EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0730

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) (ECB/2015/18)

OJ L 116, 7.5.2015, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/730/oj

7.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/5


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/730

af 16. april 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) (ECB/2015/18)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 4,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Kommissionen (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at give Den Europæiske Centralbank (ECB) et fyldestgørende statistisk billede af de finansielle aktiviteter i delsektoren forsikringsselskaber i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »medlemsstaterne i euroområdet«), blev der med Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) (3) indført nye statistiske rapporteringskrav for forsikringsselskaber. Som følge heraf bør Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) (4) ændres for at fastsætte de statistiske rapporteringskrav for forsikringsselskabers beholdninger af værdipapirer. For at minimere indberetningsbyrden bør de nationale centralbanker have beføjelse til at kombinere deres rapporteringskrav i henhold forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) med rapporteringskravene i henhold til forordning (EU) nr. 1374/2014.

(2)

Der er en tæt forbindelse mellem dataene om forsikringsselskabers beholdninger af værdipapirer, som de nationale centralbanker indsamler til statistiske formål i henhold til forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), og de data, som de kompetente nationale myndigheder indsamler til tilsynsmæssige formål i henhold til de rammer, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (5). I henhold til artikel 70 i direktiv 2009/138/EF kan de kompetente nationale myndigheder videregive oplysninger med henblik på udførelsen af deres opgaver i henhold til dette direktiv til nationale centralbanker og andre organer med tilsvarende opgaver i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder. Som følge af ECB's generelle mandat i henhold til artikel 5.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) til at samarbejde med andre organer på statistikområdet og for at begrænse den administrative byrde og undgå dobbeltarbejde kan de nationale centralbanker, i det omfang det er muligt, udlede de data, som kræves indberettet i henhold til forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), fra de data, der indsamles i henhold til direktiv 2009/138/EF, herunder de nationale love, som gennemfører dette direktiv, under behørig hensyntagen til eventuelle samarbejdsordninger mellem den relevante nationale centralbank og den relevante kompetente nationale myndighed.

(3)

I henhold til det europæiske national- og regionalregnskabssystem, som er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (6) (herefter »ENS 2010«), skal aktiverne og passiverne for institutionelle enheder indberettes i det land, hvor enheden har sit hjemsted. Hvis de nationale centralbanker udleder de data, som kræves indberettet for forsikringsselskaber, af de data, som indsamles i henhold til direktiv 2009/138/EF, kan de for at minimere indberetningsbyrden aggregere beholdningen af værdipapirer i filialer af forsikringsselskaber, hvis hovedkontor er resident i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), med beholdningen i hovedkontoret. I så tilfælde bør der indsamles begrænsede oplysninger om filialerne af forsikringsselskaberne med henblik på at overvåge deres størrelse og en eventuel senere afvigelse fra princippet om residens i ENS 2010.

(4)

Forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

Forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) ændres som følger:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende definition:

»8a.   »forsikringsselskab« (insurance corporation): har samme betydning som defineret i artikel 1 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) (*)

(*)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 af 28. november 2014 om statistiske rapporteringskrav for forsikringsselskaber (ECB/2014/50) (EUT L 366 af 20.12.2014, s. 36).«"

2)

Artikel 2 ændres således:

a)

Stk. 1 og 2 erstattes af følgende:

»1.   Den faktiske rapporteringspopulation omfatter de residente monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, FVC'er, forsikringsselskaber, depotforvaltere og de hovedkontorer for bankkoncerner, som Styrelsesrådet har udpeget som rapporterende koncerner i henhold til stk. 4, og som er blevet underrettet om deres rapporteringsforpligtelser i henhold til stk. 5 (herefter kollektivt »faktiske rapporteringsenheder« og individuelt »faktisk rapporteringsenhed«).

2.   Hvis en pengemarkedsforening, investeringsforening, FVC eller et forsikringsselskab ikke har status som juridisk person i henhold til national lovgivning, har de personer, som i henhold til loven har ret til at repræsentere dem, eller såfremt der ikke findes en formaliseret repræsentation, de personer, som er ansvarlige for deres handlinger i henhold til den nationale lov, der finder anvendelse, ansvar for at indberette de oplysninger, der kræves i henhold til denne forordning.«

b)

Som stk. 2a indsættes:

»2a.   Hvis de nationale centralbanker udleder de data, som skal indberettes for forsikringsselskaber i henhold til denne forordning, af data, som indsamles i henhold til direktiv 2009/138/EF, skal den faktiske rapporteringspopulation af forsikringsselskaber bestå af:

a)

forsikringsselskaber, som er registrerede og residente på den relevante medlemsstat i euroområdets område, herunder datterselskaber, hvis moderselskab er beliggende uden for det pågældende område

b)

filialer af forsikringsselskaber angivet under litra a), som er residente uden for den pågældende medlemsstat i euroområdets område

c)

filialer af forsikringsselskaber, som er residente på den pågældende medlemsstat i euroområdets område, men hvis hovedkontor er beliggende uden for EØS.

