EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1853

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1853 af 15. oktober 2015 om midlertidig ekstraordinær støtte til landbrugere inden for husdyrsektorerne

EUT L 271 af 16.10.2015, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1853/oj

16.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/25


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1853

af 15. oktober 2015

om midlertidig ekstraordinær støtte til landbrugere inden for husdyrsektorerne

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 219, stk. 1, sammenholdt med artikel 228, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den globale vækst i efterspørgslen efter mælk og mejeriprodukter har generelt været kraftigt faldende i 2014 og i første halvår af 2015, først og fremmest som følge af nedgangen i eksporten til Kina, som er verdens største importør af mælkeprodukter.

(2)

Afsætningssituationen for EU-markedet for svinekød blev yderligere forværret i 2014 og 2015. Den indenlandske produktion i Unionen var steget, og den positive udvikling i eksporten faldt drastisk som følge af, at Rusland faldt bort som eksportmarked. På grund af svinekødsmarkedets særlige karakter, hvor tilpasningen i avlssektoren som reaktion på mindre efterspørgsel efter slagtesvin er forbundet med forsinkelse, udviklede markedssituationen sig til en kritisk overforsyning og et vedvarende pres på priserne, der rækker ud over de normale perioder med konjunkturudsving.

(3)

Den 25. juni 2015 meddelte den russiske regering, at forbuddet mod import af landbrugsprodukter og fødevarer med oprindelse i Unionen bliver forlænget i endnu et år til den 6. august 2016.

(4)

Sektorerne for mælk og mejeriprodukter og svinekød er derfor berørt af markedsforstyrrelser, som skyldes en stor ubalance mellem udbud og efterspørgsel.

(5)

Som følge heraf er priserne for rå mælk og svinekød i Unionen faldet yderligere, og denne nedadgående tendens vil sandsynligvis fortsætte og nå uholdbare niveauer for mange landbrugere, der befinder sig i likviditetsproblemer og økonomiske vanskeligheder. Den gennemsnitlige EU-pris for rå mælk i juli 2015 var faldet med 12 % i forhold til den gennemsnitlige pris i juli i perioden 2010-2014 og med 20 % i forhold til juli 2014. I juli 2015 var prisen for slagtekroppe af svin faldet med 13 % og priserne for smågrise med 23 % sammenlignet med gennemsnitsprisen i juli 2014. Desuden er priserne faldet til ekstraordinært lave niveauer, som ligger under gennemsnittet for de seneste fem år.

(6)

Desuden blev udbytterne for forårs- og sommerafgrøder negativt påvirket i en række medlemsstater på grund af meget høje temperaturer i juli og august og meget lave nedbørsmængder. Sektorerne for okse- og kalvekød, mælk og mejeriprodukter, svinekød, fåre- og gedekød er blevet alvorligt ramt af stigningen i produktionsomkostninger som følge af knapheden på foderafgrøder og græsarealer.

(7)

Markedsinterventionsinstrumenter i form af offentlig intervention og privat oplagring af smør og skummetmælkspulver har uden afbrydelse været til rådighed siden september 2014. Selv om disse instrumenter har afbødet de negative virkninger af faldet i priserne, har de ikke forhindret, at priserne på mælkeprodukter og for rå mælk er fortsat med at falde. Gennem privat oplagring af svinekød blev svinekødspriserne stabiliseret i marts og april 2015, men det førte ikke til et væsentlig opsving i priserne. På grund af svinekøds produktionscyklus var indførelse af en ordning for støtte til privat oplagring på dette tidspunkt ikke egnet til at håndtere den aktuelle markedsforstyrrelse. På tilsvarende vis er markedsinstrumenter, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1308/2013, for andre husdyrsektorer, ikke udformet til at afbøde regionalt afgrænsede problemer. Eventuelle yderligere foranstaltninger for markedsintervention, som eventuelt planlægges i form af støtte til privat oplagring, samtidig med at de supplerer den målrettede finansielle bistand, løser ikke de umiddelbare behov for likviditet i husdyrsektorerne, eftersom det kun vil have en mellemfristet effekt på bedriftsniveau.

(8)

Derfor består der en situation, hvor de foranstaltninger, der kan anvendes inden for rammerne af forordning (EU) nr. 1308/2013, tilsyneladende ikke er tilstrækkelige til at rette op på markedsforstyrrelserne.

(9)

For at forhindre at der opstår en situation, hvor priserne falder yderligere og forværrer markedsforstyrrelserne, er det vigtigt, at målrettet finansiel bistand retter sig til de husdyrsektorer i Unionen, som er særlig ramt.

(10)

For at håndtere den nuværende markedsforstyrrelse på effektiv og formålstjenlig vis og forhindre en fortsættelse eller videre forværring af den situation, der er opstået som følge af forstyrrelsen, er det hensigtsmæssigt at afsætte støtte til medlemsstaterne i form af et enkeltstående finansielt bidrag med henblik på at yde støtte til landbrugere inden for de husdyrsektorer, som står over for det største prisfald, de direkte konsekvenser af forlængelsen af det russiske importforbud og følgerne af tørken på foderafgrøder.

(11)

Den finansielle støtte, der stilles til rådighed for hver berørt medlemsstat, bør beregnes på grundlag af de nationale mælkekvoter for 2014/15 og landets svinebestand og være proportionel med nedgangen i den konstaterede afregningspris for mælk og pris på slagtekroppe af svin, graden af afhængighed af det russiske marked og virkningerne af tørken på produktionen af og prisen på foderafgrøder. For at sikre at støtten målrettes de landbrugere, der er hårdest ramt af markedsforstyrrelsen, og under hensyntagen til de begrænsede budgetmæssige ressourcer, bør de berørte medlemsstater gives fleksibilitet til at fordele det nationale beløb gennem de mest effektive kanaler på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som f.eks. prisfaldet i de berørte sektorer, samtidig med at det sikres, at landbrugere i husdyrsektorerne er de endelige modtagere af den målrettede støtte, og at markeds- og konkurrenceforvridning undgås.

