EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1555

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1555 af 28. maj 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af oplysninger vedrørende institutters overholdelse af kravet om en kontracyklisk kapitalbuffer i overensstemmelse med artikel 440 (EØS-relevant tekst)

OJ L 244, 19.9.2015, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1555/oj

19.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 244/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1555

af 28. maj 2015

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af oplysninger vedrørende institutters overholdelse af kravet om en kontracyklisk kapitalbuffer i overensstemmelse med artikel 440

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 440, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som fastsat i artikel 130, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (2) er medlemsstaterne forpligtet til at pålægge institutter at opretholde en institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer.

(2)

Med henblik på at sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem institutter kræves det i forordning (EU) nr. 575/2013, at institutter offentliggør nøgleelementerne i beregningen af deres kontracykliske kapitalbuffer, herunder den geografiske fordeling af de relevante krediteksponeringer og den endelige størrelse af deres institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer.

(3)

Som fastsat i artikel 130, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU beregnes en institutspecifik kontracyklisk buffer som produktet af instituttets samlede risikoeksponeringsbeløb i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 og den institutspecifikke kontracykliske buffersats.

(4)

Som fastsat i artikel 140, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU består en institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats af det vejede gennemsnit af de kontracykliske buffersatser, der gælder i de lande, hvor instituttets relevante krediteksponeringer er beliggende. Fordelingen efter land af relevante krediteksponeringer bør offentliggøres i et standardformat i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2014 (3). Med henblik på at opfylde kravene i artikel 440, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, som ikke fastsætter en mindste buffersats, bør den geografiske opdeling af de relevante krediteksponeringer offentliggøres, selv når den gældende kontracykliske kapitalbuffersats for et land er nul.

(5)

Med henblik på beregning af størrelsen af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer bør de vægte, der anvendes på de kontracykliske kapitalbuffersatser stå i rimeligt forhold til det samlede kapitalgrundlagskrav for kreditrisici, som vedrører de relevante krediteksponeringer i hver medlemsstat og hvert tredjeland, hvor instituttet har eksponeringer. Derfor bør institutter offentliggøre kapitalgrundlagskrav for alle relevante krediteksponeringer.

(6)

Som fastsat i artikel 433 i forordning (EU) nr. 575/2013 foretager institutterne deres offentliggørelse i forbindelse med krav til den kontracykliske buffer mindst en gang om året og på samme dato som offentliggørelsen af årsregnskabet. Da den kontracykliske kapitalbuffersats i overensstemmelse med artikel 136, stk. 7, i direktiv 2013/36/EU fastsættes af de udpegede myndigheder hvert kvartal, bør offentliggørelsen af oplysninger om institutternes overholdelse af kravet om en institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer henvise til oplysningerne om den kontracykliske kapitalbuffersats fra det senest tilgængelige kvartal. Offentliggørelse af oplysninger vedrørende den kontracykliske kapitalbuffer bør baseres på de kontracykliske kapitalbuffersatser, der gælder på tidspunktet for beregningen af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer, som oplysningerne vedrører.

(7)

I medfør af artikel 6, stk. 1, sammenholdt med artikel 440, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, bør institutter offentliggøre oplysninger vedrørende den kontracykliske kapitalbuffer på individuelt grundlag. Et institut, der enten er et moderselskab eller et datterselskab, og et institut, der indgår i konsolideringen i henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør ikke være forpligtet til at overholde de offentliggørelseskrav, der er fastsat i ottende del i nævnte forordning, på individuelt grundlag, jf. artikel 6, stk. 3, i samme forordning. Moderinstitutter i EU og institutter kontrolleret af et finansielt moderholdingselskab i EU eller et blandet finansielt moderholdingselskab i EU bør offentliggøre disse oplysninger på et konsolideret grundlag, mens større datterselskaber af moderinstitutter i EU eller et finansielt moderholdingselskab i EU eller et blandet finansielt moderholdingselskab i EU og de datterselskaber, der har væsentlig betydning for deres lokale markeder, bør offentliggøre disse oplysninger på individuelt eller delkonsolideret grundlag som fastsat i artikel 13 forordning (EU) nr. 575/2013.

