Help Print this page 

Document 32015R0227

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/227 af 9. januar 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 EØS-relevant tekst
  • In force
OJ L 48, 20.2.2015, p. 1–630 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/227/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 48/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/227

af 9. januar 2015

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 99, stk. 5, fjerde afsnit, artikel 99, stk. 6, fjerde afsnit, artikel 101, stk. 4, tredje afsnit, og artikel 394, stk. 4, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (2) fastsættes de krav, i henhold til hvilke institutter skal indberette relevante oplysninger om deres overholdelse af forordning (EU) nr. 575/2013.

(2)

Indberetning af sammenhængende, nøjagtige og sammenlignelige oplysninger om kredittabsbestemmelser og foranstaltninger vedrørende henstand i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 er af afgørende betydning for opnåelse af et samlet overblik over institutternes risikoprofiler og den systemiske risiko, de udgør for den finansielle sektor. I forbindelse med usikkerhed om aktivernes kvalitet i hele Unionen og for at give Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og de kompetente myndigheder mulighed for at få et samlet billede af risikoprofilen for institutternes aktiviteter, samt for at Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) kan udføre sine makroprudentielle tilsynsopgaver, bør institutterne forpligtes til at indberette oplysninger om deres aktiviteter vedrørende henstand og misligholdte eksponeringer.

(3)

Aktiviteter vedrørende henstand og misligholdte eksponeringer er omfattet af eksisterende regnskabsmæssige krav om forelæggelse af oplysninger om lån og eksponeringer vedrørende gældsværdipapirer og deres kreditkvalitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (3) og Rådets direktiv 86/635/EØF (4). Der findes imidlertid hverken omfattende harmoniserede definitioner af begreberne henstand og misligholdte eksponeringer eller specifikke og detaljerede krav til indberetning med henblik på tilsyn.

(4)

Tekniske standarder bør derfor fastlægge specifikke definitioner af henstand og misligholdte eksponeringer og indberetningsskemaer for at gøre det muligt for EBA, de kompetente myndigheder og ESRB at gøre brug af definitioner af aktivernes kvalitet, der er endnu mere harmoniserede end de nuværende definitioner. Dette vil gøre de indberettede data endnu mere sammenlignelige ved at minimere de forskelle, der skyldes de forskellige definitioner af henstand og forskellene i indførelsen af definitioner af misligholdelse og forringelse i Unionen. Definitionen af misligholdte eksponeringer bør for så vidt fungere som et harmoniseret indeks for aktivernes kvalitet, et klassificeringsredskab, og ikke som en erstatning for de eksisterende definitioner af misligholdelse og forringelse.

(5)

For at give institutter og kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at gennemføre denne forordnings krav til aktiviteter vedrørende henstand og misligholdte eksponeringer på en sådan måde, at der opnås data af høj kvalitet, bør en udskudt indberetningsdato finde anvendelse i forbindelse med disse indberetningskrav.

(6)

For at sikre en korrekt gennemførelse af de krav, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, bør de skemaer, instrukser og definitioner, der anvendes til institutternes indberetning med henblik på tilsyn gøres mere præcise. Af hensyn til den juridiske klarhed er det derfor passende at udskifte en række skemaer i bilag I, III og IV og at ændre en række instrukser i bilag II; V, VII og IX. Denne forordning er baseret på udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(7)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder for aktiviteter vedrørende henstand og misligholdte eksponeringer, som delvist ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (5).

(8)

I betragtning af at de øvrige nødvendige ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 ikke indebærer væsentlige ændringer i væsentlige betingelser, jf. artikel 15, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010, har EBA ikke gennemført andre åbne offentlige høringer, da dette ikke ville stå i forhold til omfanget og virkningen af det pågældende udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

For at sikre, at institutter snarest muligt forelægger de kompetente myndigheder de tilsynsrelaterede data for at give dem mulighed for at få et samlet billede af institutterne, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, litra b), nr. 1), affattes således:

»1)

oplysninger om alle securitiseringseksponeringer som anført i model 14 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.9.

Institutterne er fritaget for at indsende disse securitiseringsoplysninger, hvis de indgår i en gruppe i det land, hvor de er genstand for kapitalgrundlagskrav«.

