EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0019

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

OJ L 154, 19.6.2015, p. 15–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/948/oj

19.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 154/15


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948

af 16. april 2015

om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1, 12.1 og 14.3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1),

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af indførelsen af krav om forsikringsselskabernes direkte indberetning af statistisk information i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) (3) og de tætte forbindelser med data, der skal indsamles af de kompetente nationale myndigheder i tilsynsøjemed i henhold til rammerne fastsat i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2009/138/EF (4), er forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) blevet ændret for at omfatte data, der skal indberettes direkte af forsikringsselskaberne. Retningslinje ECB/2013/7 (5) skal også ændres, da den definerer de nødvendige procedurer for indberetning fra de nationale centralbanker til Den Europæiske Centralbank (ECB).

(2)

Retningslinje ECB/2013/7 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændringer

Retningslinje ECB/2013/7 ændres som følger:

1)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   De nationale centralbanker indsamler og indberetter til ECB statistiske oplysninger om beholdninger af værdipapirer med en ISIN-kode, værdipapir for værdipapir, i overensstemmelse med de rapporteringsordninger, der fremgår af Bilag I, Del 1 (Tabel 1-3) og Del 2 (Tabel 1-3), og i overensstemmelse med de elektroniske rapporteringsstandarder, der er fastsat separat, for følgende typer instrumenter: kortfristede gældsværdipapirer (F.31), langfristede gældsværdipapirer (F.32), noterede aktier (F.511), og investeringsforeningsandele eller -enheder (F.52).

De nationale centralbankers rapporteringsforpligtelse omfatter positioner ultimo kvartalet og enten i) finansielle transaktioner ultimo kvartalet for referencekvartalet eller ii) de data ultimo måneden eller ultimo kvartalet, der er nødvendige for at udlede finansielle transaktioner, som fastsat i stk. 2. De nationale centralbanker skal også indberette positioner ultimo året, jf. artikel 3, stk. 2b, i forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) i overensstemmelse med rapporteringsordningen i Bilag I, Del 3 (Tabel 1-2) i denne retningslinje.

De finansielle transaktioner eller data, der er nødvendige for at udlede de finansielle transaktioner, der indberettes af de faktiske rapporteringsenheder til de nationale centralbanker i overensstemmelse med Del 1 i Bilag 1 til forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), opgøres i overensstemmelse med Del 3 i Bilag II til forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).«

2)

I artikel 3, stk. 2, indsættes følgende litra c):

»c)

hvad angår forsikringsselskabers værdipapirbeholdninger på årsbasis, indberetter de nationale centralbanker aggregerede positioner ultimo året inden lukketid den 70. kalenderdag efter udgangen af det år, som dataene vedrører.«

3)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   De nationale centralbanker kan bestemme, om de vil indberette statistiske oplysninger til ECB, som omfatter værdipapirer uden en ISIN-kode, og som besiddes af monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, FVC'er, der deltager i sekuritisationstransaktioner, forsikringsselskaber og rapporterende koncerners hovedkontorer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), eller som opbevares af depotforvaltere på vegne af i) residente investorer, der ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), ii) ikke-finansielle investorer, som er residente i andre medlemsstater i euroområdet, eller iii) investorer, som er residente i medlemsstater uden for euroområdet, som fastsat i forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), og som ikke har fået bevilget en undtagelse fra rapporteringskravene i henhold til forordning (EU) nr. 1011/2012(ECB/2012/24).«.

Artikel 2

Ændringer til bilag I til retningslinje ECB/2013/7

Bilag I til retningslinje ECB/2013/7 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne retningslinje.

Artikel 3

Virkning og gennemførelse

Denne retningslinje får virkning på dagen, hvor den meddeles til de nationale centralbanker. Centralbankerne i Eurosystemet skal overholde denne retningslinje fra dagen for ikrafttrædelse af Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/30 (ECB/2015/18) (6).

Artikel 4

Adressater

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. april 2015.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(2)  EUT L 305 af 1.11.2012, s. 6.

