EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1976

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1976 af 8. juli 2015 om fastsættelse af hyppigheden og formatet for indberetninger om uregelmæssigheder vedrørende Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014

EUT L 293 af 10.11.2015, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1976/oj

10.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1976

af 8. juli 2015

om fastsættelse af hyppigheden og formatet for indberetninger om uregelmæssigheder vedrørende Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (1), særlig artikel 30, stk. 2, sjette afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne skal indberette uregelmæssigheder i medfør af artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) nr. 223/2014 og i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1972 (2).

(2)

Unionens finansielle interesser bør beskyttes på samme måde, uanset hvilken fond der anvendes til at nå de mål, hvortil den blev oprettet. Med henblik herpå giver forordning (EU) nr. 223/2014 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (3), (EU) nr. 1306/2013 (4) og (EU) nr. 514/2014 (5) Kommissionen beføjelse til at vedtage regler om indberetning af uregelmæssigheder. For at sikre, at identiske regler finder anvendelse på alle fonde, der er reguleret ved disse forordninger, er det nødvendigt, at denne forordning indeholder nøjagtig de samme bestemmelser som Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1974 (6), (EU) 2015/1975 (7) og (EU) 2015/1977 (8).

(3)

For at sikre en effektiv analyse og en overordnet forvaltning i tilfælde af uregelmæssigheder skal medlemsstaterne regelmæssigt og rettidigt forelægge Kommissionen alle relevante oplysninger om de uregelmæssigheder, de har opdaget. For at beskytte Unionens finansielle interesser er det nødvendigt at fastsætte ensartede betingelser for fremlæggelse af disse oplysninger, navnlig hvad angår hyppigheden og formatet.

(4)

For at undgå, at en uregelmæssighed får konsekvenser uden for den rapporterende medlemsstats område, bør denne medlemsstater straks indberette alle sådanne uregelmæssigheder til Kommissionen.

(5)

For fuldt ud at udnytte fordelene ved at bruge elektroniske midler til informationsudvekslingen, samtidig med at sikkerheden i forbindelse hermed bevares, bør medlemsstaterne anvende det særlige system til indberetning af uregelmæssigheder (IMS), der findes på den platform for informationssystemet til bekæmpelse af svig, som Kommissionen har oprettet.

(6)

Medlemsstaterne og Kommissionen bør sikre, at dataudveksling gennem systemet til indberetning af uregelmæssigheder gennemføres på en sikker måde under hensyntagen til oplysningernes tilgængelighed, integritet, autenticitet og fortrolighed.

(7)

Det er nødvendigt at anvende euroen som den eneste valuta for indberetning af uregelmæssigheder for at sikre, at de indberettede oplysninger er sammenlignelige. For de medlemsstater, der ikke har indført euroen som national valuta, er det nødvendigt at fastsætte den kurs, der skal anvendes til at veksle de pågældende beløb til euro, og den kurs, der skal anvendes for udgifter, der ikke er blevet registreret i den certificerende myndigheds regnskaber.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der blev nedsat ved artikel 63 i forordning (EU) nr. 223/2014.

(9)

Da der allerede er blevet foretaget betalinger for den berørte fond, og der kan opstå uregelmæssigheder, bør denne forordnings bestemmelser straks finde anvendelse. Denne forordning bør derfor træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes hyppigheden og formatet af indberetninger om uregelmæssigheder, jf. artikel 30, stk. 2, sjette afsnit, i forordning (EU) nr. 223/2014.

Artikel 2

Hyppigheden af indberetninger om uregelmæssigheder

1.   Senest to måneder efter udgangen af hvert kvartal sender medlemsstaterne Kommissionen en første rapport om de uregelmæssigheder, der er omhandlet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2015/1972.

2.   Medlemsstaterne sender Kommissionen den opfølgningsrapport, der er omhandlet i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2015/1972, snarest muligt, efter at de har fået de relevante oplysninger.

3.   Den enkelte medlemsstat indberetter straks alle konstaterede eller formodede uregelmæssigheder til Kommissionen og anfører, hvilke andre medlemsstater der er berørt, når uregelmæssighederne kan have konsekvenser uden for dens område.

Artikel 3

Indberetningsformat

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 og 4 i delegeret forordning (EU) 2015/1972 sendes elektronisk ved brug af Irregularity Management System, som Kommissionen har oprettet.

Artikel 4

Anvendelse af euroen

1.   De af medlemsstaterne indberettede beløb skal anføres i euro.

2.   De medlemsstater, der ikke har indført euroen som national valuta på det tidspunkt, hvor indberetningen i medfør af artikel 3, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/1972 skal ske, veksler beløbene fra deres nationale valuta til euro, jf. artikel 43 i forordning (EU) nr. 223/2014. Når udgifterne ikke er blevet registreret i den certificerende myndigheds regnskaber, anvendes den seneste månedlige regnskabsvekselkurs, som Kommissionen offentliggør elektronisk, på tidspunktet for indberetningen.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1972 af 8. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (se side 11 i denne EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 af 16. april 2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 112).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1974 af 8. juli 2015 om fastsættelse af hyppigheden og formatet for indberetninger om uregelmæssigheder vedrørende Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (se side 20 i denne EUT).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1975 af 8. juli 2015 om fastsættelse af hyppigheden og formatet for indberetninger om uregelmæssigheder vedrørende Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 (se side 23 i denne EUT).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1977 af 8. juli 2015 om fastsættelse af hyppigheden og formatet for indberetninger om uregelmæssigheder vedrørende Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 (se side 29 i denne EUT).


Top