EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0056

Kommissionens forordning (EU) 2015/56 af 15. januar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 for så vidt angår handel med vilde dyr og planter

OJ L 10, 16.1.2015, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; ophævet og erstattet af 32015R0870

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/56/oj

16.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 10/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/56

af 15. januar 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 for så vidt angår handel med vilde dyr og planter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 2, 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at gennemføre bestemte resolutioner, der blev vedtaget på det 16. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), herefter »konventionen«, den 3.-14. marts 2013, bør visse bestemmelser ændres og yderligere bestemmelser indsættes i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 (2).

(2)

Navnlig bør der i overensstemmelse med CITES-resolution Conf. 16.8 indføjes særlige bestemmelser for at forenkle transport af musikinstrumenter på tværs af grænserne i ikke-kommercielt øjemed.

(3)

Erfaringerne med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 865/2006 i forbindelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 (3) har vist, at nogle af bestemmelserne heri bør ændres for at sikre en ensartet og effektiv gennemførelse af forordningen i Unionen. Det gælder navnlig for den første indførsel i Unionen af jagttrofæer af enheder af visse arter eller bestande i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke der er bekymring med hensyn til bæredygtigheden af handel med jagttrofæer, eller at der foregår en betydelig ulovlig handel. I disse tilfælde er det nødvendigt med strengere kontrol med indførslen i Unionen, og undtagelsen i artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97 for personlige effekter og bohave bør derfor ikke finde anvendelse. Erfaringerne med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 865/2006 har også vist, at det var nødvendigt at præcisere, at medlemsstaterne ikke bør udstede importtilladelser i de tilfælde, hvor de, til trods for en anmodning herom, ikke kan få forelagt fyldestgørende dokumentation fra eksportlandet eller reeksportlandet med hensyn til lovligheden af de enheder, som skal indføres i EU.

(4)

På det 16. møde mellem parterne i konventionen blev der foretaget en opdatering af standardreferenceværkerne for nomenklaturen. Disse referenceværker anvendes til at angive videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater. Ændringerne bør afspejles i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

(5)

Forordning (EF) nr. 865/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Eftersom denne forordning skal anvendes i forbindelse med forordning (EU) nr. 792/2012, er det vigtigt, at begge forordninger anvendes fra den samme dag.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 865/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 ændres således:

a)

Nr. 1) affattes således:

»1)   »erhvervelsesdato«: den dato, hvor enheden blev indfanget/indsamlet i naturen, født i fangenskab eller kunstigt opformeret, eller, hvis denne dato ikke kendes, den tidligste dokumenterbare dato, hvor den var i en persons besiddelse«

.

b)

Nr. 6) affattes således:

»6)   »rejseudstilling«: samling af prøver, cirkus, menageri, planteudstilling, orkester eller museumsudstilling, der anvendes til kommerciel fremvisning for offentligheden«

.

2)

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Ansøgninger om import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, certifikater i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver, certifikater for musikinstrumenter og certifikater for rejseudstillinger samt importmeddelelser, supplementsformularer og etiketter kan imidlertid udfyldes med læselig håndskrift, med blæk og med blokbogstaver.«

3)

I artikel 7 tilføjes følgende som stk. 6:

»6.   Eksporttilladelser og reeksportcertifikater udstedt af tredjelande godkendes kun, såfremt den kompetente myndighed fra det pågældende tredjeland efter anmodning forelægger fyldestgørende dokumentation for, at enhederne er blevet erhvervet i henhold til lovgivningen om beskyttelse af de pågældende arter.«

4)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Forsendelser af enheder

Der udstedes særskilt importtilladelse, importmeddelelse, eksporttilladelse eller reeksportcertifikat for hver enkelt forsendelse af enheder, der forsendes samlet som del af én ladning, jf. dog artikel 31, 38, 44b, 44i og 44p.«

5)

Artikel 10 ændres således:

a)

Titlen affattes således:

»Gyldigheden af import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver og certifikater for musikinstrumenter«

.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Gyldighedsperioden for rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom og certifikater for musikinstrumenter, der er udstedt i henhold til artikel 30, 37 og 44h, kan ikke overskride 3 år.«

c)

Stk. 5 og 6 affattes således:

»5.   Rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom og certifikater for musikinstrumenter ophører med at være gyldige, hvis enheden sælges, tabes eller stjæles eller ejerskabet af enheden på anden måde overdrages eller, i tilfælde af levende enheder, hvis de er døde, undsluppet eller er sat fri i naturen.

