Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1850

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1850 af 13. oktober 2015 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter (EØS-relevant tekst)

OJ L 271, 16.10.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1850/oj

16.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1850

af 13. oktober 2015

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 af 16. september 2009 om handel med sælprodukter (1), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1007/2009 tillader på visse betingelser omsætning af sælprodukter, der stammer fra inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds jagter. Den tillader også omsætning af sælprodukter, hvor importen af sælprodukter er lejlighedsvis, og hvor de importerede produkter udelukkende består af varer, der er bestemt til rejsendes personlige brug eller til brug for deres familier.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 737/2010 (2) fastsætter gennemførelsesbestemmelser for omsætning af sælprodukter, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 1007/2009.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1775 (3) blev artikel 3 i forordning (EF) nr. 1007/2009 ændret og forordning (EU) nr. 737/2010 ophævet med virkning fra anvendelsesdatoen for nærværende forordning. Det er derfor nødvendigt at fastsætte gennemførelsesforanstaltninger til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1007/2009, som ændret.

(4)

Det bør fastsættes, at enheder, der opfylder visse krav, kan opføres på en liste over anerkendte organer, der udsteder certifikater, som bekræfter overholdelsen af betingelserne for omsætning af sælprodukter.

(5)

Der bør opstilles modeller for certifikater og kopier deraf for at lette forvaltningen og kontrollen af certifikater.

(6)

Der bør fastsættes procedurer for kontrol af certifikater. Sådanne procedurer bør være så enkle og praktiske som muligt, uden at det går ud over kontrolsystemets troværdighed og kohærens.

(7)

Det bør være tilladt at anvende elektroniske systemer for at lette udvekslingen af data mellem de kompetente myndigheder, Kommissionen og de anerkendte organer.

(8)

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med denne forordning, især behandlingen af personoplysninger indeholdt i certifikater, bør være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (5).

(9)

Eftersom denne forordning fastsætter gennemførelsesbestemmelser til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1007/2009, som ændret ved forordning (EU) 2015/1775, der træder i kraft den 18. oktober 2015, bør den træde i kraft hurtigst muligt.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 (6)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes nærmere bestemmelser for omsætning af sælprodukter og import af sælprodukter, der er bestemt til rejsendes personlige brug eller til brug for deres familier, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 1007/2009.

Artikel 2

Rejsendes personlige brug eller deres familiers brug

1.   Sælprodukter til rejsendes eget brug eller til brug for deres familier må kun importeres, hvis et eller flere af følgende krav er opfyldt:

a)

sælprodukterne skal enten bæres af de rejsende, som beklædning eller i håndbagagen, eller indgå i deres personlige rejsebagage

b)

sælprodukterne skal indgå i de personlige ejendele tilhørende fysiske personer, der flytter deres sædvanlige bopæl fra et tredjeland til EU

c)

sælprodukterne skal være erhvervet i et tredjeland af rejsende, der befinder sig på det pågældende sted, og som senere importerer produkterne mod fremlæggelse af følgende dokumenter for toldmyndighederne i den relevante medlemsstat:

i)

en skriftlig importanmeldelse

ii)

et dokument, der beviser, at produkterne blev erhvervet i det pågældende tredjeland

2.   I forbindelse med stk. 1, litra c), skal den skriftlige anmeldelse og bevisdokumentet påtegnes af toldmyndighederne og gives tilbage til de rejsende. Ved import skal anmeldelsen og bevisdokumentet fremlægges for toldmyndighederne sammen med toldangivelsen for de pågældende produkter.

Artikel 3

Anerkendte organer

1.   For at en enhed kan optages på en liste over anerkendte organer, skal det godtgøre, at det opfylder følgende krav:

a)

Det skal have status som juridisk person.

b)

Det skal kunne garantere, at kravene i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1007/2009 er opfyldt.

c)

Det skal kunne udstede og forvalte samt behandle og arkivere certifikater, jf. artikel 4, stk. 1.

d)

Det skal kunne varetage sine funktioner på en sådan måde, at der ikke opstår interessekonflikter.

e)

Det skal kunne overvåge, om kravene i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1007/2009 er opfyldt.

f)

Det skal kunne suspendere et certifikat, som omhandlet artikel 4, stk. 1, eller trække det tilbage, hvis kravene i denne forordning ikke er opfyldt, og træffe foranstaltninger til underretning af medlemsstaternes kompetente myndigheder og toldmyndigheder derom.

g)

Det er underkastet revision, der foretages af en uvildig tredjepart.

h)

Det er et nationalt eller regionalt organ.

2.   For at en enhed kan optages på listen som omhandlet i stk. 1, skal det indsende en ansøgning til Kommissionen med dokumentbeviser for, at det opfylder kravene i stk. 1.

3.   Det anerkendte organ skal indsende revisionsrapporter udarbejdet af den uvildige tredjepart, jf. stk. 1, litra g), til Kommissionen ved udløbet af hver rapporteringsperiode.

Artikel 4

Certifikater

1.   Et anerkendt organ skal efter anmodning, hvis kravene for omsætning, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1007/2009, er opfyldt, udstede et certifikat som vist i modellerne i bilaget til denne forordning.

2.   Det anerkendte organ leverer certifikatet til ansøgeren og opbevarer en kopi i tre år til dokumentationsformål.

3.   På det tidspunkt, hvor et sælprodukt bringes i omsætning, skal det originale certifikat overdrages sammen med sælproduktet, jf. dog artikel 5, stk. 2. Ansøgeren kan opbevare en kopi af certifikatet.

4.   Certifikatreferencen skal anføres på alle efterfølgende fakturaer.

5.   Sælprodukter, der ledsages af et certifikat udstedt efter stk. 1, anses for at opfylde kravene i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1007/2009.

