EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Q0923(02)

Forretningsorden for Den Parlamentariske Forsamling Euronests stående udvalg vedtaget af Euronest-forsamlingen den 3. maj 2011 og ændret den 29. maj 2013 i Bruxelles og den 18. marts 2015 i Jerevan

OJ C 315, 23.9.2015, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/40


FORRETNINGSORDEN

for Den Parlamentariske Forsamling Euronests stående udvalg vedtaget af Euronest-forsamlingen den 3. maj 2011 og ændret den 29. maj 2013 i Bruxelles og den 18. marts 2015 i Jerevan

(2015/C 315/08)

I henhold til artikel 25, stk. 3, i forretningsordenen for Den Parlamentariske Forsamling Euronest og under hensyntagen til forslag fra Præsidiet vedtager Den Parlamentariske Forsamling Euronest hermed forretningsordenen for de stående udvalg.

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Forretningsordenen for de stående udvalg fastlægger de fælles arbejdsmekanismer for alle fire stående udvalg under Den Parlamentariske Forsamling Euronest (herefter: udvalgene)

Udvalget om politiske anliggender, menneskerettigheder og demokrati

Udvalget om økonomisk integration, tilnærmelse af lovgivning og konvergens i forhold til EU-politikker

Udvalget om energiforsyningssikkerhed

Udvalget om sociale anliggender, uddannelse, kultur og det civile samfund.

2.   Forretningsordenen for Den Parlamentariske Forsamling Euronest finder tilsvarende anvendelse på udvalgsmøder, uden at dette berører forretningsordenen for de stående udvalg.

Artikel 2

Sammensætning

1.   Et udvalg har højst 30 medlemmer og består af:

15 medlemmer af Europa-Parlamentet

15 medlemmer af hvert deltagende parlament fra de østeuropæiske partnerlande (1).

Det afspejler sammensætningen af Den Parlamentariske Forsamling Euronest.

2.   Hvert medlem af Den Parlamentariske Forsamling Euronest har ret til at være medlem af et af de stående udvalg. I særlige tilfælde kan et medlem deltage i to stående udvalg.

3.   Medlemmerne udnævnes i overensstemmelse med de procedurer, som hvert parlament har fastlagt, således at det så vidt muligt afspejler fordelingen af de forskellige politiske grupper og delegationer i Europa-Parlamentets komponent og de østeuropæiske partneres komponent.

4.   Størrelse og sammensætning af udvalgene godkendes af Den Parlamentariske Forsamling Euronest efter forslag fra Præsidiet.

Artikel 3

Formandskab og Præsidium

1.   Hvert udvalg vælger et Præsidium blandt sine medlemmer, som består af to medformænd med samme status (en fra hver komponent) og fire næstformænd (to fra hver komponent), for hvem valgproceduren og embedsperioden fastlægges af hver enkelt komponent.

2.   De to medformænd beslutter i fællesskab, hvem der skal lede udvalgets møder.

Artikel 4

Suppleanter

1.   Hvis et ordinært medlem ikke har mulighed for at deltage i et udvalgsmøde, kan medlemmet erstattes af en suppleant fra den samme komponent af forsamlingen efter aftale mellem de pågældende to medlemmer. Formanden skal informeres om eventuelle udskiftninger før mødets begyndelse.

2.   Suppleanten har de samme rettigheder og forpligtelser i udvalget som det ordinære medlem.

Artikel 5

Møder

1.   Udvalgene mødes, når de indkaldes af deres medformænd, og der afholdes maksimalt to møder om året, hvoraf det ene afholdes under mødeperioden i Den Parlamentariske Forsamling Euronest.

2.   Medformændene udarbejder og fremlægger på forslag af udvalgets Præsidium et forslag til dagsorden for hvert udvalgsmøde.

3.   Udvalgenes møder afholdes på arbejdssprogene i Den Parlamentariske Forsamling Euronest. Medmindre udvalget træffer anden afgørelse er alle møder offentlige.

4.   Formanden leder forhandlingerne, påser overholdelsen af forretningsordenen, sørger for opretholdelse af god orden, giver talerne ordet, erklærer forhandlingerne for afsluttet, lader afstemninger foretage og bekendtgør disses resultater.

5.   Intet medlem kan tage ordet uden formandens tilladelse. En taler må ikke afbrydes, medmindre der er bemærkninger til forretningsordenen. Fjerner en taler sig fra emnet, kalder formanden denne til orden og kan anden gang fratage denne ordet for resten af forhandlingen om samme emne.

6.   Formanden kalder ethvert medlem, som måtte forstyrre mødet, til orden. Ved gentagelse kan formanden bortvise den pågældende fra lokalet for resten af mødet.

7.   To eller flere udvalg kan afholde fælles møder om emner af fælles interesse, hvis deres præsidier er enige herom.

Artikel 6

Rapporter og presserende spørgsmål

1.   Udvalgene kan udnævne ordførere til at undersøge specifikke spørgsmål inden for deres kompetenceområde og udarbejde rapporter, der fremsendes til Den Parlamentariske Forsamling Euronest, med forbehold af bemyndigelse fra Præsidiet. Antallet af sådanne rapporter er i princippet begrænset til én rapport for hvert udvalg pr. møde. Præsidiet kan efter anmodning fra udvalgenes medformænd beslutte, hvor mange rapporter der skal stemmes om pr. møde, afhængigt af hvor fremskredne de er.