6.   Indehaveren skal snarest muligt returnere originalen og alle kopier af importtilladelser, eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver eller certifikater for musikinstrumenter, som er udløbet, ubenyttede eller ikke længere gyldige, til det udstedende styrelsesråd.«

6)

Artikel 11 ændres således:

a)

Stk. 1, litra c), affattes således:

»c)

når de deri nævnte levende enheder er gået tabt, tilintetgjort eller stjålet«

.

b)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

når de deri nævnte levende enheder er gået tabt, tilintetgjort eller stjålet«

.

7)

Artikel 14, stk. 2, affattes således:

»Oprindelsescertifikater for enheder af arter, der er opført i bilag C til forordning (EF) nr. 338/97, kan imidlertid anvendes til brug ved indførsel af enheder til Unionen indtil 12 måneder efter deres udstedelsesdato, og rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom og certifikater for musikinstrumenter kan anvendes til brug ved indførsel af enheder til Unionen og til ansøgning om de respektive certifikater i henhold til artikel 30, 37 og 44h i nærværende forordning indtil tre år efter deres udstedelsesdato.«

8)

Følgende indsættes som kapitel VIIIb efter artikel 44g:

»KAPITEL VIIIB

CERTIFIKAT FOR MUSIKINSTRUMENTER

Artikel 44h

Udstedelse

1.   Medlemsstaterne kan udstede et certifikat for musikinstrumenter til brug ved ikke-kommerciel transport på tværs af grænser af musikinstrumenter til formål, som omfatter, men ikke begrænset til, personlig brug, optræden, produktion (indspilning), radio- og tv-udsendelser, undervisning, fremvisning eller konkurrence, når instrumenterne opfylder samtlige følgende krav:

a)

de kommer fra arter, som er opført i bilag A, B eller C i forordning (EF) nr. 338/97, og er ikke enheder af arter, der er opført i bilag A i forordning (EF) nr. 338/97, som er erhvervet, efter at arterne blev optaget på konventionens lister

b)

den enhed, der blev anvendt til bygningen af musikinstrumentet, er erhvervet på lovlig vis

c)

musikinstrumentet er behørigt identificeret.

2.   En supplementsformular skal vedlægges certifikatet med henblik på anvendelse i henhold til artikel 44m.

Artikel 44i

Anvendelse

Certifikatet kan anvendes på en af følgende måder:

a)

som en importtilladelse i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97

b)

som en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97.

Artikel 44j

Udstedende myndighed

1.   Certifikater for musikinstrumenter udstedes af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl.

2.   Certifikater for musikinstrumenter skal indeholde følgende tekst i rubrik 23 eller i et passende bilag til certifikatet:

»Gælder for gentagen grænsepassage. Originalen opbevares af indehaveren.

Det musikinstrument, som er omfattet af dette certifikat, som tillader gentagen grænsepassage, er til ikke-kommerciel anvendelse til formål, som omfatter, men ikke er begrænset til, personlig brug, optræden, produktion (indspilning), radio- og tv-udsendelser, undervisning, fremvisning eller konkurrence. Musikinstrumenter, der er omfattet af dette certifikat, må ikke sælges og besiddelsen heraf må ikke overdrages, når de befinder sig uden for den medlemsstat, hvor certifikatet blev udstedt.

Dette certifikat skal returneres til styrelsesrådet i den stat, som har udstedt certifikatet, inden certifikatet udløber.

Dette certifikat er kun gyldigt, hvis det ledsages af en supplementsformular, der skal stemples og underskrives af en toldembedsmand ved hver grænsepassage.«

Artikel 44k

Krav til enheder

For enheder, der er omfattet af et certifikat for musikinstrumenter, skal følgende krav være opfyldt:

a)

musikinstrumentet skal være registreret af det udstedende styrelsesråd

b)

musikinstrumentet skal føres tilbage til den medlemsstat, hvor det er registreret, inden certifikatet udløber

c)

bortset fra de tilfælde, der er nævnt i artikel 44n, må enheden ikke sælges og besiddelsen heraf må ikke overdrages, når den befinder sig uden for ansøgerens sædvanlige bopælsland

d)

musikinstrumentet skal være behørigt identificeret.

