estland

p.m.

608 000

– 459 385,02

Irland

p.m.

7 099 000

6 536 069,87

Grækenland

p.m.

–45 286 000

73 209 509,30

Spanien

p.m.

–72 892 000

–45 030 311,20

Frankrig

p.m.

–43 477 000

36 977 772,10

Kroatien

p.m.

–1 184 000

– 213 679,91

Italien

p.m.

– 216 644 000

–52 745 669,33

Cypern

p.m.

11 239 000

0,—

Letland

p.m.

1 669 000

5 899 999,26

Litauen

p.m.

358 000

–1 224 942,82

Luxembourg

p.m.

14 886 000

–10 259 465,23

Ungarn

p.m.

4 379 000

1 928 539,21

Malta

p.m.

3 630 000

0,—

Nederlandene

p.m.

–26 259 000

–4 502 509,48

Østrig

p.m.

–4 400 000

3 073 121,20

Polen

p.m.

30 536 000

–76 259 558,01

Portugal

p.m.

18 273 000

12 195 115,10

Rumænien

p.m.

–12 492 000

2 158 848,32

Slovenien

p.m.

1 905 000

0,—

Slovakiet

p.m.

6 967 000

34 033,11

Finland

p.m.

–8 412 000

–8 009 160,90

Sverige

p.m.

1 356 000

–4 155 879,63

Det Forenede Kongerige

p.m.

161 126 000

0,—

Konto 3 1 0 3 i alt

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

KAPITEL 3 2 —   SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN/PRODUKTET VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000

3 2 0
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 2 0 3
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

Anmærkninger

På grundlag af de tal for bruttonationalindkomstaggregatet og dens bestanddele for det foregående regnskabsår, som medlemsstaterne har fremsendt i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, debiteres hver medlemsstat for et beløb, der beregnes i henhold til Unionens regler, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted det foregående regnskabsår.

Kommissionen opgør hver medlemsstats saldo og meddeler den beløbet i tilstrækkelig god tid til, at den pågældende medlemsstat kan indsætte dens saldo på den konto, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år.

Eventuelle ændringer i bruttonationalproduktet/bruttonationalindkomsten i tidligere regnskabsår i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, jf. artikel 4 og 5 i nævnte forordning, giver for hver berørt medlemsstat anledning til en justering af den saldo, der blev opgjort i henhold til artikel 10, stk. 7, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10, stk. 6, 7 og 8.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1).

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

p.m.

147 716 000

109 853 224,02

Bulgarien

p.m.

59 923 000

34 946 866,83

Tjekkiet

p.m.

51 471 000

73 085 521,36

Danmark

p.m.

–60 420 000

– 117 815 874,57

Tyskland

p.m.

383 851 000

1 386 016 819,89

Estland

p.m.

11 786 000

7 770 364,28

Irland

p.m.

156 657 000

105 640 410,37

Grækenland

p.m.

– 171 235 000

148 775 724,38

Spanien

p.m.

– 333 271 000

634 182 093,25

Frankrig

p.m.

300 400 000

0,—

Kroatien

p.m.

–5 551 000

–1 201 179,69

Italien

p.m.

1 167 877 000

381 035 520,19

Cypern

p.m.

55 184 000

0,—

Letland

p.m.

–1 293 000

19 995 102,02

Litauen

p.m.

6 460 000

8 741 021,54

Luxembourg

p.m.

74 065 000

–56 671 059,21

Ungarn

p.m.

42 869 000

37 789 156,61

Malta

p.m.

17 767 000

0,—

Nederlandene

p.m.

538 657 000

1 107 926 623,17

Østrig

p.m.

–72 668 000

–60 166 556,31

Polen

p.m.

197 995 000

49 398 353,91

Portugal

p.m.

21 688 000

109 406 869,62

Rumænien

p.m.

40 791 000

72 788 666,16

Slovenien

p.m.

14 745 000

0,—

Slovakiet

p.m.

–14 817 000

–6 696 989,68

Finland

p.m.

9 616 000

–26 309 817,72

Sverige

p.m.

41 121 000

193 966 411,28

Det Forenede Kongerige

p.m.