(12)

Eftersom det finansielle bidrag, der tildeles hver medlemsstat, kun kommer til at kompensere for en begrænset del af det faktiske tab, som landbrugerne i husdyrsektorerne har lidt, bør medlemsstaterne kunne yde yderligere støtte til disse landbrugere med samme krav om objektivitet, ikke-diskriminering og uden konkurrenceforvridning.

(13)

For at give dem fleksibilitet til at fordele den målrettede finansielle støtte, som kræves for at håndtere forstyrrelsen, bør medlemsstaterne have lov til at kumulere den med anden støtte, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne.

(14)

Idet det finansielle bidrag for hver af de berørte medlemsstater er fastsat i euro, bør der for at sikre ensartet og samtidig anvendelse fastsættes en dato for omregning af det beløb, der tildeles Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Kroatien, Ungarn, Polen, Rumænien, Sverige og Det Forenede Kongerige, til dets nationale valuta. Derfor bør den udløsende begivenhed for vekselkursen fastlægges, jf. artikel 106 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 (2). På grundlag af princippet i artikel 106, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013 og kriterierne i artikel 106, stk. 5, litra c), i samme forordning bør den udløsende begivenhed være den dato, hvor denne forordning trådte i kraft.

(15)

Den støtte, der ydes inden for rammerne af denne forordning, bør ydes som en foranstaltning til støtte til landbrugsmarkeder, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1306/2013.

(16)

Af budgetmæssige grunde finansieres de udgifter, som de berørte medlemsstater har afholdt vedrørende landbrugerne inden for husdyrsektorerne, kun af Unionen, hvis de afholdes inden en bestemt skæringsdato.

(17)

For at sikre gennemsigtighed og overvågning og korrekt forvaltning af det beløb, der stilles til deres rådighed, bør de berørte medlemsstater underrette Kommissionen om de objektive kriterier, som anvendes til at fastlægge metoderne for ydelse af støtten, og de foranstaltninger, der træffes for at undgå konkurrenceforvridning.

(18)

For at sikre at landbrugerne i husdyrsektorerne modtager støtten hurtigst muligt, bør det være muligt for de berørte medlemsstater straks at gennemføre denne forordning. Derfor bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   EU-støtte for et samlet beløb på 420 000 000 EUR stilles til rådighed for medlemsstaterne som målrettet støtte til landbrugere inden for oksekødsektoren, sektoren for mælk og mejeriprodukter, svinekødsektoren samt sektoren fåre- og gedekød (herefter »husdyrsektorerne«).

Medlemsstaterne anvender de beløb, der stilles til rådighed for dem, som anført i bilaget, til foranstaltninger truffet på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier under forudsætning af, at de deraf følgende betalinger ikke forårsager konkurrenceforvridninger.

De foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer, skal tage sigte på at afbøde de økonomiske konsekvenser af markedsforstyrrelser, som landbrugerne inden for husdyrsektorerne er ramt af.

Medlemsstaterne sikrer, at hvis landbrugerne i husdyrsektorerne ikke er de direkte modtagere af betalingerne, skal de økonomiske fordele ved støtten videregives til dem i fuldt omfang.

Medlemsstaternes udgifter i forbindelse med betalingerne i henhold til denne forordning er kun berettigede til finansiel EU-bistand, hvis støtten er blevet udbetalt til dem senest den 30. juni 2016.

2.   For så vidt angår Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Kroatien, Ungarn, Polen, Rumænien, Sverige og Det Forenede Kongerige, er den udløsende begivenhed for vekselkursen med hensyn til de beløb, der er anført i bilaget, datoen for denne forordnings ikrafttræden.

3.   Støtte i henhold til denne forordning kan kumuleres med anden støtte, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Artikel 2

Medlemsstaterne kan yde yderligere støtte til de foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 1, på op til 100 % af det tilsvarende beløb, der er fastsat i bilaget, og på samme betingelser om objektivitet som fastsat i artikel 1.

Medlemsstaterne betaler den yderligere støtte senest den 30. juni 2016.

Artikel 3

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen:

a)

straks og senest den 31. december 2015 de objektive kriterier, som anvendes til at fastlægge metoderne for ydelse af målrettet støtte, og de foranstaltninger, der træffes for at undgå konkurrenceforvridning

b)

senest den 30. september 2016 de samlede udbetalte beløb og antallet og arten af støttemodtagerne.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).


BILAG

Medlemsstat

(EUR)

Belgien

13 049 568

Bulgarien

6 004 009

Tjekkiet

11 155 561

Danmark

11 103 077

Tyskland

69 233 789

Estland

7 561 692

Irland

13 734 230

Grækenland

2 258 253

Spanien

25 526 629

Frankrig

62 899 543

Kroatien

1 812 383

Italien

25 017 897

Cypern

354 997

Letland

8 452 333

Litauen

12 631 869

Luxembourg

669 120

Ungarn

9 505 286

Μalta

119 570

Nederlandene

29 937 209

Østrig

7 004 590

Polen

28 946 973

Portugal

4 764 178

Rumænien

11 145 958

Slovenien

1 368 433

Slovakiet

2 464 247

Finland

8 985 522

Sverige

8 220 625

Det Forenede Kongerige

36 072 462


Top