2)

I artikel 18 tilføjes følgende stykke:

»Uden at dette berører artikel 2, er den første indberetningsdato for model 18 og 19 i bilag III den 31. december 2014. Rækker og kolonner i model 6, 9.1, 20.4, 20.5 og 20.7 i bilag III, der henviser til eksponeringer med henstand og misligholdte eksponeringer, skal udfyldes til indberetningsdatoen 31. december 2014«.

3)

Bilag I til V som anført i bilag I til nærværende forordning.

4)

Bilag VII affattes som anført i bilag II til nærværende forordning.

5)

Bilag IX affattes som anført i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG I

»

BILAG I

INDBERETNING AF KAPITALGRUNDLAG OG KAPITALGRUNDLAGSKRAV

COREP-MODELLER

Model nr.

Modelkode

Navn på model/gruppe af modeller

 

 

 

KAPITALGRUNDLAG

CA

1

C 01.00

KAPITALGRUNDLAG

CA1

2

C 02.00

KAPITALGRUNDLAGSKRAV

CA2

3

C 03.00

KAPITALPROCENTER

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUMPOSTER:

CA4

 

 

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5

5.1

C 05.01

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE

CA5.2

 

 

KONCERNSOLVENS

GS

6.1

C 06.01

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER - I ALT

GS I ALT

6.2

C 06.02

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER

GS

 

 

KREDITRISIKO

CR

7

C 07.00

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SA

 

 

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFISK OPDELING

CR GB

9.1

C 09.01

Tabel 9.1 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (standardmetoden)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabel 9.2 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (IRB-metoden)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tabel 9.3 – Opdeling af samlede kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko vedrørende relevante krediteksponeringer efter land

CR GB 3

 

 

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO

CR SETT

12

C 12.00

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER – KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER – KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR SEC IRB

14

C 14.00

DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER

CR SEC Details

 

 

OPERATIONELLE RISICI

OPR

16

C 16.00

OPERATIONELLE RISICI

OPR

17

C 17.00

OPERATIONELLE RISICI: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR

OPR Details

 

 

MARKEDSRISIKO

MKR

18

C 18.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL

MKR IM

25

C 25.00

KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO

CVA


C 01.00 – KAPITALGRUNDLAG (CA1)

Rækker

ID

Post

Beløb

010

1

KAPITALGRUNDLAG

 

015

1.1

KERNEKAPITAL

 

020

1.1.1

EGENTLIG KERNEKAPITAL

 

030

1.1.1.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital

 

040

1.1.1.1.1

Betalte kapitalinstrumenter

 

050

1.1.1.1.2*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

 

060

1.1.1.1.3

Overkurs ved emission

 

070

1.1.1.1.4

(-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

 

092

1.1.1.1.5

(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter

 

130

1.1.1.2

Overført resultat

 

140

1.1.1.2.1

Overført resultat for foregående år

 

150

1.1.1.2.2

Kvalificeret driftsresultat

 

160

1.1.1.2.2.1

Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang

 

180

1.1.1.3

Akkumuleret anden totalindkomst

 

200

1.1.1.4

Andre reserver

 

210

1.1.1.5

Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici

 

220

1.1.1.6

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

 

230

1.1.1.7

Minoritetsinteresser, som indgår i den egentlige kernekapital

 

240

1.1.1.8

Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser

 

250

1.1.1.9

Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre

 

260

1.1.1.9.1

(-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver

 

270

1.1.1.9.2

Cash flow hedge-reserve

 

280

1.1.1.9.3

Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi

 

285

1.1.1.9.4

Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser.

 

290

1.1.1.9.5

(-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill, som indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer

 

330

1.1.1.10.3

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill

 

340

1.1.1.11

(-) Andre immaterielle aktiver

 

350

1.1.1.11.1

(-) Andre immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser

 

360

1.1.1.11.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver

 

370

1.1.1.12

(-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser

 

380

1.1.1.13

(-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden

 

390

1.1.1.14

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

 

400

1.1.1.14.1

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

 

410

1.1.1.14.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser

 

420

1.1.1.14.3

Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende

 

430

1.1.1.15

(-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital

 

440

1.1.1.16

(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

 

