Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1970

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1970 af 8. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

OJ L 293, 10.11.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1970/oj

10.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1970

af 8. juli 2015

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1), særlig artikel 122, stk. 2, femte afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med denne forordning er at fastslå, hvilke uregelmæssigheder medlemsstaterne bør indberette til Kommissionen. For at give Kommissionen mulighed for at varetage sine opgaver vedrørende beskyttelse af Unionens finansielle interesser, og navnlig for at gøre det muligt for Kommissionen at foretage risikoanalyser, bør det også fastlægges, hvilke data der skal oplyses.

(2)

Unionens finansielle interesser bør beskyttes på samme måde, uanset hvilken fond der anvendes til at nå de mål, hvortil den blev oprettet. Med henblik herpå giver forordning (EU) nr. 1303/2013, samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 (2), (EU) nr. 223/2014 (3) og (EU) nr. 514/2014 (4) Kommissionen beføjelse til at vedtage regler om indberetning af uregelmæssigheder. For at sikre, at der anvendes identiske regler i forbindelse med alle fonde, der er underlagt disse forordninger, er det nødvendigt, at nærværende forordning indeholder de samme regler som Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1971 (5), (EU) 2015/1972 (6) og (EU) 2015/1973 (7).

(3)

For at muliggøre en sammenhængende anvendelse af indberetningskravene i medlemsstaterne, er det nødvendigt at definere begrebet »mistanke om svig« under hensyntagen til definitionen af svig i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union (8), og begrebet »første administrative eller retslige konstatering«.

(4)

Forordning (EU) nr. 1303/2013 og forordning (EU) nr. 223/2014 fastlægger den indberetningstærskel, under hvilken uregelmæssigheder ikke skal indberettes til Kommissionen, og sager, hvor der ikke er behov for indberetning. For at forenkle og tilpasse bestemmelserne og finde en balance mellem de administrative byrder for medlemsstaterne og den fælles interesse i levering af nøjagtige data med henblik på analyse i forbindelse med Unionens bekæmpelse af svig er det nødvendigt at anvende samme indberetningstærskel og samme undtagelser vedrørende indberetning af uregelmæssigheder som omhandlet i forordning (EU) nr. 1306/2013 og i forordning (EU) nr. 514/2014.

(5)

Det er nødvendigt at fastlægge, hvilken medlemsstat der bør indberette uregelmæssigheder i forbindelse med målet om europæisk territorialt samarbejde i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 (9).

(6)

For at sikre konsekvens i forbindelse med indberetningen er det nødvendigt at fastsætte kriterier for, hvornår uregelmæssigheder første gang skal indberettes, og hvilke data der skal oplyses i sådanne første indberetninger.

(7)

For at sikre nøjagtighed i de data, der oplyses til Kommissionen, er det nødvendigt med en rapportering om opfølgningen. Medlemsstaterne bør derfor give Kommissionen ajourførte oplysninger om ethvert betydeligt fremskridt med hensyn til de administrative og retlige procedurer i forbindelse med enhver første indberetning.

(8)

I lyset af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (10) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (11) bør Kommissionen og medlemsstaterne i relation til de oplysninger, der er meddelt i henhold til denne forordning, forhindre uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til personoplysninger. Herudover bør denne forordning præcisere, til hvilke formål Kommissionen og medlemsstaterne kan behandle disse data.

(9)

Da der allerede er foretaget udbetalinger i forbindelse med de berørte fonde, og da der kan forekomme uregelmæssigheder, bør denne forordnings bestemmelser straks finde anvendelse. Denne forordning bør derfor træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter, hvilke uregelmæssigheder der skal indberettes, og hvilke data der skal oplyses af medlemsstaterne til Kommissionen.

Artikel 2

Definitioner

Definitionerne i forordning (EU) nr. 1303/2013 finder anvendelse. I denne forordning forstås endvidere ved:

a)   »mistanke om svig«: en uregelmæssighed, der giver anledning til at indlede en administrativ eller retslig procedure på nationalt plan med henblik på at fastslå, om der foreligger en forsætlig adfærd, navnlig svig, jf. artikel 1, stk. 1, litra a), i konventionen om beskyttelse af Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser, som er indgået på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union

b)   »første administrative eller retslige konstatering«: den første skriftlige vurdering fra en kompetent administrativ eller retslig myndighed, som på grundlag af konkrete forhold konkluderer, at der er begået en uregelmæssighed, idet det dog senere kan være nødvendigt at revidere denne konklusion eller trække den tilbage som følge af udviklingen i den administrative eller retslige procedure.

Artikel 3

Første indberetning

1.   Medlemsstaterne indberetter uregelmæssigheder til Kommissionen, som:

a)

vedrører et beløb, der overstiger 10 000 EUR i bidrag fra fonden, hvor disse uregelmæssigheder

b)

har været genstand for en første administrativ eller retslig konstatering.

