Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2452

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne vedrørende rapporten om solvens og finansiel situation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 347, 31.12.2015, p. 1285–1480 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2452/oj

31.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/1285


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2452

af 2. december 2015

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne vedrørende rapporten om solvens og finansiel situation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 56, stk. 4, og artikel 256, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det bør gennem anvendelse af et foreskrevet sæt offentliggørelsesskemaer, der giver en bedre forståelse af de oplysninger, der offentliggøres, navnlig hvad angår sammenligninger over tid og mellem forskellige selskaber, sikres, at de harmoniserede offentliggørelseskrav vedrørende kvantitative oplysninger, der indgår i rapporten om solvens og finansiel situation, overholdes. Anvendelsen af skemaer forventes også at sikre ligebehandling af forsikrings- og genforsikringsselskaber og at give en bedre forståelse af de oplysninger, som koncernerne har offentliggjort.

(2)

Når forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber har tilladelse til at offentliggøre en samlet rapport om solvens og finansiel situation, bør de særskilt offentliggøre, som del af deres rapport, de i denne forordning fastsatte oplysninger for individuelle selskaber for hvert forsikrings- eller genforsikringsselskab, der er omfattet af den pågældende rapport, og de oplysninger, der skal offentliggøres for koncerner.

(3)

For at sikre ensartet anvendelse af medierne til offentliggørelse bør bestemmelserne om medier til offentliggørelse i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (2) finde anvendelse for offentliggørelsen af rapporter om solvens og finansiel situation for koncerner og for samlede rapporter om solvens og finansiel situation.

(4)

Forsikrings- og genforsikringsselskaber og forsikrings- og genforsikringskoncerner bør kun offentliggøre de oplysninger, der er relevante for deres virksomhed. For eksempel påvirker nogle af de ved direktiv 2009/138/EF fastsatte valgmuligheder, såsom anvendelsen af matchtilpasningen ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser eller anvendelsen af en komplet eller partiel intern model eller af selskabsspecifikke parametre ved beregningen af solvenskapitalkravet, omfanget af de oplysninger, der skal offentliggøres. I de fleste tilfælde bør kun en del af de i denne forordning fastsatte skemaer offentliggøres, da ikke alle skemaer er relevante for alle selskaber.

(5)

Bestemmelserne i denne forordning hænger tæt sammen, da de vedrører procedurerne og skemaerne for offentliggørelsen af rapporten om solvens og finansiel situation. Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at de personer, som er omfattet af indberetningskravene, herunder investorer, der ikke er bosiddende i EU, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de ved artikel 56 og artikel 256, stk. 5, i direktiv 2009/138/EF krævede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Kommissionen.

(7)

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning indføres der gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende rapporten om solvens og finansiel situation, idet den fastsætter procedurerne, formaterne og skemaerne for offentliggørelse af oplysninger, jf. artikel 51 i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår individuelle forsikrings- og genforsikringsselskaber og artikel 256 i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår koncerner.

Artikel 2

Formater for offentliggørelse

Når de i denne forordning omhandlede oplysninger offentliggøres, skal tal, der udtrykker pengebeløb, oplyses i tusinder.

Artikel 3

Valuta

1.   Medmindre tilsynsmyndigheden kræver andet, forstås i denne forordning ved »indberetningsvaluta«:

a)

for individuel offentliggørelse: den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af forsikrings- eller genforsikringsselskabets regnskaber

b)

for offentliggørelse på koncernniveau: den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af koncernregnskabet.

2.   Tal, der udtrykker pengebeløb, skal oplyses i indberetningsvalutaen. Alle andre valutaer end indberetningsvalutaen skal omregnes til indberetningsvalutaen.

3.   Når værdien af et aktiv eller passiv, der er denomineret i en anden valuta end indberetningsvalutaen, udtrykkes, omregnes værdien til indberetningsvalutaen, som hvis omregningen var sket til lukkekursen på den sidste dag, hvor den relevante kurs er tilgængelig i den indberetningsperiode, som aktivet eller passivet vedrører.

4.   Når værdien af en indtægt eller udgift udtrykkes, omregnes værdien til indberetningsvalutaen på samme omregningsgrundlag som det, der anvendes i regnskabssammenhæng.

5.   Omregningen til indberetningsvalutaen foretages ved at anvende vekselkursen fra den samme kilde, som anvendes til forsikrings- eller genforsikringsselskabets regnskab i tilfælde af individuel indberetning eller til koncernregnskabet i tilfælde af indberetning på koncernniveau, medmindre tilsynsmyndigheden kræver andet.

Artikel 4

Skemaer vedrørende rapporten om individuelle selskabers solvens og finansielle situation

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal som en del af rapporten om deres solvens og finansielle situation offentliggøre som minimum følgende skemaer:

a)

skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til denne forordning

b)

skema S.05.01.02 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, efter vejledningen i S.05.01 i bilag II til denne forordning, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35

c)

skema S.05.02.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.05.02 i bilag II

d)

skema S.12.01.02 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og sygeforsikring, der udøves på et forsikringsmæssigt grundlag svarende til livsforsikring (»SLT-sygeforsikring«), for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

e)

skema S.17.01.02 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring, efter vejledningen i S.17.01 i bilag II til denne forordning, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35

f)

skema S.19.01.21 i bilag I, om skadesforsikringserstatningsudgifter, i form af udviklingstrekanter, efter vejledningen i bilag S.19.01 i bilag II, for skadesforsikringsvirksomhed i alt

g)

skema S.22.01.21 i bilag I, om virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, efter vejledningen i afsnit S.22.01 i bilag II

h)

skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, herunder basiskapitalgrundlaget og det supplerende kapitalgrundlag, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

i)

skema S.25.01.21 i bilag I, om solvenskapitalkravet beregnet efter standardformlen, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

j)

skema S.25.02.21 i bilag I, om solvenskapitalkravet beregnet efter standardformlen og en partiel intern model, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

k)

skema S.25.03.21 i bilag I, om solvenskapitalkravet beregnet efter en komplet intern model efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

l)

skema S28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

m)

skema S28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der udøver både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