(8)

Kravet om at opretholde en institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer, der er fastsat i artikel 130 i direktiv 2013/36/EU, vil finde anvendelse og blive indfaset fra den 1. januar 2016, medmindre medlemsstaterne fastsætter en kortere overgangsperiode i henhold til direktivets artikel 160, stk. 6. For at sikre, at institutter har tilstrækkelig tid til at forberede offentliggørelsen af oplysninger, bør denne forordning anvendes fra den 1. januar 2016.

(9)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) har fremsendt til Europa-Kommissionen.

(10)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I henhold til artikel 440 i forordning (EU) nr. 575/2013 specificerer denne forordning offentliggørelseskravene for institutter i forbindelse med deres overholdelse af kravet om en kontracyklisk kapitalbuffer som omhandlet i afsnit VII, kapitel 4, i direktiv 2013/36/EU.

Artikel 2

Offentliggørelse af den geografiske fordeling af krediteksponeringer

Den geografiske fordeling af et instituts krediteksponeringer, som er relevante for beregningen af dets kontracykliske buffer, der er omhandlet i artikel 440, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal offentliggøres i det standardformat, som er fastsat i tabel 1 i bilag I i overensstemmelse med forskrifterne i del I og II i bilag II og med de bestemmelser, der er fastsat i den delegerede forordning (EU) nr. 1152/2014.

Artikel 3

Offentliggørelse af størrelsen af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer

Størrelsen af et instituts kontracykliske buffer, der er omhandlet i artikel 440, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal offentliggøres i det standardformat, som er fastsat i tabel 2 i bilag I i overensstemmelse med forskrifterne i del I og III i bilag II.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2014 af 4. juni 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende identifikationen af den geografiske beliggenhed af de relevante krediteksponeringer med henblik på beregning af institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffersatser (EUT L 309 af 30.10.2014, s. 5).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG I

STANDARDFORMAT FOR OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTITUTTERS OVERHOLDELSE AF KRAVET OM EN KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

Tabel 1

Geografisk fordeling af krediteksponeringer, der er relevante for beregningen af den kontracykliske kapitalbuffer

Række

 

Generelle krediteksponeringer

Eksponering i handelsbeholdningen

Securitiseringseksponering

Kapitalgrundlagskrav

Vægte for kapitalgrundlagskrav

Kontracyklisk kapitalbuffersats

Eksponeringsværdi for SA

Eksponeringsværdi for IRB

Summen af lange og korte positioner i handelsbeholdningen

Værdien af eksponeringer i handelsbeholdningen for interne modeller

Eksponeringsværdi for SA

Eksponeringsværdi for IRB

Heraf: generelle krediteksponeringer

Heraf: eksponeringer i handelsbeholdningen

Heraf: securitiseringseksponeringer

I alt

 

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

Opdeling efter land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land: 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Størrelsen af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer

Række

 

Kolonne

 

 

010

010

Samlet risikoeksponeringsbeløb

 

020

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats

 

030

Krav til den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer

 


BILAG II

INSTRUKSER OM OFFENTLIGGØRELSE OG STANDARDFORMATER

DEL I

GENERELLE INSTRUKSER

Referencedata

(1)

I feltet »Anvendelsesniveau« angiver institutterne det anvendelsesniveau, der ligger til grund for oplysningerne i tabel 1 og 2. Ved udfyldelsen af dette felt vælger institutterne en af følgende kategorier i overensstemmelse med artikel 6 og 13 i forordning (EU) nr. 575/2013:

a)

Konsolideret

b)

Individuel

c)

Delkonsolideret.

(2)

For offentliggørelse på individuelt grundlag, jf. første del, afsnit II, i forordning (EU) nr. 575/2013, udfylder institutter tabel 1 og 2 i disse instrukser på individuelt grundlag, jf. første del, afsnit II, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(3)

For offentliggørelse på konsolideret eller delkonsolideret grundlag, jf. første del, afsnit II, i forordning (EU) nr. 575/2013, udfylder institutter tabel 1 og 2 i disse instrukser på konsolideret grundlag, jf. første del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

DEL II

INSTRUKSER FOR STANDARDFORMAT 1

Tabel 1

Geografisk fordeling af krediteksponeringer, der er relevante for beregningen af den kontracykliske kapitalbuffer

Anvendelsesområdet for tabel 1 er begrænset til krediteksponeringer, der er relevante for beregningen af den kontracykliske kapitalbuffer i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, i direktiv 2013/36/EU.