2.   I den første indberetning giver medlemsstaterne følgende oplysninger:

a)

i givet fald fonden, formålet og regionskategorien, navnet og det fælles identifikationskodenummer (CCI-nr.) på det pågældende operationelle program, den pågældende prioritet og operation

b)

angivelse af de implicerede fysiske eller juridiske personer eller andre enheder, der har været med til at begå uregelmæssigheden og deres rolle, undtagen i de tilfælde, hvor denne angivelse er irrelevant for bekæmpelsen af uregelmæssigheder som følge af den pågældende uregelmæssigheds karakter

c)

den region eller det område, hvor operationen er gennemført, identificeret ved anvendelse af passende oplysninger, såsom NUTS-niveau

d)

den eller de bestemmelse(r), der er overtrådt

e)

datoen for og kilden til de første oplysninger, som gav anledning til mistanke om, at der var begået en uregelmæssighed

f)

hvilke fremgangsmåder der er benyttet i forbindelse med uregelmæssigheden

g)

eventuelt hvorvidt fremgangsmåden giver anledning til mistanke om svig

h)

hvordan uregelmæssigheden blev opdaget

i)

hvilke medlemsstater og tredjelande der i givet fald er involveret

j)

det tidsrum eller tidspunkt, hvor uregelmæssigheden blev begået

k)

datoen for, hvornår den første administrative eller retslige konstatering af uregelmæssigheden blev fastslået

l)

de samlede udgifter til det pågældende operationelle program, udtrykt i Unionens bidrag, det nationale bidrag og det private bidrag

m)

det beløb, der er berørt af uregelmæssigheden udtrykt i Unionens og det nationale bidrag

n)

i tilfælde af mistanke om svig, og hvis der ikke er udbetalt noget offentlige bidrag til modtageren, det beløb, som ville være blevet udbetalt uretmæssigt, hvis uregelmæssigheden ikke var blevet opdaget udtrykt i Unionens og det nationale bidrag

o)

den uretmæssige udgifts art

p)

i givet fald om betalingerne er suspenderet, og muligheden for inddrivelse af udbetalte beløb.

3.   Som en undtagelse til stykke 1, skal medlemsstaterne ikke rapportere uregelmæssigheder til Kommissionen, der er nævnt i artikel 122, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

I alle andre tilfælde, navnlig de tilfælde, der går forud for en konkurs, eller i tilfælde af mistanke om svig, skal de konstaterede uregelmæssigheder indberettes til Kommissionen sammen med de dertil knyttede forebyggende og korrigerende foranstaltninger.

4.   Uregelmæssigheder vedrørende operationelle programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde indberettes af den medlemsstat, hvor støttemodtageren har afholdt udgiften under gennemførelsen af operationen. Medlemsstaten underretter forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndigheden for programmet og revisionsmyndigheden.

5.   Hvis nationale bestemmelser foreskriver tavshedspligt under sagsbehandlingen, kan oplysningerne kun videregives med tilladelse fra den kompetente ret, domstol eller andet organ i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

Artikel 4

Rapportering om opfølgning

1.   Hvis nogle af de i artikel 3, stk. 2 nævnte oplysninger, og især oplysninger om, hvilke fremgangsmåder der er benyttet i forbindelse med uregelmæssigheden, og hvordan den blev opdaget, ikke foreligger eller skal korrigeres, fremsender medlemsstaterne de manglende eller korrigerede oplysninger til Kommissionen i rapporter om opfølgningen i forbindelse med uregelmæssighederne.

2.   Medlemsstaterne holder Kommissionen underrettet om indledning, afslutning eller indstilling af alle procedurer i forbindelse med pålæggelse af administrative foranstaltninger, administrative sanktioner eller strafferetlige sanktioner vedrørende de indberettede uregelmæssigheder samt resultatet af disse procedurer. For så vidt angår uregelmæssigheder, der har medført sanktioner, giver medlemsstaterne også meddelelse om følgende:

a)

om sanktionerne er af administrativ eller strafferetlig art

b)

om sanktionerne skyldes overtrædelse af EU-retten eller national ret og nærmere oplysninger om sanktionerne

c)

om der er konstateret svig.

3.   På skriftlig anmodning fra Kommissionen giver en medlemsstat oplysning om bestemte uregelmæssigheder eller grupper af uregelmæssigheder.

Artikel 5

Anvendelse og behandling af oplysninger

1.   Kommissionen kan benytte alle oplysninger, som er meddelt af medlemsstaterne i henhold til denne forordning, til at foretage en risikoanalyse ved hjælp af egnet informationsteknologi, og den kan på grundlag af de modtagne oplysninger udarbejde rapporter og udvikle systemer, der kan bruges til at afdække risiciene mere effektivt.

2.   Alle oplysninger i medfør af denne forordning er omfattet af tavshedspligt og nyder den samme beskyttelse, som oplysninger har efter den nationale lovgivning i den medlemsstat, som har meddelt oplysningerne, og efter de bestemmelser, der gælder for Unionens institutioner. Medlemsstaterne og Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at disse oplysninger behandles fortroligt.

3.   De i stk. 2 nævnte oplysninger må navnlig ikke meddeles til andre end de personer i medlemsstaterne eller i Unionens institutioner, hvis arbejdsopgaver kræver, at de har adgang til dem, medmindre den medlemsstat, som har meddelt dem, udtrykkeligt har givet tilladelse til det.

4.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, må ikke anvendes til andre formål end beskyttelse af Unionens finansielle interesser, medmindre de myndigheder, der har meddelt oplysningerne, udtrykkeligt har givet deres tilladelse.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 af 16. april 2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 112).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1971 af 8. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1848/2006 (se side 6 i denne EUT).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1972 af 8. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (se side 11 i denne EUT).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1973 af 8. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (se side 15 i denne EUT).

(8)  EFT C 316 af 27.11.1995, s. 49.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


Top