EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2423

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2423 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, og om suspension af anvendelsen heraf for så vidt angår Bosnien-Hercegovina

OJ L 341, 24.12.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2423/oj

24.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/18


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/2423

af 16. december 2015

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, og om suspension af anvendelsen heraf for så vidt angår Bosnien-Hercegovina

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 (2) omhandler asymmetrisk handelsliberalisering mellem EU og de vestbalkanske lande og territorier og indrømmer dem exceptionel og ubegrænset toldfri adgang til EU-markedet for næsten alle deres varer indtil den 31. december 2015.

(2)

Forordning (EF) nr. 1215/2009 giver ikke mulighed for midlertidigt at suspendere indrømmelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger i tilfælde af modtagernes alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettighederne, herunder grundlæggende arbejdstagerrettigheder, af grundlæggende principper for demokrati og af retsstatsprincippet. Det er hensigtsmæssigt at indføre en sådan mulighed for at sikre, at der hurtigt kan træffes foranstaltninger i tilfælde af alvorlige og systematiske overtrædelser af menneskerettighederne, herunder grundlæggende arbejdstagerrettigheder, af grundlæggende principper for demokrati og af retsstatsprincippet i et af de lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Unionens stabiliserings- og associeringsproces.

(3)

I betragtning af forskellene i omfanget af toldliberaliseringen under de aftaleordninger, der er blevet udviklet mellem Unionen og alle deltagere i stabiliserings- og associeringsprocessen, og de præferencer, som er indrømmet i henhold til forordning (EF) nr. 1215/2009, er det hensigtsmæssigt at forlænge anvendelsesperioden for forordning (EF) nr. 1215/2009 indtil den 31. december 2020 for at give modtagerne af de exceptionelle handelsforanstaltninger og Unionen tilstrækkelig tid til eventuelt at tilpasse de præferencer, der indrømmes i henhold til forordning (EF) nr. 1215/2009, til dem, der er fastsat i stabiliserings- og associeringsaftalerne.

(4)

Forordning (EF) nr. 1215/2009 omhandler et globalt toldkontingent for indførsel til Unionen af vin med koderne 2204 21 93-2204 21 98 og 2204 29 93-2204 29 98 i den kombinerede nomenklatur (KN). Dette globale kontingent er tilgængeligt for alle de vestbalkanske lande og territorier med undtagelse af Montenegro, når deres individuelle vinkontingent er opbrugt, som fastsat i deres bilaterale stabiliserings- og associeringsaftaler. Protokollen om vin, der er aftalt med Montenegro, omfatter et vinkontingent kun for KN-kode ex 2204 10 og ex 2204 21, som det ikke har været i stand til at udnytte. Dette forhindrer reelt Montenegro i at få adgang til et toldfrit vinkontingent for varer, som ikke er omfattet af landets stabiliserings- og associeringsaftale. Med henblik på at sikre, at alle berørte vestbalkanske lande og territorier behandles på lige fod, er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at Montenegro også skal gives adgang til det globale vinkontingent for varer henhørende under KN-kode 2204 29, uden at det er nødvendigt at opbruge dets individuelle kontingent.

(5)

Siden lanceringen af stabiliserings- og associeringsprocessen er der blevet indgået stabiliserings- og associeringsaftaler med alle de berørte vestbalkanske lande og territorier med undtagelse af Kosovo (3). I maj 2014 blev forhandlingerne om en stabilisering- og associeringsaftale med Kosovo afsluttet, og aftalen blev undertegnet i oktober 2015.

(6)

Bosnien-Hercegovina blev anerkendt som et potentielt kandidatland til tiltrædelse af Unionen i 2003 og undertegnede den 16. juni 2008 en stabiliserings- og associeringsaftale (»stabiliserings- og associeringsaftalen«), hvori landet accepterer betingelserne for medlemskab af Unionen. En interimsaftale om handel og handelsanliggender med Bosnien-Hercegovina (4) (»interimsaftalen«) fandt anvendelse indtil den 31. maj 2015, og stabiliserings- og associeringsaftalen finder anvendelse fra den 1. juni 2015.

