EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0012

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/856 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ECB/2015/12)

OJ L 135, 2.6.2015, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2023; ophævet ved 32021O2256

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/856/oj

2.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 135/29


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/856

af 12. marts 2015

om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ECB/2015/12)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1) (herefter »SSM-forordningen«), særlig artikel 6, stk. 1, sammenholdt med artikel 6, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) lægger meget stor vægt på en tilgang til god selskabsledelse, som sætter ansvarlighed, gennemsigtighed og de højeste etiske standarder i centrum for Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism, SSM). Overholdelse af disse principper er et bærende element i SSM's troværdighed og af afgørende vigtighed for at sikre de europæiske borgeres tillid.

(2)

På den baggrund vurderes det, at det er nødvendigt at definere en etisk ramme for SSM, som fastsætter en række etiske standarder, hvis overholdelse sikrer SSM's troværdighed og omdømme samt offentlighedens tillid til integriteten og upartiskheden hos medlemmerne af organerne og medarbejderne i ECB og de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, der deltager i SSM (herefter »de etiske rammer for SSM«). De etiske rammer for SSM bør bestå af denne retningslinje, som fastsætter principperne, en standard for bedste praksis med hensyn til hvordan disse principper gennemføres, og de interne regler og former for praksis, der er vedtaget af ECB og de enkelte kompetente nationale myndigheder.

(3)

Minimumsstandarder vedrørende forebyggelse af misbrug af intern viden skal styrke forebyggelsen af en sådan misbrug blandt medlemmerne af ECB's og de kompetente nationale myndigheders organer og deres medarbejdere og udelukke potentielle interessekonflikter i forbindelse med private finansielle transaktioner. Derfor bør de etiske rammer for SSM klart definere de vigtigste begreber samt rollerne og ansvarsområderne for de forskellige organer, der er involveret heri. Ud over det generelle forbud mod misbrug af intern viden bør de endvidere specificere yderligere restriktioner for personer, der har adgang til intern viden. De etiske rammer for SSM bør også fastsætte kravene til overvågning af overholdelse og indberetning af tilfælde af manglende overholdelse.

(4)

De etiske rammer for SSM bør endvidere indeholde minimumsstandarder for, hvorledes interessekonflikter undgås og for modtagelse af gaver og erkendtligheder.

(5)

De etiske rammer for SSM bør finde anvendelse i forbindelse med udførelsen af tilsynsmæssige opgaver. Det er ønskeligt, at ECB og de kompetente nationale myndigheder anvender tilsvarende standarder for medarbejdere eller eksterne agenter, som deltager i udførelsen af andre opgaver.

(6)

Bestemmelserne i denne retningslinje berører ikke den gældende nationale lovgivning. Hvis en kompetent national myndighed er forhindret i at gennemføre en bestemmelse i denne retningslinje som følge af den gældende nationale lovgivning, skal den informere ECB herom. Endvidere bør den pågældende kompetente nationale myndighed træffe alle rimelige foranstaltninger, som er til dens rådighed, for at overvinde forhindringerne i den nationale lovgivning.

(7)

Bestemmelserne i denne retningslinje berører ikke adfærdskodeksen for medlemmerne af Styrelsesrådet (2) og adfærdskodeksen for medlemmerne af Tilsynsrådet (3).

(8)

De etiske rammer for SSM er begrænset til udførelsen af tilsynsmæssige opgaver, men Styrelsesrådet har vedtaget en tilsvarende etisk ramme for ECB's og de nationale centralbankers udførelse af opgaver inden for rammerne af Eurosystemet (4)

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

1)   »kompetent national myndighed« (»national competent authority«): en kompetent national myndighed som defineret i SSM-forordningens artikel 2, nr. 2). Denne definition berører ikke ordninger i henhold til national ret, hvorefter visse tilsynsopgaver overdrages til en national centralbank, der ikke er udpeget som en kompetent national myndighed. En henvisning til en kompetent national myndighed i denne retningslinje gælder i så tilfælde som en henvisning til den nationale centralbank for de opgaver, som er overdraget til denne i henhold til national ret

2)   »intern viden« (inside information): enhver markedsfølsom oplysning vedrørende tilsynsmæssige opgaver, som er blevet overdraget til ECB, og som ikke er blevet offentliggjort eller ikke er tilgængelig for offentligheden

3)   »markedsfølsom oplysning« (market sensitive information): specifik viden, hvis offentliggørelse sandsynligvis vil have en betydelig indvirkning på aktivpriserne eller priserne på de finansielle markeder