Henvisninger til retsakter og instrukser

Række

Forklaring

010-01X

Opdeling af de relevante krediteksponeringer efter land

Liste over lande, hvori instituttet har krediteksponeringer, som er relevante for beregningen af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) nr. 1152/2014.

Antallet af rækker kan variere alt afhængigt af antallet af lande, hvor instituttet har de krediteksponeringer, der er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer.

I overensstemmelse med delegeret forordning (EU) nr. 1152/2014 kan instituttet vælge at henføre disse eksponeringer til sit hjemland, hvis dets eksponeringer i handelsbeholdningen eller udenlandske krediteksponeringer udgør mindre end 2 % af dets samlede risikovægtede eksponeringer. Hvis de eksponeringer, som offentliggøres for instituttets hjemland, omfatter eksponeringer fra andre lande, bør disse være klart udpeget i en note eller en fodnote til offentliggørelsestabellen.

020

I alt

Værdien som beskrevet i henhold til forklaringen for kolonne 010 til 120 i denne tabel.


Henvisninger til retsakter og instrukser

Kolonne

Forklaring

010

Eksponeringsværdi af generelle krediteksponeringer for SA

Eksponeringsværdien af relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra a), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med artikel 111 forordning (EU) nr. 575/2013.

Den geografiske opdeling foretages i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) nr. 1152/2014.

Række 020 (i alt): Summen af alle relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra a), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med artikel 111 forordning (EU) nr. 575/2013.

020

Eksponeringsværdi af generelle krediteksponeringer for IRB

Eksponeringsværdien af relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 40, stk. 4, litra a), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med artikel 166 forordning (EU) nr. 575/2013.

Den geografiske opdeling foretages i overensstemmelse med EBA/RTS/2013/15.

Række 020 (i alt): Summen af alle relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra a), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med artikel 166 forordning (EU) nr. 575/2013.

030

Summen af lange og korte positioner for eksponeringer i handelsbeholdningen

Summen af lange og korte positioner for relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra b), i direktiv 2013/36/EU og beregnet som summen af lange og korte positioner fastsat i overensstemmelse med artikel 327 forordning (EU) nr. 575/2013.

Den geografiske opdeling foretages i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) nr. 1152/2014.

Række 020 (i alt): Summen af alle lange og korte positioner for relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra b), i direktiv 2013/36/EU og beregnet som summen af lange og korte positioner fastsat i overensstemmelse med artikel 327 forordning (EU) nr. 575/2013.

040

Værdien af eksponeringer i handelsbeholdningen for interne modeller

Summen af følgende:

Dagsværdien af spotpositioner, som repræsenterer relevante krediteksponeringer defineret i artikel 140, stk. 4, litra b), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med artikel 104 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Fiktiv værdi af derivater, som repræsenterer relevante krediteksponeringer som defineret i henhold til artikel 140, stk. 4, litra b), i direktiv 2013/36/EU.

Den geografiske opdeling foretages i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) nr. 1152/2014.

Række 020 (i alt): Summen af dagsværdien af alle spotpositioner, som repræsenterer relevante krediteksponeringer som defineret i artikel 140, stk. 4, litra b), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med artikel 104 i forordning (EU) nr. 575/2013, og den nominelle værdi af alle derivater, som repræsenterer relevante krediteksponeringer som defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra b), i direktiv 2013/36/EU.

050

Eksponeringsværdi af securitiseringseksponeringer for SA

Eksponeringsværdien af relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra c), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med artikel 246, stk. 1, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Den geografiske opdeling foretages i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) nr. 1152/2014.

Række 020 (i alt): Summen af alle relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra c), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med artikel 246, stk. 1, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 575/2013.

060

Eksponeringsværdi af securitiseringseksponeringer for IRB

Eksponeringsværdien af relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra c), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med artikel 246, stk. 1, litra b) og d), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Den geografiske opdeling foretages i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) nr. 1152/2014.

