Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2017

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2017 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår justerede faktorer til at beregne kapitalkravet for valutarisici for valutaer, der er bundet til euroen, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2017/oj

12.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2017

af 11. november 2015

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår justerede faktorer til at beregne kapitalkravet for valutarisici for valutaer, der er bundet til euroen, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 109a, stk. 2, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De justeringer, der fastsættes ved denne forordning, tager hensyn til de detaljerede kriterier i artikel 188, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (2).

(2)

For at sikre en ensartet behandling af valutaer, der er bundet til euroen, ved beregningen af kapitalkravet for valutarisici bør der gives justerede faktorer for valutarisiciene i forbindelse med vekselkurserne mellem euroen og valutaer, der er bundet til euroen, samt i forbindelse med vekselkurserne mellem to valutaer, der er bundet til euroen.

(3)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Kommissionen.

(4)

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Justerede faktorer for valutarisici, hvor den lokale eller fremmede valuta er euroen

Hvor den lokale eller fremmede valuta er euroen, erstattes faktoren på 25 % med henblik på artikel 188, stk. 3 og 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35 med følgende:

a)

0,39 %, hvor den anden valuta er den danske krone (DKK)

b)

1,81 %, hvor den anden valuta er lev (BGN)

c)

2,18 %, hvor den anden valuta er den vestafrikanske CFA-franc (BCEAO) (XOF)

d)

1,96 %, hvor den anden valuta er den centralafrikanske CFA-franc (BEAC) (XAF)

e)

2,00 %, hvor den anden valuta er den comoriske franc (KMF).

Artikel 2

Justerede faktorer for valutarisici, hvor den lokale og den fremmede valuta er bundet til euroen

Med henblik på artikel 188, stk. 3 og 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35 erstattes faktoren på 25 % med følgende:

a)

2,24 %, hvor de to valutaer er DKK og BGN

b)

2,62 %, hvor de to valutaer er DKK og XOF

c)

2,40 %, hvor de to valutaer er DKK og XAF

d)

2,44 %, hvor de to valutaer er DKK og KMF

e)

4,06 %, hvor de to valutaer er BGN og XOF

f)

3,85 %, hvor de to valutaer er BGN og XAF

g)

3,89 %, hvor de to valutaer er BGN og KMF

h)

4,23 %, hvor de to valutaer er XOF og XAF

i)

4,27 %, hvor de to valutaer er XOF og KMF

j)

4,04 %, hvor de to valutaer er XAF og KMF.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


Top