For at undgå tvivl udgør filialer af forsikringsselskaber, der er residente på en medlemsstat i euroområdets område, og hvis hovedkontor er beliggende inden for EØS, ikke en del af den faktiske rapporteringspopulation.«

3)

Artikel 3 ændres således:

a)

Stk. 1 erstattes af følgende:

»1.   Monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, FVC'er, forsikringsselskaber og depotforvaltere forsyner deres relevante nationale centralbank med data, værdipapir for værdipapir, over positionerne ultimo kvartalet eller ultimo måneden og, i overensstemmelse med stk. 5, over finansielle transaktioner fra referencemåneden eller -kvartalet, eller de statistiske oplysninger, som er nødvendige for at udlede sådanne transaktioner vedrørende egne værdipapirbeholdninger med en ISIN-kode i overensstemmelse med Del 2 i Bilag I. Sådanne data indberettes på kvartals- eller månedsbasis i overensstemmelse med de rapporteringsforskrifter, som den pågældende nationale centralbank har fastsat.«

b)

Som stk. 2a og 2b indsættes:

»2a.   Den pågældende nationale centralbank anmoder depotforvaltere om at indberette på kvartals- eller månedsbasis, i overensstemmelse med de rapporteringsinstrukser, som den pågældende nationale centralbank har fastsat, data, værdipapir for værdipapir, og investoroplysninger over positionerne ultimo kvartalet eller ultimo måneden, og i overensstemmelse med stk. 5, over finansielle transaktioner fra referencekvartalet eller -måneden vedrørende de værdipapirer med en ISIN-kode, som de opbevarer i depot på vegne af forsikringsselskaber.

2b.   Hvis de nationale centralbanker udleder de data, som skal indberettes af forsikringsselskaber i henhold til denne forordning, af data, som indsamles i henhold til direktiv 2009/138/EF, skal forsikringsselskaberne en gang om året fremsende data til den pågældende nationale centralbank på et aggregeret grundlag eller værdipapir for værdipapir over positionerne ultimo året af værdipapirer med en ISIN-kode, som er yderligere opdelt i forsikringsselskabets samlede indenlandske beholdninger og de samlede beholdninger for dets filialer i hvert enkelt EØS-land og uden for EØS i overensstemmelse med Del 8 i Bilag I. De forsikringsselskaber, der bidrager til den årlige indberetning, skal i dette tilfælde stå for mindst 95 % af forsikringsselskabernes samlede beholdninger af værdipapirer med en ISIN-kode i den pågældende medlemsstat i euroområdet.«

c)

Stk. 4 erstattes af følgende:

»4.   Rapporteringskravene i henhold til denne forordning, herunder afvigelser herfra, berører ikke de rapporteringskrav, som er fastsat i: a) forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), b) forordning (EF) nr. 958/2007 (ECB/2007/8), c) forordning (EF) nr. 24/2009 (ECB/2008/30), d) forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50).«

d)

Som stk. 8 til 11 indsættes følgende:

»8.   Den relevante nationale centralbank kræver, at rapporterende koncerners hovedkontorer på kvartalsbasis indberetter de oplysninger, som kræves i henhold til Del 6 i Bilag I under markøren »udsteder er en del af den rapporterende koncern« (værdipapir for værdipapir), om værdipapirer med en ISIN-kode, som besiddes af deres koncern i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, og de papirer uden en ISIN-kode, som besiddes af deres koncern i overensstemmelse med artikel 3, stk. 6.

9.   De nationale centralbanker kan indhente de data over forsikringsselskabers beholdninger af værdipapirer, som skal indberettes i henhold til denne forordning, fra følgende data, som indsamles inden for de i direktiv 2009/138/EF fastsatte rammer:

a)

data indeholdt i kvantitative indberetningsmodeller til brug i forbindelse med tilsynsrapportering, som de kompetente nationale myndigheder fremsender til de nationale centralbanker, uanset om den nationale centralbank og den kompetente nationale myndighed er etableret hver for sig eller integreret i den samme institution, i overensstemmelse med betingelserne i de lokale samarbejdsordninger mellem de to organer, eller

b)

data indeholdt i kvantitative indberetningsmodeller til brug i forbindelse med tilsynsrapportering, som rapporteringsenhederne fremsender direkte og samtidigt til en national centralbank og en kompetent national myndighed.

10.   Hvis en kvantitativ indberetningsmodel til brug i forbindelse med tilsynsrapportering indeholder data, der er nødvendige for at opfylde de statistiske rapporteringskrav for forsikringsselskaber i henhold til denne forordning, skal de nationale centralbanker have adgang til hele modellen for at sikre datakvalitet.

11.   Medlemsstaterne kan etablere samarbejdsordninger, der skal gøre det muligt for den pågældende kompetente nationale myndighed at foretage en centraliseret indsamling af oplysninger, som både omfatter kravene til dataindsamling i henhold til de ved direktiv 2009/138/EF fastsatte rammer og de yderligere krav til dataindsamling, som er fastsat i denne forordning, i overensstemmelse med national lovgivning og de harmoniserede referencebestemmelser som defineret af ECB.«

4)

Artikel 4 ændres således:

a)

Stk. 1, litra a), nr. i), første punktum, erstattes af følgende:

»De nationale centralbanker kan undtage monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, FVC'er, forsikringsselskaber og depotforvaltere fra rapporteringskravene i artikel 3, stk. 1, såfremt det samlede bidrag pr. sektor eller delsektor af de undtagne monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, FVC'er, forsikringsselskaber og depotforvaltere, udtrykt i positioner, ikke udgør mere end 40 % af de nationale beholdninger hos henholdsvis de monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, FVC'er, forsikringsselskaber og depotforvaltere.«

b)