450

1.1.1.17

(-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

490

1.1.1.23

(-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

500

1.1.1.24

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

510

1.1.1.25

(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital

 

524

1.1.1.27

(-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

529

1.1.1.28

Egentlig kernekapital – andre elementer eller fradrag

 

530

1.1.2

HYBRID KERNEKAPITAL

 

540

1.1.2.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital

 

550

1.1.2.1.1

Betalte kapitalinstrumenter

 

560

1.1.2.1.2*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

 

570

1.1.2.1.3

Overkurs ved emission

 

580

1.1.2.1.4

(-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

 

622

1.1.2.1.5

(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter

 

660

1.1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

 

670

1.1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital

 

680

1.1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital

 

690

1.1.2.5

(-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital

 

700

1.1.2.6

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

710

1.1.2.7

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

720

1.1.2.8

(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

 

730

1.1.2.9

Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital

 

740

1.1.2.10

Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)

 

744

1.1.2.11

(-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

748

1.1.2.12

Egentlig kernekapital – andre elementer eller fradrag

 

750

1.2

SUPPLERENDE KAPITAL

 

760

1.2.1

Kapitalinstrumenter og efterstillede lån, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

770

1.2.1.1

Betalte kapitalinstrumenter og efterstillede lån

 

780

1.2.1.2*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter og efterstillede lån

 

790

1.2.1.3

Overkurs ved emission

 

800

1.2.1.4

(-) Egne supplerende kapitalinstrumenter

 

810

1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

 

840

1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

 

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

 

842

1.2.1.5

(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter

 

880

1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån omfattet af overgangsbestemmelser

 

890

1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital

 

900

1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital

 

910

1.2.5

Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden

 

920

1.2.6

Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden

 

930

1.2.7

(-) Krydsejerskab af supplerende kapital

 

940

1.2.8

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

950

1.2.9

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

960

1.2.10

Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital

 

970

1.2.11

Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)

 

974

1.2.12

(-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

978

1.2.13

Supplerende kapital – andre elementer eller fradrag

 


C 02.00 – KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)

Rækker

Post

Tekst

Beløb

010

1

SAMLET RISIKOEKSPONERING

 

020

1*

Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

030

1**

Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 96, stk. 1 og 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

040

1.1

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)

 

050

1.1.1.

Standardmetode (SA)

 

060

1.1.1.1

Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner

 

070

1.1.1.1.01

Centralregeringer eller centralbanker

 

080

1.1.1.1.02

Regionale eller lokale myndigheder

 

090

1.1.1.1.03

Offentlige enheder

 

100

1.1.1.1.04

Multilaterale udviklingsbanker

 

110

1.1.1.1.05

Internationale organisationer

 

120

1.1.1.1.06

Institutter

 

130

1.1.1.1.07

Selskaber

 

140

1.1.1.1.08

Detail

 

150

1.1.1.1.09

Sikret ved pant i fast ejendom

 

160

1.1.1.1.10

Misligholdte eksponeringer

 

170

1.1.1.1.11

Poster forbundet med særlig stor risiko

 

180

1.1.1.1.12

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

 

190

1.1.1.1.13

Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

 

200

1.1.1.1.14

Kollektive investeringsinstitutter (CIU)

 

210

1.1.1.1.15

Egenkapital

 

211

1.1.1.1.16

Andre poster

 

220

1.1.1.2

Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden

 

230

1.1.1.2*

heraf: resecuritisering

 

240

1.1.2.

Metoden med interne ratings (IRB-metoden)

 

250

1.1.2.1

IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

 

260

1.1.2.1.01

Statslige forvaltninger og centralbanker

 

270

1.1.2.1.02

Institutter

 

280

1.1.2.1.03

Erhvervseksponeringer – SMV'er

 

290

1.1.2.1.04

Erhvervseksponeringer – specialiseret långivning

 

300

1.1.2.1.05

Selskaber – Andre

 

310

1.1.2.2

IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

 

320

1.1.2.2.01

Statslige forvaltninger og centralbanker

 

330

1.1.2.2.02

Institutter

 

340

1.1.2.2.03

Erhvervseksponeringer – SMV'er

 

350

1.1.2.2.04

Erhvervseksponeringer – specialiseret långivning

 

360

1.1.2.2.05

Selskaber – Andre

 

370

1.1.2.2.06

Detail – Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er

 

380

1.1.2.2.07

Detail – Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er

 

390

1.1.2.2.08

Detail – Kvalificeret revolverende

 

400

1.1.2.2.09

Detail – Andre SMV'er

 

410

1.1.2.2.10

Detail – Andre ikke-SMV'er

 

420

1.1.2.3

Egenkapital i henhold til IRB-metoden

 

430

1.1.2.4

Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden

 

440

1.1.2.4*

Heraf: resecuritisering

 

450

1.1.2.5

Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser

 

460

1.1.3.