Artikel 5

Skemaer vedrørende rapporten om koncerners solvens og finansielle situation

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal som en del af deres rapport om koncernens solvens og finansielle situation offentliggøre som minimum følgende skemaer:

a)

skema S.32.01.22 i bilag I, om de selskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.32.01 i bilag III

b)

hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, skema S.02.01.02 i bilag I til denne forordning, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsen i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III til denne forordning

c)

skema S.05.01.02 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskaberne, efter vejledningen i S.05.01 i bilag III til denne forordning, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35

d)

skema S.05.02.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskaberne, efter vejledningen i afsnit S.05.02 i bilag III

e)

skema S.22.01.22 i bilag I, om virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, efter vejledningen i afsnit S.22.01 i bilag III

f)

skema S.23.01.22 i bilag I, om kapitalgrundlaget, herunder basiskapitalgrundlaget og det supplerende kapitalgrundlag, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III

g)

hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema S.25.01.22 i bilag I til denne forordning, med oplysninger om solvenskapitalkravet beregnet efter standardformlen, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III til denne forordning

h)

hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema S.25.02.22 i bilag I til denne forordning, med oplysninger om solvenskapitalkravet beregnet efter standardformlen og en partiel intern model, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III til denne forordning

i)

hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema S.25.03.22 i bilag I til denne forordning, med oplysninger om solvenskapitalkravet beregnet efter en komplet intern model, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III til denne forordning.

Artikel 6

Henvisninger til andre dokumenter i rapporten om solvens og finansiel situation

Hvis der i forsikrings- og genforsikringsselskabers, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskabers, forsikringsholdingselskabers eller blandede finansielle holdingselskabers rapport om solvens og finansiel situation indgår henvisninger til andre offentligt tilgængelige dokumenter, skal disse henvisninger føre direkte til selve oplysningerne og ikke til et generelt dokument.

Artikel 7

Overensstemmelse mellem oplysninger

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal vurdere, hvorvidt de offentliggjorte oplysninger stemmer fuldstændigt overens med de oplysninger, der er indberettet til tilsynsmyndighederne.

Artikel 8

Medier til offentliggørelse af rapporten om koncernens solvens og finansielle situation og den samlede rapport

Artikel 301 i delegeret forordning (EU) 2015/35 anvendes på offentliggørelsen af rapporten om koncernens solvens og finansielle situation og den samlede rapport.

Artikel 9

Inddragelse af datterselskaberne i den samlede rapport om solvens og finansiel situation

1.   Hvis et deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandet finansielt holdingselskab anmoder den koncerntilsynsførende om godkendelse af at fremlægge en samlet rapport om solvens og finansiel situation, skal den koncerntilsynsførende straks kontakte alle berørte tilsynsmyndigheder for navnligt at drøfte, hvilket sprog der skal anvendes i den samlede rapport om solvens og finansiel situation.

2.   Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab skal forklare, hvordan datterselskaberne indgår i rapporten, og hvordan datterselskabernes administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan inddrages i processen og i godkendelsen af den samlede rapport om solvens og finansiel situation.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12 2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


BILAG I

S.02.01.02

Balance

 

 

Solvens II-værdi

Aktiver

 

C0010

Immaterielle aktiver

R0030

 

Udskudte skatteaktiver

R0040

 

Pensionsmæssigt overskud

R0050

 

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

R0060

 

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0070

 

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

R0080

 

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

R0090

 

Aktier

R0100

 

Aktier — noterede

R0110

 

Aktier — unoterede

R0120

 

Obligationer

R0130

 

Statsobligationer

R0140

 

Erhvervsobligationer

R0150

 

Strukturerede værdipapirer

R0160

 

Sikrede værdipapirer

R0170

 

Kollektive investeringsinstitutter

R0180

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0190

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0200

 

Øvrige investeringer

R0210

 

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0220

 

Lån, herunder realkreditlån

R0230

 

Policelån

R0240

 

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

R0250

 

Andre lån, herunder realkreditlån

R0260

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

R0270

 

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0280

 

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

R0290

 

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0300

 

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0310

 

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

R0320

 

Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0330

 

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

R0340

 

Indskud til cedenter

R0350

 

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

R0360

 

Tilgodehavender fra genforsikring

R0370

 

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

R0380

 

Egne aktier (som besiddes direkte)

R0390

 

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0400

 

Likvider

R0410

 

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

R0420

 

Aktiver i alt

R0500

 

Forpligtelser

 

C0010

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

R0510

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

R0520

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0530

 

Bedste skøn

R0540

 

Risikomargin

R0550

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

R0560

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0570

 

Bedste skøn

R0580

 

Risikomargin

R0590

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

R0600

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

R0610

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0620

 

Bedste skøn

R0630

 

Risikomargin

R0640

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

R0650

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0660

 

Bedste skøn

R0670

 

Risikomargin

R0680

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

R0690

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0700

 

Bedste skøn

R0710

 