4 644 573 000

0,—

Konto 3 2 0 3 i alt

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,7

KAPITEL 3 4 —   TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

3 4 0
Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

Anmærkninger

I medfør af artikel 3 i protokollen om Danmarks stilling og artikel 5 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fritages disse medlemsstater fuldt ud fra at dække de finansielle følger af visse specifikke politikker på området frihed, sikkerhed og retfærdighed med undtagelse af de tilknyttede administrative omkostninger. I den forbindelse kan de opnå en justering af de indbetalte egne indtægter for hvert år, de ikke deltager.

Hver medlemsstats bidrag til justeringsmekanismen beregnes ved at anvende størrelsen af bruttonationalindkomstaggregatet og dets bestanddele fra det foregående år, som medlemsstaterne har fremlagt i medfør af artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1), på de budgetudgifter, der følger af denne foranstaltning eller politik.

Kommissionen opgør hver medlemsstats saldo og meddeler den beløbet i tilstrækkelig god tid til, at den pågældende medlemsstat kan indsætte dens saldo på den konto, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år, jf. artikel 10a i samme forordning.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10a.

Protokol om Danmarks stilling og protokol om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling i forbindelse med politikken vedrørende retlige og indre anliggender, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig henholdsvis artikel 3 og artikel 5.

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

p.m.

p.m.

2 002 598,81

Bulgarien

p.m.

p.m.

210 680,74

Tjekkiet

p.m.

p.m.

697 292,21

Danmark

p.m.

p.m.

–5 768 732,87

Tyskland

p.m.

p.m.

14 742 277,52

Estland

p.m.

p.m.

94 419,01

Irland

p.m.

p.m.

–3 315 510,86

Grækenland

p.m.

p.m.

944 652,73

Spanien

p.m.

p.m.

5 392 603,41

Frankrig

p.m.

p.m.

11 025 252,65

Kroatien

p.m.

p.m.

110 312,49

Italien

p.m.

p.m.

8 348 177,54

Cypern

p.m.

p.m.

91 301,32

Letland

p.m.

p.m.

120 648,96

Litauen

p.m.

p.m.

177 930,11

Luxembourg

p.m.

p.m.

150 863,27

Ungarn

p.m.

p.m.

487 546,82

Malta

p.m.

p.m.

37 433,23

Nederlandene

p.m.

p.m.

3 320 348,32

Østrig

p.m.

p.m.

1 621 642,12

Polen

p.m.

p.m.

1 988 014,63

Portugal

p.m.

p.m.

859 755,01

Rumænien

p.m.

p.m.

740 086,79

Slovenien

p.m.

p.m.

184 143,09

Slovakiet

p.m.

p.m.

372 965,33

Finland

p.m.

p.m.

1 026 106,80

Sverige

p.m.

p.m.

2 131 288,13

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

–49 586 754,66

Artikel 3 4 0 i alt

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

KAPITEL 3 5 —   RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

3 5 0
Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 5 0 4
Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

0,—

–18 021 343,—

Anmærkninger

Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige.

Tallene for 2014 svarer til resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2010.

Tallene for 2015 svarer til resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2011.

Retsgrundlag

Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42).

Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

p.m.

11 815 757

4 520 547,00

Bulgarien

p.m.

1 392 513

562 835,00

Tjekkiet

p.m.

4 784 685

2 261 756,21

Danmark

p.m.

3 487 953

3 348 228,98

Tyskland

p.m.

10 915 347

10 941 079,00

Estland

p.m.

364 152

334 638,00

Irland

p.m.

3 453 266

5 207 662,00

Grækenland

p.m.

2 741 329

452 777,00

Spanien

p.m.

27 503 186

5 161 577,00

Frankrig

p.m.

43 503 201

36 713 295,00

Kroatien

0,—

Italien

p.m.

53 237 596

25 185 874,00

Cypern

p.m.

1 207 563

919 896,00

Letland

p.m.

244 042

379 038,23

Litauen

p.m.

768 575

527 852,00

Luxembourg

p.m.

37 104

– 467 949,00

Ungarn

p.m.

2 508 198

828 565,75

Malta

p.m.

344 459

320 963,00

Nederlandene

p.m.

5 167 025

1 088 457,00

Østrig

p.m.

1 172 371

439 387,00

Polen

p.m.

9 539 521

4 174 448,00

Portugal

p.m.

2 909 281

2 496 000,00

Rumænien

p.m.

2 915 322

– 374 513,82

Slovenien

p.m.

702 416

896 466,00

Slovakiet

p.m.

