Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1394

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1394 af 13. august 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 470/2014, som ændret ved forordning (EU) 2015/588, om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en fornyet overvæltningsundersøgelse i henhold til artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009

OJ L 215, 14.8.2015, p. 42–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1394/oj

14.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1394

af 13. august 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 470/2014, som ændret ved forordning (EU) 2015/588, om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en fornyet overvæltningsundersøgelse i henhold til artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 12, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   SAGSFORLØB

1.   Oprindelige foranstaltninger

(1)

De gældende foranstaltninger (»de oprindelige foranstaltninger«) er en endelig antidumpingtold, som blev indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 470/2014 (2) på mellem 0,4 % og 36,1 %. Artikel 1, stk. 2, i den forordning blev ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/588 (3). Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 471/2014 (4) indførte Kommissionen også en udligningstold på mellem 3,2 % og 17,1 %.

2.   Anmodning om en fornyet overvæltningsundersøgelse

(2)

Den 12. november 2014 blev der blev indgivet en anmodning om en fornyet overvæltningsundersøgelse af de oprindelige antidumpingforanstaltninger i henhold til grundforordningens artikel 12. Anmodningen blev indgivet af sammenslutningen EU ProSun Glass (»ansøgeren«) på vegne af producenter, der tegner sig for over 25 % af den samlede produktion i Unionen af solcelleglas.

(3)

Ansøgeren fremlagde tilstrækkelige oplysninger, hvoraf det fremgik, at der efter den oprindelige undersøgelsesperiode samt før og efter indførelsen af de oprindelige foranstaltninger var et fald i eksportpriserne. Dette resulterede angiveligt i en højere dumpingmargen og dermed en hindring for de tilsigtede afhjælpende virkninger af de oprindelige antidumpingforanstaltninger. Ansøgeren fremlagde desuden bevis for, at importen til Unionen af solcelleglas fortsat foregik i betydelige mængder.

(4)

Den 19. december 2014 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om indledning af en fornyet overvæltningsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 12 af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«) (5).

3.   Parter, som er berørt af den fornyede undersøgelse

(5)

I meddelelsen om genoptagelse af undersøgelsen opfordrede Kommissionen interesserede parter til at kontakte Kommissionen med henblik på at deltage i undersøgelsen. Endvidere underrettede Kommissionen specifikt ansøgeren, andre kendte EU-producenter, de kendte eksporterende producenter i Kina, importører, forhandlere, brugere, leverandører og myndighederne i Kina om indledningen af undersøgelsen og opfordrede dem til at deltage.

(6)

De interesserede parter fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til genoptagelsen af undersøgelsen og for at anmode om en høring med Kommissionen og/eller høringskonsulenten i handelsprocedurer. Efter fremlæggelsen af oplysninger anmodede en part om en sådan høring med Kommissionen og gjorde rede for sine synspunkter den 23. juni 2015.

4.   Stikprøveudtagning af eksporterende producenter i Kina

(7)

I meddelelsen om genoptagelse af undersøgelsen anførte Kommissionen, at den eventuelt ville udtage en stikprøve af de interesserede parter i henhold til grundforordningens artikel 17.

(8)

For at afgøre, om det var nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald foretage denne, anmodede Kommissionen alle eksporterende producenter i Kina om at indgive de oplysninger, der fremgik af meddelelsen om genoptagelse af undersøgelsen. Endvidere anmodede Kommissionen Folkerepublikken Kinas repræsentation ved Den Europæiske Union om at identificere og/eller kontakte eventuelle andre eksporterende producenter, der kunne være interesseret i at deltage i undersøgelsen.

(9)

Fem kinesiske eksporterende producenter eller grupper af eksporterende producenter, som tegnede sig for ca. 70 % af den samlede kinesiske eksport til Unionen i denne undersøgelse, fremlagde de ønskede oplysninger og indvilligede i at indgå i stikprøven. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 1, udtog Kommissionen en stikprøve bestående af to virksomhedsgrupper på grundlag af den største repræsentative eksportmængde til Unionen, der med rimelighed kunne undersøges inden for den tid, der var til rådighed. De to udvalgte virksomhedsgrupper tegnede sig for mere end 60 % af den samlede kinesiske eksport til Unionen og for 94 % af eksporten fra de virksomheder, der samarbejdede i forbindelse med denne undersøgelse.

(10)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 2, blev alle berørte kendte eksporterende producenter og myndighederne i det pågældende land hørt om udtagningen af stikprøven. Der blev ikke fremsat nogen bemærkninger. Kommissionen besluttede derfor at fastholde den foreslåede stikprøve på to virksomhedsgrupper, og alle interesserede parter blev informeret om den endelige stikprøve.