Risikomargin

R0720

 

Eventualforpligtelser

R0740

 

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

R0750

 

Pensionsforpligtelser

R0760

 

Indskud fra genforsikringsselskaber

R0770

 

Udskudte skatteforpligtelser

R0780

 

Derivater

R0790

 

Gæld til kreditinstitutter

R0800

 

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

R0810

 

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

R0820

 

Forpligtelser vedrørende genforsikring

R0830

 

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

R0840

 

Efterstillet gæld

R0850

 

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0860

 

Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0870

 

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

R0880

 

Passiver i alt

R0900

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R1000

 

S.05.01.02

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

 

 

Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Tegnede præmier

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional genforsikring

I alt

 

 

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

Sygeforsikring

Ulykkesforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Materielle anlægsaktiver

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Tegnede præmier

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

Livsgenforsikringsforpligtelser

I alt

 

 

Sygeforsikring

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

Sygegenforsikring

Livsgenforsikring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Tegnede præmier

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

 

 

Hjemland

Top 5-lande (efter værdien af tegnede brutto præmier) — Skadesforsikringsforpligtelser

Top 5 i alt og hjemland

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Tegnede præmier

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Hjemland

Top 5-lande (efter værdien af tegnede brutto præmier) — Skadesforsikringsforpligtelser

Top 5 i alt og hjemland

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Tegnede præmier

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

 

 

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

Accepteret genforsikring

I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

 

 

 

Aftaler uden optioner eller garantier

Aftaler med optioner eller garantier

 

Aftaler uden optioner eller garantier

Aftaler med optioner eller garantier

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste bruttoskøn

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sygeforsikring (direkte virksomhed)

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

 

 

 

Aftaler uden optioner eller garantier

Aftaler med optioner eller garantier

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

Bedste bruttoskøn

R0030

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0080

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0090

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0100

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0120

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0130

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

 

 

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

Accepteret ikkeproportional genforsikring

Skadesforsikringsforpligtelser i alt

 

 

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

Ikkeproportional sygegenforsikring

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Skadesforsikringserstatninger

Skadesforsikringsvirksomhed i alt

Ulykkesår/forsikringsår

Z0010

 


Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt)

(absolut beløb)

 

 

Udviklingsår

 

 

I indeværende år

 

Sum af år (kumulativt)

 

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 og +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Tidligere

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0260

 

 

 


Bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret

(absolut beløb)

 

 

Udviklingsår

 

 

Årets udgang (diskonterede data)

 

År

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 og +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Tidligere

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0260

 

S.22.01.21

Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

 

 

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul

Virkning af matchtilpasning sat til nul

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Forsikringsmæssige hensættelser

R0010

 

 

 

 

 

Basiskapitalgrundlag

R0020

 

 

 

 

 

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0050

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0090

 

 

 

 

 

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0100

 

 

 

 

 

Minimumskapitalkrav

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

 

 

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul

Virkning af matchtilpasning sat til nul

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Forsikringsmæssige hensættelser

R0010

 

 

 

 

 

Basiskapitalgrundlag

R0020

 

 

 

 

 

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0050

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Kapitalgrundlag

 

 

I alt

Tier 1 — Ubegrænset

Tier 1 — Begrænset

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

 

 

 

 

 

 

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

R0010

 

 

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

R0030

 

 

 

 

 

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

R0040

 

 

 

 

 

Efterstillede gensidige medlemskonti

R0050

 

 

 

 

 

Overskudskapital

R0070

 

 

 

 

 

Præferenceaktier

R0090

 

 

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

R0110

 

 

 

 

 

Afstemningsreserve

R0130

 

 

 

 

 

Efterstillet gæld

R0140

 

 

 

 

 

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

R0160

 

 

 

 

 

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

R0180

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

 

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

R0220

 

 

 

 

 

Fradrag

 

 

 

 

 

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0230

 

 

 

 

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0290

 

 

 

 

 

Supplerende kapitalgrundlag

 

 

 

 

 

 

Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

R0300

 

 

 

 

 

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt

R0310

 

 

 

 

 

Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

R0320

 

 

 

 

 

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning

R0330

 

 

 

 

 

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0340

 

 

 

 

 

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0350

 

 

 

 

 

Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0360

 

 

 

 

 

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0370

 

 

 

 

 

Andre former for supplerende kapitalgrundlag

R0390

 

 

 

 

 

Samlet supplerende kapitalgrundlag

R0400

 

 

 

 

 

Til rådighed stående og anderkendt kapitalgrundlag

 

 

 

 

 

 

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0500

 

 

 

 

 

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0510

 

 

 

 

 

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0540

 

 

 

 

 

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0550

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0580

 

 

 

 

 

Minimumskapitalkrav

R0600

 

 

 

 

 

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav

R0620

 

 

 

 

 

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Afstemningsreserve

 

 

 

 

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0700

 

 

 

 

 

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

R0710

 

 

 

 

 

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

R0720

 

 

 

 

 

Andre basiskapitalgrundlagselementer

R0730

 

 

 

 

 

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

R0740

 

 

 

 

 

Afstemningsreserve

R0760

 

 

 

 

 

Forventet fortjeneste

 

 

 

 

 

 

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

R0770

 

 

 

 

 

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

R0780

 

 

 

 

 

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Kapitalgrundlag

 

 

I alt

Tier 1 — Ubegrænset

Tier 1 — Begrænset

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer

 

 

 

 

 

 

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

R0010

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau

R0020

 

 

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

R0030

 

 

 

 

 