1 459 572

913 354,00

Finland

p.m.

4 044 692

822 308,00

Sverige

p.m.

1 743 115

839 645,02

Det Forenede Kongerige

p.m.

– 197 962 241

– 126 515 529,37

Konto 3 5 0 4 i alt

p.m.

0.

–18 021 343,00

KAPITEL 3 6 —   RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

3 6 0
Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 6 0 4
Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

0,—

–19 260 403,04

Anmærkninger

Under denne konto opføres forskellen mellem de tidligere budgetterede og den seneste foreløbige ajourføring af Det Forenede Kongeriges korrektion, inden de endelige beregninger foretages.

Tallene for 2014 svarer til resultatet af den foreløbige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2011.

Tallene for 2015 svarer til resultatet af den foreløbige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2012 og 2013.

Retsgrundlag

Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

Medlemsstat

Budgettet for 2016

Budgettet for 2015

Gennemførelse i 2014

Belgien

p.m.

41 696 056

8 101 453,00

Bulgarien

p.m.

5 399 849

1 375 381,00

Tjekkiet

p.m.

16 597 084

4 575 664,73

Danmark

p.m.

26 100 869

7 280 440,58

Tyskland

p.m.

59 409 243

18 309 269,00

Estland

p.m.

2 731 925

885 630,00

Irland

p.m.

26 072 954

8 409 370,00

Grækenland

p.m.

16 075 510

3 438 553,00

Spanien

p.m.

119 160 675

21 543 140,00

Frankrig

p.m.

231 245 357

58 179 865,00

Kroatien

p.m.

2 783 075

0,—

Italien

p.m.

184 985 384

37 543 615,00

Cypern

p.m.

3 521 069

479 335,00

Letland

p.m.

1 747 001

1 323 328,46

Litauen

p.m.

4 386 557

1 324 873,00

Luxembourg

p.m.

–1 314 718

–29 470,00

Ungarn

p.m.

12 478 629

4 517 318,30

Malta

p.m.

1 555 077

438 532,00

Nederlandene

p.m.

17 466 600

2 529 744,00

Østrig

p.m.

4 156 024

1 155 028,00

Polen

p.m.

38 554 600

17 679 999,58

Portugal

p.m.

22 456 571

5 178 017,00

Rumænien

p.m.

19 182 854

307 073,59

Slovenien

p.m.

4 698 046

1 156 634,00

Slovakiet

p.m.

6 628 582

1 786 552,00

Finland

p.m.

18 511 657

1 891 154,00

Sverige

p.m.

6 785 813

2 784 569,89

Det Forenede Kongerige

p.m.

– 893 072 343

– 231 425 473,17

Konto 3 6 0 4 i alt

p.m.

0

–19 260 403,04

TITEL 4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

Artikel

Konto

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

% 2014/2016

KAPITEL 4 0

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister samt medlemmer af Den Europæiske Investeringsbanks organer, af Den Europæiske Centralbank og af Den Europæiske Investeringsfond og deres personale og pensionister

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

93,87

4 0 3

Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, som udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

p.m.

p.m.

383 929,45

 

4 0 4

Provenu af det særlige fradrag og det solidaritetsbidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

124,60

 

KAPITEL 4 0 - I ALT

799 230 523

753 472 308

775 479 740,04

97,03

KAPITEL 4 1

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

81,76

4 1 1

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

108,74

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

110 000

110 000

97 727,29

88,84

 

KAPITEL 4 1 - I ALT

527 173 215

525 742 091

458 178 259,59

86,91

KAPITEL 4 2

4 2 0

Arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4 2 1

Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

p.m.

p.m.

0,—

 

 

KAPITEL 4 2 - I ALT

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

 

Titel 4 - I alt

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

92,82

KAPITEL 4 0 —

DIVERSE SKATTER OG INDEHOLDELSER

KAPITEL 4 1 —

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 2 —

ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OG INDEHOLDELSER

4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister samt medlemmer af Den Europæiske Investeringsbanks organer, af Den Europæiske Centralbank og af Den Europæiske Investeringsfond og deres personale og pensionister

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

Anmærkninger

Denne indtægt består af alle skatter på lønninger og godtgørelse af enhver form med undtagelse af de godtgørelser og familietillæg, der betales til medlemmerne af Kommissionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager godtgørelser ved afslutningen af den ansættelse, der er omhandlet i kapitel 01 under hvert afsnit i oversigten over udgifter, og pensionister.