Stk. 1, litra b), nr. i), erstattes af følgende:

»i)

De nationale centralbanker kan undtage monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, FVC'er, forsikringsselskaber og depotforvaltere fra rapporteringskravene i artikel 3, stk. 1, såfremt det samlede bidrag pr. sektor eller delsektor af de undtagne monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, FVC'er, forsikringsselskaber og depotforvaltere, udtrykt i positioner, ikke udgør mere end 5 % af de nationale beholdninger hos henholdsvis de monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, FVC'er, forsikringsselskaber og depotforvaltere.«

c)

Stk. 2 erstattes af følgende:

»2.   De nationale centralbanker kan undtage kreditinstitutter helt eller delvist fra rapporteringskravene, såfremt det samlede bidrag, udtrykt i positioner, til den samlede beholdning af værdipapirer, som kreditinstitutterne i de pågældende medlemsstater i euroområdet besidder, ikke udgør mere end 5 %. Denne tærskel kan dog hæves til 15 % i de første to år efter, at rapportering i medfør af denne forordning er påbegyndt.«

d)

Som stk. 2a indsættes:

»2a.   De nationale centralbanker kan undtage forsikringsselskaber fra rapporteringskravene i artikel 3, stk. 1, som følger:

a)

De nationale centralbanker kan undtage forsikringsselskaber på grundlag af de samlede beholdninger af værdipapirer med en ISIN-kode, som besiddes af forsikringsselskaberne, såfremt det samlede bidrag, som besiddes af de undtagne forsikringsselskaber, udtrykt i positioner, ikke udgør mere end 5 % af den samlede beholdning af værdipapirer, som forsikringsselskaberne i den pågældende medlemsstat i euroområdet besidder, eller

b)

De nationale centralbanker kan undtage forsikringsselskaber på grundlag af de samlede beholdninger af værdipapirer med en ISIN-kode, som besiddes af forsikringsselskaberne, såfremt:

i)

det samlede bidrag, som besiddes af de undtagne forsikringsselskaber, udtrykt i positioner, ikke udgør mere end 20 % af den samlede beholdning af værdipapirer i den pågældende medlemsstat i euroområdet, og

ii)

dataene, som indberettes direkte af forsikringsselskaberne i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, og dataene, som indberettes af de depotforvaltere, som forvalter beholdningerne for de forsikringsselskaber, som ikke er underlagt direkte indberetning, sammen, værdipapir for værdipapir, dækker 95 % eller mere af forsikringsselskabernes samlede beholdninger af værdipapirer med en ISIN-kode i hver enkelt medlemsstat.«

e)

Stk. 3 og 4 affattes således:

»3.   De nationale centralbanker kan undtage alle pengemarkedsforeninger fra de i artikel 3, stk. 1, angivne rapporteringskrav, såfremt deres samlede beholdning af værdipapirer med en ISIN-kode udgør mindre end 2 % af de værdipapirer, der besiddes af pengemarkedsforeningerne i euroområdet.

4.   De nationale centralbanker kan undtage alle FVC'er fra de i artikel 3, stk. 1, angivne rapporteringskrav, såfremt deres samlede beholdning af værdipapirer med en ISIN-kode udgør mindre end 2 % af de værdipapirer, der besiddes af FVC'erne i euroområdet.«

f)

I artikel 5 indsættes følgende litra c):

»c)

De nationale centralbanker kan undtage depotforvaltere helt eller delvist fra rapporteringskravene i artikel 3, stk. 2, litra a), såfremt dataene, som indberettes direkte af forsikringsselskaberne i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, og dataene, som indberettes af de depotforvaltere, som forvalter beholdningerne for de forsikringsselskaber, der ikke er underlagt direkte indberetning, sammen, værdipapir for værdipapir, dækker 95 % eller mere af forsikringsselskabernes samlede beholdninger af værdipapirer med en ISIN-kode i hver enkelt medlemsstat.«

g)

Som stk. 6a indsættes:

»6a.   De nationale centralbanker kan undtage rapporterende koncerners hovedkontor fra rapporteringskravene i artikel 3, stk. 8, såfremt de nationale centralbanker kan udlede de data, der skal indberettes af de rapporterende koncerners hovedkontor, af data, der indsamles fra andre kilder.«

h)

Stk. 7 erstattes af følgende:

»7.   De nationale centralbanker kan bevilge undtagelse fra rapporteringskravene i denne forordning, hvis de faktiske rapporteringsenheder indberetter de samme data i henhold til forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), forordning (EF) nr. 958/2007 (ECB/2007/8), forordning (EF) nr. 24/2009 (ECB/2008/30) eller forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50), eller hvis de nationale centralbanker på anden måde kan udlede de samme oplysninger i overensstemmelse med de statistiske minimumsstandarder specificeret i Bilag III.«

5)

Følgende artikel 7a indsættes:

»Artikel 7a

Fusion, spaltning og reorganisering

I tilfælde af en fusion, spaltning eller reorganisering, som kan påvirke opfyldelsen af de statistiske forpligtelser, skal rapporteringsenhederne, der berøres heraf, direkte eller via den relevante nationale centralbank i overensstemmelse med samarbejdsordningen, så snart planen om at gennemføre den pågældende ændring er offentliggjort, og i god tid inden den får virkning, underrette den relevante nationale centralbank om de procedurer, der er planlagt for at opfylde de i denne forordning fastsatte statistiske rapporteringskrav.«

6)

Følgende artikel 10a indsættes:

»Artikel 10a

Første indberetning efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2015/730 (ECB/2015/18) (**)

1.   Den første indberetning efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2015/730 (ECB/2015/18) påbegyndes med data for referenceperioden marts 2015, medmindre andet er angivet i denne artikel.