Risikoeksponeringsværdi for bidrag til misligholdelsesfonden

 

490

1.2

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING

 

500

1.2.1.

Afviklings-/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen

 

510

1.2.2.

Afviklings-/leveringsrisiko i handelsbeholdningen

 

520

1.3

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

 

530

1.3.1.

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)

 

540

1.3.1.1

Handlede gældsinstrumenter

 

550

1.3.1.2

Egenkapital

 

560

1.3.1.3

Valuta

 

570

1.3.1.4

Råvarer

 

580

1.3.2.

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter interne modeller (IM)

 

590

1.4

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)

 

600

1.4.1.

OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)

 

610

1.4.2.

OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)

 

620

1.4.3.

OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)

 

630

1.5

YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER

 

640

1.6

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING

 

650

1.6.1.

Avanceret metode

 

660

1.6.2.

Standardmetoden

 

670

1.6.3.

Baseret på OEM

 

680

1.7

SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN

 

690

1.8

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

 

710

1.8.2.

Heraf: Yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458

 

720

1.8.2*

Heraf: krav vedrørende store eksponeringer

 

730

1.8.2**

Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren

 

740

1.8.2***

Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor

 

750

1.8.3.

Heraf: Yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459

 

760

1.8.4.

Heraf: Yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 


C 03.00 – KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)

Rækker

ID

Post

Beløb

010

1

Egentlig kernekapitalprocent

 

020

2

Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital

 

030

3

Kernekapitalprocent

 

040

4

Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital

 

050

5

Kapitalprocent i alt

 

060

6

Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag

 

Memorandumposter: Kapitalprocenter som følge af søjle II-justeringer

070

7

Egentlig kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

 

080

8

Målkapitalprocent for egentlig kernekapital som følge af søjle II-justeringer

 

090

9

Kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

 

100

10

Målkapitalprocent for kernekapital som følge af søjle II-justeringer

 

110

11

Samlet kapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

 

120

12

Målkapitalprocent for samlet kapital som følge af søjle II-justeringer

 


C 04.00 – MEMORANDUMPOSTER (CA4)

Række

ID

Post

Kolonne

Kolonne Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

 

010

1

Samlede udskudte skatteaktiver

 

020

1.1

Udskudte skatteaktiver, som ikke udnyttes i fremtidig indkomst

 

030

1.2

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

040

1.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

050

2

Samlede udskudte skatteforpligtelser

 

060

2.1

Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

 

070

2.2

Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

 

080

2.2.1

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

090

2.2.2

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

Kreditrisikojusteringer og forventede tab

100

3

Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikke misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden Articles 33(1) point (d), 59 point (d), 154 and 155 of CRR

 

110

3.1

Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab

 

120

3.1.1

Generelle kreditrisikojusteringer

 

130

3.1.2

Specifikke kreditrisikojusteringer

 

131

3.1.3

Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget

 

140

3.2

Samlede forventede tab, der kan medtages

 

145

4

Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

 

150

4.1

Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde

 

155

4.2

Samlede forventede tab, der kan medtages

 

160

5

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

170

6

Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital

 

180

7

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital

190

8

Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

200

9

Tærsklen på 10 % for kernekapital

 

210

10

Tærsklen på 17,65 % for kernekapital

 

220

11

Kvalificeret kapital, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor og store eksponeringer

 