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 af 28. november 2014 om statistiske rapporteringskrav for forsikringsselskaber (ECB/2014/50) (EUT L 366 af 20.12.2014, s. 36).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(5)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2013/7 af 22. marts 2013 om statistik over beholdninger af værdipapirer (EUT L 125 af 7.5.2013, s. 17).

(6)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) (EUT L 116 af 7.5.2015, s. 5).


BILAG

Bilag I til retningslinje ECB/2013/7 ændres således:

1.

I Del 1 erstattes Tabel 2 af følgende:

»Tabel 2

Informationer om beholdninger af værdipapirer

Indberettede oplysninger (1)

Attribut

Status (2)

Beskrivelse

1.

Oplysninger om værdipapirerne

Besiddersektor

O

Sektor/delsektor, som udstederen tilhører

 

 

Ikke-finansielle selskaber (S.11) (3)

 

Pengeinstitutter, undtagen centralbanker (S.122)

 

Pengemarkedsforeninger (S.123)

 

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

 

Andre finansielle selskaber (4) undtagen financial vehicle corporations, der deltager i sekuritisationstransaktioner

 

Financial vehicle corporations, der deltager i sekuritisationstransaktioner

 

Forsikringsselskaber (S.128)

 

Pensionskasser (S.129)

 

Forsikringsselskaber og pensionskasser (delsektor ikke identificeret) (S.128 + S.129) (overgangsperiode)

 

Offentlig forvaltning og service (S.1311) (frivillig opdeling)

 

Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (S.1312) (frivillig opdeling)

 

Kommunal forvaltning og service (S.1313) (frivillig opdeling)

 

Sociale kasser og fonde (S.1314) (frivillig opdeling)

 

Anden offentlig forvaltning og service (delsektor ikke identificeret)

 

Husholdninger undtagen nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14) (frivillig opdeling for residente investorer, obligatorisk for tredjeparts beholdninger)

 

Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (s.15) (frivillig opdeling)

 

Øvrige husholdninger og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14 + S.15) (delsektor ikke identificeret)

 

Ikke-finansielle investorer undtagen husholdninger (kun for tredjeparts beholdninger) (S.11 + S.13 + S.15) (5)

 

Centralbanker og offentlig forvaltning og service skal kun indberettes for beholdninger i lande uden for euroområdet (S.121 + S.13) (6)

 

Andre investorer end centralbanker og offentlig forvaltning og service skal kun indberettes for beholdninger i lande uden for euroområdet (6)

 

Ukendt sektor (7)

Besidderland

O

Land, hvor investoren har sin residens

Kilde

O

Kilden til de oplysninger om værdipapirbeholdninger, som er indberettet

 

 

Direkte rapportering

 

Rapportering fra depotforvaltere

 

Blandet rapportering (8)

 

Ikke angivet

Funktion

O

Investeringens funktion i henhold til klassificeringen af betalingsbalancestatistik

 

 

Direkte investeringer

 

Porteføljeinvesteringer

 

Ikke angivet

Rapporteringsgrundlag

F

Angiver, om værdipapiret er noteret i procent eller i enheder

 

 

Procent

 

 

Enheder

Nominel valuta

F

Valuta, hvori ISIN er denomineret. Indberettes, når rapporteringsgrundlaget er procent

Positioner

O

Samlet beløb for de værdipapirer, som besiddes

 

 

Til nominel værdi (9). Antal andele eller enheder af et værdipapir eller aggregeret nominelt beløb (i nominel valuta eller euro), hvis værdipapiret handles i beløb og ikke i enheder, ekskl. påløbne renter

 

Til markedsværdi. Beløbet, som besiddes til markedsnoteret pris i euro, inkl. påløbne renter (10)

Positioner: heraf beløb

O (11)

Beløbet for de værdipapirer, som besiddes af de to største investorer

 

 

Til nominel værdi, opgjort efter den samme værdiansættelsesmetode som for positioner

 

Til markedsværdi, opgjort efter den samme værdiansættelsesmetode som for positioner