2.   Den første indberetning, som foretages af forsikringsselskaber i henhold til artikel 3, stk. 1, påbegyndes med data, der vedrører referenceperioden marts 2016.

3.   Den første indberetning, som foretages af depotforvaltere i henhold til artikel 3, stk. 2a, påbegyndes med data, der vedrører referenceperioden marts 2016.

4.   Den første indberetning, som foretages af forsikringsselskaber i henhold til artikel 3, stk. 2b, påbegyndes med årlige data, der vedrører referenceåret 2016.

(**)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) (EUT L 116 af 7.5.2015, s. 5).«"

Artikel 2

Ændringer til Bilag I og II til forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) ændres i overensstemmelse med Bilag I og II til denne forordning.

Artikel 3

Afsluttende bestemmelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i henhold til traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. april 2015.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(2)  EUT C 72 af 28.2.2015, s. 3.

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 af 28. november 2014 om statistiske rapporteringskrav for forsikringsselskaber (ECB/2014/50) (EUT L 366 af 20.12.2014, s. 36).

(4)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) (EUT L 305 af 1.11.2012, s. 6)

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ENS 2010) (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).


BILAG I

Bilag I til forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) ændres som følger:

1.

Del 1 ændres som følger:

a)

Punkt 1, første sætning, erstattes af følgende:

»Monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger og depotforvaltere, som indberetter data vedrørende egne værdipapirbeholdninger eller vedrørende værdipapirer, som de opbevarer i depot på vegne af residente investorer, skal levere de statistiske oplysninger i overensstemmelse med en af følgende metoder:«, og

b)

Punkt 2, første sætning, erstattes af følgende:

»FVC'er og forsikringsselskaber skal levere de statistiske oplysninger i overensstemmelse med en af følgende metoder:«

2.

Del 2 erstattes af følgende:

»DEL 2

Data vedrørende egne beholdninger af værdipapirer med en ISIN-kode opdelt efter monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, FVC'er, forsikringsselskaber og depotforvaltere

For hvert værdipapir, som er blevet tildelt en ISIN-kode, og som er klassificeret under værdipapirkategorierne »gældsværdipapirer« (F.3), »noterede aktier« (F.511) eller »investeringsforeningsandele eller -enheder« (F.52), indberetter de finansielle investorer, som tilhører de monetære finansielle institutioner, investeringsforeningerne, FVC'erne eller forsikringsselskaberne samt depotforvalterne, data for felterne i tabellen nedenfor for deres egne beholdninger af værdipapirer. De indberettes i henhold til følgende regler og i overensstemmelse med definitionerne i Bilag II:

a)

data for felt 1 og 2 indberettes

b)

data indberettes i overensstemmelse med enten i) eller ii) som følger:

i)

hvis monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, FVC'er, forsikringsselskaber og depotforvaltere indberetter data om finansielle transaktioner, værdipapir for værdipapir, indberettes data for felt 5, og såfremt den pågældende nationalbank anmoder herom, felt 6, eller

ii)

hvis monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, FVC'er, forsikringsselskaber og depotforvaltere ikke indberetter data om finansielle transaktioner, værdipapir for værdipapir, indberettes data for felt 6, såfremt den pågældende nationalbank anmoder herom.

Den relevante nationale centralbank kan kræve, at finansielle investorer, som tilhører de monetære finansielle institutioner, investeringsforeningerne, FVC'erne, forsikringsselskaberne og depotforvalterne, indberetter data for felt 1 og 3 i stedet for data i henhold til punkt a). I så fald indberettes også data for felt 5 og, såfremt den relevante nationale centralbank anmoder herom, data for felt 7, i stedet for data i henhold til punkt b).

Den pågældende nationale centralbank kan også kræve, at finansielle investorer, som tilhører de monetære finansielle institutioner, investeringsforeningerne, FVC'erne, forsikringsselskaberne og depotforvalterne, indberetter data for felt 2b, 3 og 4.

Felt

Beskrivelse

1

ISIN-kode

2

Antal enheder eller aggregeret nominel værdi

2b

Noteringsgrundlag

3

Markedsværdi

4

Porteføljeinvesteringer eller direkte investeringer

5

Finansielle transaktioner

6

Andre ændringer i volumen (nominel værdi)

7

Andre ændringer i volumen (markedsværdi)«

3.

