Help Print this page 

Document 32015R0704

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2015/704 af 30. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for ikke-dioxinlignende PCB'er i vildpighaj (Squalus acanthias) (EØS-relevant tekst)

C/2015/2774
  • In force
OJ L 113, 1.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/704/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/704

af 30. april 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for ikke-dioxinlignende PCB'er i vildpighaj (Squalus acanthias)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) er der fastsat grænseværdier for dioxiner, dioxinlignende polychlorerede biphenyler (PCB'er) og ikke-dioxinlignende PCB'er i fisk og fiskevarer.

(2)

Interesseorganisationer har fremlagt data om forekomsten af ikke-dioxinlignende PCB'er i vildpighaj (Squalus acanthias). Ud fra disse oplysninger kan det konstateres, at den nuværende grænseværdi på 75 ng/g vådvægt under overholdelse af god fiskeripraksis og under normale fangst- og vækstbetingelser i mange tilfælde ikke kan overholdes. De fremlagte data dokumenterer, at den nuværende grænseværdi ikke er i overensstemmelse med princippet om, at grænseværdier for forurenende stoffer fastsættes på et niveau, der er så lavt, som det med rimelighed er muligt. Den eksisterende grænseværdi for ikke-dioxinlignende PCB'er i vildpighaj (Squalus acanthias) bør derfor forhøjes, uden at det bringer folkesundheden i fare.

(3)

Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 5.3 affattes således:

»5.3

Fiskekød (muskelkød), fiskevarer og produkter heraf (25) (34), undtagen

vildål

vildpighaj (Squalus acanthias)

ferskvandsvildfisk, undtagen diadrome fiskearter fanget i ferskvand

fiskelever og produkter heraf

marinolier.

Grænseværdien for krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

3,5 pg/g vådvægt

6,5 pg/g vådvægt

75 ng/g vådvægt«

2)

Følgende indsættes som punkt 5.4a efter punkt 5.4:

»5.4a

Muskelkød af vildpighaj (Squalus acanthias) og produkter heraf (34)

3,5 pg/g vådvægt

6,5 pg/g vådvægt

200 ng/g vådvægt«


Top