Format

O (9)

Angiver formatet, som anvendes til positionerne opgjort til nominel værdi

 

 

Nominel værdi i euro eller anden relevant valuta

 

Antal andele/enheder (12)

Andre ændringer i volumen

O

Andre ændringer i beløbet for de indehavne værdipapirer

 

 

Til nominel værdi i det samme format som for positionerne til nominel værdi

 

Til markedsværdi i euro

Andre ændringer i volumen: heraf beløb

O (11)

Andre ændringer i volumen i de beløb, som indehaves af de to største investorer

 

 

Til nominel værdi, opgjort efter den samme værdiansættelsesmetode som for positioner

 

Til markedsværdi, opgjort efter den samme værdiansættelsesmetode som for positioner

Finansielle transaktioner

O (13)

Summen af køb minus salg af et værdipapir, opgjort til transaktionsværdien i euro, inkl. påløbne renter (10)

Finansielle transaktioner: heraf beløb

O (14)

Summen af de to største transaktioner i absolutte tal pr. individuelle indehaver, opgjort efter den samme værdiansættelsesmetode som for de finansielle transaktioner

Fortrolighedsstatus

O (15)

Fortrolighedsstatus for positioner, transaktioner og andre ændringer i volumen

 

 

Skal ikke offentliggøres, må kun anvendes til internt brug

 

Fortrolige statistiske oplysninger

 

Ikke relevant (16)

2.

I Del 2 erstattes Tabel 2 af følgende:

»Tabel 2

Informationer om beholdninger af værdipapirer

Indberettede oplysninger (17)

Attribut

Status (18)

Beskrivelse

1.

Oplysninger om værdipapirerne

ID for den rapporterende koncern

O

ID for den rapporterende koncern (19)

Koncernenhedernes residens

F

Koncernenhedernes residens, hvis de indberettes separat fra hovedkontoret (20)

 

 

Resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende

 

Ikke resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende

 

Hvis ikke resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende, resident i et andet euroland

 

Hvis ikke resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende, resident uden for euroområdet

ID for enhed

F

ID for koncernenheden (19)

Residensland for enheden

F

Land, hvor enheden er juridisk stiftet eller har hjemsted

Koncerntype

O

Koncerntype

 

 

Bankkoncern

Rapporteringsgrundlag

F

Angiver, om værdipapiret er noteret i procent eller i enheder

 

 

Procent

 

Enheder

Nominel valuta

F

Valuta, hvori ISIN er denomineret. Indberettes, når rapporteringsgrundlaget er procent

Format

O (21)

Angiver formatet, som anvendes til positionerne opgjort til nominel værdi

 

 

Nominel værdi i euro eller anden relevant valuta

 

Antal andele/enheder (22)

Positioner

O

Samlet beløb for de værdipapirer, som besiddes

 

 

Til nominel værdi (21). Antal andele eller enheder af et værdipapir eller aggregeret nominelt beløb i nominel valuta eller euro, hvis værdipapiret handles i beløb og ikke i enheder, ekskl. påløbne renter

 

Til markedsværdi. Beløbet, som besiddes til markedsnoteret pris i euro, inkl. påløbne renter (23)

Andre ændringer i volumen

F

Andre volumenændringer i beløbet på det værdipapir, som besiddes

 

 

Til nominel værdi i det samme format som for positionerne til nominel værdi (21)

 

Til markedsværdi i euro

Finansielle transaktioner

F

Summen af køb minus salg af et værdipapir, opgjort til transaktionsværdien i euro, inkl. påløbne renter (23)

Udsteder er en del af den rapporterende koncern

O

Angiver, om værdipapiret er udstedt af en enhed, der tilhører den samme rapporterende koncern

3.

I Del 2 erstattes Tabel 4 af følgende:

»Tabel 4f

Beholdninger af værdipapirer uden en ISIN-kode

Indberettede oplysninger (24)

Attribut

Status (25)

Beskrivelse

1.