Del 3 ændres som følger:

a)

Følgende sætning indsættes før tabellen:

»Depotforvaltere, som indberetter beholdninger for forsikringsselskaber i henhold til artikel 3, stk. 2a, skal også indberette data for felt 9 eller felt 10.«

b)

Tabellen erstattes af følgende:

»Felt

Beskrivelse

1

ISIN-kode

2

Antal enheder eller aggregeret nominel værdi

2b

Noteringsgrundlag

3

Den sektor, som indehaveren tilhører:

Forsikringsselskaber (S.128)

Pensionskasser (S.129)

Andre finansielle formidlere (S.125), undtagen financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner, finansielle hjælpeenheder (S.126), koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127)

Financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (en underopdeling af S.125)

Ikke-finansielle selskaber (S.11)

Offentlig forvaltning og service (S.13) (1)

Husholdninger og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) (2)

4

Markedsværdi

5

Porteføljeinvesteringer eller direkte investeringer

6

Finansielle transaktioner

7

Andre ændringer i volumen (nominel værdi)

8

Andre ændringer i volumen (markedsværdi)

9

Besiddende institution

10

Besiddende institution er underlagt direkte indberetning

4.

Del 6 ændres som følger:

a)

Sidste sætning erstattes af følgende:

»Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at de rapporterende koncerners hovedkontor indberetter data for felt 2b, 3 og 6.«

b)

Tabellen erstattes af følgende:

»Felt

Beskrivelse

Alternative indberetningsmuligheder

1

ISIN-kode

i)

Koncernniveau

ii)

Residente og ikke-residente enheder identificeret separat

iii)

Efter enhed«

2

Antal enheder eller aggregeret nominel værdi

2b

Noteringsgrundlag

3

Markedsværdi

4

Residente enheder/ikke-residente enheder

 

5

Koncernenhed

 

6

Udsteder er en del af den rapporterende koncern

 

 

 

5.

Del 7 ændres som følger:

a)

Første led erstattes af følgende:

»For hvert værdipapir, som ikke er blevet tildelt en ISIN-kode, og som er klassificeret under værdipapirkategorierne »kortfristede gældsværdipapirer« (F.31), »langfristede gældsværdipapirer« (F.32), »noterede aktier« (F.511) eller »investeringsforeningsandele eller -enheder« (F.52), kan data for felterne i tabellen nedenfor indberettes af finansielle investorer, som tilhører de monetære finansielle institutioner, investeringsforeningerne, FVC'erne eller forsikringsselskaberne samt af depotforvalterne. De indberetter data i henhold til følgende regler og i overensstemmelse med definitionerne i Bilag II:«

b)

Punkt a), nr. i) og ii) erstattes af følgende:

»i)

data for felt 1 til 4 (data for felt 5 i stedet for felt 2 og 4 kan indberettes), for felt 6, 7 og 9 til 15, og enten for felt 16 eller for felt 17 og 18, for referencekvartalet eller -måneden, værdipapir for værdipapir, ved anvendelse af et identifikationsnummer som f.eks. CUSIP, SEDOL, et identifikationsnummer fra en national centralbank, eller lign., eller

ii)

aggregerede data for felt 2 til 4 (data for felt 5 i stedet for felt 2 og 4 kan indberettes), for felt 6, 7 og 9 til 15, og enten for felt 16 eller for felt 17 og 18, for referencekvartalet eller -måneden.«

c)

Punkt b) erstattes af følgende:

»b)

Depotforvaltere, som indberetter data vedrørende værdipapirer, som de opbevarer i depot på vegne af residente finansielle investorer, som ikke har pligt til at indberette deres beholdninger af værdipapirer, og på vegne af ikke-finansielle investorer, kan indberette data på kvartals- eller månedsbasis som følger:

i)

data for felt 1 til 4 (data for felt 5 i stedet for felt 2 og 4 kan indberettes), for felt 6 og 8 til 15, og enten for felt 16 eller for felt 17 og 18, for referencekvartalet eller -måneden, værdipapir for værdipapir, ved anvendelse af et identifikationsnummer som f.eks. CUSIP, SEDOL, et identifikationsnummer fra en national centralbank, eller lign., eller

ii)

aggregerede data for felt 2 til 4 (data for felt 5 i stedet for felt 2 og 4 kan indberettes), for felt 6 og 8 til 15, og enten for felt 16 eller for felt 17 og 18, for referencekvartalet eller -måneden.

Depotforvaltere, som indberetter beholdninger for forsikringsselskaber i henhold til artikel 3, stk. 2a, skal også indberette data for felt 22 eller felt 23.«

d)

Følgende tilføjes som punkt c):

»c)

Rapporterende koncerners hovedkontor, som indberetter data vedrørende værdipapirer, der besiddes af deres koncern, herunder ikke-residente enheder, kan indberette kvartalsvise data som følger:

i)

data for felt 1 til 4 (data for felt 5 i stedet for felt 2 og 4 kan indberettes), og for felt 6 og 9 til 15 for referencekvartalet, værdipapir for værdipapir, ved anvendelse af et identifikationsnummer som f.eks. CUSIP, SEDOL, et identifikationsnummer fra en national centralbank, eller lign., eller

ii)

aggregerede data for felt 2 til 4 (data for felt 5 i stedet for felt 2 og 4 kan indberettes), og for felt 6 og 9 til 15 for referencekvartalet.

Data i henhold til i) og ii) indberettes i overensstemmelse med en af følgende muligheder:

i)

aggregeret for hele koncernen, eller

ii)

separat for koncernens residente og ikke-residente enheder. I så fald indberettes også data for felt 19, eller

iii)

separat for hver enkelt enhed i koncernen. I så fald indberettes også data for felt 20.

Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at de rapporterende koncerners hovedkontor også indberetter data for felt 21.«

e)

Tabellen erstattes af følgende:

»Felt

Beskrivelse

1

Kode til identifikation af værdipapirer (identifikationsnummer fra en national centralbank, CUSIP, SEDOL, andet)

2

Antal enheder eller aggregeret nominel værdi (3)

3

Noteringsgrundlag

4

Kursværdi

5

Markedsværdi

6

Instrument:

Kortfristede gældsværdipapirer (F.31)

Langfristede gældsværdipapirer (F.32)

Noterede aktier (F.511)

Investeringsforeningsandele eller -enheder (F.52)

7

Sektor eller delsektor for investorer, der indberetter data for egne værdipapirbeholdninger:

Centralbank (S.121)

Pengeinstitutter, undtagen centralbanker (S.122)

Pengemarkedsforeninger (S.123)

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

Financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (en underopdeling af S.125)

Forsikringsselskaber (S.128)

8

Sektor eller delsektor for investorer, som indberettes af depotforvalterne:

Andre finansielle selskaber, undtagen monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner, forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125+S.126+S.127)

Forsikringsselskaber (S.128)

Pensionskasser (S.129)

Ikke-finansielle selskaber (S.11)

Offentlig forvaltning og service (S.13) (4)

Husholdninger og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) (5)

9

Sektor eller delsektor som udstederen tilhører:

Centralbank (S.121)

Pengeinstitutter, undtagen centralbanker (S.122)

Pengemarkedsforeninger (S.123)

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

Andre finansielle selskaber, undtagen monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner, forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125+S.126+S.127)

Financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (en underopdeling af S.125)

Forsikringsselskaber og pensionskasser (S.128+S.129) (6)

Ikke-finansielle selskaber (S.11)

Offentlig forvaltning og service (S.13)

Husholdninger og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) (7)

10

Porteføljeinvesteringer eller direkte investeringer

11

Investorer opdelt efter land

12

Udstedere opdelt efter land

13

Værdipapirets denomineringsvaluta

14

Udstedelsesdato

15

Indfrielsesdato

16

Finansielle transaktioner

17

Justeringer for omvurderinger

18

Andre ændringer i volumen

19

Residente enheder/ikke-residente enheder

20

Koncernenhed

21

Udsteder er en del af den rapporterende koncern

22

Besiddende institution

23

Besiddende institution er underlagt direkte indberetning

6.

Følgende Del 8 indsættes:

»DEL 8

Forsikringsselskabers årlige indberetning af egne beholdninger af værdipapirer med en ISIN-kode

For hvert værdipapir, som er blevet tildelt en ISIN-kode, og som er klassificeret under værdipapirkategorierne »gældsværdipapirer« (F.3), »noterede aktier« (F.511) eller »investeringsforeningsandele eller -enheder« (F.52), indberetter forsikringsselskaberne på årsbasis data for felterne i tabellen nedenfor for deres egne beholdninger af værdipapirer. De indberettes i henhold til følgende regler og i overensstemmelse med definitionerne i Bilag II:

a)

hvis forsikringsselskaberne indberetter data værdipapir for værdipapir, indberettes data for felt 1, 2 og 4

b)

den relevante nationale centralbank kan kræve, at finansielle investorer, som tilhører sektoren forsikringsselskaber, også skal indberette data for felt 2b og 3.

c)

hvis forsikringsselskaberne indberetter aggregerede data, indberettes data for felt 3 og 4 til 8.

Felt

Beskrivelse

1

ISIN-kode

2

Antal enheder eller aggregeret nominel værdi

2b

Noteringsgrundlag

3

Markedsværdi

4

Geografisk opdeling efter indehaver (individuelle EØS-lande, ikke-EØS-lande)

5

Instrument:

Kortfristede gældsværdipapirer (F.31)

Langfristede gældsværdipapirer (F.32)

Noterede aktier (F.511)

Investeringsforeningsandele eller -enheder (F.52)

6

Sektor eller delsektor som udstederen tilhører:

Centralbank (S.121)

Pengeinstitutter, undtagen centralbanker (S.122)

Pengemarkedsforeninger (S.123)

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

Andre finansielle selskaber, undtagen monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner, forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125+S.126+S.127)

Financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (en underopdeling af S.125)

Forsikringsselskaber og pensionskasser (S.128+S.129) (8)

Ikke-finansielle selskaber (S.11)

Offentlig forvaltning og service (S.13)

Husholdninger og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) (9)

7

Udstedere opdelt efter land

8

Værdipapirets denomineringsvaluta


(1)  Hvis oplysningerne er tilgængelige, indberettes delsektorerne »offentlig forvaltning og service« (S.1311), »offentlig forvaltning og service på delstatsniveau« (S.1312), »kommunal forvaltning og service« (S.1313) og »sociale kasser og fonde« (S.1314) separat.

(2)  Den relevante nationale centralbank kan kræve, at de faktiske rapporteringsenheder indberetter delsektorerne »husholdninger« (S.14) og »nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger« (S.15) separat.«

(3)  For aggregerede data: antal enheder eller aggregeret nominel værdi med samme kursværdi (jf. felt 4).

(4)  Hvis oplysningerne er tilgængelige, indberettes delsektorerne »offentlig forvaltning og service« (S.1311), »offentlig forvaltning og service på delstatsniveau« (S.1312), »kommunal forvaltning og service« (S.1313) og »sociale kasser og fonde« (S.1314) separat.

