EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0057

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/57 af 15. januar 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 for så vidt angår regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97

EUT L 10 af 16.1.2015, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/57/oj

16.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 10/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/57

af 15. januar 2015

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 for så vidt angår regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at gennemføre bestemte resolutioner, der blev vedtaget på 16. partskonference under konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), i det følgende benævnt »konventionen«, som blev afholdt 3.-14. marts 2013, bør visse bestemmelser ændres og yderligere bestemmelser bør indsættes i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 (2).

(2)

I overensstemmelse med CITES-resolution Conf. 16.8 bør der navnlig indføjes bestemmelser, som gør det muligt at udstede specifikke certifikater for musikinstrumenter, som er udformet for at forenkle ikke-kommerciel transport på tværs af grænserne af musikinstrumenter, og i overensstemmelse med CITES Resolution Conf. 14.6 bør der fastsættes en ny kildekode X for »enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke er under nogen stats jurisdiktion«.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Da denne forordning skal anvendes i sammenhæng med forordning (EF) nr. 865/2006, er det vigtigt, at begge forordninger anvendes fra den samme dag.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 ændres således:

a)

Følgende indsættes som nr. 5a:

»5a)

certifikater for musikinstrumenter«

b)

nr. 8) affattes således:

»8)

supplementsformularer til certifikater for personlig ejendom, certifikater for rejseudstillinger og certifikater for musikinstrumenter«

.

2)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Til importtilladelser, eksporttilladelser, reeksportcertifikater, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver og certifikater for musikinstrumenter til ansøgninger om sådanne dokumenter anvendes formularer, der, bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse, svarer til modellen i bilag I.«

3)

Bilagene ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 (EUT L 242 af 7.9.2012, s. 13).


BILAG

I bilagene til gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I »Vejledning« til »1 — Original« foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 1, 2 og 3 affattes således:

»1.

Angiv fulde navn og adresse på den faktiske (re)eksportør, ikke på en mellemmand. Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter, angives den retmæssige ejers fulde navn og adresse. Er der tale om et certifikat for musikinstrumenter, og er ansøger ikke den retmæssige ejer, bør både ejerens og ansøgerens fulde navn og adresse angives i formularen, og en kopi af en lånekontrakt mellem ejeren og ansøgeren bør gives til den myndighed, der skal udstede tilladelsen.

2.

Gyldighedsperioden for eksporttilladelser eller reeksportcertifikater må ikke overskride seks måneder og for importtilladelser 12 måneder. Gyldighedsperioden for et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter må ikke overstige tre år. Efter den sidste gyldighedsdag er dokumentet ugyldigt, og indehaveren skal straks returnere originalen og alle kopier til det udstedende styrelsesråd. En importtilladelse er ikke gyldig, såfremt det tilsvarende CITES-dokument fra (re)eksportlandet blev anvendt til (re)eksport efter dets sidste gyldighedsdag, eller såfremt datoen for indførslen i Unionen ligger mere end seks måneder efter dets udstedelsesdag.

3.

Angiv fulde navn og adresse på den faktiske importør, ikke på en mellemmand. Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter.«

ii)

Punkt 5 affattes således:

»5.

Udfyldes ikke ved certifikater for personlig ejendom eller certifikater for musikinstrumenter.«

iii)

Punkt 8 affattes således:

»8.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed. Drejer det sig om et certifikat for musikinstrumenter bør beskrivelsen af instrumentet være således, at det er muligt for den kompetente myndighed at kontrollere, om certifikatet modsvarer den enhed, der importeres eller eksporteres, og i beskrivelsen skal indgå elementer som producentens navn, løbenummer eller andre former for identifikation som f.eks. fotografier.«

iv)

I punkt 13 indsættes følgende:

»X

 

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke er under nogen stats jurisdiktion.«

v)

I punkt 14 udgår »Q Cirkuser og rejseudstillinger« og i stedet indsættes »Q Rejseudstillinger (samling af prøver, cirkus, menageri, planteudstilling, orkester eller museumsudstilling, der anvendes til kommerciel fremvisning for offentligheden)«.

b)

I »Vejledning« til »2 — Kopi til indehaveren« indføjes følgende ændringer:

i)

Punkt 1, 2 og 3 affattes således:

»1.

Angiv fulde navn og adresse på den faktiske (re)eksportør, ikke på en mellemmand. Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter, angives den retmæssige ejers fulde navn og adresse. Er der tale om et certifikat for musikinstrumenter, og er ansøger ikke den retmæssige ejer, bør både ejerens og ansøgerens fulde navn og adresse angives i formularen, og en kopi af en lånekontrakt mellem ejeren og ansøgeren bør gives til den myndighed, der skal udstede tilladelsen.

2.

Gyldighedsperioden for eksporttilladelser eller reeksportcertifikater må ikke overskride seks måneder og for importtilladelser 12 måneder. Gyldighedsperioden for et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter må ikke overstige tre år. Efter den sidste gyldighedsdag er dokumentet ugyldigt, og indehaveren skal straks returnere originalen og alle kopier til det udstedende styrelsesråd. En importtilladelse er ikke gyldig, såfremt det tilsvarende CITES-dokument fra (re)eksportlandet blev anvendt til (re)eksport efter dets sidste gyldighedsdag, eller såfremt datoen for indførslen i Unionen ligger mere end seks måneder efter dets udstedelsesdag.

3.

Angiv fulde navn og adresse på den faktiske importør, ikke på en mellemmand. Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter.«

ii)

Punkt 5 affattes således:

»5.

Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter.«

iii)

Punkt 8 affattes således:

»8.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed. Drejer det sig om et certifikat for musikinstrumenter bør beskrivelsen af instrumentet være således, at det er muligt for den kompetente myndighed at kontrollere, om certifikatet modsvarer den enhed, der importeres eller eksporteres, og beskrivelsen skal omfatte elementer som producentens navn, løbenummer eller andre former for identifikation som f.eks. fotografier.«

iv)

I punkt 13 indsættes følgende:

»X

 

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke er under nogen stats jurisdiktion.«

v)

I punkt 14 udgår »Q Cirkuser og rejseudstillinger« og i stedet indsættes »Q Rejseudstillinger (samling af prøver, cirkus, menageri, planteudstilling, orkester eller museumsudstilling, der anvendes til kommerciel fremvisning for offentligheden)«.

c)

I »Vejledning« til »3 — Kopi, som toldstedet returnerer til den udstedende myndighed« indføjes følgende ændringer:

i)

Punkt 1, 2 og 3 affattes således:

»1.

Angiv fulde navn og adresse på den faktiske (re)eksportør, ikke på en mellemmand. Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter, angives den retmæssige ejers fulde navn og adresse. Er der tale om et certifikat for musikinstrumenter, og er ansøger ikke den retmæssige ejer, bør både ejerens og ansøgerens fulde navn og adresse angives i formularen, og en kopi af en lånekontrakt mellem ejeren og ansøgeren bør gives til den myndighed, der skal udstede tilladelsen.

2.

Gyldighedsperioden for eksporttilladelser eller reeksportcertifikater må ikke overskride seks måneder og for importtilladelser 12 måneder. Gyldighedsperioden for et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter må ikke overstige tre år. Efter den sidste gyldighedsdag er dokumentet ugyldigt, og indehaveren skal straks returnere originalen og alle kopier til det udstedende styrelsesråd. En importtilladelse er ikke gyldig, såfremt det tilsvarende CITES-dokument fra (re)eksportlandet blev anvendt til (re)eksport efter dets sidste gyldighedsdag, eller såfremt datoen for indførslen i Unionen ligger mere end seks måneder efter dets udstedelsesdag.

3.

Angiv fulde navn og adresse på den faktiske importør, ikke på en mellemmand. Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter.«

ii)

Punkt 5 affattes således:

»5.

Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter.«

iii)

Punkt 8 affattes således:

»8.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed. Drejer det sig om et certifikat for musikinstrumenter bør beskrivelsen af instrumentet være således, at det er muligt for den kompetente myndighed at kontrollere, om certifikatet modsvarer den enhed, der importeres eller eksporteres, og beskrivelsen skal omfatte elementer såsom producentens navn, løbenummer eller andre former for identifikation som f.eks. fotografier.«

iv)

I punkt 13 indsættes følgende:

»X

 

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke er under nogen stats jurisdiktion.«

v)

I punkt 14 udgår »Q Cirkuser og rejseudstillinger« og i stedet indsættes »Q Rejseudstillinger (samling af prøver, cirkus, menageri, planteudstilling, orkester eller museumsudstilling, der anvendes til kommerciel fremvisning for offentligheden)«.

d)

I »Vejledning« til »5 — Ansøgning« foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Angiv fulde navn og adresse på den faktiske (re)eksportør, ikke på en mellemmand. Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter, angives den retmæssige ejers fulde navn og adresse. Er der tale om et certifikat for musikinstrumenter, og er ansøger ikke den retmæssige ejer, bør både ejerens og ansøgerens fulde navn og adresse angives i formularen, og en kopi af en lånekontrakt mellem ejeren og ansøgeren bør gives til den myndighed, der skal udstede tilladelsen.«

ii)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske importør, ikke på en mellemmand. Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter.«

iii)

Punkt 5 affattes således:

»5.

Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom eller et certifikat for musikinstrumenter.«

iv)

Punkt 8 affattes således:

»8.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed. Drejer det sig om et certifikat for musikinstrumenter bør beskrivelsen af instrumentet være således, at det er muligt for den kompetente myndighed at kontrollere, om certifikatet modsvarer den enhed, der importeres eller eksporteres, og beskrivelsen skal omfatte elementer såsom producentens navn, løbenummer eller andre former for identifikation som f.eks. fotografier.«

v)

I punkt 13 indsættes følgende:

»X

 

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke er under nogen stats jurisdiktion.«

vi)

I punkt 14 udgår »Q Cirkuser og rejseudstillinger« og i stedet indsættes »Q Rejseudstillinger (samling af prøver, cirkus, menageri, planteudstilling, orkester eller museumsudstilling, der anvendes til kommerciel fremvisning for offentligheden)«.

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I »Vejledning« til »Original« indsættes i punkt 14 følgende:

»X

 

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke er under nogen stats jurisdiktion.«

b)

I »Vejledning« til »Ansøgning« indsættes i punkt 14 følgende:

»X

 

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke er under nogen stats jurisdiktion.«

3)

I bilag IV erstattes teksten i rubrikken øverst til højre af følgende tekst:

»REJSEUDSTILLINGSCERTIFIKAT

CERTIFIKAT FOR PERSONLIG EJENDOM

CERTIFIKAT FOR MUSIKINSTRUMENTER

SUPPLEMENTSFORMULAR«

.

4)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I »Vejledning« til »1 — Original« indsættes i punkt 9 følgende:

»X

 

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke er under nogen stats jurisdiktion.«

b)

I »Vejledning« til »3 — Ansøgning« indsættes i punkt 9 følgende:

»X

 

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke er under nogen stats jurisdiktion.«


Top