Række 020 (i alt): Summen af alle relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra c), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med artikel 246, stk. 1, litra b) og d), i forordning (EU) nr. 575/2013.

070

Kapitalgrundlagskrav: generelle krediteksponeringer

Kapitalgrundlagskrav for alle relevante krediteksponeringer i det pågældende land defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra a), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Række 020 (i alt): Summen af alle kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra a), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, i forordning (EU) nr. 575/2013.

080

Kapitalgrundlagskrav: eksponeringer i handelsbeholdningen

Kapitalgrundlagskrav for alle relevante krediteksponeringer i det pågældende land defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra b), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 for specifik risiko eller i overensstemmelse med tredje del, afsnit IV, kapitel 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 for forøgede misligholdelses- og migreringsrisici.

Række 020 (i alt): Summen af alle kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra b), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med tredje del, afsnit IV, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 for specifik risiko eller i overensstemmelse med tredje del, afsnit IV, kapitel 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 for forøgede misligholdelses- og migreringsrisici.

090

Kapitalgrundlagskrav: securitiseringseksponeringer

Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer i det pågældende land defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra c), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Række 020 (i alt): Summen af alle kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, litra c), i direktiv 2013/36/EU og fastsat i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.

100

Kapitalgrundlagskrav — i alt

Summen af kolonne 070, 080 og 090.

Række 020 (i alt): Summen af alle kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer defineret i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, i direktiv 2013/36/EU.

110

Vægte for kapitalgrundlagskrav

Den vægt, som tildeles den kontracykliske buffersats i hvert land, beregnet som det samlede kapitalgrundlagskrav, som vedrører de relevante krediteksponeringer i det pågældende land (række 01X, kolonne 100), og divideret med det samlede kapitalgrundlagskrav, som vedrører alle krediteksponeringer, der er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer i overensstemmelse med artikel 140, stk. 4, i direktiv 2013/36/EU (række 020, kolonne 100).

Denne værdi anføres i absolutte tal med 2 decimaler.

120

Kontracyklisk kapitalbuffersats

Den kontracykliske buffersats, der finder anvendelse i det pågældende land og er fastsat i overensstemmelse med artikel 136-139 i direktiv 2013/36/EU. Denne kolonne omfatter ikke kontracykliske kapitalbuffersatser, der er fastsat, men endnu ikke finder anvendelse på tidspunktet for beregning af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer, som oplysningerne vedrører.

Denne værdi er anført som en procentdel med samme antal decimaler som fastsat i overensstemmelse med artikel 136-139 i direktiv 2013/36/EU.

DEL III

INSTRUKSER FOR STANDARDFORMAT 2

Tabel 2

Størrelsen af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer

Institutter anvender instrukserne i dette afsnit, når de udfylder tabel 2 Størrelsen af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer.

Henvisninger til retsakter og instrukser

Række

Forklaring

010

Samlet risikoeksponeringsbeløb

Det samlede risikoeksponeringsbeløb beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

020

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats fastsat i overensstemmelse med artikel 140, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU.

Den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffersats beregnes som det vejede gennemsnit af de kontracykliske kapitalbuffersatser, der gælder i de lande, hvor instituttets relevante krediteksponeringer er beliggende, og indberettes i række 010 til 01X i kolonne 120 i tabel 1.

Den vægt, som tildeles den kontracykliske buffersats i hvert land, er den andel af kapitalgrundlagskravene i de samlede kapitalgrundlagskrav, der vedrører relevante krediteksponeringer på det pågældende område, og anføres i tabel 1, kolonne 110.

Denne værdi anføres som en procentdel med 2 decimaler.

030

Krav til den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer

Krav til den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer beregnet som den institutspecifikke kontracykliske buffersats, som indberettet i række 020 i denne tabel, og anvendt på det samlede risikoeksponeringsbeløb som indberettet i række 010 i denne tabel.


Henvisninger til retsakter og instrukser

Kolonne

Forklaring

010

Værdien som beskrevet i henhold til forklaringen for række 010 til 030 i denne tabel.


Top