(11)

Stikprøven af eksporterende producenter af solcelleglas består derfor af følgende:

Flat Solar Glass Group Co., Ltd (»Flat Glass Group«)

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (»Xinyi Group«).

5.   Besvarelser af spørgeskemaet

(12)

Kommissionen sendte spørgeskemaer til de to udvalgte kinesiske grupper af eksporterende producenter og til ikke forretningsmæssigt forbundne importører og brugere, der havde givet sig til kende indenfor den frist, der var fastsat i meddelelsen om genoptagelse af undersøgelsen.

(13)

Der blev modtaget spørgeskemabesvarelser fra to kinesiske eksporterende producenter og tre ikke forretningsmæssigt forbundne importører/brugere.

6.   Kontrolbesøg

(14)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den fandt nødvendige til undersøgelsen. Der blev gennemført kontrolbesøg i henhold til grundforordningens artikel 16 hos følgende virksomheder:

Flat Glass Group, Jiaxing, Zhejiang, Kina

Xinyi Group, Wuhu, Anhui, Kina.

7.   Fremlæggelse af oplysninger

(15)

Alle interesserede parter fik tilsendt et dokument med fremlæggelse af oplysninger, som indeholdt de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke Kommissionen foreslog at ændre den endelige antidumpingtold på solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina. Alle parter blev underrettet om den frist, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger til fremlæggelsen af oplysninger.

(16)

De indkomne bemærkninger fra de interesserede parter blev gennemgået og taget i betragtning, hvor dette var relevant.

8.   Undersøgelsesperioden

(17)

Overvæltningsundersøgelsesperioden i den nuværende undersøgelse (»OUP«) dækkede perioden fra 1. december 2013 til 30. november 2014. Eksportpriserne i OUP blev sammenlignet med eksportpriserne i den oprindelige undersøgelsesperiode i den undersøgelse, der førte til indførelse af de oprindelige foranstaltninger, som dækkede perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2012.

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

(18)

Den undersøgte vare i den nuværende undersøgelse er den samme som i den oprindelige undersøgelse og er defineret som solcelleglas bestående af hærdet planglas af natronkalk med et jernindhold på under 300 ppm, en soltransmission på over 88 % (målt i henhold til AM1.5 300-2 500 nm), en varmebestandighed på indtil 250 °C (målt i henhold til EN 12150), en temperatursvingningsmodstand på Δ 150K (målt i henhold til EN 12150) og en mekanisk modstandsdygtighed på 90 N/mm2 eller mere (målt i henhold til EN 1288-3) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»den pågældende vare«) i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7007 19 80.

(19)

Undersøgelsen viste, at den pågældende vare, varer produceret og solgt på hjemmemarkedet i Kina, varer produceret og solgt på hjemmemarkedet i Tyrkiet, som anvendtes som referenceland i den oprindelige undersøgelse, og varer produceret og solgt i Unionen af EU-erhvervsgrenen havde de samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber og anvendelsesformål. De anses derfor for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

C.   UNDERSØGELSESRESULTATER

(20)

En fornyet overvæltningsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 12 har til formål at fastslå, om eksportpriserne er faldet, eller om der er forekommet utilstrækkelige ændringer i videresalgspriserne eller de efterfølgende salgspriser på solcelleglas med oprindelse i Kina i Unionen efter indførelsen af de oprindelige foranstaltninger. Hvis det derefter konkluderes, at der har været tale om overvæltning, beregnes en ny dumpingmargin.

1.   Fald i eksportpriserne

(21)

I OUP foregik eksporten af den pågældende vare direkte til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i EU.

(22)

For begge grupper i stikprøven sammenlignede Kommissionen priserne på de varetyper, der solgtes i OUP, med samme varetyper, der solgtes i den oprindelige undersøgelsesperiode, og beregnede et vejet gennemsnitligt overvæltningsniveau for begge grupper.

(23)

I den oprindelige undersøgelse eksporterede virksomhederne i stikprøven hovedsagelig ikke-coated solcelleglas og mindre mængder coated solcelleglas. Den gennemsnitlige avance i salgsprisen mellem ikke-coated og coated solcelleglas blev fastsat til ca. 20 % i den oprindelige undersøgelse. Sidan da har solcellepanelindustrien generelt valgt at skifte fra ikke-coated solcelleglas til coated solcelleglas, da dette er mere effektivt. I dag er coated solcelleglas blevet standard, og ikke-coated solcelleglas anvendes især til installationer i et miljø med hårde vejrforhold. Denne udvikling er også afspejlet i eksportmønstret hos de stikprøveudvalgte eksporterende producenter, hvis eksport ændredes markant fra ikke-coated til coated solcelleglas.

