EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Y0417(01)

Aftale mellem Den Europæiske Politienhed (Europol) og Den Europæiske Centralbank (ECB)

OJ C 123, 17.4.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

17.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 123/1


AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE POLITIENHED (EUROPOL) OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

(2015/C 123/01)

DENNE AFTALE er indgået

MELLEM

Den Europæiske Politienhed (Europol), hjemmehørende på adressen Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Haag, Nederlandene, repræsenteret ved direktør Rob Wainwright

OG

Den Europæiske Centralbank (ECB), hjemmehørende på adressen Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt am Main, Tyskland, repræsenteret ved formand Mario Draghi

(i det følgende også benævnt under ét »parterne« og enkeltvis »parten«).

ud fra følgende betragtninger:

1.

Den 13. december 2001 indgik parterne en aftale om samarbejde vedrørende bekæmpelse af falskmøntneri af euroen (i det følgende benævnt »aftalen af 13. december 2001«) (1).

2.

Dette samarbejde er en del af parternes fælles mål om at bekæmpe farerne som følge af falskmøntneri af euroen og om at spille en central rolle i denne kamp. De skal i den henseende samarbejde inden for deres respektive kompetenceområder med de nationale centralbanker (NCB'er) i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), de nationale Europol-enheder, de nationale analysecentre, de nationale møntanalysecentre, Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center, Europa-Kommissionen og andre nationale og europæiske myndigheder samt internationale organisationer.

3.

Artikel 3, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 indeholder foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (2). Heri fastsættes det, at Europol og ECB skal indgå en aftale, i henhold til hvilken Europol har adgang til de tekniske og statistiske oplysninger, som ECB råder over, vedrørende forfalskede pengesedler og mønter opdaget i både medlemsstater og i andre lande. Rådets forordning (EF) nr. 1339/2001 udvider endvidere anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1338/2001 til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta (3).

4.

Den 8. november 2001 vedtog ECB afgørelse ECB/2001/11 om visse betingelser vedrørende adgang til Systemet til Overvågning af Forfalskning (CMS) (4), som er et af ECB administreret system med tekniske og statistiske oplysninger om forfalskning af eurosedler og -mønter både i medlemsstater og i tredjelande. Afgørelsen henviser til indgåelse af en aftale mellem parterne i forbindelse med Europols adgang til CMS.

5.

Europol har som et af Den Europæiske Unions organer fået mandat til at fungere som centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri i henhold til Rådets afgørelse 2005/511/RIA af 12. juli 2005 om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ved udpegelse af Europol til centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri (5). I henhold til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (6) kan Europol endvidere fremme koordinering af foranstaltninger til bekæmpelse af eurofalskmøntneri, der gennemføres af medlemsstaternes kompetente myndigheder eller af fælles efterforskningshold, eventuelt i samarbejde med andre EU-organer.

6.

Ifølge artikel 22 i Rådets afgørelse 2009/371/RIA kan Europol oprette og vedligeholde samarbejdsforbindelser med de institutioner, organer, kontorer og agenturer, der er oprettet ved eller på grundlag af traktaten om Den Europæiske Union og traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber.

7.

Da aftalen af 13. december 2001 ikke dækker samarbejde om bekæmpelse af forbrydelser i forbindelse med betalingssystemer og ikke-kontante betalingsmidler, ønsker parterne at udvide deres samarbejde til at omfatte: a) bekæmpelse af bedrageri i betalingssystemer generelt; og b) forebyggelse af forfalskning af ikke-kontante betalingsmidler inden for rammerne af parternes respektive kompetencer og mandat. Desuden ønsker parterne at videreudvikle deres samarbejde inden for bekæmpelse af forfalskning af euroen.

8.

Europols Styrelsesråd godkendte den 2. oktober 2014 indholdet af denne reviderede aftale.

9.

ECB's Styrelsesråd godkendte den 30. maj 2014 indholdet af denne reviderede aftale og gav samtidig formanden for ECB beføjelse til at underskrive aftalen på vegne af ECB,

Parterne har aftalt følgende:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Aftalens formål

Formålet med denne aftale er at etablere rammerne for et effektivt samarbejde mellem parterne under hensyntagen til deres respektive kompetenceområder samt respektive regler og forskrifter. Samarbejdet omfatter:

a)

foranstaltninger til at forebygge, identificere og bekæmpe farer som følge af ulovlige aktiviteter i forbindelse med eurosedler og -mønter, ikke-kontante betalingsmidler og betalingssikkerhed

b)

bistand på dette område, som begge parter yder til nationale, europæiske og internationale myndigheder.

Artikel 2

Konsultation og udveksling af oplysninger

1.   Inden for deres respektive kompetenceområde rådfører parterne sig regelmæssigt med hinanden om de politikker, der skal vedtages og gennemføres på områder af fælles interesse som angivet i artikel 1 med henblik på at opnå deres mål, koordinere deres aktiviteter og undgå dobbeltarbejde. Formanden for ECB og direktøren for Europol, eller personer udpeget af dem, mødes mindst én gang om året med henblik på en vurdering af gennemførelsen af nærværende aftale.