Artikel 44l

Ansøgninger

1.   Den, der ansøger om et certifikat for musikinstrumenter, skal forelægge de oplysninger, der angivet i artikel 44h og 44k, og, hvor det er relevant, udfylde rubrik 1, 4 og 7 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 4 og 7 til 22 i originalen og alle kopier af certifikatet.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og ansøgningen kan i så fald omfatte mere end et certifikat.

2.   Den behørigt udfyldte ansøgningsformular forelægges for et styrelsesråd i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, sammen med de oplysninger og den dokumentation, som styrelsesrådet finder nødvendig for at kunne afgøre, hvorvidt et certifikat skal udstedes.

Hvis oplysninger i ansøgningen udelades, skal dette begrundes.

3.   Hvis der ansøges om et certifikat, som omfatter enheder, for hvilke en ansøgning tidligere er blevet afslået, skal ansøgeren oplyse styrelsesrådet herom.

Artikel 44m

Dokumenter, som indehaveren skal forelægge toldstedet

Er der tale om indførsel i Unionen, eksport eller reeksport af en enhed, der er omfattet af et certifikat for musikinstrument, som er udstedt i henhold til artikel 44j, forelægger indehaveren af certifikatet, til kontrolformål, originalen af dette certifikat samt originalen og kopien af supplementsformularen for et toldsted, der er udpeget i henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

Efter at have udfyldt supplementsformularen returnerer toldstedet de originale dokumenter til indehaveren, påtegner kopien af supplementsformularen og videresender den påtegnede kopi til det relevante styrelsesråd i henhold til artikel 45.

Artikel 44n

Salg af berørte enheder

Hvis indehaveren af et certifikat for musikinstrumenter, som er udstedt i henhold til artikel 44j i denne forordning, ønsker at sælge enheden, skal det først forelægges for det udstedende styrelsesråd og hvis enheden tilhører en art, som er opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, skal indehaveren ansøge den kompetente myndighed om et certifikat i henhold til artikel 8, stk. 3, i nævnte forordning.

Artikel 44o

Erstatning

Et certifikat for musikinstrumenter, der er bortkommet, stjålet eller ødelagt, kan kun erstattes af den myndighed, der har udstedt det.

Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 23 indeholde en af følgende erklæringer:

 

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med løbenummeret xxxx og udstedelsesdatoen xx/xx/xxxx«.

Artikel 44p

Indførsel i Unionen af musikinstrumenter med certifikater, der er udstedt af tredjelande

For indførsel i Unionen af et musikinstrument kræves der ikke forelæggelse af et eksportdokument eller en importtilladelse, såfremt instrumentet er omfattet af et certifikat for musikinstrumenter, der er udstedt af et tredjeland på betingelser, der svarer til dem, der er angivet i artikel 44h og 44j. For reeksport af musikinstrumentet kræves ikke forelæggelse af et reeksportcertifikat.«

9)

Artikel 56 ændres således:

a)

Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Med henblik på anvendelsen af litra a) forstås ved kontrollerede forhold et ikke-naturligt miljø, som manipuleres intensivt ved menneskelige indgreb, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, dyrkning, gødskning, ukrudtsbekæmpelse, vanding eller gartneriarbejde som potning, udplantning og beskyttelse mod vejret. For så vidt angår agartræproducerende taxa, som er formeret ved frø, stiklinger, podning, luftaflægning, delinger, kallusvæv eller andre plantevævsporer eller andre spredningslegemer, forstås ved »under kontrollerede forhold« en træbeplantning, herunder andre ikke-naturlige miljøer, som manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på at producere planter, plantedele eller produkter, der er afledt af planter.«

b)

Følgende stk. 3 indsættes:

»3.   Træer af agartræproducerende taxa, der dyrkes i:

a)

haver (private og/eller fællesejede haver)

b)

statslige, private eller fællesejede produktionsplantager, enten med en art eller med flere arter

skal anses for at være kunstigt opformeret i henhold til stk. 1.«

10)

Artikel 57 ændres således:

a)

Følgende indsættes som stk. 3a:

»3a.   Uanset stk. 3 er den første indførsel i Unionen af jagttrofæer af enheder af arter eller bestande, der er opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 og i bilag XIII til denne forordning, omfattet af artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97.«

b)

I stk. 5 tilføjes følgende som litra g):

