Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1748 af 30. september 2015 om fravigelse for ansøgningsåret 2015 af artikel 75, stk. 1, tredje afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår størrelsen af forskud på direkte betalinger og areal- og dyrerelaterede foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og af artikel 75, stk. 2, første afsnit, i samme forordning for så vidt angår direkte betalinger
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1748

af 30. september 2015

om fravigelse for ansøgningsåret 2015 af artikel 75, stk. 1, tredje afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår størrelsen af forskud på direkte betalinger og areal- og dyrerelaterede foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og af artikel 75, stk. 2, første afsnit, i samme forordning for så vidt angår direkte betalinger

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 75, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 75, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013 kan medlemsstaterne fra den 16. oktober til den 30. november udbetale forskud på op til 50 % på direkte betalinger som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (2) og op til 75 % på areal- og dyrerelaterede støtteforanstaltninger som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (3).

(2)

Det fremgår af artikel 75, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013, at de betalinger, der henvises til i samme artikels stk. 1, herunder forskud på direkte betalinger, ikke må foretages, før de administrative kontroller og kontroller på stedet, som skal udføres i henhold til forordningens artikel 74, er blevet afsluttet. For så vidt angår areal- og dyrerelaterede støtteforanstaltninger til fordel for udvikling af landdistrikter, kan forskuddene dog i henhold artikel 75, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013, udbetales, efter at de administrative kontroller, jf. artikel 59, stk. 1, i samme forordning, er blevet afsluttet.

(3)

Den økonomiske situations alvor inden for visse landbrugssektorer og særligt på markedet for mejeriprodukter har skabt store finansielle vanskeligheder og likviditetsproblemer for støttemodtagerne. Dette falder sammen med det første år i gennemførelsen af de nye ordninger for direkte betalinger. Som følge af de vanskeligheder, som medlemsstaterne oplever i forbindelse med den praktiske gennemførelse af ordningerne, er forvaltningen af enkeltansøgninger, støtteansøgninger og betalingsanmodninger samt ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om en forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen blevet forsinket. De nødvendige kontroller bliver derfor formentlig afsluttet senere end normalt og udbetalingerne til støttemodtagerne sandsynligvis udskudt.

(4)

Dette sammenfald af ekstraordinære omstændigheder og de finansielle vanskeligheder, som støttemodtagerne oplever som følge deraf, er det nødvendigt at afhjælpe disse vanskeligheder ved at gøre det muligt for støttemodtagerne at absorbere tab, indtil markedet har stabiliseret sig.

(5)

Det er derfor berettiget at fravige artikel 75, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013 for at give medlemsstaterne mulighed for at udbetale højere forskud til støttemodtagerne for ansøgningsåret 2015.

(6)

Princippet om først at udbetale direkte betalinger, efter at samtlige administrative kontroller og kontroller på stedet er afsluttet, er selve grundlaget for den sikkerhed, der opnås i kraft af det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem. I lyset af de alvorlige vanskeligheder, som støttemodtagerne står over for, er det som en ekstraordinær foranstaltning for ansøgningsåret 2015 dog nødvendigt at fravige artikel 75, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013 for at gøre det muligt at udbetale forskud på direkte betalinger, efter at de administrative kontroller, jf. artikel 28 og 29 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 (4), er afsluttet. Det er dog yderst vigtigt, at en sådan fravigelse ikke forhindrer en forsvarlig økonomisk forvaltning og kravet om tilstrækkelig sikkerhed. De medlemsstater, der anvender denne fravigelse, er således ansvarlige for at træffe alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at overbetalinger undgås, og at eventuelle uretmæssigt udbetalte beløb rent faktisk inddrives hurtigt. Hvis der gøres brug af fravigelsen, skal dette derudover fremgå af forvaltningserklæringen for regnskabsåret 2016, jf. artikel 7, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013.

(7)

I lyset af de alvorlige finansielle vanskeligheder, som støttemodtagerne oplever på nuværende tidspunkt, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene, Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger og Komitéen for Udvikling af Landdistrikterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 75, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013 må medlemsstaterne for så vidt angår ansøgningsåret 2015 udbetale forskud på op til 70 % på de direkte betalinger, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, og op til 85 % på støtte, der ydes til udvikling af landdistrikterne, jf. artikel 67, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Artikel 2

Uanset artikel 75, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013 må medlemsstaterne for så vidt angår ansøgningsåret 2015 udbetale forskud på de direkte betalinger, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, efter af de administrative kontroller i artikel 74 i forordning (EU) nr. 1306/2013 er blevet afsluttet.

Artikel 3

De medlemsstater, der anvender artikel 2 i nærværende forordning, skal i forvaltningserklæringen for regnskabsåret 2016, jf. artikel 7, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013, bekræfte, at overbetalinger til støttemodtagere er blevet undgået, og at uretmæssigt udbetalte beløb rent faktisk er blevet inddrevet hurtigt på grundlag af verifikation af alle fornødne oplysninger.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådet forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69).


Top