(24)

Sammenligningen af eksportpriserne i UP og OUP viser, at Flat Groups eksportpriser generelt faldt med 17,6 % og Xinyi Groups med 30,4 % for så vidt angår eksport af den pågældende vare i OUP. Der blev således konstateret overvæltning for begge virksomhedsgrupper.

(25)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 12, stk. 2, fik importører, brugere og eksportører lejlighed til at indgive oplysninger, der kunne begrunde, at eksportpriserne var faldet, og der ikke var sket ændringer af videresalgspriserne i Unionen, efter at foranstaltningerne var blevet indført, uden at dette kunne tilskrives overvæltning af antidumpingtolden.

(26)

En eksporterende producent påstod — og genfremsatte samme påstand efter fremlæggelsen af oplysninger — at faldet i eksportpriserne ikke skyldtes overvæltning, men effektive produktionsmetoder, stordriftsfordele og et mere konkurrencedygtigt miljø for den pågældende vare. Dermed faldt både produktionsomkostningerne og eksportpriserne.

(27)

Kommissionen afviste denne påstand. Påstanden vedrører produktionsomkostninger og kan kun tages i betragtning i sammenhæng med en ny undersøgelse af den normale værdi. Ifølge grundforordningens artikel 12, stk. 5, kan der kun tages hensyn til påståede ændringer i den normale værdi, når fuldstændige oplysninger om den reviderede normale værdi er forelagt for Kommissionen. Dette var ikke tilfældet, da ingen af virksomhedsgrupperne i stikprøven havde anmodet om en fornyet vurdering af de normale værdier, jf. grundforordningens artikel 12, stk. 5, og som nævnt i punkt 5.1.1.a) i meddelelsen om genoptagelse af undersøgelsen. Produktionsomkostningerne i OUP blev derfor ikke kontrolleret, og anvendelsesområdet for undersøgelsen er stadig begrænset til en undersøgelse af eksportpriserne. Påstande vedrørende påståede ændringer i produktionsomkostningerne og/eller den normale værdi kan kun behandles i en interimsundersøgelse, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 3.

(28)

Efter fremlæggelsen af oplysninger påstod en eksporterende producent, at virksomhedens eksportpriser ikke var faldet eller i hvert fald ikke samme omfang som eksportpriserne hos virksomhederne i stikprøven. Virksomheden påstod endvidere, at det åbenbare fald i eksportpriserne hos de to kinesiske eksportører, som indgik i stikprøven, og den nye beregning af deres dumping- og skadesmargen ikke kunne danne grundlag for en ny vurdering af virksomhedens nye individuelle antidumpingtold. Virksomheden anmodede derfor om en individuel undersøgelse, jf. grundforordningens artikel 12, stk. 2 og artikel 17, stk. 3.

(29)

Kommissionen afviste denne påstand. Den eksporterende producent samarbejdede ikke i forbindelse med undersøgelsen og fremlagde heller ikke de nødvendige oplysninger inden for fristen i indledningsmeddelelsen. En fornyet undersøgelse skal, jf. grundforordningens artikel 12, stk. 4, gennemføres hurtigt og afsluttes normalt senest 6 måneder efter indledningen af den fornyede undersøgelse. Sådanne fornyede undersøgelser skal i alle tilfælde afsluttes senest ni måneder efter deres indledning. En individuel undersøgelse, som der blev anmodet om på et sent tidspunkt i proceduren efter fremlæggelsen af oplysninger, vil derfor hindre en rettidig afslutning af undersøgelsen.

(30)

En importør/bruger påstod, at EU-erhvervsgrenen for solcelleglas ikke leverede tilstrækkelige mængder af især solcelleglas af høj kvalitet til at kunne efterkomme efterspørgslen i EU-industrien for solcellemoduler, og var derfor imod indførelsen af supplerende foranstaltninger. Virksomheden påstod endvidere, at supplerende antidumpingforanstaltninger ville føre til en øget produktion af solcellemoduler udenfor EU.