Grundlæggende referencedata

Aggregeringsmarkør

O

Type data

 

 

Data indberettet værdipapir for værdipapir

 

Aggregerede data (ikke værdipapir for værdipapir)

Identifikationsnummer for værdipapirer

O

Internt identifikationsnummer i de nationale centralbanker for beholdninger af værdipapirer uden en ISIN-kode, som er indberettet værdipapir for værdipapir eller på et aggregeret grundlag

Identifikation af værdipapirer, nummertype

O (26)

Angiver værdipapir-identifikationsnummeret for værdipapirer, der indberettes værdipapir for værdipapir (27)

 

 

Internt nummer i de nationale centralbanker

 

CUSIP

 

SEDOL

 

Andet (28)

Instrumentklassifikation

O

Klassifikation af værdipapiret i henhold til ENS 2010 og forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)

 

 

Kortfristede gældsinstrumenter

 

Langfristede gældsinstrumenter

 

Noterede aktier

 

Andele i investeringsforeninger

 

Andre typer værdipapirer (29)

Udstedersektor

O

Udsteders institutionelle sektor i henhold til ENS 2010 og forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)

Udsteders land

O

Det land, hvor udstederen af værdipapiret juridisk er stiftet eller har hjemsted

Kursværdi (30)

F

Værdipapirets kurs ultimo referenceperioden

Kursgrundlag (28)

F

Angiver det grundlag, som kursen er angivet på

 

 

Euro eller anden relevant valuta

 

Procent

2.

Yderligere referencedata

Udsteders navn

F

Navnet på udstederen

Forkortet navn

F

Kort navn, som udstederen har valgt for værdipapiret, og som er defineret på grundlag af værdipapirets kendetegn og andre foreliggende oplysninger

Udsteder er en del af den rapporterende koncern

O

Angiver, om værdipapiret er udstedt af en enhed, der tilhører den samme rapporterende koncern for værdipapirer, der indberettes værdipapir for værdipapir

Udstedelsesdato

F

Datoen, hvor værdipapirerne leveres af udstederen til garanten mod betaling. På denne dato er værdipapirerne tilgængelige for levering til investorerne for første gang

Indfrielsesdato

F

Den dag, hvor gældsinstrumentet indfries

Udestående beløb

F

Udestående beløb konverteret til euro

Markedskapitalisering

F

Seneste tilgængelige markedskapitalisering i euro

Påløbne renter

F

Påløbne renter siden den sidste kuponbetaling eller siden den dato, hvor forrentningen påbegyndte

Seneste splitfaktor

F

Beholdningssplit og reverse split for aktier

Seneste splitdato

F

Datoen for, hvornår en beholdningssplit bliver effektiv

Kupontype

F

Kupontype (fixed, floating, stepped, osv.)

Gældstype

F

Type gældsinstrument

Dividendebeløb

F

Beløbet for den seneste dividendebetaling pr. aktie i type dividendebeløb før skat (bruttodividende)

Dividendebeløbstype

F

Dividende kan angives i dividendevalutaen eller antal aktier

Dividendevaluta

F

Den valuta, hvori den seneste dividende blev udbetalt

Type securitisation af aktiver

F

Type aktiv, der anvendes som sikkerhed

4.

Følgende Del 3 tilføjes:

»DEL 3

Årlige beholdninger af værdipapirer for forsikringsselskaber

Tabel 1

Generelle informationer og forklarende noter

Indberettede oplysninger (31)

Attribut

Status (32)

Beskrivelse

1.

Generelle oplysninger

Rapporterende institution

O

Identifikationskode for den rapporterende institution

Dato for indberetning

O

Datoen, hvor dataene er indberettet til SHSDB

Referenceperiode

O

Perioden, som dataene vedrører

Indberetningshyppighed

O

 

Årlige data

2.

Forklarende noter (metadata)

O

Behandling af førtidige indfrielser

O

Behandling af påløbne renter


Tabel 2

Informationer om beholdninger af værdipapirer

Indberettede oplysninger (33)

Attribut

Status (34)

Beskrivelse

1.