6.   For at en toldangivelse om et sælprodukts overgang til fri omsætning, jf. artikel 79 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (7), kan antages, skal der fremlægges et certifikat udstedt efter stk. 1 i nærværende artikel. Toldmyndighederne opbevarer en kopi af certifikatet i deres arkiv, jf. dog artikel 77, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2913/92.

7.   Hvis der er tvivl om, hvorvidt et certifikat udstedt efter stk. 1 er ægte eller korrekt, eller hvis der er behov for yderligere oplysninger, kontakter toldmyndighederne eller andre håndhævelsesmyndigheder en kompetent myndighed, som medlemsstaten har udpeget efter artikel 6. Den kompetente myndighed beslutter, hvilke foranstaltninger der skal træffes.

Artikel 5

Certifikaternes format

1.   Certifikaterne, jf. artikel 4, stk. 1, skal være i trykt form eller elektroniske.

2.   Ved elektroniske certifikater skal sælproduktet ledsages af en trykt kopi af certifikatet, når produktet bringes i omsætning.

3.   Certifikatanvendelsen berører ikke eventuelle andre formaliteter i forbindelse med omsætning.

4.   Den kompetente myndighed, der er udpeget efter artikel 6, kan forlange, at certifikatet oversættes til det officielle sprog i den medlemsstat, hvor produktet bringes i omsætning.

Artikel 6

Kompetente myndigheder

1.   Hver medlemsstat udpeger en eller flere kompetente myndigheder med ansvar for:

a)

at kontrollere, efter anmodning fra toldmyndighederne, jf. artikel 4, stk. 7, certifikaterne for sælprodukter, der importeres fra tredjelande

b)

at kontrollere certifikatudstedelsen foretaget af anerkendte organer, der er etableret og aktive i den pågældende medlemsstat

c)

at opbevare en kopi af certifikater, der er udstedt for sælprodukter, der stammer fra sæljagt i den pågældende medlemsstat.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de kompetente myndigheder udpeget efter stk. 1.

3.   Kommissionen offentliggør på sit websted en liste over de kompetente myndigheder udpeget efter stk. 1. Listen ajourføres regelmæssigt.

Artikel 7

Elektroniske systemer til udveksling og registrering af data

1.   De kompetente myndigheder kan anvende elektroniske systemer til udveksling og registrering af data i certifikaterne.

2.   Medlemsstaterne tager hensyn til de i stk. 1 omhandlede elektroniske systemers komplementaritet, kompatibilitet og interoperabilitet.

Artikel 8

Beskyttelse i forbindelse med behandling af personoplysninger

Denne forordning berører ikke beskyttelsesniveauet for fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger efter EU-retten og national ret, og den ændrer navnlig ikke de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001. Fysiske personer skal med hensyn til behandling af personoplysninger beskyttes, navnlig ved at personoplysninger i certifikater ikke offentliggøres eller videregives.

Artikel 9

Overgangsbestemmelse

Certifikater, der udstedes af et anerkendt organ i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 737/2010 før den 18. oktober 2015, gælder fortsat efter den dato.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 18. oktober 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 36.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 737/2010 af 10. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter (EUT L 216 af 17.8.2010, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1775 af 6. oktober 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 737/2010 (EUT L 262 af 7.10.2015, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1).

(7)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Image

Image

Image

Image

Image

Vejledende bemærkninger

Generelt:

Udfyldes med blokbogstaver

Rubrik 1

Udstedende organ

Angiv navn og adresse på det anerkendte organ, der udsteder attesten.

Rubrik 2

Forbeholdt udstedelseslandet

Denne rubrik er forbeholdt udstedelseslandet.

Rubrik 3

Certifikatnummer

Angiv certifikatets udstedelsesnummer.

Rubrik 4

Land, hvor produktet bringes i omsætning

Angiv, i hvilket land sælproduktet forventes bragt i omsætning første gang i EU.

Rubrik 5

ISO-kode

Angiv ISO-landekoden på to bogstaver for det land, der er anført i rubrik 4.

Rubrik 6

Handelsbetegnelse

Angiv sælproduktets eller sælprodukternes handelsbetegnelse. Betegnelsen skal stemme overens med angivelsen i rubrik 7.

Rubrik 7

Videnskabeligt navn

Angiv det videnskabelige navnpå de sælarter,der indgår i produktet. Hvis der indgår mere end én art i et sammensat produkt, anføres de enkelte arter på hver sin linje.

Rubrik 8

HS-position

Angiv fire- eller sekscifret varekode efter det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem.

Rubrik 9

Fangstland

Angiv, i hvilket land de sæler,der indgår i produktet, blev fanget i naturen.

Rubrik 10

ISO-kode

Angiv ISO-landekoden på to bogstaver for det land, der er anført i rubrik 9.

Rubrik 11

Nettovægt

Angiv samlet vægt i kg. Den defineres som sælprodukternes nettovægt uden umiddelbar emballage eller eventuel anden emballage bortset fra klodser, afstandsstykker, mærkater osv.

Rubrik 12

Antal enheder

Angiv antal enheder, hvis det er relevant.

Rubrik 13

Særlige kendemærker

Hvis det er relevant, angiv eventuelle særlige mærker, f.eks. partinummer, fragtbrevsnummer eller konnossementsnummer.

Rubrik 14

Entydig identifikator

Angiv eventuelle sporbarhedsidentifikatorer på produktet.

Rubrik 15

Det udstedende anerkendte organs underskrift og stempel

Rubrikken underskrives af den bemyndigede embedsmand, med angivelse af sted og dato, og stemples med det udstedende anerkendte organs officielle stempel.

Rubrik 16

Toldmyndighedernes påtegning

Toldmyndigheden anfører toldangivelsens nummer og tilføjer dets underskrift og stempel.


Top