(31)

Kommissionen afviste begge påstande. For det første hører disse påstande hjemme under behandlingen af Unionens interesser, som ikke analyseres i forbindelse med en fornyet overvæltningsundersøgelse. For det andet var brugeren ifølge spørgeskemabesvarelsen i stand til at indkøbe 100 % af dens leveringer af solcelleglas i OUP fra EU- og tredjelandsproducenter af solcelleglas. Påstanden var derfor ikke tilstrækkeligt begrundet. Det samme gælder for påstanden om, at indførelsen af supplerende foranstaltninger vil tvinge EU-producenterne af solcellemoduler til at udlicitere deres produktion til lande uden for EU. Dette scenario virker usandsynligt. Andelen af solcelleglas udgør, jf. den oprindelige undersøgelse, en begrænset andel af produktionsomkostningerne til solcellemoduler, nemlig 6-8 %. Øgede foranstaltninger vil derfor kun få en begrænset indvirkning på de samlede omkostninger til solcellemoduler, omkring 2-3 %.

2.   Dumping

(32)

Da der var blevet konstateret overvæltning for begge virksomhedsgrupper, blev dumpingmargenerne beregnet på ny.

2.1.   Eksportpriser

(33)

De stikprøveudvalgte eksporterende producenters samlede salg foregik til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen. Eksportpriserne blev derfor baseret på de priser, der faktisk betaltes eller skulle betales for den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

2.2.   Sammenligning

(34)

Kommissionen sammenlignede den normale værdi, som var blevet fastlagt i den oprindelige undersøgelse, og eksportprisen ab fabrik. Dumpingmargenerne blev fastlagt ved at sammenligne de individuelle eksportpriser ab fabrik hos eksportørerne i stikprøven med referencelandsproducentens salgspriser på hjemmemarkedet eller den beregnede normale værdi.

(35)

For at sikre en rimelig sammenligning af den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede priserne og prissammenligneligheden, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10.

(36)

På dette grundlag blev der foretaget justeringer for transport-, søgods-, forsikrings-, håndterings- og lastningsomkostninger og dermed forbundne omkostninger, eksportafgifter og provisioner i alle tilfælde, hvor det blev påvist, at det påvirkede prissammenligneligheden.

2.3.   Dumpingmargen

(37)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12, blev dumpingmargenerne for de stikprøveudvalgte eksporterende producenter fastsat på grundlag af en sammenligning af den vejede gennemsnitlige beregnede normale værdi for hver varetype af samme vare for Tyrkiet i den oprindelige undersøgelsesperiode og det vejede gennemsnit af hver enkelt virksomheds eksportpris for den tilsvarende type af den pågældende vare i OUP, udtrykt som en procentdel af cif-prisen, frit Unionens grænse, ufortoldet.

(38)

Som et resultat heraf steg dumpingmargenen for Xinyi Group fra 83,1 % i den oprindelige undersøgelsesperiode til 122,2 % i OUP og for Flat Group fra 90,1 % til 122,4 %.

3.   Skadestærskel

(39)

I overensstemmelse med reglen om den lavest mulige told, jf. grundforordningens artikel 9, stk. 4, og da de oprindelige foranstaltninger blev baseret på skadestærskel, blev skadesmargenen beregnet på ny.

(40)

Skadestærsklen blev derfor fastsat på grundlag af en sammenligning mellem den vejede gennemsnitlige importpris hos de samarbejdsvillige eksporterende producenter i stikprøven i OUP og et vejet gennemsnit af den ikke-skadevoldende pris for samme vare, som EU-producenterne i stikprøven solgte på EU-markedet i den oprindelige undersøgelsesperiode. Forskelle som følge af denne sammenligning blev dernæst udtrykt som en procentdel af den vejede gennemsnitlige cif-importværdi.

(41)

Efter fremlæggelsen af oplysninger rejste en eksporterende producent tvivl om nøjagtigheden af Kommissionens metode. For at illustrere dette påstod producenten, at selv om eksportpriserne var forblevet stabile i OUP sammenlignet med priserne i den oprindelige undersøgelsesperiode, ville skadestærsklen være steget.

(42)

Kommissionen afviste denne påstand. Den eksporterende producent bekræftede, at dennes eksportpriser var faldet i OUP. Der kunne således konstateres overvæltning, hvilket betød, at dumping- og skadesmargener måtte genberegnes.

(43)

På dette grundlag steg skadesmargenen for Xinyi Group fra 39,3 % til 107,00 % og for Flat Group fra 42,1 % til 112,5 %.

D.   KONKLUSION

(44)

Ud fra ovenstående kendsgerninger og betragtninger konkluderede Kommissionen, at de eksporterende producenter i stikprøven overvæltede den gældende antidumpingtold. Antidumpingforanstaltningerne på importen af solcelleglas med oprindelse i Kina bør derfor ændres i overensstemmelse med grundforordningens artikel 12, stk. 3.