»g)

enheder af agartræ (Aquilaria spp. og Gyrinops spp.,) højst 1 kg træflis, 24 ml olie og to opsætninger af perler eller bedekranse (eller to halskæder eller armbånd) pr. person.«

11)

Artikel 58 ændres således:

a)

I stk. 3 indføjes følgende afsnit:

»Bestemmelserne i foregående afsnit finder ikke anvendelse for reeksport af næsehornshorn eller elfenben i personlige effekter eller bohave; for disse enheder skal der forelægges et reeksportcertifikat for toldmyndighederne.«

b)

Stk. 3a og 4 affattes således:

»3a.   Reeksporterer en person, der normalt ikke har bopæl i Unionen, personlige effekter og bohave, som er erhvervet uden for dennes sædvanlige bopælsland, herunder jagttrofæer, som omfatter enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, kræves der forelæggelse for toldmyndighederne af et reeksportcertifikat. Det samme krav gælder for reeksport af personlige effekter eller bohave af næsehornshorn og elfenben fra enheder fra bestande, der er opført i bilag B i forordning (EF) nr. 338/97.

4.   Uanset stk. 2 og 3 kræver eksport eller reeksport af varer opført i artikel 57, stk. 5, litra a)-g), ikke forelæggelse af et (re)eksportdokument.«

12)

I artikel 58a foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 affattes indledningen således:

»1.   En medlemsstats styrelsesråd kan tillade kommercielle aktiviteter vedrørende enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, der indføres i Unionen i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, på følgende betingelser:«

.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, som er indført i Unionen i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, og enheder af arter opført på liste I til konventionen eller i bilag C1 til forordning (EØF) nr. 3626/82, som er indført i Unionen som personlige effekter og bohave, må ikke anvendes til kommercielle formål.«

13)

I artikel 66, stk. 6, indsættes som andet afsnit:

»Kaviar fra forskellige arter af Acipenseriformes må ikke blandes i en oprindelig beholder, undtagen når det det drejer sig om presset kaviar (dvs. kaviar bestående af ubefrugtede æg (rogn) fra en eller flere størarter, som bliver tilbage efter bearbejdning og tilberedning af kaviar af højere kvalitet).«

14)

Artikel 72, stk. 3, affattes således:

»3.   Medlemsstaterne kan fortsat udstede import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater og certifikater for personlig ejendom efter de formularer, der er vist i bilag I, III and IV, importmeddelelser efter de formularer, der er vist i bilag II, og EU-certifikater efter den formular, der er vist i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, i ét år efter at Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/57 (4) er trådt i kraft.

15)

Bilagene ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 (EUT L 242 af 7.9.2012, s. 13).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/57 af 15. januar 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 for så vidt angår regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 (EUT L 10 af 16.1.2015, s. 19).«


BILAG

I bilagene til forordning (EF) nr. 865/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag VIII affattes således:

»BILAG VIII

Standardreferenceværker for den nomenklatur, der i medfør af artikel 5, stk. 4, skal anvendes til at angive videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater

FAUNA

a)    MAMMALIA

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [for alle pattedyr — dog ikke hvad angår anerkendelse af følgende navne på vilde former af arter (der foretrækkes frem for navnene på de domesticerede former): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; og med undtagelse af nedenstående arter]

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [for Orcaella heinsohni]

Boubli, J. P., Da Silva, M. N. F., Amado, M. V., Hrbek, T., Pontual, F. B. & Farias, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. — International Journal of Primatology, 29: 723-741. [for Cacajao ayresi, C. hosomi]

Brandon-Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. — International Journal of Primatology, 25: 97-163. [for Trachypithecus villosus]

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007): Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for »tucuxi« (Sotalia fluviatilis) and »costero« (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386. [for Sotalia fluviatilis and Sotalia guianensis]

Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., De Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science, 312: 1378-1381. [for Rungwecebus kipunji]

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55-70. [for Aotus jorgehernandezi]

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, 25: 1-9. [for Callicebus caquetensis]

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 31: 693-714. [for Mico rondoni]

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — Amer. J. Primatology, 73: 96-107. [for Rhinopithecus strykeri]

Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [for Tarsius lariang]

Oliveira, M. M. De & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [for Cebus flavius]

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas. [for Physeter macrocephalus og Platanista gangetica]

Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, 23: 55-64. [for Tarsius tumpara]

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [for Macaca munzala]

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [for Nomascus annamensis]