Oplysninger om værdipapirerne

Besiddersektor

O

Sektor/delsektor, som udstederen tilhører

 

 

Forsikringsselskaber (S.128)

Kilde

O

Kilden til de oplysninger om værdipapirbeholdninger, som er indberettet

 

 

Direkte rapportering

 

Rapportering fra depotforvaltere

 

Blandet rapportering (35)

 

Ikke angivet

Forsikringsselskabets enheders residens (hovedkontor og filialer)

 

Forsikringsselskabets enheders residens (hovedkontor og filialer)

 

 

Resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende

 

 

Ikke resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende

 

 

Hvis ikke resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende, resident i et andet EØS-land, opdelt efter land

 

 

Hvis ikke resident i landet, hvor hovedkontoret er beliggende, resident i et andet EØS-land

Rapporteringsgrundlag

F

Angiver, om værdipapiret er noteret i procent eller i enheder

 

 

Procent

 

 

Enheder

Nominel valuta

F

Valuta, hvori ISIN er denomineret. Indberettes, når rapporteringsgrundlaget er procent

Positioner

O

Samlet beløb for de værdipapirer, som besiddes

 

 

Til nominel værdi (36). Antal andele eller enheder af et værdipapir eller aggregeret nominelt beløb (i nominel valuta eller euro), hvis værdipapiret handles i beløb og ikke i enheder, ekskl. påløbne renter

 

Til markedsværdi. Beløbet, som besiddes til markedsnoteret pris i euro, inkl. påløbne renter (37)

Format

F (38)

Angiver formatet, som anvendes til positionerne opgjort til nominel værdi

 

 

Nominel værdi i euro eller anden relevant valuta

 

Antal andele/enheder

Fortrolighedsstatus

O

Fortrolighedsstatus for positioner

 

 

Skal ikke offentliggøres, må kun anvendes til internt brug

 

Fortrolige statistiske oplysninger

 

Ikke relevant

2.

Grundlæggende referencedata

Aggregeringsmarkør

O

Type data

 

 

Aggregerede data (ikke værdipapir for værdipapir)

Instrumentklassifikation

O

Klassifikation af værdipapiret i henhold til ENS 2010 og forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)

 

 

Kortfristede gældsinstrumenter

 

 

Langfristede gældsinstrumenter

 

 

Noterede aktier

 

 

Andele i investeringsforeninger

Udstedersektor

O

Udsteders institutionelle sektor i henhold til ENS 2010 og forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)

Udsteders land

O

Det land, hvor udstederen af værdipapiret juridisk er stiftet eller har hjemsted

 

 

Eurolande

 

 

EU-lande uden for euroområdet

 

 

Lande uden for EU


(1)  De elektroniske rapporteringsstandarder er fastsat separat.

(2)  O: obligatorisk attribut, F: frivillig attribut.

(3)  Nummereringen af kategorier i denne retningslinje svarer til den nummerering, som blev indført med ENS 2010.

(4)  Andre finansielle formidlere (S.125) plus finansielle hjælpeenheder (S. 126) plus koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127).

(5)  Kun hvis sektorerne S.11, S.13 og S.15 ikke indberettes separat.

(6)  Hvad angår data, der indberettes af nationale centralbanker uden for euroområdet, kun til indberetning af ikke-residente investorers beholdninger.

(7)  Ikke-allokeret sektor, som er resident i besidderens hjemland, dvs. at ukendte sektorer i ukendte lande ikke skal indberettes. De nationale centralbanker skal informere operatørerne af SHSDB om årsagen til, at sektoren er ukendt, hvis værdierne er statistisk relevante.

(8)  Kun hvis direkte rapportering og rapportering fra depotforvaltere ikke kan adskilles fra hinanden.

(9)  Indberettes ikke, hvis markedsværdierne (og de respektive andre ændringer i volumen/transaktioner) indberettes.

(10)  Det anbefales at inkludere påløbne renter, så vidt det er muligt.