Nyt niveau for foranstaltningen

(45)

I overensstemmelse med reglen om den lavest mulige told, jf. grundforordningens artikel 9, stk. 4, sammenlignede Kommissionen først skadesmargener og dumpingmargener. Tolden bør fastsættes på niveauet for skadesmargenerne. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 12, stk. 3, sidste punktum, må den nye antidumpingtold ikke være højere end det dobbelte af den told, der oprindelig blev indført.

(46)

Da antisubsidieundersøgelsen ikke er berørt af den nuværende undersøgelse, skal udligningstolden fratrækkes for at fastlægge den nye antidumpingtold.

(47)

For Flat Group er den nye antidumpingtold således på 71,4 % (dvs. det dobbelte af den gældende skadesmargen på 42,1 % minus 12,8 % udligningstold) og for Xinyi Group på 75,4 % (dvs. det dobbelte af den gældende skadesmargen på 39,3 % minus 3,2 % udigningstold).

(48)

I betragtning af den udbredte samarbejdsvilje blandt de kinesiske eksporterende producenter blev tolden for »alle andre virksomheder« fastsat på niveauet for den højeste told, der ville blive pålagt de virksomheder, der indgik i stikprøven, eller som var samarbejdsvillige i forbindelse med undersøgelsen. Tolden for »alle andre virksomheder« finder anvendelse for de virksomheder, der ikke samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, med undtagelse af de virksomheder, der samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen og som er pålagt en individuel told. Deres nye antidumpingtold fastsættes til det dobbelte af deres gældende skadesmargen minus den gældende udligningstold.

(49)

For de samarbejdsvillige virksomheder, som ikke indgik i stikprøven, og som fremgår af tabellen herunder, blev dumping- og skadesmargenerne beregnet som et vejet gennemsnit af virksomhederne i stikprøven. Med henblik på at fastsætte den nye antidumpingtold blev der fastsat en grænse på det dobbelte af den gældende skadesmargen, hvorfra den gældende udligningstold blev trukket.

(50)

En ikke samarbejdsvillig eksporterende producent, som samarbejdede i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, påstod, at der var et utilstrækkeligt retsgrundlag for at øge den gældende antidumpingtold eller alternativt et utilstrækkeligt retsgrundlag for at indføre en så stor stigning i antidumpingtolden, som Kommissionen har foreslået.

(51)

Kommissionen afviste denne påstand. Retsgrundlaget for at ændre de gældende foranstaltninger er grundforordningens artikel 12, stk. 3, hvori det fastslås, at den indførte antidumpingtold ikke må være højere end det dobbelte af den told, der oprindelig blev indført. Producenten samarbejdede ikke i forbindelse med den nuværende undersøgelse og bør derfor normalt pålægges resttolden. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 12, stk. 3, og betragtning 48 ovenfor, fastsættes virksomhedens nye antidumpingtold til det dobbelte af dens gældende skadesmargen minus den gældende udligningstold.

(52)

Den reviderede antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet:

Virksomhed

Ny dumpingmargen

Ny skadesmargen

Loft, jf. artikel 12, stk. 3, GF (jf. betragtning 45)

Udligningstold

(uændret)

Revideret endelig antidumpingtold

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

84,2 %

12,8 %

71,4 %

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

122,2 %

107,0 %

78,6 %

3,2 %

75,4 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

52,4 %

17,1 %

35,3 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

34,2 %

16,7 %

17,5 %

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Novatech Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Pilkington Solar Taicang, Limited

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Alle andre virksomheder

122,4 %

112,5 %

84,2 %

17,1 %

67,1 %

(53)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved grundforordningens artikel 15, stk. 1, forordning (EF) nr. 1225/2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 470/2014, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/588, affattes således:

»2.   Den endelige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for de i stk. 1 omhandlede varer fremstillet af nedenstående virksomheder:

Virksomhed

Endelig antidumpingtold

Taric-tillægskode

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

71,4 %

B945

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

75,4 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

35,3 %

B944

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

17,5 %

B946

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

55,9 %

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

55,9 %

B948

 

 

 

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

60,6 %

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

60,6 %

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

60,6 %

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

60,6 %

B952

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

55,9 %

B953

Novatech Glass Co., Ltd

60,6 %

B954

Alle andre virksomheder

67,1 %

B999«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 470/2014 af 13. maj 2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 142 af 14.5.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/588 af 14. april 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 470/2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 98 af 15.4.2015, s. 6).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 471/2014 af 13. maj 2014 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 142 af 14.5.2014, s. 23).

(5)  EUT C 457 af 19.12.2014, s. 9.


Top