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278-281. [for Balaenoptera omurai]

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. — Primate Conservation, 20: 29-39. [for Callicebus aureipalatii]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [for Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe og Ovis vignei]

b)    AVES

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [for fuglenavne på ordens- og familieniveau]

Dickinson, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revideret og udvidet 3. udgave. 1039 pp. London (Christopher Helm). [for alle fuglearter — undtagen for nedenstående systematiske enheder og for Lophura imperialis, der bør behandles som enheder af L. edwardsi]

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (tilgængelig på hjemmesiden for CITES) [sammen med Dickinson 2003 for alle fuglearter — undtagen for nedenstående systematiske enheder]

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278-286. [for Pyrrhura parvifrons]

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [for Psittacula intermedia og Trichoglossus haematodus]

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85-112. [for Garrulax taewanus]

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [for Eriocnemis isabellae]

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123-130. [for Glaucidium mooreorum]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815-819. [for Pionopsitta aurantiocephala]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. -- Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [for Ninox burhani]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's »Guarouba« or »Perriche jaune«: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1-16. [for Aratinga maculata]

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. — Cotinga, 24: 77-83. [for Pyrrhura griseipectus]

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [for Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. — Ibis, 144: 665-675. [for Aquila hastata]

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). — Auk, 126: 604-612. [for Phaethornis aethopyga]

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. — Bulletin of the British Ornithologists Club, 130 (2): 116–131. [for Buteo socotraensis]

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [for Cacatua goffiniana]

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [for Otus thilohoffmanni]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 421-445. [for Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. & Randrianirina, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) — Herpetological Journal, 11: 53-68. [for Calumma vatosoa o Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) — Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [for Tupinambis]

Barej, M. F., Ineich, I., Gvoždík, V. Lhermitte-Vallarino, N., Gonwouo, N. L., Lebreton, M., Bott, U. & Schmitz, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. — Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [for Trioceros perretti, Trioceros serratus]

Berghof, H.-P. & Trautmann, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. — Sauria, 31 (1): 5-14. [for Phelsuma hoeschi]

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). — Salamandra, 39(3/4): 129-138. [for Uroplatus pietschmanni]

Böhme, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost- Madagaskars — Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [for Calumma glawi]

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [for Varanidae]

Branch, W. R. & Tolley, K. A. (2010: A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [for Nadzikambia baylissi]

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [for Homopus solus]

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [for Bradypodion atromontanum]

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32. [for Python natalensis]

Broadley, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), udarbejdet efter anmodning fra CITES- nomenklaturudvalget [for Cordylus]

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana — Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [for Cyclura lewisi]

Cei, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa — Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [for Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. & Da Cunha, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus — Herpetologica 54: 477-492. [for Tupinambis cerradensis]

Crottini, A., Gehring, P.-S., Glaw, F., Harris, D.J., Lima, A. & Vences, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. — Zootaxa, 2982: 40-48. [for Phelsuma gouldi]

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [for Eunectes beniensis]

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [for Tropidophis xanthogaster]

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. — Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [for Graptemys pearlensis]

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). — Copeia, 4: 894-905. [for Tupinambis duseni]

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [uden bilag for Testudines med hensyn til arts- og familienavne — dog ikke hvad angår bevarelse af navnene Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Gehring, P.-S., Pabijan, M., Ratsoavina, F. M., Köhler, J., Vences, M. & Glaw, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. — Salamandra, 46(3): 167-179. [for Calumma tarzan]

Gehring, P.-S., Ratsoavina, F. M., Vences, M. & Glaw, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. — Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [for Calumma vohibola]

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. — Zootaxa, 2201: 1-10. [for Conolophus marthae]

Glaw, F., Gehring, P.-S., Köhler, J., Franzen, M. & Vences, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. — Salamandra, 46: 83-92. [for Phelsuma roesleri]

Glaw, F., Köhler, J. & Vences, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. — Zootaxa, 2195: 61-68. [for Phelsuma borai]

Glaw, F., Köhler, J. & Vences, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. — Zootaxa, 2269: 32-42. [for Furcifer timoni]

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. And Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129-144. [for Uroplatus giganteus]

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [for Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

Glaw, F., Vences, M., Ziegler, T., Böhme, W. & Köhler, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. — J. Zool. Lond. 247: 225-238. [for Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [for Phelsuma spp., dog med bevarelse af Phelsuma ocellata]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — Herpetological Monographs, 14: 139-185. [for Morelia clastolepis, Morelia nauta og Morelia tracyae, og klassificering af Morelia kinghorni som art]