4)   »person med intern viden« (insider): ethvert medlem af et organ eller enhver medarbejder, som har adgang til intern viden, bortset fra hvis adgangen kun forekommer lejlighedsvist

5)   »medarbejder« (staff member): enhver person, som er ansat i ECB eller hos en kompetent national myndighed, bortset fra medarbejdere, som udelukkende er betroet opgaver, der ikke vedrører udførelsen af tilsynsopgaver under SSM-forordningen

6)   »medlem af organer« (member of bodies): medlemmerne af beslutningstagende og andre interne organer i ECB eller hos de kompetente nationale myndigheder, bortset fra medarbejdere

7)   »finansielle selskaber« (financial corporations): har samme betydning som defineret i kapitel 2, afsnit 2.55, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (5)

8)   »interessekonflikt« (conflict of interest): en situation, hvor medlemmer af organer eller medarbejdere har personlige interesser, som kan have indflydelse eller synes at have indflydelse på deres upartiske og objektive udøvelse af deres pligter

9)   »personlig interesse« (personal interest): enhver fordel eller eventuel fordel af økonomisk eller ikke-økonomisk art for medlemmerne af organerne eller medarbejderne, deres familiemedlemmer, deres øvrige pårørende eller medlemmer af deres venne- eller bekendtskabskreds

10)   »fordel« (advantage): enhver gave, erkendtlighed eller anden fordel af økonomisk eller ikke-økonomisk art, som objektivt forbedrer modtagerens økonomiske, retlige eller personlige situation, og som modtageren ellers ikke er berettiget til.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne retningslinje finder anvendelse på ECB og de kompetente nationale myndigheder under udførelsen af de tilsynsmæssige opgaver, som er blevet overdraget til ECB. I den forbindelse finder interne regler vedtaget af ECB og de kompetente nationale myndigheder i forbindelse med opfyldelsen af bestemmelserne i denne retningslinje anvendelse på medlemmerne af deres organer og deres medarbejdere.

2.   ECB og de kompetente nationale myndigheder skal ved gennemførelsen af bestemmelserne i denne retningslinje, i det omfang det er juridisk gennemførligt, udstrække de fastsatte forpligtelser til personer, som er involveret i udførelsen af tilsynsmæssige opgaver, og som ikke er medarbejdere.

3.   Bestemmelserne i denne retningslinje er ikke til hinder for, at ECB eller de kompetente nationale myndigheder underlægger medlemmerne af deres organer og deres medarbejdere strengere etiske regler.

Artikel 3

Roller og ansvarsområder

1.   Styrelsesrådet fastsætter i denne retningslinje principperne for de etiske rammer for SSM og en standard for bedste praksis med hensyn til, hvorledes disse principper skal gennemføres, i lyset af dets ansvar for at fastlægge virksomhedskulturen og den etiske kultur i SSM.

2.   Revisionsudvalget, Komitéen for Interne Revisorer og Komitéen for Organisatorisk Udvikling deltager i anvendelsen og overvågningen af de etiske rammer for SSM i overensstemmelse med deres respektive mandater.

3.   ECB og de kompetente nationale centralbanker specificerer rollerne og ansvarsområderne for de organer, enheder og medarbejdere, som på lokalt plan er involveret i gennemførelsen, anvendelsen og overvågningen af de etiske rammer for SSM.

Artikel 4

Kommunikation og større bevidsthed

1.   ECB og de kompetente nationale myndigheder udarbejder i forbindelse med gennemførelsen af denne retningslinje deres interne regler på en klar og gennemsigtig måde, kommunikerer dem til medlemmerne af deres organer og medarbejdere og sikrer, at de er let tilgængelige.

2.   ECB og de kompetente nationale myndigheder træffer alle passende foranstaltninger for at skabe større bevidsthed blandt medlemmerne af deres organer og medarbejdere, således at de forstår deres forpligtelser i henhold til de etiske rammer for SSM.

Artikel 5

Overvågning af overholdelse

1.   ECB og de kompetente nationale myndigheder overvåger, at reglerne, som gennemfører denne retningslinje, overholdes. Overvågningen omfatter, alt efter omstændighederne, regelmæssig kontrol og/eller kontrol på ad hoc-basis. ECB og de kompetente nationale myndigheder fastsætter passende procedurer, som sikrer, at der omgående reageres på og træffes foranstaltninger til håndtering af manglende overholdelse.

2.   Overvågningen af overholdelse berører ikke interne regler, hvorefter det er tilladt at foretage interne undersøgelser, hvis et medlem af et organ eller en medarbejder mistænkes for at have overtrådt reglerne, der gennemfører denne retningslinje.