2.   Udveksling af oplysninger mellem parterne foregår i overensstemmelse med nærværende aftales formål og bestemmelser og omfatter ikke oplysninger, som kan henføres til bestemte personer eller til personer, som kan identificeres.

3.   Parterne kan indgå aftale om udveksling af medarbejdere i form af udstationering. Nærmere bestemmelser herom fastsættes i en separat aftale.

Artikel 3

Kontaktpersoner

1.   Ved gennemførelsen af denne aftale:

skal ECB's kontaktpersoner være direktøren for ECB's Seddeldirektorat (med hensyn til samarbejde om bekæmpelse af forfalskning af sedler og mønter) og generaldirektøren for ECB's Generaldirektorat for Markedsinfrastruktur og Betalinger (med hensyn til samarbejde om bekæmpelse af bedrageri i betalingssystemer og forfalskning af ikke-kontante betalingsmidler)

Europols kontaktperson skal være vicedirektøren for operationelle aktiviteter.

Kontaktpersonerne i nærværende stykke kan ændres på et senere tidspunkt gennem en brevveksling mellem direktøren for Europol og formanden for ECB.

2.   For så vidt angår artikel 5, stk. 1, udpeger Europol yderligere kontaktpersoner og orienterer ECB's kontaktpersoner skriftligt om deres navne samt eventuelle ændringer af disse.

KAPITEL II

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM FALSKMØNTNERI AF EUROEN

Artikel 4

Udveksling af oplysninger, koordinering af politikker og aktiviteter samt gensidig bistand

1.   Parterne forsyner hurtigt og regelmæssigt hinanden med oplysninger om falskmøntneri af euroen og andre valutaer. De oplysninger, som Europol afgiver til ECB, omfatter også oplysninger modtaget fra nationale, europæiske og internationale retshåndhævelsesmyndigheder, og de oplysninger, som ECB afgiver til Europol, omfatter også oplysninger modtaget fra nationale, europæiske og internationale myndigheder.

2.   Parterne påtager sig at koordinere de af deres politikker, uddannelsesaktiviteter, offentlige oplysningskampagner og udgivelser, der falder inden for denne aftales anvendelsesområde. De skal endvidere informere hinanden om deres offentlige udtalelser og eksterne kommunikationspolitik vedrørende falskmøntneri af euroen med undtagelse af operationelle oplysninger.

3.   Europol bistår ECB i kontakten med nationale, europæiske og internationale retshåndhævelsesmyndigheder vedrørende forhold, der angår falskmøntneri af euroen.

4.   Parterne sikrer, at deres meddelelser i forbindelse med hurtig varsling koordineres.

Artikel 5

Adgang til CMS-databasen og bestemmelser i forbindelse hermed

1.   ECB giver online adgang med læserettigheder til CMS-databasen for embedsmænd i Europol, som i henhold til artikel 3, stk. 2, er udpeget som kontaktpersoner med henblik herpå. Denne adgang indebærer ikke en ret for Europols embedsmænd til at indføre data direkte i CMS-databasen. Fremgangsmåderne for adgang, herunder de nødvendige systemmæssige foranstaltninger, fastsættes nærmere gennem brevveksling mellem formanden for ECB og direktøren for Europol.

2.   Herudover informerer ECB straks Europol om oprettelsen af enhver ny forfalskningsklasse i CMS og om opdagelse af enhver større mængde af forfalskede eurosedler.

3.   ECB forsyner Europol med en prøve af ægte eurosedler og tilhørende tekniske beskrivelser samt mindst et eksemplar af alle forfalskede eurosedler, som er henført til en ny indikativklasse i CMS. Bestemmelsen anvendes således, at den ikke er til hinder for, at formodede falske pengesedler benyttes og opbevares som bevismidler i forbindelse med straffesager.

Artikel 6

Anmodning om bistand

1.   Parterne orienterer hinanden om alle anmodninger om levering af teknisk bistand eller bevismateriale i retssager vedrørende falskmøntneri af euroen og iværksætter passende procedurer til koordinering af deres besvarelse af sådanne anmodninger.

2.   Parterne samarbejder om oprettelse af en klar kommunikationsforbindelse med hensyn til anmodninger om bistand i forbindelse med retshåndhævelse gennem Europol.

Artikel 7

Teknisk analyse

1.   ECB gør resultaterne af alle tekniske analyser direkte tilgængelige for Europol.

2.   Europol gør tekniske analyser af forfalskninger foretaget af Europol eller tredjepart på vegne af Europol tilgængelige for ECB.