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba — Journal of Herpetology, 33: 436-441. [for Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — Journal of Herpetology, 36: 157-161. [for Tropidophis hendersoni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba — Copeia 1999(2): 376-381. [for Tropidophis celiae]

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba — Journal of Herpetology, 35: 615-617. [for Tropidophis morenoi]

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). — Copeia, 2009 (3): 572-582. [for Corallus batesii]

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [for Iguanidae, dog ikke hvad angår anerkendelse af Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense og P. wigginsi som gyldige arter]

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. — Sauria, 31: 5-16. [for Python bivittatus]

Jesu, R., Mattioli, F. & Schimenti, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) — Doriana 7(311): 1-14. [for Furcifer nicosiai]

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [for Python breitensteini og Python brongersmai]

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [for Brachylophus bulabula]

Klaver, C. J. J. & Böhme, W. (1997): Chamaeleonidae — Das Tierreich, 112, 85 pp. [for Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo og Furcifer — dog ikke hvad angår Bradypodion-arter ændret til Kinyongia og Nadzikambia og anerkendelse af Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi og C. marojezense som gyldige arter]

Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. — Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [for Nactus serpensinsula]

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [for Varanidae]

Krause, P. & Böhme, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). — Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [for Trioceros hanangensis]

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). — Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [for Eryx borrii]

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [for Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

Manzani, P. R. & Abe, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil — Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [for Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. & Abe, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil — Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [for Tupinambis palustris]

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. — Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [for Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

Massary, J.-C. De & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — Journal of Herpetology, 35: 353-357. [for Crocodilurus amazonicus]

Mcdiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists League). [for Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae and Viperidae — dog ikke hvad angår bevarelse af slægterne Acrantophis, Sanzinia, Calabaria og Lichanura og anerkendelse af Epicrates maurus og Tropidophis xanthogaster som gyldige arter]

Menegon, M., Tolley, K. A., Jones, T., Rovero, F., Marshall, A. R. & Tilbury, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. — African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [for Kinyongia magomberae]

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117. [for Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. — Zookeys, 113: 39-71. [for Gopherus morafkai]

Necas, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). — Sauria, 31 (2): 41-48. [for Kinyongia vanheygeni]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — Tropical Zool., 16:1-12. [for Chamaeleo narraioca]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [for Chamaeleo ntunte]

Necas, P., Sindaco, R., Kořený, L., Kopečná, J., Malonza, P. K. & Modry, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2028: 41-50. [for Kinyongia asheorum]

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). — Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [for Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [til afgrænsning af Sauria-familier]

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). -- Zoologica Scripta, 36: 429-442. [for Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). — Zoologica Scripta, 36:301-310. [for Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61-68. [for Batagur affinis]

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [for Lissemys ceylonensis]

Ratsoavina, F.M., Louis Jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. — Zootaxa, 3022: 39-57. [for Uroplatus finiavana]

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — ZooNova 1 (1): 1-7. [for Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. — Copeia, 4: 711-734. [for Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. — In: Goodman, S.M & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar, 934-949. Chicago. [for Uroplatus spp.]

Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [for Uroplatus sameiti]

Rocha, S., Rösler, H., Gehring, P.-S., Glaw, F., Posada, D., Harris, D. J. & Vences, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). — Zootaxa, 2429: 1-28. [for Phelsuma dorsovittata, P. parva]

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. — Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [for Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) — Herpetologica, 56: 257-270. [for Naja mandalayensis]

Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & Van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). — Hamadryad, 26(2): 283-315. [for Candoia paulsoni, C. superciliosa]

Stipala, J., Lutzmann, N., Malonza, P.K., Borghesio, L., Wilkinson, P., Godley, B. & Evans, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. — Zootaxa, 3002: 1-16. [for Trioceros nyirit]

Tilbury, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia — Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [for Chamaeleo balebicornutus og Chamaeleo conirostratus]

Tilbury, C. R. & Tolley, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. — Zootaxa, 2226: 43-57. [for Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

Tilbury, C. R. & Tolley, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2079: 57-68. [for Trioceros]

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 1426: 68. [for korrekt stavemåde for Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — Zootaxa, 1363: 23-38. [for Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). — Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [for Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