2.   Et udvalg kan undtagelsesvis foreslå Den Parlamentariske Forsamling Euronest at behandle presserende spørgsmål. Antallet af presserende spørgsmål er begrænset i henhold til artikel 9, stk. 2, litra b), i forretningsordenen for Den Parlamentariske Forsamling Euronest.

3.   De stående udvalg kan desuden drøfte andre punkter på deres dagsorden uden en rapport og skriftligt oplyse Den Parlamentariske Forsamling Euronests Præsidium om, at de pågældende punkter er drøftet.

4.   Udvalgene rapporterer til Den Parlamentariske Forsamling Euronest om deres aktiviteter.

Artikel 7

Beslutningsdygtighed og afstemning

1.   Et udvalg er beslutningsdygtigt, når mindst en tredjedel af medlemmerne fra hver komponent er til stede.

2.   Afstemninger er gyldige uanset antallet af deltagere i afstemningen. Ethvert medlem af udvalget kan dog anmode om at få fastslået, om det fornødne antal medlemmer er til stede, før afstemningen. Hvis det på baggrund af en sådan anmodning fastslås, at det fornødne antal medlemmer ikke er til stede, udsættes afstemningen.

3.   Udvalget træffer beslutninger med et flertal på to tredjedele af de medlemmer, der deltog i afstemningen. Samtlige medlemmer kan indgive ændringsforslag til behandling på udvalgsplan. Udvalget stemmer ved håndsoprækning, idet hvert medlem har én enkelt personlig uoverdragelig stemme.

4.   Stemmeoptællingen foretages af optællingskommissionen, som består af lige mange repræsentanter fra hver komponent i Den Parlamentariske Forsamling Euronests sekretariater. Optællingskommissionen nedsættes af Præsidiet (eller af udvalgets medformænd) inden indledningen af det pågældende møde, og den rapporterer resultatet af stemmeoptællingen direkte til medformændene.

5.   Samtlige medlemmer kan indgive ændringsforslag til behandling på udvalgsplan inden for den frist, der fastsættes af medformændene. Ændringsforslag skal vedrøre den tekst, som ønskes ændret, og skal indgives skriftligt. Der tillades kun mundtlige ændringsforslag, som retter faktiske eller sproglige fejl. Der bør ikke tillades andre mundtlige ændringsforslag.

6.   Hvis der er fremsat en anmodning inden starten af afstemningen om separat afstemning for komponenterne fra mindst tre medlemmer af udvalget, der tilhører mindst to politiske grupper i Europa-Parlamentet, eller mindst to delegationer fra den østeuropæiske partners komponent af Den Parlamentariske Forsamling Euronest, foretages der en afstemning, hvor repræsentanterne for den østeuropæiske partners komponent og repræsentanterne for Europa-Parlamentets komponent stemmer separat, selv om det foregår samtidigt. Den pågældende tekst er vedtaget, hvis den opnår et flertal på to tredjedele af de stemmer, der er afgivet separat i begge komponenter.

7.   Når den tekst, der skal stemmes om, indeholder to eller flere bestemmelser eller referencer til to eller flere punkter, eller egner sig til at blive inddelt i to eller flere dele med særskilt betydning og/eller normativ værdi, kan en politisk gruppe i Europa-Parlamentet eller mindst 1 medlem af Den Parlamentariske Forsamling Euronest anmode om delt afstemning. Anmodningen indgives skriftligt til medformændene inden kl. 18.00 dagen før afstemningen, medmindre medformændene fastsætter en anden frist, og vil i princippet blive anset for imødekommet.

Artikel 8

Andre ordninger

1.   Det parlament, der er vært for et udvalgsmøde, er ansvarligt for det praktiske arrangement, assistance og udgifter i forbindelse med organiseringen af mødet.

2.   Efter forslag fra Præsidiet kan Den Parlamentariske Forsamling Euronest dog anbefale, at der ydes et økonomisk bidrag fra andre parlamenter for at dække udgifterne til organisering af et møde i et udvalg.

Artikel 9

Fortolkning af forretningsordenen

Medformændene eller på deres anmodning et udvalgs Præsidium træffer afgørelse om spørgsmål vedrørende fortolkning af forretningsordenen for de stående udvalg.

Artikel 10

Ændring af forretningsordenen for de stående udvalg

1.   Forslag til ændring af forretningsordenen for de stående udvalg vedtages af Den Parlamentariske Forsamling Euronest på grundlag af forslag fra Præsidiet.

2.   Ændringer vedtages med et flertal på to tredjedele af de medlemmer, der deltog i afstemningen. Hvis der er fremsat en anmodning inden starten af afstemningen om en separat afstemning for komponenterne af mindst en tiendedel af medlemmerne, som tilhører mindst to politiske grupper i Europa-Parlamentet eller mindst to delegationer fra den østeuropæiske partners komponent af Den Parlamentariske Forsamling Euronest, foretages der en afstemning, hvor repræsentanterne for den østeuropæiske partners komponent og repræsentanterne for Europa-Parlamentets komponent stemmer separat. Den pågældende tekst er vedtaget, hvis den opnår et flertal på to tredjedele af de stemmer, der er afgivet separat i begge komponenter.

3.   Medmindre der på afstemningstidspunktet er angivet andet, træder ændringerne af forretningsordenen for de stående udvalg i kraft straks efter deres vedtagelse.


(1)  Hvis yderligere et østeuropæisk partnerland (Hviderusland) tiltræder, omfordeles pladserne blandt de østeuropæiske partnerlande.


Top