(5)  Hvis oplysningerne er tilgængelige, indberettes delsektorerne »husholdninger« (S.14) og »nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger« (S.15) separat.

(6)  Hvis oplysningerne er tilgængelige, indberettes sektorerne »forsikringsselskaber« (S.128) og »pensionskasser« (S.129) separat.

(7)  Den relevante nationale centralbank kan kræve, at de faktiske rapporteringsenheder indberetter delsektorerne »husholdninger« (S.14) og »nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger« (S.15) separat.«

(8)  Hvis oplysningerne er tilgængelige, indberettes sektorerne »forsikringsselskaber« (S.128) og »pensionskasser« (S.129) separat.

(9)  Den relevante nationale centralbank kan kræve, at de faktiske rapporteringsenheder indberetter delsektorerne »husholdninger« (S.14) og »nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger« (S.15) separat.«


BILAG II

Bilag II til forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) ændres som følger:

1.

Tabellen i Del 1 erstattes af følgende:

»Kategori

Beskrivelse af hovedtrækkene

1.

Gældsværdipapirer (F.3)

Gældsværdipapirer er omsættelige finansielle instrumenter, der tjener som gældsbeviser. Gældsværdipapirer er kendetegnet ved:

a)

en udstedelsesdato, som er den dato, på hvilken gældsværdipapiret er udstedt

b)

en udstedelseskurs, til hvilken investorer køber gældsværdipapirerne ved udstedelsen

c)

en indfrielses- eller udløbsdato, på hvilken den kontraktligt fastsatte endelige tilbagebetaling af hovedstolen skal ske

d)

en indfrielseskurs eller pålydende værdi, som er det beløb, udstederen skal betale til ejeren på udløbsdatoen

e)

en oprindelig løbetid, som er perioden fra udstedelsesdatoen til den kontraktligt fastsatte dato for endelig tilbagebetaling

f)

en restløbetid, som er perioden fra referencedatoen til den kontraktligt fastsatte dato for endelig tilbagebetaling

g)

en pålydende rente, som udstederen betaler til ejerne af gældsværdipapirerne, og som kan være fast i hele gældsværdipapirets løbetid eller ændre sig i takt med inflation, renter eller aktivpriser. Nulkuponværdipapirer har ingen pålydende rente

h)

rentebetalingsdatoer, på hvilke udstederen betaler den pålydende rente til ejerne af værdipapirerne

i)

udstedelseskursen, indfrielseskursen og den pålydende rente kan udtrykkes (eller afregnes) i national eller udenlandsk valuta.

Gældsværdipapirernes kreditrating, der er en vurdering af individuelle værdipapirudstedelsers kreditkvalitet, tildeles af godkendte bureauer på grundlag af ratingkategorier.

Hvad angår punkt c), kan udløbsdatoen falde sammen med konverteringen af et gældsværdipapir til en aktie. Her forstås ved konvertering, at ejeren kan ombytte et gældsværdipapir til almindelig egenkapital i udstederens selskab. At værdipapiret er ombytteligt betyder, at ejeren kan ombytte gældsværdipapiret til aktier i et andet selskab end udstederens. Uamortisable værdipapirer, dvs. værdipapirer, for hvilke der ikke er fastsat nogen udløbsdato, klassificeres som gældsværdipapirer.

1a.

Kortfristede gældsværdipapirer (F.31)

Gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er et år eller derunder, og gældsværdipapirer, som tilbagebetales på kreditors anfordring.

1b.

Langfristede gældsværdipapirer (F.32)

Gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er længere end et år, eller som ikke har en angivet løbetid.

2.

Ejerandele (F.51)

Ejerandele er finansielle aktiver, som er fordringer på restværdien af et selskab, når alle andre fordringer er blevet indfriet. Ejendomsret til kapital i juridiske enheder er sædvanligvis baseret på aktier, aktiecertifikater (depository receipts), kapitalinteresser eller lignende.

Ejerandele underopdeles som følger: noterede aktier (F.11), unoterede aktier (F.512) og andre ejerandelsbeviser (F.519).

2a.

Noterede aktier (F.511)

Noterede aktier er ejerandelsinstrumenter, som er noteret på en børs. Det kan være på en anerkendt fondsbørs eller en anden form for sekundært marked. Når aktier er noteret på en børs, vil markedsprisen som regel let kunne fastslås.

3.

Investeringsforeningsandele eller -enheder (F.52)

Investeringsforeningsandele er andele i en investeringsforening, hvis foreningen har en selskabsstruktur. Disse betegnes »enheder«, hvis foreningen er en trust. Investeringsforeninger er kollektive investeringsforetagender, igennem hvilke investormidler samles i en pulje med henblik på investering i finansielle og/eller ikke-finansielle aktiver.

Investeringsforeningsandele underopdeles i andele eller enheder i: pengemarkedsforeninger (MMF) (F.521), og investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (F.522).«

2.

Tabellen i Del 2 erstattes af følgende:

»Sektor

Definition:

1.

Ikke-finansielle selskaber (S.11)

Sektoren ikke-finansielle selskaber (S.11) består af institutionelle enheder med status af selvstændige juridiske enheder og markedsproducenter, hvis hovedaktivitet er produktion af varer og ikke-finansielle tjenester. Denne sektor omfatter også ikke-finansielle kvasiselskaber.