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

R0040

 

 

 

 

 

Efterstillede gensidige medlemskonti

R0050

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau

R0060

 

 

 

 

 

Overskudskapital

R0070

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau

R0080

 

 

 

 

 

Præferenceaktier

R0090

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau

R0100

 

 

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

R0110

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

R0120

 

 

 

 

 

Afstemningsreserve

R0130

 

 

 

 

 

Efterstillet gæld

R0140

 

 

 

 

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0150

 

 

 

 

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0160

 

 

 

 

 

Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto

R0170

 

 

 

 

 

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

R0180

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

R0190

 

 

 

 

 

Minoritetsinteresser (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement)

R0200

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau

R0210

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

 

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

R0220

 

 

 

 

 

Fradrag

 

 

 

 

 

 

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter

R0230

 

 

 

 

 

Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF

R0240

 

 

 

 

 

Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229)

R0250

 

 

 

 

 

Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder

R0260

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer

R0270

 

 

 

 

 

Fradrag i alt

R0280

 

 

 

 

 

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

R0290

 

 

 

 

 

Supplerende kapitalgrundlag

 

 

 

 

 

 

Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

R0300

 

 

 

 

 

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt

R0310

 

 

 

 

 

Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

R0320

 

 

 

 

 

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0350

 

 

 

 

 

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0360

 

 

 

 

 

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0370

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau.

R0380

 

 

 

 

 

Andre former for supplerende kapitalgrundlag

R0390

 

 

 

 

 

Samlet supplerende kapitalgrundlag

R0400

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorer

 

 

 

 

 

 

Afstemningsreserve

R0410

 

 

 

 

 

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

R0420

 

 

 

 

 

Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0430

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer

R0440

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, alene eller i kombination med metode 1

 

 

 

 

 

 

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes

R0450

 

 

 

 

 

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

R0520

 

 

 

 

 

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

R0530

 

 

 

 

 

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

R0560

 

 

 

 

 

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

R0570

 

 

 

 

 

Koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

R0610

 

 

 

 

 

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

R0650

 

 

 

 

 

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

R0660

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav på koncernniveau

R0680

 

 

 

 

 

Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens solvenskapitalkrav (inklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Afstemningsreserve

 

 

 

 

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0700

 

 

 

 

 

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

R0710

 

 

 

 

 

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

R0720

 

 

 

 

 

Andre basiskapitalgrundlagselementer

R0730

 

 

 

 

 

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

R0740

 

 

 

 

 

Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag

R0750

 

 

 

 

 

Afstemningsreserve før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer

R0760

 

 

 

 

 

Forventet fortjeneste

 

 

 

 

 

 

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

R0770

 

 

 

 

 

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

R0780

 

 

 

 

 

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

 

 

Bruttosolvenskapitalkrav

Selskabsspecifikke parametre

Forenklinger

 

 

C0110

C0090

C0100

Markedsrisici

R0010

 

 

 

Modpartsrisici

R0020

 

 

 

Livsforsikringsrisici

R0030

 

 

 

Sygeforsikringsrisici

R0040

 

 

 

Skadesforsikringsrisici

R0050

 

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

 

Risici på immaterielle aktiver

R0070

 

 

 

Primært solvenskapitalkrav

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

 

Operationelle risici

R0130

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

R0140

 

 

 

Udskudte skatters tabsabsorberende evne

R0150

 

 

 

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

 

 

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

 

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0210

 

 

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0220

 

 

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

 

 

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

R0400

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

R0420

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

R0430

 

 

 

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

 

 

Bruttosolvenskapitalkrav

Selskabsspecifikke parametre

Forenklinger

 

 

C0110

C0080

C0090

Markedsrisici

R0010

 

 

 

Modpartsrisici

R0020

 

 

 

Livsforsikringsrisici

R0030

 

 

 

Sygeforsikringsrisici

R0040

 

 

 

Skadesforsikringsrisici

R0050

 

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

 

Risici på immaterielle aktiver

R0070

 

 

 

Primært solvenskapitalkrav

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

 

Operationelle risici

R0130

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

R0140

 

 

 

Udskudte skatters tabsabsorberende evne

R0150

 

 

 

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

 

 

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

 

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0210

 

 

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0220

 

 

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

 

 

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

R0400

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

R0420

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

R0430

 

 

 

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

R0440

 

 

 

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

R0470

 

 

 

Oplysninger om andre enheder

 

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

R0500

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

R0510

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

R0520

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0530

 

 

 

Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

R0540

 

 

 

Kapitalkrav for resterende selskaber

R0550

 

 

 

Samlet solvenskapitalkrav

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering

R0560

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

Unikt komponentnummer

Komponentbeskrivelse

Beregning af solvenskapitalkravet

Modelleret beløb

Selskabsspecifikke parametre

Forenklinger

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

 

 

Ikkediversificerede komponenter i alt

R0110

 

 

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

 

 

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

 

 

 

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

 

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

R0300

 

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

 

 

 

 

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

R0400

 

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

 

 

 

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0420

 

 

 

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0430

 

 

 

 

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

Unikt komponentnummer

Komponentbeskrivelse

Beregning af solvenskapitalkravet

Modelleret beløb

Selskabsspecifikke parametre

Forenklinger

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

 

 

Ikkediversificerede komponenter i alt

R0110

 

 

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

 

 

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

 

 

 

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode

R0220

 

 

 

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

R0300

 

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

 

 

 

 

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

R0400

 

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

 

 

 

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0420

 

 

 

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0430

 

 

 

 

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

R0440

 