Kapitalandele i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

230

12

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

240

12.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

250

12.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

260

12.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

270

12.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

280

12.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

290

12.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

291

12.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

292

12.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

293

12.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

300

13

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

310

13.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

320

13.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

330

13.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

340

13.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

350

13.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

360

13.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

361

13.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

362

13.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

363

13.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

370

14

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

380

14.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

390

14.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

400

14.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

410

14.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

420

14.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

430

14.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

431

14.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

432

14.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

433

14.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

Kapitalandele i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

440

15

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

450

15.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

460

15.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

470

15.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

480

15.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

490

15.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

500

15.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

501

15.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

502

15.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

503

15.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

510

16

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

520

16.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

530

16.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

540

16.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

550

16.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

560

16.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

570

16.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

571

16.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

572

16.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

573

16.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

580

17

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

590

17.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

600

17.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

610

17.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

620

17.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

630

17.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

640

17.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

641

17.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

642

17.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

643

17.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

Risikoeksponeringer i alt for besiddelser, som ikke fratrækkes den tilsvarende kapitalkategori:

650

18

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets egentlige kernekapital

 

660

19

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets hybride kernekapital

 

670

20

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital

 

Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget

680

21

Besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

 

690

22

Besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

 

700

23

Besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

 

710

24

Besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

 

720

25

Besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

 

730

26

Besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

 

Kapitalbuffere

740

27

Kombinerede bufferkrav

 

750

 

Kapitalbevaringsbuffer

 

760

 

Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau

 

770

 

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer

 

780

 

Systemisk risikobuffer

 

790

 

Buffer for systemisk vigtige institutter

 

800

 

Global buffer for systemisk vigtige institutter

 

810

 

Anden buffer for systemisk vigtige institutter

 

Søjle II-krav

820

28

Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer

 

Yderligere oplysninger vedrørende investeringsselskaber

830

29

Startkapital

 

840

30

Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger

 

Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler

850

31

Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer

 

860

32

Samlede oprindelige eksponeringer

 

Basel I-minimumsgrænsen

870

 

Justeringer af samlet kapitalgrundlag

 

880

 

Kapitalgrundlag fuldt ud justeret for Basel I-minimumsgrænse

 

890

 

Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænse

 

900

 

Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænse - SA-alternativ

 


C 05.01 – OVERGANGSBESTEMMELSER (CA5.1)

 

Justeringer af egentlig kernekapital

Justeringer af hybrid kernekapital

Justeringer af supplerende kapital

Justeringer af risikovægtede aktiver

Memorandumposter

Relevant procentdel

Kvalificeret beløb uden overgangsbestemmelser

Kode

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1

SAMLEDE JUSTERINGER

 

 

 

 

 

 

020

1,1

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER

link til {CA1;r220}

link til {CA1;r660}

link til {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1.

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der udgør statsstøtte

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrumenter, der er kvalificeret som kapitalgrundlag i henhold til 2006/48/EF

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instrumenter udstedt af institutter beliggende i en medlemsstat, som er omfattet af et økonomisk tilpasningsprogram

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2.

Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

link til {CA5.2;r010;c060}

link til {CA5.2;r020;c060}

link til {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MINORITETSINTERESSER OG ÆKVIVALENTER

link til {CA1;r240}

link til {CA1;r680}

link til {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1.

Kapitalinstrumenter og poster, der ikke er kvalificeret som minoritetsinteresser

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2.

Indregning af minoritetsinteresser i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3.

Indregning af kvalificerende hybrid kernekapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4.

Indregning af kvalificerende supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

100

1.3

ANDRE OVERGANGSJUSTERINGER

link til {CA1;r520}

link til {CA1;r730}

link til {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1.

Urealiserede gevinster og tab

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Urealiserede gevinster

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Urealiserede tab

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Urealiserede gevinster på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i "besiddet med henblik på salg"-kategorien af EU-godkendte IAS 39

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Urealiserede tab på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i "besiddet med henblik på salg"-kategorien af EU-godkendte IAS 39

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2.

Fradrag

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Tab i det løbende regnskabsår

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Immaterielle aktiver

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Underskud af hensættelser til forventede tab opgjort efter IRB-metoden

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 – positiv post

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 – negativ post

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Egne instrumenter

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

heraf: Direkte besiddelser

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

heraf: Indirekte besiddelser

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Egne hybride kernekapitalinstrumenter

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

heraf: Direkte besiddelser

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

heraf: Indirekte besiddelser

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Egne supplerende kapitalinstrumenter

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

heraf: Direkte besiddelser

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

heraf: Indirekte besiddelser

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Krydsejerskab

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Krydsejerskab af egentlig kernekapital

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Krydsejerskab af hybrid kernekapital

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Krydsejerskab af supplerende kapital

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3.