Townsend, T. M., Tolley, K. A., Glaw, F., Böhme, W. & Vences, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. — Biol. Lett., offentliggjort online den 8. september 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [for Archaius tigris]

Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. — Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [for Crocodylus johnstoni]

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — Tropical Zool., 20: 1-17. [for Chamaeleo necasi]

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — Sauria, 26 (3): 41-44. [for Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [for Testudines-navne på ordensniveau, Crocodylia og Rhynchocephalia]

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus Saara Gray, 1845. — Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [for Uromastyx, Saara]

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) — Toxicon, 34: 339-406. [for Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix og Naja sumatrana]

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [for Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, en reference online (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 5.5 af december 2011

sammen med Brown, J. L., Twomey, E., Amézquita, A., Barbosa De Souza, M., Caldwell, L. P., Lötters, S., Von May, R., Melo-Sampaio, P. R., Mejía-Vargas, D., Perez-Peña, P., Pepper, M., Poelman, E. H., Sanchez-Rodriguez, M. & Summers, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). — Zootaxa, 3083: 1-120. [for alle paddearter]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from Frost, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference V. 5.6 (9 January 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII og SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version downloaded den 30. november 2011. [for alle haj- og fiskearter, undtagen slægten Hippocampus]

Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. — Zootaxa, 2613: 61-68. [for Hippocampus paradoxus]

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [for Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [for Hippocampus]

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [for Hippocampus]

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [for Hippocampus]

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284-291. [for Hippocampus]

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [for Hippocampus]

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). — Zootaxa, 1963: 54-68. [for Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

Piacentino, G. L. M. And Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [for Hippocampus patagonicus]

Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [for Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133-143. [for skorpioner af slætgen Pandinus]

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26-30. [for Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 af 7. april 2006. [for Theraphosidae]

g)    INSECTA

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347-352. [for Colophon endroedyi]

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [for fuglevingesommerfugle af slægterne Ornithoptera, Trogonoptera og Troides]

h)    HIRUDINOIDEA

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [for Hirudo medicinalis og Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA og HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, baseret på oplysninger, der er indsamlet af UNEP — WCMC i 2012.

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (genoptrykt med rettelser 1998)] for slægtsnavnene på alle planter, der er opført på konventionens lister, indtil de afløses af standardchecklister vedtaget af partskonferencen].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press), for slægtssynonymer, der ikke er nævnt i The Plant-Book, indtil de afløses af standardchecklister vedtaget af partskonferencen.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cycadaceae, Stangeriaceae og Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, udarbejdet af Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cyclamen (Primulaceae) og Galanthus og Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, udarbejdet af D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) som retningslinje, når der henvises artsnavne på Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Dionaea, Nepenthes og Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, udarbejdet af Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland), og opdateringen heraf: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Aloe og Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Taxus.

CITES Orchid Checklist, (udarbejdet af Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) som retningslinje, når der henvises artsnavne på Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione og Sophronitis (Volume 1, 1995) og Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula og Encyclia (Volume 2, 1997), og Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides og Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda og Vandopsis (Volume 3, 2001); og Aerides, Coelogyne, Comparettia og Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, offentliggjort af Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Tyskland) som retningslinje, når der henvises til navne på arter af Succulent Euphorbia.

Dicksonia species of the Americas (2003, udarbejdet af Bonn Botanic Garden og Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Tyskland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Forfatternes adresse: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Wien, Østrig som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 og opdateringer heraf) offentliggjort af UNEP — WCMC kan anvendes som en uformel oversigt over de videnskabelige navne, der er vedtaget af konventionens partskonference for de dyrearter, der er opført i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, og som en uformel sammenfatning af oplysningerne i de standardreferenceværker, der er godkendt med henblik på CITES-nomenklaturen.«

2)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1 i bilag IX udgår »Q Cirkuser og rejseudstillinger« og i stedet indsættes »Q Rejseudstillinger (samling af prøver, cirkus, menageri, planteudstilling, orkester eller museumsudstilling, der anvendes til kommerciel fremvisning for offentligheden)«.

b)

I punkt 2 i bilag IX indsættes følgende linje:

»X

 

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke hører under nogen stats jurisdiktion«

.

3)

I bilag X udgår »Lophophurus impejanus« og i stedet indsættes »Lophophorus impejanus«.

4)

Som bilag XIII indsættes følgende:

»BILAG XIII

ARTER OG BESTANDE OMHANDLET I ARTIKEL 57, stk. 3a

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus«

.

Top