 

 

 

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

R0470

 

 

 

 

Oplysninger om andre enheder

 

 

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

R0500

 

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

R0510

 

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

R0520

 

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0530

 

 

 

 

Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

R0540

 

 

 

 

Kapitalkrav for resterende selskaber

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Samlet solvenskapitalkrav

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering

R0560

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

Unikt komponentnummer

Komponentbeskrivelse

Beregning af solvenskapitalkravet

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

Ikkediversificerede komponenter i alt

R0110

 

Diversifikation

R0060

 

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)

R0160

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

R0300

 

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde (undtagen i tilknytning til virksomhed udøvet i henhold til artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger))

R0420

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

R0430

 

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

R0440

 


S.25.03.22

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

Unikt komponentnummer

Komponentbeskrivelse

Beregning af solvenskapitalkravet

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

Ikkediversificerede komponenter i alt

R0110

 

Diversifikation

R0060

 

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

R0300

 

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde (undtagen i tilknytning til virksomhed udøvet i henhold til artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger))

R0420

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0430

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0440

 

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

R0470

 

Oplysninger om andre enheder

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

R0500

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

R0510

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

R0520

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0530

 

Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

R0540

 

Kapitalkrav for resterende selskaber

R0550

 

S.28.01.01

Minimumskapitalkrav – Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

 

 

C0010

 

 

 

MCRNL Resultat

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

 

 

 

 

C0020

C0030

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

R0020

 

 

Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

R0030

 

 

Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

R0040

 

 

Motoransvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0050

 

 

Anden motorforsikring, herunder proportional genforsikring

R0060

 

 

Sø-, luftfarts- og transportforsikring, herunder proportional genforsikring

R0070

 

 

Brand og andre skader på ejendom, herunder proportional genforsikring

R0080

 

 

Almindelig ansvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0090

 

 

Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0100

 

 

Retshjælpsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0110

 

 

Assistance, herunder proportional genforsikring

R0120

 

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0130

 

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0140

 

 

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

R0150

 

 

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

R0160

 

 

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R0170

 

 


Lineært formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

 

 

C0040

 

 

 

MCRL Resultat

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

 

 

 

 

C0050

C0060

Forpligtelser med gevinstandele — Garanterede ydelser

R0210

 

 

Forpligtelser med gevinstandele — Fremtidige diskretionære ydelser

R0220

 

 

Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret og unit-linked forsikring

R0230

 

 

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser

R0240

 

 

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

R0250

 

 


Beregning af det samlede minimumskapitalkrav

 

 

C0070

Lineært minimumskapitalkrav

R0300

 

Solvenskapitalkrav

R0310

 

Loft for minimumskapitalkrav

R0320

 

Bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0330

 

Kombineret minimumskapitalkrav

R0340

 

Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0350

 

 

 

C0070

Minimumskapitalkrav

R0400

 

S.28.02.01

Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

 

 

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

 

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

 

 

MCR(NL,NL) Resultat

MCR(NL,L)Resultat

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

R0020

 

 

 

 

Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

R0030

 

 

 

 

Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

R0040

 

 

 

 

Motoransvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0050

 

 

 

 

Anden motorforsikring, herunder proportional genforsikring

R0060

 

 

 

 

Sø-, luftfarts- og transportforsikring, herunder proportional genforsikring

R0070

 

 

 

 

Brand og andre skader på ejendom, herunder proportional genforsikring

R0080

 

 

 

 

Almindelig ansvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0090

 

 

 

 

Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0100

 

 

 

 

Retshjælpsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0110

 

 

 

 

Assistance, herunder proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0130

 

 

 

 

Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter

R0140

 

 

 

 

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

R0150

 

 

 

 

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

R0160

 

 

 

 

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R0170

 

 

 

 


 

 

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

 

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

 

 

MCR(L,NL) Resultat

MCR(L,L) Resultat

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Lineært formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Forpligtelser med gevinstandele — Garanterede ydelser

R0210

 

 

 

 

Forpligtelser med gevinstandele — Fremtidige diskretionære ydelser

R0220

 

 

 

 

Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret og unit-linked forsikring

R0230

 

 

 

 

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser

R0240

 

 

 

 

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

R0250

 

 

 

 


Beregning af det samlede minimumskapitalkrav

 

 

C0130

 

Lineært minimumskapitalkrav

R0300

 

 

Solvenskapitalkrav

R0310

 

 

Loft for minimumskapitalkrav

R0320

 

 

Bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0330

 

 

Kombineret minimumskapitalkrav

R0340

 

 

Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Minimumskapitalkrav

R0400

 

 

 

 

 

 

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

 

 

C0140

C0150

Teoretisk lineært minimumskapitalkrav

R0500

 

 

Teoretisk solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg (for året eller seneste beregning)

R0510

 

 

Loft for teoretisk minimumskapitalkrav

R0520

 

 

Bundgrænse for teoretisk minimumskapitalkrav

R0530

 

 

Teoretisk kombineret minimumskapitalkrav

R0540

 

 

Absolut bundgrænse for teoretisk minimumskapitalkrav

R0550

 

 

Teoretisk minimumskapitalkrav

R0560

 

 

S.32.01.22

Selskaber, der indgår i koncernen

Land

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Registreret navn på selskab

Type selskab

Selskabsform

Kategori (gensidigt/ikkegensidigt)

Tilsynsmyndighed

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(forts.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indflydelseskriterier

Omfattet af koncerntilsyn

Beregning af koncernsolvens

Kapitalandel i %

% anvendt ved opstillingen af de konsoliderede regnskaber

% stemmerettigheder

Andre kriterier

Indflydelse

Forholdsmæssig andel anvendt til beregning af koncernsolvensen

JA/NEJ

Dato for afgørelsen, hvis artikel 214 finder anvendelse

Anvendt metode og for så vidt angår metode 1 behandling af selskabet

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG II

Skemaer vedrørende rapporter om individuelle selskabers solvens og finansielle situation

Dette bilag indeholder yderligere vejledning vedrørende skemaerne i bilag I til denne forordning. I første kolonne i tabellerne er angivet de poster, som skal offentliggøres, idet kolonnerne og rækkerne er anført, som de optræder i skemaet i bilag I.