Europa-Parlamentet

 

73 484 272

Rådet

 

25 490 000

Kommissionen:

 

475 896 378

— drift

(379 720 000)

 

— forskning og teknologisk udvikling

(18 676 561)

 

— forskning (indirekte aktioner)

(16 683 776)

 

— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(3 255 000)

 

— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

(684 000)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)

(2 604 000)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)

(873 000)

 

— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)

(1 308 000)

 

— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

(3 398 000)

 

— Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

(231 893)

 

— Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (LISA)

(575 397)

 

— Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)

(26 543)

 

— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

(70 671)

 

— Fællesforetagendet Clean Sky (CSJU)

(198 436)

 

— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)

(271 893)

 

— Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA ex-EAHC)

(205 450)

 

— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

(1 258 625)

 

— Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL, tidligere Artemis og ENIAC)

(132 131)

 

— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

(259 580)

 

— Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX)

(879 355)

 

— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

(229 585)

 

— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

(4 335 231)

 

— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

(1 324 237)

 

— Eurojust

(803 500)

 

— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

(1 619 141)

 

— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

(564 801)

 

— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

(3 638 825)

 

— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(1 353 711)

 

— EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

(328 585)

 

— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

(1 726 786)

 

— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(743 061)

 

— Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

(520 980)

 

— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

(139 683)

 

— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

(161 678)

 

— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

(625 754)

 

— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

(2 058 636)

 

— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)

(963 262)

 

— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

(5 461 786)

 

— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

(565 560)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

(258 185)

 

— Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

(173 018)

 

— Den Europæiske Politienhed (Europol)

(2 846 113)

 

— Fællesforetagendet i den europæiske jernbanesektor (Shift2Rail)

(10 529)

 

— Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)

(917 935)

 

— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

(1 261 487)

 

— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)

(915 273)

 

— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(842 296)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

(504 570)

 

— Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder(EASME ex-EACI)

(815 240)

 

— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH)

(131 711)

 

— Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA ex-TEN-T EA)

(532 406)

 

— Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI)

(271 910)

 

— Fællesforetagendet for den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

(234 397)

 

— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)

(4 301 236)

 

— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

(1 307 504)

 

— Den Fælles Afviklingsinstans

(909 095)

 

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

(1 186 360)

 

Den Europæiske Unions Domstol

 

27 907 000

Revisionsretten

 

11 192 000

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

4 567 558

Regionsudvalget

 

3 636 656

Den Europæiske Ombudsmand

 

644 005

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

495 000

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

19 861 000

Den Europæiske Investeringsbank

 

43 900 000

Den Europæiske Centralbank

 

27 800 000

Den Europæiske Investeringsfond

 

3 449 000

 

I alt

718 322 869

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1).

Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

Rådets afgørelse 2009/910/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 36).

Rådets afgørelse 2009/912/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 38).

4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, som udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

p.m.

383 929,45

Anmærkninger

Bestemmelserne vedrørende det midlertidige bidrag fandt anvendelse indtil 30. juni 2003. Denne artikel vil derfor omfatte alle indtægter som følge af restbeløb fra det midlertidige bidrag fra lønningerne til medlemmer af Kommissionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen:

 

p.m.

— drift

(p.m.)

 

— forskning og teknologisk udvikling

(p.m.)

 

— forskning (indirekte aktioner)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(p.m.)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)

(p.m.)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)

(p.m.)

 

— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)

(p.m.)

 

— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

(p.m.)

 

— EF-Sortsmyndigheden (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EMSA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(p.m.)

 

— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(p.m.)

 

— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)

(p.m.)

 

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

(p.m.)

 

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

 

I alt

p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, og for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

4 0 4
Provenu af det særlige fradrag og det solidaritetsbidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægterne fra det særlige lønfradrag og det solidaritetsbidrag, der fratrækkes vederlaget til tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste i overensstemmelse med artikel 66a i personalevedtægten.