Supplerende filtre og fradrag

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5.2)

CA 5.2 Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

Værdien af instrumenter plus tilknyttet overkurs ved emission

Basis for beregning af grænsen

Relevant procentdel

Grænse

(-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser

Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt

Kode

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra), i 2006/48/EF

 

 

 

 

 

link til {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489

 

 

 

 

 

link til {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Samlede instrumenter uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1.

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2.

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3.

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

090

3

Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra f), g) eller h), i 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490

 

 

 

 

 

link til {CA5.1;r060;c030)

100

3,1

Samlede instrumenter uden incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Instrumenter, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1.

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2.

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3.

Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

150

3,3

Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER - I ALT (GS I ALT)

 

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

SAMLET RISIKO-EKSPONERING

 

KVALIFICE-RENDE KAPITAL-GRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITAL-GRUNDLAG

 

KONSOLIDERET KAPITALGRUND-LAG

 

KONSOLIDERET KAPITALGRUND-LAG

 

KREDIT; MODPARTS-RISIKO; KREDITRISIKO, MODPARTS-KREDITRISIKO, UDVANDINGS-RISIKO OG LEVERINGS-RISIKO (FREE DELIVERIES)

POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

OPERATIONELLE RISICI

ANDRE RISIKO-EKSPONERINGER

KVALIFICE-RENDE KERNEKAPITAL-INSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

 

KVALIFICE-RENDE KAPITALGRUND-LAGSINSTRU-MENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORANDUM-POST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

HERAF: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVA-RINGSBUFFER

INSTITUT-SPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

BEVARINGS-BUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDEN-TIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATS-NIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

MINORITETS-INTERESSER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

KVALIFICE-RENDE KERNEKAPITAL-INSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)

ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING

OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

NAVN

KODE

LEI-kode

INSTITUT ELLER TILSVARENDE (JA/ NEJ)

OMFANG AF DATA: SOLO FULDT KONSOLIDEREDE (SF) ELLER SOLO DELVIST KONSOLIDE-REDE (SP)

LANDEKODE

ANDEL AF BESIDDEL-SE (%)

SAMLET RISIKOEKS-PONERING

 

KAPITAL-GRUNDLAG

 

SAMLET RISIKO-EKSPONERING

 

KVALIFICE-RENDE KAPITAL-GRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLI-DEREDE KAPITAL-GRUNDLAG

 

KONSOLIDE-RET KAPITAL-GRUNDLAG

 

KONSOLIDE-RET KAPITAL-GRUNDLAG

 

KREDIT; MODPARTS-RISIKO; KREDITRISIKO, MODPARTS-KREDITRISIKO, UDVANDINGS-RISIKO OG LEVERINGS-RISIKO (FREE DELIVERIES)

POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

OPERATIO-NELLE RISICI

ANDRE RISIKOEKS-PONERINGER

 

KERNE-KAPITAL I ALT

 

SUPPLERENDE KAPITAL

 

KREDIT; MODPARTS-RISIKO; KREDITRISIKO, MODPARTS-KREDITRISIKO, UDVANDINGS-RISIKO OG LEVERINGS-RISIKO (FREE DELIVERIES)

POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

OPERATIO-NELLE RISICI

ANDRE RISIKOEKSPO-NERINGER

KVALIFICE-RENDE KERNEKAPITAL-INSTRUMEN-TER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDERE-DE KERNE-KAPITAL

 

KVALIFICE-RENDE KAPITAL-GRUNDLAGS-INSTRUMEN-TER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDE-REDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORAN-DUMPOST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNE-KAPITAL

HERAF: HYBRID KERNE-KAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDE-RET RESULTAT

HERAF: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVA-RINGSBUFFER

INSTITUT-SPECIFIK KONTRA-CYKLISK KAPITAL-BUFFER

BEVARINGS-BUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRU-DENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMS-STATSNIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

 

EGENTLIG KERNE-KAPITAL

 

HYBRID KERNE-KAPITAL

 