Skemaer, som skal udfyldes i overensstemmelse med vejledningerne i de forskellige afsnit i dette bilag, benævnes »dette skema« i hele bilagets tekst.

S.02.01. — Balance

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.

Kolonnen »Solvens II-værdi« (C0010) skal udfyldes under anvendelse af værdiansættelsesprincipperne i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

 

POST

VEJLEDNING

Aktiver

C0010/R0030

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver, som ikke er goodwill. Et identificerbart, ikkemonetært aktiv uden fysisk substans.

C0010/R0040

Udskudte skatteaktiver

Udskudte skatteaktiver er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil reducere skattebetalinger som følge af:

a)

fradragsberettigede midlertidige forskelle

b)

fremførbare uudnyttede skattemæssige underskud og/eller

c)

fremførbare uudnyttede skattemæssige fradrag.

C0010/R0050

Pensionsmæssigt overskud

Det samlede nettooverskud relateret til medarbejdernes pensionsordning.

C0010/R0060

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

Materielle aktiver bestemt til permanent brug og ejendomme, der besiddes af selskabet til eget brug. Heri medregnes ejendomme til eget brug under opførelse.

C0010/R0070

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Den samlede værdi af investeringer, undtagen aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler.

C0010/R0080

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

Værdien af ejendomme (bortset fra til eget brug). Heri medregnes ejendomme under opførelse bortset fra til eget brug.

C0010/R0090

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Kapitalinteresser som defineret i artikel 13, nr. 20), og artikel 212, stk. 2, og besiddelser i tilknyttede selskaber som defineret i artikel 212, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF.

Når en del af aktiverne i forbindelse med kapitalinteresser og tilknyttede selskaber vedrører unit-linked og indeksregulerede aftaler, skal disse dele offentliggøres under »Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler« i C0010/R0220.

C0010/R0100

Aktier

Den samlede værdi af aktier, noterede og unoterede.

C0010/R0110

Aktier — noterede

Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et selskab, og som handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

Heri medregnes ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser.

C0010/R0120

Aktier — unoterede

Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et selskab, og som ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

Heri medregnes ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser.

C0010/R0130

Obligationer

Den samlede værdi af statsobligationer, erhvervsobligationer, strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer.

C0010/R0140

Statsobligationer

Obligationer udstedt af offentlige myndigheder, uanset om det er centralregeringer, overnationale regeringsinstitutioner, regionale regeringer eller lokale myndigheder, og obligationer, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, denomineret og finansieret i den pågældende centralregerings og centralbanks nationale valuta, eller af multilaterale udviklingsbanker omhandlet i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller internationale organisationer omhandlet i artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, hvor garantien opfylder kravene i artikel 215 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0010/R0150

Erhvervsobligationer

Obligationer udstedt af selskaber.

C0010/R0160

Strukturerede værdipapirer

Hybride værdipapirer, der kombinerer fastforrentede værdipapirer (med afkast i form af faste betalinger) med en række derivatkomponenter. Fastforrentede værdipapirer, der er udstedt af suveræne regeringer, er ikke omfattet af denne kategori. Vedrører værdipapirer, der omfatter enhver kategori af derivater, herunder credit default swaps (CDS'er), constant maturity swaps (CMS'er) og credit default-optioner (CDOp'er). Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

C0010/R0170

Sikrede værdipapirer

Værdipapirer, hvis værdi og betalinger er afledt af en portefølje af underliggende aktiver. Omfatter værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver (Asset Backed securities –ABS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom (Mortgage Backed securities — MBS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS'er), strukturerede kreditobligationer (Collateralised Debt Obligations — CDO'er), collateralised loan obligations (CLO'er) og collateralised mortgage obligations (CMO'er).

C0010/R0180

Kollektive investeringsinstitutter

Ved »kollektivt investeringsinstitut« forstås et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF eller en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU.

C0010/R0190

Derivater

Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

a)

Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).

b)

Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

c)

Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

Derivatets Solvens II-værdi på indberetningsdatoen indberettes kun her, hvis den er positiv (i tilfælde af negativ værdi, se C0010/R0790).

C0010/R0200

Indskud, bortset fra likvider

Indskud, bortset fra likvider, som ikke kan anvendes til foretage betalinger inden en bestemt forfaldsdato, og som ikke kan konverteres til kontanter eller konverterbare indskud uden væsentlige begrænsninger eller sanktioner.

C0010/R0210

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer, der ikke allerede er medregnet i ovenstående offentliggjorte investeringer.

C0010/R0220

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler (klassificeret som branche 31, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35).

C0010/R0230

Lån, herunder realkreditlån

Den samlede værdi af lån, herunder realkreditlån, dvs. finansielle aktiver, der skabes, når selskaber udlåner midler, enten med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

C0010/R0240

Policelån

Lån ydet til forsikringstagere, sikret ved policer (underliggende forsikringsmæssige hensættelser).