(7)

Bosnien-Hercegovina har dog endnu ikke accepteret at tilpasse handelsindrømmelserne i henhold til stabiliserings- og associeringsaftalen for at tage hensyn til den traditionelle præferencehandel mellem Kroatien og Bosnien-Hercegovina inden for den centraleuropæiske frihandelsaftale. Hvis en aftale om tilpasning af de handelsindrømmelser, der er fastsat i stabiliserings- og associeringsaftalen, på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning ikke er blevet undertegnet og ikke anvendes midlertidigt af Unionen og Bosnien-Hercegovina, bør de præferencer, som Bosnien-Hercegovina er blevet indrømmet, suspenderes fra den 1. januar 2016. Når Unionen og Bosnien-Hercegovina har undertegnet og midlertidigt anvender en aftale om tilpasning af handelsindrømmelserne i stabiliserings- og associeringsaftalen, bør disse præferencer genetableres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1215/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2, stk. 1, tilføjes følgende litra:

»d)

at de i artikel 1 omhandlede lande og territorier afstår fra alvorlige og systematiske overtrædelser af menneskerettighederne, herunder grundlæggende arbejdstagerrettigheder, af grundlæggende principper for demokrati og af retsstatsprincippet.«.

2)

Artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3.   Hvis et land eller et territorium ikke overholder betingelserne i stk. 1, litra a), b) eller c), eller stk. 2, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter helt eller delvis suspendere det berørte land eller territoriums berettigelse til at være modtager i henhold til denne forordning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 4.«

3)

I artikel 7 tilføjes følgende litra:

»c)

hel eller delvis suspension af det berørte lands eller territoriums berettigelse til at være modtager i henhold til denne forordning, hvis dette land eller territorium ikke overholder betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra d).«.

4)

Artikel 10, stk. 1, indledningen, affattes således:

»1.   Fastslår Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på svig eller manglende administrativt samarbejde i forbindelse med kontrollen af oprindelsesdokumentationen, eller at der er en massiv forøgelse af eksporten til Unionen ud over det normale produktions- og eksportkapacitetsniveau eller en overtrædelse af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra a), b) eller c), fra de i artikel 1 omhandlede landes og territoriers side, kan den træffe foranstaltninger til hel eller delvis suspension af den i denne forordning fastsatte ordning for en periode på tre måneder, forudsat at den forinden:«.

5)

Artikel 12, stk. 2 og 3, affattes således:

»Den anvendes indtil den 31. december 2020.«.

6)

Bilag I, fodnote 5, affattes således:

»5)

Adgang for vine med oprindelse i Montenegro til dette globale toldkontingent, for så vidt der er tale om varer henhørende under KN-kode 2204 21, er betinget af, at det individuelle toldkontingent i henhold til tillægsprotokollen om vin, der er indgået med Montenegro, er opbrugt. Dette individuelle toldkontingent er åbnet under løbenummer 09.1514.«.

Artikel 2

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1215/2009, for så vidt angår Bosnien-Hercegovina, suspenderes med virkning fra den 1. januar 2016.

Artikel 3

1.   Uanset artikel 2 suspenderes anvendelsen af forordning (EF) nr. 1215/2009, for så vidt angår Bosnien-Hercegovina, ikke, hvis Unionen og Bosnien-Hercegovina før den 1. januar 2016 undertegner og midlertidigt anvender en aftale om tilpasning af stabiliserings- og associeringsaftalen og interimsaftalen for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

2.   Hvis den i stk. 1 omhandlede aftale om en tilpasning først undertegnes og anvendes midlertidigt den 1. januar 2016 eller derefter, finder forordning (EF) nr. 1215/2009 igen anvendelse, for så vidt angår Bosnien-Hercegovina, fra den dato, hvor en sådan aftale undertegnes og anvendes foreløbigt.

3.   Kommissionen offentliggør en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, så snart den i stk. 1 omhandlede aftale om en tilpasning er blevet undertegnet.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. december 2015.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

N. SCHMIT

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 15.12.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 16.12.2015.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 af 30. november 2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (EUT L 328 af 15.12.2009, s. 1).

(3)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

(4)  Interimsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side om handel og handelsanliggender (EUT L 233 af 30.8.2008, s. 6).


Top