MINORITETS-INTERESSER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLI-DEREDE EGENTLIGE KERNE-KAPITAL

KVALIFICE-RENDE KERNEKAPITAL-INSTRUMEN-TER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDERE-DE HYBRIDE KERNE-KAPITAL

HERAF: KVALIFICE-RENDE KAPITAL-GRUNDLAG

RELATEREDE KAPITALGRUND-LAGSINSTRU-MENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: KVALIFICE-RENDE KERNEKAPITAL

RELATEREDE KERNEKAPITAL-INSTRUMEN-TER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: MINORITETS-INTERESSER

RELATEREDE KERNEKAPITAL-INSTRUMEN-TER, TILKNYT-TET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER

HERAF: KVALIFICE-RENDE HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: KVALIFICE-RENDE SUPPLEREN-DE KAPITAL

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)

Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden

 

 

OPRINDELIG EKSPONE-RING FØR ANVENDELSE AF KONVER-TERINGSFAK-TORER

(-) VÆRDIJUSTE-RINGER OG HENSÆTTEL-SER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING

EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTE-RINGER OG HENSÆTTEL-SER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

NETTOEKSPO-NERING EFTER SUBSTITU-TIONSVIRKNIN-GER AF KREDIT-RISIKOREDUK-TIONSTEKNIK-KER FØR ANVENDELSE AF KONVERTE-RINGSFAKTO-RER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING. DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER

FULDT JUSTERET EKSPO-NERINGS-VÆRDI (E*)

OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR

EKSPONE-RINGS-VÆRDI

 

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAK-TOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAK-TOR FOR SMV'ER

 

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKO-REDUKTIONSTEKNIKKER

VOLATILITETS-JUSTERING AF EKSPONERING

(-) FINANSIELLE SIKKERHEDER: JUSTERET VÆRDI (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTS-KREDITRISIKO

HERAF: MED KREDITVUR-DERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI

HERAF: MED KREDITVUR-DERING FRA CENTRAL-REGERING

(-) GARANTIER

(-) KREDIT-DERIVATER

(-) FINANSIELLE SIKKERHEDER: DEN ENKLE METODE

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKO-AFDÆKNING

(-) UDGÅENDE PENGESTRØM-ME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØM-ME I ALT (+)

 

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTS-KREDITRISIKO

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felt med link til CA

 

 

020

heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

heraf: SMV omfattet af støttefaktor for SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

heraf: Sikret ved pant i fast ejendom – Beboelsesejendomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

heraf: Eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

heraf: Eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

070

Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Værdipapirfinansieringstransaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

heraf: centralt clearede via QCCP'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Derivater og transaktioner med lang afviklingstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

heraf: centralt clearede via QCCP'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Andre risikovægte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUMPOSTER

290

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Misligholdte eksponeringer tildelt en risikovægt på 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Misligholdte eksponeringer tildelt en risikovægt på 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

 

SYSTEM MED INTERNE RATINGS

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAK-TORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERING EFTER SUBSTITUTI-ONSVIRKNING-ER AF KREDIT-RISIKOREDUK-TIONSTEKNIK-KER FØR ANVENDELSE AF KONVERTE-RINGSFAKTO-RER

 

EKSPONE-RINGS-VÆRDI

 

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL. DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

EKSPONERINGS-VÆGTET GENNEMSNIT-LIGT LGD (%)

EKSPONERINGS-VÆGTET GENNEMSNIT-LIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNIT-LIG LØBETID (DAGE)

RISIKOVÆG-TET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAK-TOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

MEMORANDUMPOSTER:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

(-) ANDEN FINANSIE-RET KREDIT-RISIKOAF-DÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUK-TIONSTEKNIKKER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

UFINANSIE-RET KREDIT-RISIKOAF-DÆKNING

FORVENTET TAB

(-) VÆRDIJUSTE-RINGER OG HENSÆTTEL-SER

ANTAL LÅNTAGERE

PD TILDELT LÅNTAGERKLAS-SE ELLER -PULJE (%)

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERI-VATER

(-) UDGÅENDE PENGE-STRØMME I ALT

INDGÅEN-DE PENGE-STRØMME I ALT (+)