C0010/R0250

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (fysiske personer) med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

C0010/R0260

Andre lån, herunder realkreditlån

Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (øvrige, kan ikke klassificeres under post R0240 eller R0250), med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

C0010/R0270

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler. Det svarer til genforsikringsandelen af forsikringsmæssige hensættelser (herunder finite reinsurance og SPV'er).

C0010/R0280

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

C0010/R0290

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed, undtagen forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

C0010/R0300

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

C0010/R0310

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked.

C0010/R0320

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0010/R0330

Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring, undtagen forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til livsforsikring og forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked.

C0010/R0340

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked livsforsikringsvirksomhed.

C0010/R0350

Indskud til cedenter

Indskud vedrørende accepteret genforsikring.

C0010/R0360

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

Forfaldne beløb, som skal betales af forsikringstagere og forsikringsselskaber, og andre beløb forbundet med forsikringsvirksomhed, der ikke er medregnet som likviditetstilførsel i de forsikringsmæssige hensættelser.

Heri medregnes tilgodehavender fra accepteret genforsikring.

C0010/R0370

Tilgodehavender fra genforsikring

Forfaldne beløb, som skal betales af genforsikringsselskaber, og som er forbundet med genforsikringsvirksomhed, som ikke er medregnet i beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler.

Posten kan omfatte: forfaldne beløb fra tilgodehavender fra genforsikringsselskaber, der vedrører afregnede krav fra forsikringstagere eller begunstigede, tilgodehavender fra genforsikringsselskaber vedrørende andet end forsikringsbegivenheder eller afregnede forsikringskrav, f.eks. provisioner.

C0010/R0380

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

Heri medregnes tilgodehavender fra ansatte eller handelspartnere (ikke forsikringsrelateret), herunder offentlige enheder.

C0010/R0390

Egne aktier (som besiddes direkte)

Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes direkte af selskabet.

C0010/R0400

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

Værdien af det forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt.

C0010/R0410

Likvider

Pengesedler og mønter i omløb, som normalt anvendes til betalinger, og indskud, der på anfordring kan konverteres til kontanter til pari, og som er direkte anvendelige til at foretage betalinger ved check, anvisning, girokort, direkte debitering/kreditering eller lignende direkte betalingsfacilitet uden sanktioner eller begrænsninger.

Bankkonti må ikke modregnes; derfor anerkendes kun positive konti under denne post og kassekreditter anført under forpligtelser, medmindre der er både en juridisk ret til modregning og en påviselig hensigt om at nettoafregne.

C0010/R0420

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

Alle øvrige aktiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balanceførte poster.

C0010/R0500

Aktiver i alt

Dette er den samlede værdi af alle aktiver.

Passiver

C0010/R0510

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0520

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0530

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (eksklusive sygeforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (eksklusive sygeforsikring).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0540

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) — Bedste skøn

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0550

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) — Risikomargin

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0560

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring (svarende til skadesforsikring).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0570

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0580

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Bedste skøn

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0590

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Risikomargin

Den samlede risikomargin vedrørende forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0600

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0610

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0620

Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0630

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Bedste skøn

Det samlede bedste skøn over de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0640

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Risikomargin

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0650

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0660

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (eksklusive sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0670

Forsikringsmæssige hensættelser — livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Bedste skøn

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0680

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Risikomargin

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0690

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0700

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0710

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked — Bedste skøn

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

Det bedste skøn offentliggøres uden fradrag af genforsikring.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0720

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked — Risikomargin

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

Heri bør medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den forholdsmæssige metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0740

Eventualforpligtelser

En eventualforpligtelse defineres som:

a)

en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens fulde kontrol, eller

b)

en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, selv hvis:

i)

det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil kræve et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller

ii)

forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.

Eventualforpligtelser, der indregnes i balancen, skal opfylde kriterierne i artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0010/R0750

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Forpligtelser, hvis indfrielsestidspunkt eller størrelse er usikker, undtagen forpligtelser offentliggjort under »Pensionsforpligtelser«.

Hensættelserne indregnes som forpligtelser (under forudsætning af at et pålideligt skøn kan foretages), når de repræsenterer forpligtelser, og det er sandsynligt at indfrielse af forpligtelserne vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer.

C0010/R0760

Pensionsforpligtelser

De samlede nettoforpligtelser relateret til medarbejdernes pensionsordning.

C0010/R0770

Indskud fra genforsikringsselskaber

Beløb (f.eks. kontanter) modtaget fra genforsikringsselskaber eller fratrukket af genforsikringsselskaber i henhold til genforsikringsaftalen.

C0010/R0780

Udskudte skatteforpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil blive betalbare som følge af skattepligtige midlertidige forskelle.

C0010/R0790

Derivater

Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

a)

Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).

b)

Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

c)

Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

Kun derivatforpligtelser offentliggøres i denne række (dvs. derivater med negative værdier på indberetningsdatoen). Derivataktiver offentliggøres under C0010/R0190.

Selskaber, der ikke værdiansætter derivater i deres lokale GAAP, behøver ikke at anføre en regnskabsmæssig værdi.

C0010/R0800

Gæld til kreditinstitutter

Gæld, såsom realkreditlån og andre lån, til kreditinstitutter, undtagen obligationer, der besiddes af kreditinstitutter (det er ikke muligt for selskabet at angive alle indehavere af de obligationer, det udsteder) og efterstillet gæld. Kassekreditter medregnes.