(11)  Hvis en national centralbank indberetter fortrolighedsstatus, skal denne attribut ikke indberettes. Beløbet kan henvise til den største enkeltinvestor i stedet for de to største investorer på den rapporterende nationale centralbanks ansvar.

(12)  De nationale centralbanker opfordres til at indberette den nominelle værdi i antal enheder, når værdipapirerne er noteret i enheder i CSDB.

(13)  Skal kun indberettes, hvis transaktionerne ikke er udledt af positioner i SHSDB.

(14)  Skal kun indberettes for transaktioner, der indsamles fra rapporteringsenheder, ikke for transaktioner, som de nationale centralbanker udleder af positioner.

(15)  Skal indberettes, hvis beløbet for de to største investorer for henholdsvis positioner, transaktioner og andre ændringer i volumen, ikke er tilgængelige/foreligger.

(16)  Skal kun anvendes, hvis de nationale centralbanker udleder transaktionerne fra positioner. I disse tilfælde vil fortrolighedsstatus blive udledt af SHSDB, dvs. at den udledte transaktion mærkes som fortrolig, hvis de indledende og/eller endelige positioner er mærket som fortrolige.«

(17)  De elektroniske rapporteringsstandarder er fastsat separat.

(18)  O: obligatorisk attribut, F: frivillig attribut.

(19)  Identifikator skal defineres separat.

(20)  De nationale centralbanker kan indberette på grundlag af fire forskellige metoder: 1) aggregeret for alle enheder i koncernen, inkl. hovedkontoret, 2) aggregeret for enheder, der er residente i det land, hvor hovedkontoret er beliggende, og aggregeret for enheder, der ikke er residente i det land, hvor hovedkontoret er beliggende, 3) aggregeret for enheder, der er residente i det land, hvor hovedkontoret er beliggende, aggregeret for enheder, der er residente i et andet euroland, og aggregeret for enheder, der er residente uden for euroområdet, 4) enhed for enhed.

(21)  Indberettes ikke, hvis markedsværdierne indberettes.

(22)  De nationale centralbanker opfordres til at indberette den nominelle værdi i antal enheder, når værdipapirerne er noteret i enheder i CSDB.

(23)  Det anbefales at inkludere påløbne renter, så vidt det er muligt.«

(24)  De elektroniske rapporteringsstandarder er fastsat separat.

(25)  O: obligatorisk attribut, F: frivillig attribut.

(26)  Kræves ikke for værdipapirer, der indberettes på et aggregeret grundlag.

(27)  De nationale centralbanker bør tilstræbe at anvende de samme værdipapiridentifikationsnumre for hvert enkelt værdipapir over en flerårig periode. Endvidere bør det enkelte værdipapiridentifikationsnummer kun gælde for ét værdipapir. De nationale centralbanker skal informere operatørerne af SHSDB, hvis de ikke har mulighed for dette. CUSIP- og SEDOL-koderne kan behandles som de nationale centralbankers interne numre.

(28)  De nationale centralbanker bør anføre i metadataene, hvilken type identifikationsnummer der er anvendt.

(29)  Disse værdipapirer indgår ikke i udarbejdelsen af aggregater.

(30)  Til beregning af positioner opgjort til markedsværdi på grundlag af positioner opgjort til nominel værdi.«

(31)  De elektroniske rapporteringsstandarder er fastsat separat.

(32)  O: obligatorisk attribut, F: frivillig attribut.

(33)  De elektroniske rapporteringsstandarder er fastsat separat.

(34)  O: obligatorisk attribut, F: frivillig attribut.

(35)  Kun hvis direkte rapportering og rapportering fra depotforvaltere ikke kan adskilles fra hinanden.

(36)  Indberettes ikke, hvis markedsværdierne indberettes.

(37)  Det anbefales at inkludere påløbne renter, så vidt det er muligt.

(38)  Indberettes ikke, hvis markedsværdierne (og de respektive andre ændringer i volumen/transaktioner) indberettes.«


Top