Europa-Parlamentet

 

10 797 731

Rådet

 

3 192 000

Kommissionen:

 

54 463 584

— drift

(33 925 000)

 

— forskning og teknologisk udvikling

(4 668 696)

 

— forskning (indirekte aktioner)

(3 955 390)

 

— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(654 000)

 

— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

(131 000)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)

(443 000)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)

(153 000)

 

— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)

(246 000)

 

— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

(687 000)

 

— Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

(70 939)

 

— Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (LISA)

(67 652)

 

— Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)

(4 248)

 

— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

(18 066)

 

— Fællesforetagendet Clean Sky (CSJU)

(42 820)

 

— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)

(55 164)

 

— Forvaltningsorganet for Forbrugere, Landbrug, Sundhed og Fødevarer (CHAFEA ex-EAHC)

(39 877)

 

— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

(210 161)

 

— Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL, tidligere Artemis og ENIAC)

(28 558)

 

— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

(56 760)

 

— Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)

(267 941)

 

— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

(51 249)

 

— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

(1 027 061)

 

— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

(186 645)

 

— Eurojust

(123 513)

 

— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

(216 261)

 

— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

(133 677)

 

— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

(624 311)

 

— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(215 937)

 

— EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

(81 532)

 

— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

(410 436)

 

— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(134 366)

 

— Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

(146 103)

 

— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

(40 536)

 

— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

(47 040)

 

— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

(139 567)

 

— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

(451 994)

 

— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)

(276 665)

 

— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

(716 620)

 

— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

(153 182)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

(64 034)

 

— Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

(30 070)

 

— Den Europæiske Politienhed (Europol)

(656 819)

 

— Fællesforetagendet i den europæiske jernbanesektor (Shift2Rail)

(1 489)

 

— Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)

(194 656)

 

— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

(236 326)

 

— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)

(175 045)

 

— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(175 912)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

(110 215)

 

— Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME ex-EACI)

(120 826)

 

— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH)

(34 624)

 

— Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA ex-TEN-T EA)

(100 006)

 

— Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI)

(58 707)

 

— Fællesforetagendet for den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

(51 542)

 

— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)

(921 184)

 

— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

(229 524)

 

— Den Fælles Afviklingsinstans

(140 479)

 

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

(260 159)

 

Den Europæiske Unions Domstol

 

5 147 000

Revisionsretten

 

1 800 000

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

880 233

Regionsudvalget

 

706 771

Den Europæiske Ombudsmand

 

70 335

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

83 000

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

3 767 000

 

I alt

80 907 654

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, og for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1).

Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

Rådets afgørelse 2009/910/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 36).

Rådets afgørelse 2009/912/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 38).

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

Anmærkninger

Denne indtægt består af personalets bidrag til finansiering af pensionsordningen.

Europa-Parlamentet

 

59 667 459

Rådet

 

21 733 000

Kommissionen:

 

292 000 614

— drift

(182 465 000)

 

— forskning og teknologisk udvikling

(18 468 895)

 

— forskning (indirekte aktioner)

(16 477 720)

 

— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(3 302 000)

 

— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

(907 000)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)

(4 724 000)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)

(1 446 000)

 

— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)

(2 396 000)

 

— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

(4 340 000)

 

— Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

(430 236)

 

— Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (LISA)

(827 848)

 

— Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)

(37 417)

 

— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

(113 262)

 

— Fællesforetagendet Clean Sky (CSJU)

(191 657)

 

— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)

(297 514)

 

— Forvaltningsorganet for Forbrugere, Landbrug, Sundhed og Fødevarer (CHAFEA ex-EAHC)

(288 996)

 

— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

(1 980 724)

 

— Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL, tidligere Artemis og ENIAC)

(156 557)

 

— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

(374 386)

 

— Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX)

(1 438 297)

 

— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

(367 562)

 

— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

(5 167 979)

 

— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

(947 222)

 

— Eurojust

(1 161 506)

 

— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

(1 572 724)

 

— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

(752 900)

 

— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

(3 534 056)

 

— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(1 270 415)

 

— EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

(399 690)

 

— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

(2 514 865)

 

— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(726 087)

 

— Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

(827 978)

 

— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

(239 850)

 

— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

(341 753)

 

— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

(747 532)

 

— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

(2 645 185)

 

— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)

(1 471 858)

 

— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

(4 390 382)

 

— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

(730 558)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

(391 208)

 

— Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

(176 023)

 

— Den Europæiske Politienhed (Europol)

(3 489 707)

 

— Fællesforetagendet i den europæiske jernbanesektor (Shift2Rail)

(22 827)

 

— Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)

(1 002 769)

 

— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

(1 915 843)

 

— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)

(973 209)

 

— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(905 763)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

(642 697)

 

— Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME ex-EACI)