KAPITEL III

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM FOREBYGGELSE AF BEDRAGERI OG FORFALSKNING AF IKKE-KONTANTE BETALINGSMIDLER

Artikel 8

Udveksling af oplysninger

Parterne kan inden for deres respektive kompetenceområde og for at fremme forebyggelse af bedrageri og bekæmpelse af forfalskning af ikke-kontante betalingsmidler udveksle følgende oplysninger på ad hoc-basis: a) rapporter og aggregerede statistiske data; b) oplysninger om vigtige sikkerhedshændelser, risiko- og teknologivurderinger, og c) resultater af relevante aktiviteter i ECB og Europol under iagttagelse af gældende regler om fortrolighed.

ECB kan videregive relevante oplysninger fra Europol til andre medlemmer af ESCB, i det omfang modtager vurderes at have behov for disse oplysninger, medmindre Europol udtrykkeligt erklærer, at oplysningerne ikke bør videregives. ECB kan videregive relevante oplysninger fra andre medlemmer af ESCB til Europol efter aftale med de relevante NCB'er.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 9

Fortrolighed

1.   Hver part sikrer, at oplysninger modtaget fra den anden part på grundlag af nærværende aftale er undergivet denne parts fortroligheds- og sikkerhedsstandarder for behandling af oplysninger, og at de er omfattet af et beskyttelsesniveau, der som minimum svarer til det niveau, der sikres ved de foranstaltninger, som den anden part anvender på sådanne oplysninger.

2.   Parterne fastslår ækvivalensen mellem deres respektive anvendte standarder for fortrolighed og sikkerhed gennem brevveksling.

3.   Den part, som afgiver oplysninger, er ansvarlig for valg af fornødent fortrolighedsniveau for disse oplysninger, og drager omsorg for, at dette niveau tydeligt er angivet. I henhold til proportionalitetsprincippet fastsætter hver part de lavest mulige fortrolighedsniveauer og foretager tilpasninger i overensstemmelse hermed i det omfang, det er muligt.

4.   Parterne kan til enhver tid anmode om en ændring af det valgte fortrolighedsniveau for de afgivne oplysninger, herunder eventuelt ophævelse af fortroligheden. Den modtagende part er forpligtet til at ændre fortrolighedsniveauet i overensstemmelse hermed.

5.   Hver part er af hensyn til fortrolighed berettiget til at angive begrænsninger for brugen af oplysninger afgivet til den anden part. Den modtagende part skal overholde sådanne begrænsninger.

6.   Begge parter behandler de personlige data, der modtages i forbindelse med den administrative gennemførelse af denne aftale, i overensstemmelse med gældende regler for databeskyttelse. Begge parter bruger kun sådanne personlige data med henblik på administration af aftalen.

Artikel 10

Ansvar

Hvis en part eller en fysisk person som følge af uberettiget eller ukorrekt behandling af oplysninger i henhold til nærværende aftale lider skade ved den anden parts forsætlige eller uagtsomme handling, er sidstnævnte erstatningspligtig for sådan skade. Fastsættelse af og erstatning for tab mellem parterne i henhold til denne artikel sker i overensstemmelse med den i artikel 11 fastsatte fremgangsmåde.

Artikel 11

Afgørelse af tvister

1.   Alle tvister, der opstår i forbindelse med fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale, skal afgøres ved konsultation og forhandling mellem repræsentanter for parterne.

2.   Hvis en af parterne i væsentlig grad tilsidesætter bestemmelserne i denne aftale, eller hvis en part mener, at en sådan tilsidesættelse er nært forestående, kan begge parter midlertidigt suspendere gyldigheden af denne aftale og afvente anvendelsen af stykke 1 ovenfor. Forpligtelser, der påhviler parterne i følge aftalen, forbliver dog gældende.

Artikel 12

Diverse

1.   Parterne afholder deres egne omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale, medmindre andet er angivet.

2.   Denne aftale kan ændres ved gensidig enighed mellem parterne.

3.   Hver part kan ophæve nærværende aftale med 12 måneders skriftligt varsel. I tilfælde af ophævelse skal parterne nå til enighed om den fortsatte brug og lagring af de oplysninger, der allerede er kommunikeret mellem dem. Hvis der ikke kan opnås enighed, har hver part ret til at kræve, at de oplysninger, som den pågældende part har kommunikeret, bliver tilintetgjort eller returneret til den afsendende part.

4.   Aftalen af 13. december 2001 ophæves hermed og alle henvisninger til den tolkes som henvisninger til nærværende aftale.

5.   Nærværende aftale træder i kraft dagen efter dens underskrivelse.

6.   Denne aftale offentliggøres i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i to eksemplarer på engelsk.

Udfærdiget i Haag den 7. november 2014.

For Europol

Rob WAINWRIGHT

Udfærdiget i Frankfurt am Main den 2. december 2014.

For ECB

Mario DRAGHI


(1)  EFT C 23 af 25.1.2002, s. 9.

(2)  EFT L 181 af 4.7.2001, s. 6.

(3)  EFT L 181 af 4.7.2001, s. 11.

(4)  EFT L 337 af 20.12.2001, s. 49.

(5)  EUT L 185 af 16.7.2005, s. 35.

(6)  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.


Top