EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0008

Kommissionens forordning (EU) 2015/8 af 6. januar 2015 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed EØS-relevant tekst

OJ L 3, 7.1.2015, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/8/oj

7.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 3/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/8

af 6. januar 2015

om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 18, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder skal sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«, med henblik på en videnskabelig vurdering samt til Kommissionen og medlemsstaterne til orientering.

(3)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse. I visse tilfælde kan de videnskabelige risikovurderinger alene ikke tilvejebringe alle de oplysninger, som en risikostyringsbeslutning bør baseres på, og det er derfor nødvendigt også at tage hensyn til andre legitime forhold af relevans for det pågældende tilfælde.

(4)

Som opfølgning på en ansøgning, som Dextro Energy GmbH & Co. KG indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00266) (2). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Glucose nedbrydes som en del af kroppens normale energistofskifte«.

(5)

Den 11. maj 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtag af glucose og bidrag til energistofskiftet. Målgruppen er den brede befolkning.

(6)

Som opfølgning på en ansøgning, som Dextro Energy GmbH & Co. KG indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00267) (3). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Glucose støtter normal fysisk aktivitet«.

(7)

Den 11. maj 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at den allerede med et positivt resultat havde vurderet en anprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet, og henviste til sin udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00266).

(8)

Som opfølgning på en ansøgning, som Dextro Energy GmbH & Co. KG indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00268) (4). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Glucose bidrager til et normalt energistofskifte«.

(9)

Den 11. maj 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at den allerede med et positivt resultat havde vurderet en anprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet, og henviste til sin udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00266).

(10)

Som opfølgning på en ansøgning, som Dextro Energy GmbH & Co. KG indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00269) (5). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Glucose bidrager til et normalt energistofskifte under træning«.

(11)

Den 11. maj 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at den allerede med et positivt resultat havde vurderet en anprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet, og henviste til sin udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00266).

(12)

Som opfølgning på en ansøgning, som Dextro Energy GmbH & Co. KG indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00270) (6). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Glucose bidrager til en normal muskelfunktion«.

(13)

Den 11. maj 2012 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at den allerede med et positivt resultat havde vurderet en anprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet, og henviste til sin udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende glucose og bidrag til energistofskiftet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2012-00266).

(14)

I henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal sundhedsanprisninger være baseret på almindeligt anerkendt videnskabelig evidens. Det er ligeledes i overensstemmelse med reglerne at undlade at godkende en sundhedsanprisning, der ikke opfylder andre generelle eller specifikke krav i forordning (EF) nr. 1924/2006, selv hvis autoritetens videnskabelige vurdering er positiv. Sundhedsanprisninger, der er uforenelige med almindeligt anerkendte ernærings- og sundhedsprincipper, bør ikke anvendes. Autoriteten konkluderede, at der er fastslået en årsagssammenhæng mellem indtag af glucose og bidrag til energistofskiftet. Anvendelse af en sådan sundhedsanprisning ville imidlertid sende et modsætningsfyldt, forvirrende signal til forbrugerne, der ville forstå det som en opfordring til at indtage sukkerarter, som myndighederne på nationalt og internationalt plan ellers på grundlag af almindeligt anerkendt videnskabelig rådgivning anbefaler forbrugerne at begrænse indtaget af. En sådan anprisning er således ikke i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, som foreskriver, at anprisninger ikke må være tvetydige eller vildledende. Dertil kommer, at selv hvis den pågældende sundhedsanprisning kun blev godkendt på særlige anvendelsesbetingelser og/eller blev ledsaget af supplerende erklæringer eller advarsler, ville dette ikke være tilstrækkeligt til at afhjælpe forvirringen blandt forbrugerne, og anprisningen bør derfor ikke godkendes.

(15)

De sundhedsanprisninger, der er omfattet af nærværende forordning, er sundhedsanprisninger som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006 og er, forudsat at de opfylder samme forordnings krav, omfattet af den overgangsperiode, der er fastsat i forordningens artikel 28, stk. 5, indtil listen over tilladte sundhedsanprisninger er vedtaget.

(16)

Listen over tilladte sundhedsanprisninger er fastlagt ved Kommissionens forordning (EU) nr. 432/2012 (7), og den har fundet anvendelse siden den 14. december 2012. Hvad angår anprisninger som omhandlet i artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, som autoriteten ikke har færdigevalueret eller Kommissionen ikke har færdigbehandlet senest den 14. december 2012, og som i medfør af nærværende forordning ikke er optaget på listen over tilladte sundhedsanprisninger, bør der fastlægges en overgangsperiode, hvor de fortsat kan anvendes, så både fødevarevirksomhedsledere og de nationale kompetente myndigheder kan tilpasse sig forbuddet mod de pågældende anprisninger.

(17)

De bemærkninger fra ansøgeren og medlemmer af offentligheden, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i nærværende forordning.

(18)

Medlemsstaterne er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De i bilaget til nærværende forordning angivne sundhedsanprisninger optages ikke på den i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger.

2.   Sundhedsanprisninger som omhandlet i stk. 1, der blev anvendt inden denne forordnings ikrafttræden, kan dog fortsat anvendes i en periode på højst seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2012;10(5):2694.

(3)  EFSA Journal 2012;10(5):2695.

(4)  EFSA Journal 2012;10(5):2696.

(5)  EFSA Journal 2012;10(5):2697.

(6)  EFSA Journal 2012;10(5):2698.

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 432/2012 af 16. maj 2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EUT L 136 af 25.5.2012, s. 1).


BILAG

Afviste sundhedsanprisninger

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Glucose

Glucose nedbrydes som en del af kroppens normale energistofskifte

Q-2012-00266

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Glucose

Glucose støtter normal fysisk aktivitet

Q-2012-00267

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Glucose

Glucose bidrager til et normalt energistofskifte

Q-2012-00268

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Glucose

Glucose bidrager til et normalt energistofskifte under træning

Q-2012-00269

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Glucose

Glucose bidrager til en normal muskelfunktion

Q-2012-00270


Top