(1 156 340)

 

— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH)

(153 548)

 

— Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA ex-TEN-T EA)

(785 921)

 

— Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI)

(278 112)

 

— Fællesforetagendet for den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

(260 787)

 

— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)

(5 086 470)

 

— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

(2 478 891)

 

— Den Fælles Afviklingsinstans

(325 335)

 

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

(1 481 553)

 

Den Europæiske Unions Domstol

 

18 451 000

Revisionsretten

 

7 496 000

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

5 338 577

Regionsudvalget

 

3 772 117

Den Europæiske Ombudsmand

 

518 510

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

394 000

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

17 099 000

 

I alt

426 470 277

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24).

4 1 1
Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

Anmærkninger

Denne indtægt består af betalingen til Unionen af den fastsatte tilbagekøbsværdi af de pensionsrettigheder, som tjenestemænd har erhvervet i deres tidligere job.

Europa-Parlamentet

 

9 100 000

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

91 492 938

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

100 592 938

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

110 000

110 000

97 727,29

Anmærkninger

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager, erhverver fortsat pensionsrettigheder, forudsat at de også betaler arbejdsgiverens bidrag.

Europa-Parlamentet

 

10 000

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

100 000

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

110 000

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

KAPITEL 4 2 —   ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 2 0
Arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

Anmærkninger

Denne indtægt består af arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen

Kommissionen

 

21 623 969

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

4 2 1
Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne indtægt består af bidrag fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til finansieringen af pensionsordningen.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Retsgrundlag

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.

TITEL 5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

Artikel

Konto

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

% 2014/2016

KAPITEL 5 0

5 0 0

Indtægter fra salg af løsøre (leverancer)

5 0 0 0

Indtægter fra salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

16 070,—

 

5 0 0 1

Indtægter fra salg af andre former for løsøre — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

325 842,05

 

5 0 0 2

Indtægter fra levering af varer, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

667 661,62

 

 

Artikel 5 0 0 - I alt

p.m.

p.m.

1 009 573,67

 

5 0 1

Indtægter fra salg af fast ejendom

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Indtægter fra salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

345 124,64

 

 

KAPITEL 5 0 - I ALT

p.m.

p.m.

1 354 698,31

 

KAPITEL 5 1

5 1 0

Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

649,34

 

5 1 1

Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af lejeafgifter

5 1 1 0

Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

17 113 535,02

 

5 1 1 1

Refusion af lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

2 289 800,67

 

 

Artikel 5 1 1 - I alt

p.m.

p.m.

19 403 335,69

 

 

KAPITEL 5 1 - I ALT

p.m.

p.m.

19 403 985,03

 

KAPITEL 5 2

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionernes konti

455 129

453 674

2 142 331,10

470,71

5 2 1

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på subventionerede organers konti og overført til Kommissionen

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

5 2 2

Renteindtægter af forfinansiering

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

5 2 3

Indtægter fra forvaltningskonti — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

123 434,10

 

 

KAPITEL 5 2 - I ALT

50 455 129

90 453 674

36 384 004,61

72,11

KAPITEL 5 5

5 5 0

Indtægter fra levering af tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners eller organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

37 192 210,99

 

5 5 1

Indtægter fra tredjemand for levering af tjenesteydelser eller arbejde udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

4 413 932,61

 

 

KAPITEL 5 5 - I ALT

p.m.

p.m.

41 606 143,60

 

KAPITEL 5 7

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

43 544 889,76

 

5 7 1

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

20 899,93

 

5 7 2

Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

p.m.

p.m.

0,—

 

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

164 795 528,82

 

5 7 4

Indtægter fra Kommissionens bidrag til Tjenesten for EU's optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten) for Kommissionens personale, der arbejder i Unionens delegationer – formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

263 844 850,57

 

 

KAPITEL 5 7 - I ALT

p.m.

p.m.

472 206 169,08

 

KAPITEL 5 8

5 8 0

Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

17 828,08

 

5 8 1

Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

549 164,94

 

 

KAPITEL 5 8 - I ALT

p.m.

p.m.

566 993,02

 

KAPITEL 5 9

5 9 0

Andre indtægter i forbindelse med administrationen

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

KAPITEL 5 9 - I ALT

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

Titel 5 - I alt

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

1 042,43

KAPITEL 5 0 —

INDTÆGTER FRA SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM