EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2002

Kommissionens forordning (EU) 2015/2002 af 10. november 2015 om ændring af bilag IC og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald (EØS-relevant tekst)

OJ L 294, 11.11.2015, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2002/oj

11.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2002

af 10. november 2015

om ændring af bilag IC og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 58, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 (2), hvorved bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (3) erstattes, ændres de farlige egenskaber ved affald for at bringe dem i overensstemmelse med de ændringer, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (4). I ændringen omdøbes de farlige egenskaber H1-H15 til HP1-HP15 for at hindre eventuel forveksling med de koder for faresætninger, der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 1272/2008. Denne forordning finder anvendelse fra den 1. juni 2015.

(2)

I bilag IC til forordning (EF) nr. 1013/2006, der indeholder nærmere vejledning i udfyldelsen af anmeldelses- og transportformularerne, henvises der til den hidtidige navngivning af de farlige egenskaber, og det bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed.

(3)

Ved Kommissionens afgørelse 2014/955/EU (5) erstattes listen over affald i bilaget til Kommissionens beslutning 2000/532/EF (6) for at afspejle den tekniske og videnskabelige udvikling. Afgørelse 2014/955/EU finder anvendelse fra den 1. juni 2015.

(4)

Del 2 i bilag V til forordning (EF) nr. 1013/2006 indeholder en liste over affald, der er opført i bilaget til beslutning 2000/532/EF. Efter ændringen af beslutning 2000/532/EF bør bilag V til forordning (EF) nr. 1013/2006 tilpasses til disse ændringer. Denne forordning bør derfor anvendes fra samme dato som forordning (EU) nr. 1357/2014 og afgørelse 2014/955/EU.

(5)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i direktiv 2008/98/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IC og V til forordning (EF) nr. 1013/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om afløsning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 365 af 19.12.2014, s. 89).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens afgørelse 2014/955/EU af 18. december 2014 om ændring af beslutning 2000/532/EF vedrørende listen over affald i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (EUT L 370 af 30.12.2014, s. 44).

(6)  Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3).


BILAG

I bilag IC og V til forordning (EF) nr. 1013/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt IV.25 i bilag IC affattes litra g) således:

»g)

Underrubrik (viii): Hvis relevant anføres her den eller de relevante H-koder, dvs. de koder, der angiver de farlige egenskaber, som affaldet udviser (se den forkortelses- og kodeliste, der er vedlagt anmeldelsesformularen). Hvis ingen af de farlige egenskaber er omfattet af Basel-konventionen, men affaldet er farligt i henhold til bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF, anføres HP-koden eller HP-koderne i overensstemmelse med dette bilag III, og »EU« indsættes efter HP-koden (f.eks. HP14 EU).«

2)

I bilag V affattes del 2 således:

»Del 2

Affald anført i bilaget til beslutning 2000/532/EF  (1)

01

AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, BRYDNING OG FYSISK OG KEMISK BEHANDLING AF MINERALER

01 01

Affald fra brydning af mineraler

01 01 01

Affald fra brydning af metalholdige mineraler

01 01 02

Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler

01 03

Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler

01 03 04*

Syredannende fast og flydende mineralaffald fra bearbejdning af sulfidholdig malm

01 03 05*

Andet fast og flydende mineralaffald indeholdende farlige stoffer

01 03 06

Fast og flydende mineralaffald, bortset fra affald henhørende under 01 03 04 og 01 03 05

01 03 07*

Andet affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler

01 03 08

Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 03 07

01 03 09

Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, bortset fra affald henhørende under 01 03 10

01 03 10*

Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, der indeholder farlige stoffer, bortset fra affald henhørende under 01 03 07

01 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

01 04

Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler

01 04 07*

Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler

01 04 08

Kasseret grus og neddelt klippemateriale, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

01 04 09

Kasseret sand og ler

01 04 10

Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

01 04 11

Affald fra kalisalt- og stensaltforarbejdning, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

01 04 12

Fast og flydende mineralaffald samt andet affald fra vask og rensning af mineraler, bortset fra affald henhørende under 01 04 07 og 01 04 11

01 04 13

Affald fra hugning og savning af sten, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

01 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

01 05

Boremudder og andet boreaffald

01 05 04

Ferskvandsboremudder og -boreaffald

01 05 05*

Boremudder og boreaffald indeholdende olie

01 05 06*

Boremudder og andet boreaffald indeholdende farlige stoffer

01 05 07

Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06

01 05 08

Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06

01 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02

AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, SKOVBRUG, JAGT OG FISKERI SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMIDLER

02 01

Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri

02 01 01

Slam fra vask og rengøring

02 01 02

Affald i form af animalske vævsdele

02 01 03

Affald i form af vegetabilske vævsdele

02 01 04

Plastaffald (undtagen emballager)

02 01 06

Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet

02 01 07

Affald fra skovbrug

02 01 08*

Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

02 01 09

Landbrugskemikalieaffald, bortset fra affald henhørende under 02 01 08

02 01 10

Metalaffald

02 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02 02

Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse

02 02 01

Slam fra vask og rengøring

02 02 02

Affald i form af animalske vævsdele

02 02 03

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

02 02 04

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

02 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02 03

Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fra fremstilling af gær og gærekstrakt og fra produktion og fermentering af melasse

02 03 01

Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering

02 03 02

Affald fra konserveringsmidler

02 03 03

Affald fra opløsningsmiddelekstraktion

02 03 04

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

02 03 05

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

02 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02 04

Affald fra sukkerfremstilling

02 04 01

Jord fra rengøring og vask af roer

02 04 02

Calciumcarbonat, der ikke opfylder specifikationerne

02 04 03

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

02 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02 05

Affald fra fremstilling af mejeriprodukter

02 05 01

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

02 05 02

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

02 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02 06

Affald fra bagerier og sukkervarefabrikker

02 06 01

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

02 06 02

Affald fra konserveringsmidler

02 06 03

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

02 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

02 07

Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)

02 07 01

Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer

02 07 02

Affald fra spritdestillation

02 07 03

Affald fra kemisk behandling

02 07 04

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

02 07 05

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

02 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

03

AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF PLADEMATERIALER, MØBLER, PAPIR, PAP OG PAPIRMASSE

03 01

Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer og møbler

03 01 01

Bark- og korkaffald

03 01 04*

Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer indeholdende farlige stoffer

03 01 05

Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer, bortset fra affald henhørende under 03 01 04

03 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

03 02

Affald fra træbeskyttelse

03 02 01*

Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler

03 02 02*

Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser

03 02 03*

Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser

03 02 04*

Uorganiske træbeskyttelsesmidler

03 02 05*

Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer

03 02 99

Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret

03 03

Affald fra fremstilling og forarbejdning af papirmasse, papir og pap

03 03 01

Bark- og træaffald

03 03 02

Grønludslam (fra genvinding af kogelud)

03 03 05

Slam fra afsværtning af returpapir

03 03 07

Mekanisk udskilt rejekt fra opløsning af returpapir og -pap

03 03 08

Affald fra sortering af papir og pap beregnet til genanvendelse

03 03 09

Kalkslamaffald

03 03 10

Mekanisk udskilt fiberrejekt, fiber-, fyldstof-, og bestrygningsrestprodukt

03 03 11

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 03 03 10

03 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

04

AFFALD FRA LÆDER-, PELS- OG TEKSTILINDUSTRIEN

04 01

Affald fra læder- og pelsindustrien

04 01 01

Affald fra skavning og spaltning med kalk

04 01 02

Affald fra kalkbehandling

04 01 03*

Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase

04 01 04

Garvelud indeholdende krom

04 01 05

Garvelud uden krom

04 01 06

Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, indeholdende krom

04 01 07

Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, uden krom

04 01 08

Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale, polerstøv) indeholdende krom

04 01 09

Affald fra beredning og efterbehandling

04 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

04 02

Affald fra tekstilindustrien

04 02 09

Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer, plastomerer)

04 02 10

Organiske materialer fra naturlige produkter (f.eks. fedt, voks)

04 02 14*

Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler

04 02 15

Efterbehandlingsaffald, bortset fra affald henhørende under 04 02 14

04 02 16*

Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer

04 02 17

Farvestoffer og pigmenter, bortset fra affald henhørende under 04 02 16

04 02 19*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

04 02 20

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 04 02 19

04 02 21

Affald fra uforarbejdede tekstilfibre

04 02 22

Affald fra forarbejdede tekstilfibre

04 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

05

AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG PYROLYSE AF KUL

05 01

Affald fra olieraffinering

05 01 02*

Slam fra afsaltning

05 01 03*

Bundslam fra tanke

05 01 04*

Surt alkylslam

05 01 05*

Oliespild

05 01 06*

Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr

05 01 07*

Svovlsur tjære

05 01 08*

Andre former for tjære

05 01 09*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

05 01 10

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 05 01 09

05 01 11*

Affald fra rensning af brændstoffer med baser

05 01 12*

Olie indeholdende syrer

05 01 13

Slam fra kedelfødevand

05 01 14

Affald fra køletårne

05 01 15*

Brugt filterjord

05 01 16

Svovlholdigt affald fra afsvovling af olie

05 01 17

Bitumen

05 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

05 06

Affald fra pyrolyse af kul

05 06 01*

Svovlsur tjære

05 06 03*

Andre former for tjære

05 06 04

Affald fra køletårne

05 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

05 07

Affald fra rensning og transport af naturgas

05 07 01*

Kviksølvholdigt affald

05 07 02

Svovlholdigt affald

05 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06

AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER

06 01

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer

06 01 01*

Svovlsyre og svovlsyrling

06 01 02*

Saltsyre

06 01 03*

Flussyre

06 01 04*

Phosphorsyre og phosphorsyrling

06 01 05*

Salpetersyre og salpetersyrling

06 01 06*

Andre syrer

06 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 02

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af baser

06 02 01*

Calciumhydroxid

06 02 03*

Ammoniumhydroxid

06 02 04*

Natrium- og kaliumhydroxid

06 02 05*

Andre baser

06 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 03

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af salte og opløsninger heraf samt metaloxider

06 03 11*

Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende cyanider

06 03 13*

Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende tungmetaller

06 03 14

Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende under 06 03 11 og 06 03 13

06 03 15*

Metaloxider indeholdende tungmetaller

06 03 16

Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15

06 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 04

Metalholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 03

06 04 03*

Arsenholdigt affald

06 04 04*

Kviksølvholdigt affald

06 04 05*

Affald indeholdende andre tungmetaller

06 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 05

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

06 05 02*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

06 05 03

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 06 05 02

06 06

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af svovlforbindelser, kemiske processer, hvori indgår svovlforbindelser, samt fra afsvovlingsprocesser

06 06 02*

Affald indeholdende farlige sulfider

06 06 03

Sulfidholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 06 02

06 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 07

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af halogener og kemiske processer, hvori indgår halogenforbindelser

06 07 01*

Asbestholdigt affald fra elektrolyse

06 07 02*

Aktivt kul fra chlorproduktion

06 07 03*

Kviksølvholdigt bariumsulfatslam

06 07 04*

Opløsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre

06 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 08

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af silicium og siliciumderivater

06 08 02*

Affald indeholdende farlig chlorsilaner

06 08 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 09

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af phosphorforbindelser og kemiske processer, hvori indgår phosphor

06 09 02

Phosphorslagge

06 09 03*

Calciumbaseret reaktionsaffald, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer

06 09 04

Calciumbaseret reaktionsaffald, bortset fra affald henhørende under 06 09 03

06 09 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 10

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af kvælstofforbindelser, kemiske processer, hvori indgår kvælstof, samt affald fra fremstilling af kunstgødning

06 10 02*

Affald indeholdende farlige stoffer

06 10 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 11

Affald fra fremstilling af uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler

06 11 01

Calciumbaseret reaktionsaffald fra fremstilling af titandioxid

06 11 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06 13

Affald fra uorganisk-kemiske processer, ikke andetsteds specificeret

06 13 01*

Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider

06 13 02*

Brugt aktivt kul (undtagen 06 07 02)

06 13 03

Carbon black

06 13 04*

Affald fra asbestforarbejdning

06 13 05*

Sod

06 13 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07

AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER

07 01

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-kemiske forbindelser

07 01 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 01 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 01 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 01 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 01 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 01 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 01 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 01 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 01 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 01 11

07 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07 02

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk gummi og kunstfibre

07 02 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 02 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 02 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 02 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 02 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 02 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 02 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 02 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 02 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 02 11

07 02 13

Plastaffald

07 02 14*

Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer

07 02 15

Affald fra tilsætningsstoffer, bortset fra affald henhørende under 07 02 14

07 02 16*

Affald indeholdende farlig silicone

07 02 17

Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16

07 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07 03

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske farvestoffer og pigmenter (med undtagelse af 06 11)

07 03 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 03 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 03 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 03 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 03 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 03 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 03 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 03 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 03 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 03 11

07 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07 04

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske plantebeskyttelsesmidler (med undtagelse af 02 01 08 og 02 01 09), træbeskyttelsesmidler (med undtagelse af 03 02) og andre biocider

07 04 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 04 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 04 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 04 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 04 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 04 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 04 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 04 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 04 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 04 11

07 04 13*

Fast affald indeholdende farlige stoffer

07 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07 05

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler

07 05 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 05 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 05 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 05 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 05 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 05 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 05 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 05 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 05 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 05 11

07 05 13*

Fast affald indeholdende farlige stoffer

07 05 14

Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13

07 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07 06

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler

07 06 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 06 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 06 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 06 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 06 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 06 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 06 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 06 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 06 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 06 11

07 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

07 07

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af finkemikalier og kemiske produkter, uspecificerede

07 07 01*

Vaskevand og vandig moderlud

07 07 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 07 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

07 07 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

07 07 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

07 07 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

07 07 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

07 07 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 07 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 07 11

07 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

08

AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER

08 01

Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak

08 01 11*

Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 12

Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

08 01 13*

Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 14

Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 13

08 01 15*

Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 16

Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 15

08 01 17*

Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 18

Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 17

08 01 19*

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 20

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 19

08 01 21*

Affald fra fjernelse af maling eller lak

08 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

08 02

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af andre belægningsmaterialer (herunder keramiske materialer)

08 02 01

Affald fra pulverbelægningsmaterialer

08 02 02

Vandigt slam indeholdende keramiske materialer

08 02 03

Vandige opslæmninger indeholdende keramiske materialer

08 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

08 03

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver

08 03 07

Vandigt slam indeholdende trykfarver

08 03 08

Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver

08 03 12*

Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer

08 03 13

Affald fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 12

08 03 14*

Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer

08 03 15

Slam fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 14

08 03 16*

Kasserede ætsevæsker

08 03 17*

Kasseret toner indeholdende farlige stoffer

08 03 18

Kasseret toner, bortset fra affald henhørende under 08 03 17

08 03 19*

Dispergeringsolie

08 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

08 04

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)

08 04 09*

Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 04 10

Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

08 04 11*

Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 04 12

Klæbestof- og fugemasseslam, bortset fra affald henhørende under 08 04 11

08 04 13*

Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 04 14

Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 13

08 04 15*

Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 04 16

Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 15

08 04 17*

Harpiksolie

08 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

08 05

Andet affald, ikke specificeret andetsteds i 08

08 05 01*

Isocyanataffald

09

AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI

09 01

Affald fra den fotografiske industri

09 01 01*

Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade

09 01 02*

Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader

09 01 03*

Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade

09 01 04*

Fixerbade

09 01 05*

Blegebade og blege-fixerbade

09 01 06*

Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på produktionsstedet

09 01 07

Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser

09 01 08

Fotografisk film og papir uden sølv eller sølvforbindelser

09 01 10

Engangskameraer uden batterier

09 01 11*

Engangskameraer indeholdende batterier, som henhører under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

09 01 12

Engangskameraer indeholdende batterier, bortset fra affald henhørende under 09 01 11

09 01 13*

Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 09 01 06

09 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10

AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER

10 01

Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)

10 01 01

Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04)

10 01 02

Flyveaske stammende fra kul

10 01 03

Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ

10 01 04*

Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie

10 01 05

Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling

10 01 07

Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling

10 01 09*

Svovlsyre

10 01 13*

Flyveaske fra emulgerede kulbrinter anvendt som brændsel

10 01 14*

Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 01 15

Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 14

10 01 16*

Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 01 17

Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 16

10 01 18*

Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 01 19

Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18

10 01 20*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

10 01 21

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 01 20

10 01 22*

Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer

10 01 23

Vandigt slam fra kedelrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 22

10 01 24

Sand fra fluid bed-forbrænding

10 01 25

Affald fra brændselsoplagring og -behandling til kulfyrede kraftværker

10 01 26

Affald fra behandling af kølevand

10 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 02

Affald fra jern- og stålindustrien

10 02 01

Affald fra slaggebehandling

10 02 02

Ubehandlet slagge

10 02 07*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 02 08

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 07

10 02 10

Glødeskal

10 02 11*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 02 12

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 02 11

10 02 13*

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 02 14

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 13

10 02 15

Andet slam og filterkager

10 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 03

Affald fra termisk baserede aluminiumsværker

10 03 02

Anodeaffald

10 03 04*

Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning

10 03 05

Aluminiumoxidaffald

10 03 08*

Saltslagge fra sekundær forarbejdning

10 03 09*

Sort slagge fra sekundær forarbejdning

10 03 15*

Afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

10 03 16

Afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 03 15

10 03 17*

Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling

10 03 18

Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 03 17

10 03 19*

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 20

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 19

10 03 21*

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer

10 03 22

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller), bortset fra affald henhørende under 10 03 21

10 03 23*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 24

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 23

10 03 25*

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 26

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 25

10 03 27*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 03 28

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 03 27

10 03 29*

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer

10 03 30

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge, bortset fra affald henhørende under 10 03 29

10 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 04

Affald fra termisk baserede blyværker

10 04 01*

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 04 02*

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

10 04 03*

Calciumarsenat

10 04 04*

Støv fra røggasrensning

10 04 05*

Andet partikelformet materiale og støv

10 04 06*

Fast affald fra røggasrensning

10 04 07*

Slam og filterkager fra røggasrensning

10 04 09*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 04 10

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 04 09

10 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 05

Affald fra termisk baserede zinkværker

10 05 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 05 03*

Støv fra røggasrensning

10 05 04

Andet partikelformet materiale og støv

10 05 05*

Fast affald fra røggasrensning

10 05 06*

Slam og filterkager fra røggasrensning

10 05 08*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 05 09

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 05 08

10 05 10*

Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

10 05 11

Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 05 10

10 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 06

Affald fra termisk baserede kobberværker

10 06 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 06 02

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

10 06 03*

Støv fra røggasrensning

10 06 04

Andet partikelformet materiale og støv

10 06 06*

Fast affald fra røggasrensning

10 06 07*

Slam og filterkager fra røggasrensning

10 06 09*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 06 10

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 06 09

10 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 07

Affald fra termisk baserede sølv-, guld- og platinværker

10 07 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 07 02

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

10 07 03

Fast affald fra røggasrensning

10 07 04

Andet partikelformet materiale og støv

10 07 05

Slam og filterkager fra røggasrensning

10 07 07*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 07 08

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 07 07

10 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 08

Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker

10 08 04

Partikelformet materiale og støv

10 08 08*

Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 08 09

Andre slagger

10 08 10*

Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

10 08 11

Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 08 10

10 08 12*

Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling

10 08 13

Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 08 12

10 08 14

Anodeaffald

10 08 15*

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 08 16

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 15

10 08 17*

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 08 18

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 17

10 08 19*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 08 20

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 08 19

10 08 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 09

Affald fra jernstøberier

10 09 03

Ovnslagge

10 09 05*

Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

10 09 06

Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 05

10 09 07*

Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

10 09 08

Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 07

10 09 09*

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 09 10

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 09 09

10 09 11*

Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer

10 09 12

Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 09 11

10 09 13*

Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer

10 09 14

Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 09 13

10 09 15*

Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer

10 09 16

Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 09 15

10 09 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 10

Affald fra metalstøberier

10 10 03

Ovnslagge

10 10 05*

Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

10 10 06

Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 05

10 10 07*

Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

10 10 08

Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 07

10 10 09*

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 10 10

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 10 09

10 10 11*

Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer

10 10 12

Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 10 11

10 10 13*

Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer

10 10 14

Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 10 13

10 10 15*

Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer

10 10 16

Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 10 15

10 10 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 11

Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter

10 11 03

Affaldsglasbaserede fibermaterialer

10 11 05

Partikelformet materiale og støv

10 11 09*

Affald af råvareblandinger før termisk behandling indeholdende farlige stoffer

10 11 10

Affald af råvareblandinger før termisk behandling, bortset fra affald henhørende under 10 11 09

10 11 11*

Affaldsglas i form af småpartikler samt glaspulver indeholdende tungmetaller (f.eks. fra katodestrålerør)

10 11 12

Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11

10 11 13*

Slam fra polering og slibning af glas indeholdende farlige stoffer

10 11 14

Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra affald henhørende under 10 11 13

10 11 15*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 11 16

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 15

10 11 17*

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 11 18

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 17

10 11 19*

Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

10 11 20

Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 11 19

10 11 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 12

Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer

10 12 01

Affald af råvareblandinger før termisk behandling

10 12 03

Partikelformet materiale og støv

10 12 05

Slam og filterkager fra røggasrensning

10 12 06

Kasserede forme

10 12 08

Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter termisk behandling)

10 12 09*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 12 10

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 12 09

10 12 11*

Glaseringsaffald indeholdende tungmetaller

10 12 12

Glaseringsaffald, bortset fra affald henhørende under 10 12 11

10 12 13

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

10 12 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 13

Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå

10 13 01

Affald af råvareblandinger før termisk behandling

10 13 04

Affald fra brænding og læskning af kalk

10 13 06

Partikelformet materiale og støv (undtagen 10 13 12 og 10 13 13)

10 13 07

Slam og filterkager fra røggasrensning

10 13 09*

Affald fra fremstilling af asbestcement indeholdende asbest

10 13 10

Affald fra fremstilling af asbestcement, bortset fra affald henhørende under 10 13 09

10 13 11

Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende under 10 13 09 og 10 13 10

10 13 12*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 13 13

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 13 12

10 13 14

Betonaffald og betonslam

10 13 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

10 14

Affald fra krematorier

10 14 01*

Affald fra røggasrensning indeholdende kviksølv

11

AFFALD FRA KEMISK OVERFLADEBEHANDLING OG BELÆGNING AF JERN, METAL OG ANDRE MATERIALER SAMT AFFALD FRA IKKE-JERNHOLDIGE HYDROMETALLURGISKE PROCESSER

11 01

Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, phosphatering, basisk affedtning og anodisering)

11 01 05*

Bejdsesyrer

11 01 06*

Syrer, ikke andetsteds specificeret

11 01 07*

Bejdsebaser

11 01 08*

Phosphateringsbade

11 01 09*

Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer

11 01 10

Slam og filterkager, bortset fra affald henhørende under 11 01 09

11 01 11*

Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer

11 01 12

Vandige rensevæsker, bortset fra affald henhørende under 11 01 11

11 01 13*

Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer

11 01 14

Affald fra affedtning, bortset fra affald henhørende under 11 01 13

11 01 15*

Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige stoffer

11 01 16*

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

11 01 98*

Andet affald indeholdende farlige stoffer

11 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

11 02

Affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer

11 02 02*

Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer (inkl. jarosit, goethit)

11 02 03

Affald fra fremstilling af anoder til vandige elektrolytiske processer

11 02 05*

Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

11 02 06

Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 11 02 05

11 02 07*

Andet affald indeholdende farlige stoffer

11 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

11 03

Slam og faste produkter fra hærdning

11 03 01*

Cyanidholdigt affald

11 03 02*

Andet affald

11 05

Affald fra varmforzinkningsprocesser

11 05 01

Hårdzink

11 05 02

Zinkaske

11 05 03*

Fast affald fra røggasrensning

11 05 04*

Kasserede flusmidler

11 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

12

AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST

12 01

Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast

12 01 01

Filspåner og drejespåner af jern

12 01 02

Metalstøv og -partikler af jern

12 01 03

Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal

12 01 04

Metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal

12 01 05

Plastspåner

12 01 06*

Mineralske, halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)

12 01 07*

Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)

12 01 08*

Halogenholdige skæreolieemulsioner og -opløsninger

12 01 09*

Halogenfrie skæreolieemulsioner og -opløsninger

12 01 10*

Syntetiske skæreolier

12 01 12*

Brugt voks og fedt

12 01 13

Affald fra svejsning

12 01 14*

Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer

12 01 15

Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under 12 01 14

12 01 16*

Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer

12 01 17

Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16

12 01 18*

Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning)

12 01 19*

Let bionedbrydelige skæreolier

12 01 20*

Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer

12 01 21

Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende under 12 01 20

12 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

12 03

Affald fra vand- og dampaffedtning (med undtagelse af 11)

12 03 01*

Vandigt vaskevand

12 03 02*

Affald fra dampaffedtning

13

OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITEL 05, 12 OG 19)

13 01

Affald fra hydraulikolier

13 01 01*

Hydraulikolier indeholdende PCB

13 01 04*

Chlorerede emulsioner

13 01 05*

Ikke-chlorerede emulsioner

13 01 09*

Mineralske, chlorerede hydraulikolier

13 01 10*

Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier

13 01 11*

Syntetiske hydraulikolier

13 01 12*

Let bionedbrydelige hydraulikolier

13 01 13*

Andre hydraulikolier

13 02

Motor-, gear- og smøreolieaffald

13 02 04*

Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier

13 02 05*

Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

13 02 06*

Syntetiske motor-, gear- og smøreolier

13 02 07*

Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier

13 02 08*

Andre motor-, gear- og smøreolier

13 03

Affald fra isolations- og varmetransmissionsolier

13 03 01*

Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB

13 03 06*

Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald henhørende under 13 03 01

13 03 07*

Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier

13 03 08*

Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier

13 03 09*

Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier

13 03 10*

Andre isolations- og varmetransmissionsolier

13 04

Bundolie (fra skibe)

13 04 01*

Bundolie fra sejlads på indre vandveje

13 04 02*

Affald fra modtageanlæg for bundolie

13 04 03*

Bundolie fra anden sejlads

13 05

Materiale fra olieseparatorer

13 05 01*

Fast affald fra sandfang og olieseparatorer

13 05 02*

Slam fra olieseparatorer

13 05 03*

Slam fra olieudskillere

13 05 06*

Olie fra olieseparatorer

13 05 07*

Olieholdigt vand fra olieseparatorer

13 05 08*

Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer

13 07

Affald fra flydende brændstoffer

13 07 01*

Brændselsolie og dieselolie

13 07 02*

Benzin

13 07 03*

Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)

13 08

Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret

13 08 01*

Afsaltningsslam eller -emulsioner

13 08 02*

Andre emulsioner

13 08 99*

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

14

KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, KØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (UNDTAGEN 07 OG 08)

14 06

Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og skum/aerosoldrivmidler

14 06 01*

Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC

14 06 02*

Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

14 06 03*

Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

14 06 04*

Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

14 06 05*

Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler

15

EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET

15 01

Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger)

15 01 01

Papir- og papemballage

15 01 02

Plastemballage

15 01 03

Træemballage

15 01 04

Metalemballage

15 01 05

Kompositemballage

15 01 06

Blandet emballage

15 01 07

Glasemballage

15 01 09

Tekstilemballage

15 01 10*

Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

15 01 11*

Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere

15 02

Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter

15 02 02*

Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer

15 02 03

Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02

16

AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN

16 01

Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08)

16 01 03

Udtjente dæk

16 01 04*

Udtjente køretøjer

16 01 06

Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele

16 01 07*

Oliefiltre

16 01 08*

Kviksølvholdige komponenter

16 01 09*

Komponenter indeholdende PCB

16 01 10*

Eksplosive komponenter (f.eks. airbags)

16 01 11*

Bremseklodser indeholdende asbest

16 01 12

Bremseklodser, bortset fra affald henhørende under 16 01 11

16 01 13*

Bremsevæsker

16 01 14*

Frostvæsker indeholdende farlige stoffer

16 01 15

Frostvæsker, bortset fra affald henhørende under 16 01 14

16 01 16

Tanke til flydende gas

16 01 17

Jernholdigt metal

16 01 18

Ikke-jernmetal

16 01 19

Plast

16 01 20

Glas

16 01 21*

Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 16 01 07-16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14

16 01 22

Komponenter, ikke andetsteds specificeret

16 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

16 02

Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

16 02 09*

Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB

16 02 10*

Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09

16 02 11*

Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC

16 02 12*

Kasseret udstyr indeholdende fri asbest

16 02 13*

Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele (2), bortset fra affald henhørende under 16 02 09-16 02 12

16 02 14

Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09-16 02 13

16 02 15*

Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr

16 02 16

Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 15

16 03

Produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer

16 03 03*

Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer

16 03 04

Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03

16 03 05*

Organisk affald indeholdende farlige stoffer

16 03 06

Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05

16 03 07*

Metallisk kviksølv

16 04

Kasserede eksplosive stoffer

16 04 01*

Kasseret ammunition

16 04 02*

Kasseret fyrværkeri

16 04 03*

Andre kasserede eksplosive stoffer

16 05

Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier

16 05 04*

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

16 05 05

Gasarter i trykbeholdere, bortset fra affald henhørende under 16 05 04

16 05 06*

Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratoriekemikalier

16 05 07*

Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

16 05 08*

Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

16 05 09

Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

16 06

Batterier og akkumulatorer

16 06 01*

Blyakkumulatorer

16 06 02*

Ni-Cd batterier

16 06 03*

Kviksølvholdige batterier

16 06 04

Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03)

16 06 05

Andre batterier og akkumulatorer

16 06 06*

Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer

16 07

Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13)

16 07 08*

Olieholdigt affald

16 07 09*

Affald indeholdende andre farlige stoffer

16 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

16 08

Brugte katalysatorer

16 08 01

Brugte katalysatorer indeholdende guld, sølv, rhenium, rhodium eller palladium (undtagen 16 08 07)

16 08 02*

Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller eller farlige overgangsmetalforbindelser

16 08 03

Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller overgangsmetalforbindelser, ikke andetsteds specificeret

16 08 04

Brugte flydende katalysatorer fra katalytisk krakning (undtagen 16 08 07)

16 08 05*

Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre

16 08 06*

Brugte væsker, som har været anvendt som katalysatorer

16 08 07*

Brugte katalysatorer forurenet med farlige stoffer

16 09

Oxiderende stoffer

16 09 01*

Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat

16 09 02*

Kromater, f.eks. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat

16 09 03*

Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid

16 09 04*

Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret

16 10

Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet

16 10 01*

Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer

16 10 02

Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 16 10 01

16 10 03*

Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer

16 10 04

Vandige koncentrater, bortset fra affald henhørende under 16 10 03

16 11

Affald fra foringer og ildfaste materialer

16 11 01*

Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 02

Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 01

16 11 03*

Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 04

Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 03

16 11 05*

Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 06

Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 05

17

BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)

17 01

Beton, mursten, tegl og keramik

17 01 01

Beton

17 01 02

Mursten

17 01 03

Tegl og keramik

17 01 06*

Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

17 01 07

Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06

17 02

Træ, glas og plast

17 02 01

Træ

17 02 02

Glas

17 02 03

Plast

17 02 04*

Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer

17 03

Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter

17 03 01*

Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære

17 03 02

Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01

17 03 03*

Kultjære og tjærede produkter

17 04

Metaller (og legeringer heraf)

17 04 01

Kobber, bronze, messing

17 04 02

Aluminum

17 04 03

Bly

17 04 04

Zink

17 04 05

Jern og stål

17 04 06

Tin

17 04 07

Blandet metal

17 04 09*

Metalaffald forurenet med farlige stoffer

17 04 10*

Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer

17 04 11

Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10

17 05

Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer

17 05 03*

Jord og sten indeholdende farlige stoffer

17 05 04

Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03

17 05 05*

Klapmateriale indeholdende farlige stoffer

17 05 06

Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05

17 05 07*

Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer

17 05 08

Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende under 17 05 07

17 06

Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer

17 06 01*

Isolationsmateriale indeholdende asbest

17 06 03*

Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende farlige stoffer

17 06 04

Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 og 17 06 03

17 06 05*

Asbestholdige byggematerialer

17 08

Gipsbaserede byggematerialer

17 08 01*

Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer

17 08 02

Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01

17 09

Andet bygnings- og nedrivningsaffald

17 09 01*

Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald

17 09 02*

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer)

17 09 03*

Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer

17 09 04

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03

18

AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING)

18 01

Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker

18 01 01

Skarpe og spidse genstande (undtagen 18 01 03)

18 01 02

Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret blod) (undtagen 18 01 03)

18 01 03*

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

18 01 04

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare (f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, engangsbeklædning, bleer)

18 01 06*

Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

18 01 07

Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06

18 01 08*

Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

18 01 09

Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 08

18 01 10*

Amalgamaffald fra tandpleje

18 02

Affald fra forskningsaktiviteter, diagnose, behandling eller forebyggelse af sygdomme i forbindelse med dyr

18 02 01

Skarpe og spidse genstande (undtagen 18 02 02)

18 02 02*

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

18 02 03

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

18 02 05*

Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

18 02 06

Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 02 05

18 02 07*

Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

18 02 08

Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 02 07

19

AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG

19 01

Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald

19 01 02

Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske

19 01 05*

Filterkage fra røggasrensning

19 01 06*

Vandigt flydende affald fra røggasrensning samt andet vandigt flydende affald

19 01 07*

Fast affald fra røggasrensning

19 01 10*

Brugt aktivt kul fra røggasrensning

19 01 11*

Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer

19 01 12

Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under 19 01 11

19 01 13*

Flyveaske indeholdende farlige stoffer

19 01 14

Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13

19 01 15*

Kedelstøv indeholdende farlige stoffer

19 01 16

Kedelstøv, bortset fra affald henhørende under 19 01 15

19 01 17*

Affald fra pyrolyse indeholdende farlige stoffer

19 01 18

Affald fra pyrolyse, bortset fra affald henhørende under 19 01 17

19 01 19

Sand fra fluid bed-forbrænding

19 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

19 02

Affald fra fysisk/kemisk behandling af affald (herunder fjernelse af krom eller cyanid samt neutralisering)

19 02 03

Forblandet affald, som udelukkende består af ikke-farligt affald

19 02 04*

Forblandet affald bestående af mindst en type farligt affald

19 02 05*

Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige stoffer

19 02 06

Slam fra fysisk/kemisk behandling, bortset fra affald henhørende under 19 02 05

19 02 07*

Olie og koncentrater fra separering

19 02 08*

Flydende brændbart affald indeholdende farlige stoffer

19 02 09*

Fast brændbart affald indeholdende farlige stoffer

19 02 10

Brændbart affald, bortset fra affald henhørende under 19 02 08 og 19 02 09

19 02 11*

Andet affald indeholdende farlige stoffer

19 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

19 03

Stabiliseret eller solidificeret affald

19 03 04*

Affald, som er markeret som farligt affald og som er delvis stabiliseret, bortset fra 19 03 08

19 03 05

Stabiliseret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 04

19 03 06*

Affald, som er markeret som farligt affald og som er solidificeret

19 03 07

Solidificeret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 06

19 03 08*

Delvis stabiliseret kviksølv

19 04

Forglasset affald og affald fra forglasning

19 04 01

Forglasset affald

19 04 02*

Flyveaske og andet affald fra røggasrensning

19 04 03*

Ikke-forglasset fast fase

19 04 04

Vandigt flydende affald fra hærdning af forglasset affald

19 05

Affald fra aerob behandling af fast affald

19 05 01

Ikke-komposteret fraktion af husholdningsaffald og lignende affald

19 05 02

Ikke-komposteret fraktion af animalsk og vegetabilsk affald

19 05 03

Kompost, som ikke overholder specifikationerne

19 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

19 06

Affald fra anaerob behandling af affald

19 06 03

Væske fra anaerob behandling af husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald

19 06 04

Fermentat fra anaerob behandling af husholdningsaffald, og lignende handels-, industri- og institutionsaffald

19 06 05

Væske fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald

19 06 06

Fermentat fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald

19 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

19 07

Perkolat fra lossepladser

19 07 02*

Perkolat fra lossepladser indeholdende farlige stoffer

19 07 03

Perkolat fra lossepladser, bortset fra affald henhørende under 19 07 02

19 08

Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret

19 08 01

Ristegods

19 08 02

Affald fra sandfang

19 08 05

Slam fra behandling af byspildevand

19 08 06*

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

19 08 07*

Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere

19 08 08*

Affald fra membransystemer indeholdende tungmetaller

19 08 09

Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt

19 08 10*

Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 08 09

19 08 11*

Slam indeholdende farlige stoffer fra biologisk behandling af industrispildevand

19 08 12

Slam fra biologisk behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under 19 08 11

19 08 13*

Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling af industrispildevand

19 08 14

Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under 19 08 13

19 08 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

19 09

Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug

19 09 01

Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist

19 09 02

Slam fra klaring af drikkevand

19 09 03

Slam fra karbonatfjernelse

19 09 04

Brugt aktivt kul

19 09 05

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

19 09 06

Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere

19 09 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

19 10

Affald fra fragmentering af metalholdigt affald

19 10 01

Jern- og stålaffald

19 10 02

Ikke-jernmetal

19 10 03*

Den lette fraktion og støv indeholdende farlige stoffer

19 10 04

Den lette fraktion og støv, bortset fra affald henhørende under 19 10 03

19 10 05*

Andre fraktioner indeholdende farlige stoffer

19 10 06

Andre fraktioner, bortset fra affald henhørende under 19 10 05

19 11

Affald fra regenerering af olie

19 11 01*

Brugt filterjord

19 11 02*

Svovlsur tjære

19 11 03*

Vandigt flydende affald

19 11 04*

Affald fra rensning af brændstoffer med baser

19 11 05*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

19 11 06

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 19 11 05

19 11 07*

Affald fra røggasrensning

19 11 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

19 12

Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret

19 12 01

Papir og pap

19 12 02

Jernholdigt metal

19 12 03

Ikke-jernmetal

19 12 04

Plast og gummi

19 12 05

Glas

19 12 06*

Træ indeholdende farlige stoffer

19 12 07

Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06

19 12 08

Tekstiler

19 12 09

Mineraler (f.eks. sand, sten)

19 12 10

Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)

19 12 11*

Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald indeholdende farlige stoffer

19 12 12

Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11

19 13

Affald fra rensning af jord og grundvand

19 13 01*

Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer

19 13 02

Fast affald fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 01

19 13 03*

Slam fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer

19 13 04

Slam fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 03

19 13 05*

Slam fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer

19 13 06

Slam fra rensning af grundvand, bortset fra affald henhørende under 19 13 05

19 13 07*

Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer

19 13 08

Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand, bortset fra affald henhørende under 19 13 07

20

HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD, HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER

20 01

Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01)

20 01 01

Papir og pap

20 01 02

Glas

20 01 08

Bionedbrydeligt køkken- og kantineaffald

20 01 10

Tøj

20 01 11

Tekstiler

20 01 13*

Opløsningsmidler

20 01 14*

Syrer

20 01 15*

Baser

20 01 17*

Fotokemikalier

20 01 19*

Pesticider

20 01 21*

Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald

20 01 23*

Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner

20 01 25

Spiselig olie og fedt

20 01 26*

Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25

20 01 27*

Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer

20 01 28

Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27

20 01 29*

Detergenter indeholdende farlige stoffer

20 01 30

Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

20 01 31*

Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

20 01 32

Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 20 01 31

20 01 33*

Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt usorterede batterier og akkumulatorer indeholdende disse batterier

20 01 34

Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald henhørende under 20 01 33

20 01 35*

Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele (3)

20 01 36

Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35

20 01 37*

Træ indeholdende farlige stoffer

20 01 38

Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37

20 01 39

Plast

20 01 40

Metaller

20 01 41

Affald fra skorstensfejning

20 01 99

Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret

20 02

Have- og parkaffald (inkl. affald fra kirkegårde)

20 02 01

Bionedbrydeligt affald

20 02 02

Jord og sten

20 02 03

Andet ikke-bionedbrydeligt affald

20 03

Andet husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald

20 03 01

Blandet husholdningsaffald og lignende affald

20 03 02

Affald fra markedspladser

20 03 03

Affald fra gadefejning

20 03 04

Slam fra septiktanke

20 03 06

Affald fra rensning af kloakker

20 03 07

Storskrald

20 03 99

Husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald, ikke andetsteds specificeret«


(1)  Affald markeret med en asterisk betragtes som farligt affald i henhold til direktiv 2008/98/EF. Ved identificeringen af affald på denne liste er afsnittene under »Definitioner«, »Vurdering og klassificering« og »Affaldsliste« i bilaget til beslutning 2000/532/EF relevante.

(2)  Farlige dele fra elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier, der er nævnt under 16 06 og mærket som farlige; kviksølvholdige kontakter, glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas osv.

(3)  Farlige dele fra elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier, der er nævnt under 16 06 og mærket som farlige; kviksølvholdige kontakter, glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas osv.


Top