C0010/R0810

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

Finansielle forpligtelser, herunder obligationer udstedt af selskabet (uanset om de besiddes af kreditinstitutter eller ej), strukturerede værdipapirer udstedt af selskabet selv og lån, herunder realkreditlån, til andre enheder end kreditinstitutter.

Efterstillet gæld medregnes ikke her.

C0010/R0820

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

Forfaldne forpligtelser over for forsikringstagere og forsikringsselskaber og vedrørende anden virksomhed, forbundet med forsikring, men som ikke er forsikringsmæssige hensættelser.

Heri medregnes forfaldne forpligtelser over for (gen)forsikringsmæglere (f.eks. mæglerprovisioner, der er forfaldne, men endnu ikke betalt af selskabet).

Heri medregnes ikke forfaldne låneforpligtelser, herunder i form af realkreditlån, over for andre forsikringsselskaber, hvis de kun vedrører finansiering og ikke er forbundet med forsikringsvirksomhed (sådanne lån, herunder realkreditlån, skal offentliggøres som finansielle forpligtelser).

Heri medregnes forpligtelser vedrørende accepteret genforsikring.

C0010/R0830

Forpligtelser vedrørende genforsikring

Andre forfaldne forpligtelser over for genforsikringsselskaber (især anfordringskonti) end indskud forbundet med genforsikringsvirksomhed, der ikke er medtaget i beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler.

Heri medregnes forpligtelser over for genforsikringsselskaber vedrørende cederede præmier.

C0010/R0840

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

Handelsforpligtelser i alt, herunder beløb til ansatte, leverandører osv., som ikke er forbundet med forsikring, parallelt med tilgodehavender (handel, ikke forsikring) på aktivsiden; omfatter også offentlige enheder.

C0010/R0850

Efterstillet gæld

Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når selskabet likvideres. Efterstillet gæld, der er klassificeret som basiskapitalgrundlag, og efterstillet gæld, der ikke er medregnet i basiskapitalgrundlaget, i alt.

C0010/R0860

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når selskabet likvideres. Anden gæld kan være endnu mere efterstillet. Kun efterstillet gæld, der ikke er klassificeret som basiskapitalgrundlag, bør anføres her.

C0010/R0870

Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

Efterstillet gæld klassificeret som basiskapitalgrundlag.

C0010/R0880

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

Alle øvrige passiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balanceførte poster.

C0010/R0900

Passiver i alt

Alle passiver i alt.

C0010/R1000

Overskydende aktiver i forhold til passiver

Selskabets samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, som værdiansat i henhold til Solvens II-værdiansættelsesgrundlaget. Værdi af aktiver minus passiver.

S.05.01. — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema skal offentliggøres ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP, men under anvendelse af Solvens II-brancher. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse.

 

POST

VEJLEDNING

Skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

C0010-C0120/R0110

Tegnede præmier — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0010-C0120/R0120

Tegnede præmier — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0130-C0160/R0130

Tegnede præmier — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0010-C0160/R0140

Tegnede præmier — Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0010-C0160/R0200

Tegnede præmier — Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/R0210

Præmieindtægter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

C0010-C0120/R0220

Præmieindtægter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

C0130-C0160/R0230

Præmieindtægter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

C0010-C0160/R0240

Præmieindtægter — Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen af bruttopræmiehensættelser.

C0010-C0160/R0300

Præmieindtægter — Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/R0310

Erstatningsudgifter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/R0320

Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0130-C0160/R0330

Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0160/R0340

Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0160/R0400

Erstatningsudgifter — Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/R0410

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/R0420

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0130-C0160/R0430

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/R0440

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0160/R0500

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0160/R0550

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0200/R0110–R0550

I alt

I alt for forskellige poster for alle brancher.

C0200/R1200

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

Heri bør ikke medregnes ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0200/R1300

Samlede omkostninger

Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

Livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

C0210-C0280/R1410

Tegnede præmier — Brutto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, opgjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

Heri medregnes både direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed.

C0210-C0280/R1420

Tegnede præmier — Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0210-C0280/R1500

Tegnede præmier — Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R1510

Præmieindtægter — Brutto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0210-C0280/R1520

Præmieindtægter — Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

C0210-C0280/R1600

Præmieindtægter — Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R1610

Erstatningsudgifter — Brutto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R1620

Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R1700

Erstatningsudgifter — Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R1710

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0210-C0280/R1720

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser.

C0210-C0280/R1800

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R1900

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0300/R1410–R1900

I alt

I alt for forskellige poster for alle brancher.

C0300/R2500

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

Heri bør ikke medregnes ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0300/R2600

Samlede omkostninger

Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

C0210-C0280/R2700

Genkøb i alt

Den samlede værdi af genkøb, der er sket i løbet af året.

Beløbet offentliggøres også under erstatningsudgifter (post R1610).

S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema skal offentliggøres ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP

Skemaet er baseret på et år-til-dato-grundlag. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse.

Følgende kriterier for klassificering efter land anvendes:

Oplysningerne, anført efter land, skal angives for de fem lande med den største værdi af tegnede bruttopræmier i tillæg til hjemlandet, eller indtil 90 % af den samlede værdi af de tegnede bruttopræmier er nået.

Med hensyn til den direkte forsikringsvirksomhed for brancherne »udgifter til lægebehandling«, »indkomstsikring«, »arbejdsskadeforsikring«, »brand og andre skader på ejendom« og »kredit- og kautionsforsikring« skal oplysningerne offentligøres efter det land, hvor risikoen består, som defineret i artikel 13, nr. 13), i direktiv 2009/138/EF.