HERAF: IKKE-BALANCE-FØRTE POSTER

HERAF: IKKE-BALANCE-FØRTE POSTER

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTS-KREDITRISIKO

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

GARANTIER

KREDITDERI-VATER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKO-AFDÆKNING

ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED

ANDEN ANERKENDT SIKKERHED

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

FAST EJENDOM

ANDEN FYSISK SIKKERHED

TILGODE-HAVENDER

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felt med link til CA

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

020

Balanceførte poster underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Ikkebalanceførte poster underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartskreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Værdipapirfinansieringstransaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivater og transaktioner med lang afviklingstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OMFATTET AF KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING EFTER RISIKOVÆGT:

090

RISIKOVÆGT: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Heraf: i kategori 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATIV BEHANDLING: SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EKSPONERINGER FRA LEVERINGSRISIKO UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

UDVANDINGSRISIKO: ERHVERVEDE FORDRINGER I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

LÅNTAGERKLASSE (ID-KODE FOR RÆKKEN)

SYSTEM MED INTERNE RATINGS

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGS-FAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERING EFTER SUBSTITU-TIONSVIRK-NINGER AF KREDITRISIKO-REDUKTIONS-TEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTE-RINGSFAKTO-RER

 

EKSPONE-RINGS-VÆRDI

 

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL. DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

EKSPONE-RINGSVÆGTET GENNEMSNIT-LIGT LGD (%)

EKSPONE-RINGSVÆGTET GENNEMSNIT-LIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

EKSPONE-RINGSVÆG-TET GENNEM-SNITLIG LØBETID (DAGE)

RISIKO-VÆGTET EKSPONE-RING FØR ANVEN-DELSE AF STØTTE-FAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

MEMORANDUMPOSTER:

UFINANSIERET KREDITRISIKO-AFDÆKNING

(-) ANDEN FINANSIE-RET KREDIT-RISIKO-AFDÆK-NING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUK-TIONSTEKNIKKER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

UFINANSIE-RET KREDIT-RISIKO-AFDÆKNING

FORVEN-TET TAB

(-) VÆRDIJUS-TERINGER OG HENSÆT-TELSER

ANTAL LÅNTAGERE

PD TILDELT LÅNTAGER-KLASSE ELLER -PULJE (%)

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULE-REDE FINANSIELLE ENHEDER

(-) GARANTIER

(-) KREDIT-DERIVATER

(-) UDGÅENDE PENGE-STRØMME I ALT

INDGÅ-ENDE PENGE-STRØMME I ALT (+)

HERAF: IKKE-BALANCE-FØRTE POSTER

HERAF: IKKE-BALANCE-FØRTE POSTER

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTS-KREDITRISIKO

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

GARANTIER

KREDITDERI-VATER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

ANER-KENDT FINANSIEL SIKKERHED

ANDEN ANERKENDT SIKKERHED

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

FAST EJENDOM

ANDEN FYSISK SIKKERHED

TILGODE-HAVENDER

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)

Land:

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGS-FAKTORER

Misligholdte eksponeringer

Observerede nye misligholdelser for perioden

Generelle kreditrisikojusteringer

Specifikke kreditrisiko-justeringer

Heraf: afskrivninger

Kreditrisiko-justeringer/ afskrivninger for observerede nye misligholdelser

EKSPONERINGS-VÆRDI

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Centralregeringer eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Regionale eller lokale myndigheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Offentlige enheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Multilaterale udviklingsbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Internationale organisationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Institutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Sikret ved pant i fast ejendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Misligholdte eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Kollektive investeringsinstitutter (CIU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Aktieeksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Andre poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)

Land:

<

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGS-FAKTORER

Heraf: misligholdte

Observerede nye misligholdelser for perioden

Generelle kreditrisiko-justeringer

Specifikke kreditrisiko-justeringer

Heraf: afskrivninger

Kreditrisiko-justeringer/ afskrivninger for observerede nye misligholdelser

PD TILDELT LÅNTAGER-KLASSE ELLER -PULJE (%)

EKSPONE-RINGSVÆGTET GENNEMSNIT-LIGT LGD (%)

Heraf: misligholdte

EKSPONERINGS-VÆRDI

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

Heraf: misligholdte

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

FORVENTET TAB

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Centralregeringer eller centralbanker