2.

Centralbanken (S.121)

Delsektoren centralbanken (S.121) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, hvis hovedfunktion består i at udstede penge, opretholde den indenlandske og udenlandske værdi af den nationale valuta samt at opbevare alle landets internationale reserver eller en del heraf.

3.

Pengeinstitutter, undtagen centralbanker (S.122)

Delsektoren pengeinstitutter, undtagen centralbanken (S.122) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder, dvs. ikke kun fra MFI'er, og i for egen regning at yde lån og/eller foretage investeringer i værdipapirer.

4.

Pengemarkedsforeninger (S.123)

Delsektoren pengemarkedsforeninger (S.123) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele eller -enheder i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og i for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andele/enheder i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud.

Investeringsforeninger omfatter investeringsselskaber og andre former for kollektiv investering, hvis andele eller enheder anses for nære substitutter for indskud.

5.

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

Delsektoren investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124) omfatter alle kollektive investeringsordninger — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektoren pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele eller enheder i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, og i for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikke-finansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger, omfatter investeringsselskaber og andre former for kollektiv investering, hvis andele eller enheder ikke anses for at være nære substitutter for indskud.

6.

Andre finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125)

Delsektoren andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125), omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder.

7.

Financial vehicle corporations, der beskæftiger sig med securitisationstransaktioner (FVC'er)

FVC'er er foretagender, der udfører securitisationstransaktioner. FVC'er, der opfylder kriterierne for en institutionel enhed, klassificeres i S.125. I modsat fald behandles de som en integreret del af moderselskabet.

8.

Finansielle hjælpeenheder (S.126)

Delsektoren finansielle hjælpeenheder (S.126) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere.

9.

Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127)

Delsektoren koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, og hvor hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder.

10.

Forsikringsselskaber (S.128)

Delsektoren forsikringsselskaber (S.128) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring.

11.

Pensionskasser (S.129)

Delsektoren pensionskasser (S.129) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst og ofte ydelser ved død og invaliditet.

12.

Offentlig forvaltning og service (S.13)

Sektoren offentlig forvaltning og service (S.13) består af institutionelle enheder, som er ikke-markedsproducenter, hvis produktion er bestemt for individuelt og kollektivt forbrug og finansieret af obligatoriske betalinger foretaget af enheder, som henhører under andre sektorer, og institutionelle enheder, der hovedsagelig beskæftiger sig med omfordeling af nationalindkomsten og -formuen.

Sektoren offentlig forvaltning og service opdeles i fire delsektorer: statslig forvaltning og service (S.1311), offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (S.1312), kommunal forvaltning og service (S.1313) og sociale kasser og fonde (S.1314).

13.

Husholdninger (S.14 )

Sektoren husholdninger (S.14) omfatter enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner både i deres egenskab af forbrugere og i deres egenskab af erhvervsdrivende, som producerer markedsmæssige varer og ikke-finansielle og finansielle tjenester (markedsproducenter), forudsat at produktionen af varer og tjenester ikke udøves af selvstændige enheder med status af kvasiselskaber. Sektoren omfatter ligeledes enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i deres egenskab af producenter af varer og ikke-finansielle tjenester udelukkende til eget brug.

14.

Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.15)

Sektoren nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.15) omfatter nonprofit-institutioner, der er selvstændige juridiske enheder, som leverer varer og tjenester til husholdninger, og som er private ikke-markedsproducenter. Deres vigtigste tilgange stammer fra frivillige bidrag i form af penge eller naturalier fra husholdninger i deres egenskab af forbrugere, fra betalinger fra den offentlige forvaltning og service samt fra formueindkomst.«

3.

Del 3 ændres som følger:

a)

Følgende sætning indsættes i punkt 2:

»Navnlig omfatter finansielle transaktioner annullering af gæld som følge af gensidig aftale mellem debitor og kreditor (gældsannullering eller gældseftergivelse).«

b)

Punkt 4, første led, erstattes af følgende:

»—

Værdireguleringer for omvurderinger omfatter de ændringer, der indtræffer i referenceperioden i værdien af positioner ultimo perioden på grund af ændringer i den referenceværdi, til hvilken de er bogført, dvs. kapitalgevinster/-tab. De omfatter også ændringer i finansielle fordringer som følge af nedskrivninger, der afspejler den faktiske markedsværdi af omsættelige finansielle fordringer.«

c)

Punkt 5 erstattes af følgende:

»5.

Andre ændringer i volumen omfatter de ændringer i volumen af aktiver, som opstår fra investors side, og som skyldes en af følgende: a) en ændring i den statistiske dækning af populationen (f.eks. omklassifikation eller omstrukturering af institutionelle enheder (*), b) omklassifikation af aktiver, c) rapporteringsfejl, der er blevet korrigeret i data, der kun er blevet indberettet i et begrænset tidsrum, d) kreditorers af- eller nedskrivning af uerholdelige fordringer, hvor disse er i form af værdipapirer, e) ændringer i investors residens.

(*)  F.eks. i tilfælde af fusion og overtagelse overflytningen af de finansielle aktiver og passiver, der eksisterer mellem det overtagne selskab og tredjemand, til det overtagende selskab.«"Top