Artikel 6

Indberetning af tilfælde af manglende overholdelse og opfølgning

1.   ECB og de kompetente nationale myndigheder vedtager interne procedurer til indberetning af tilfælde af manglende overholdelse af reglerne, der gennemfører denne retningslinje, herunder regler vedrørende underretning om uregelmæssigheder (whistleblowing) i overensstemmelse med de gældende love og regler.

2.   ECB og de kompetente nationale myndigheder vedtager foranstaltninger til sikring af, at personer, som indberetter tilfælde af manglende overholdelse, ydes en passende beskyttelse.

3.   ECB og de kompetente nationale myndigheder sikrer, at der følges op på tilfælde af manglende overholdelse, herunder, alt efter omstændighederne, at der pålægges forholdsmæssige, disciplinære sanktioner i overensstemmelse med de gældende disciplinære regler og procedurer.

4.   ECB og de kompetente nationale myndigheder indberetter uden unødigt ophold alle større hændelser relateret til manglende overholdelse af reglerne, der gennemfører denne retningslinje, til Styrelsesrådet via Udvalget for Organisatorisk Udvikling og Tilsynsrådet, i overensstemmelse med de gældende interne procedurer. I sager af hastende karakter kan ECB eller en kompetent national myndighed indberette en større hændelse relateret til manglende overholdelse direkte til Styrelsesrådet. ECB og de kompetente nationale myndigheder underretter under alle omstændigheder samtidig Revisionsudvalget.

KAPITEL II

REGLER OM FOREBYGGELSE AF MISBRUG AF INTERN VIDEN

Artikel 7

Generelt forbud mod misbrug af intern viden

1.   ECB og de kompetente nationale myndigheder sikrer, at medlemmerne af deres organer og deres medarbejdere er underlagt et forbud mod misbrug af intern viden.

2.   Forbuddet mod misbrug af intern viden skal som minimum omfatte: a) anvendelse af intern viden til private transaktioner for ens egen regning eller for tredjeparts regning, b) videregivelse af intern viden til andre personer, medmindre en sådan videregivelse sker under udførelsen af arbejdsopgaver, og den pågældende viden er nødvendig for at kunne udføre det pågældende arbejde (»need-to-know basis«), og c) anvendelse af intern viden til at anbefale eller tilskynde andre til at foretage private finansielle transaktioner.

Artikel 8

Specifikke restriktioner for personer med intern viden

1.   ECB og de kompetente nationale myndigheder sikrer, at adgangen til intern viden begrænses til de medlemmer af organer og de medarbejdere, som har behov for adgang til den pågældende viden for at kunne udføre deres arbejdsopgaver.

2.   ECB og de kompetente nationale myndigheder sikrer, at alle personer med intern viden er underlagt specifikke restriktioner med hensyn til kritiske private finansielle transaktioner. En privat finansiel transaktion betragtes som kritisk, når den er eller kan opfattes som værende tæt forbundet med udførelsen af tilsynsmæssige opgaver. ECB og de kompetente nationale myndigheder fastsætter i deres interne regler en liste over sådanne kritiske transaktioner, som navnlig skal indeholde:

a)

transaktioner i aktier og obligationer udstedt af finansielle selskaber etableret i EU

b)

kortfristet handel, dvs. køb og efterfølgende salg eller salg og efterfølgende køb af det samme finansielle instrument inden for en nærmere angivet referenceperiode

c)

transaktioner i derivater relateret til finansielle instrumenter opregnet under a) og andele i kollektive investeringsordninger, hvis primære formål er at investere i sådanne finansielle instrumenter.

3.   ECB og de kompetente nationale myndigheder vedtager interne regler, som fastsætter de specifikke restriktioner for personer med intern viden under hensyn til effektivitet, nyttevirkning og forholdsmæssighed. Disse specifikke restriktioner kan omfatte enhver af eller en kombination af følgende:

a)

et forbud mod specifikke finansielle transaktioner

b)

et krav om forudgående bemyndigelse til at foretage specifikke finansielle transaktioner

c)

et krav om forudgående eller efterfølgende indberetning af specifikke finansielle transaktioner, og/eller

d)

embargoperioder for specifikke finansielle transaktioner.

4.   ECB og de kompetente nationale myndigheder kan vælge at anvende disse specifikke restriktioner på andre medarbejdere end personer med intern viden.

5.   ECB og de kompetente nationale myndigheder sikrer, at deres liste over kritiske private finansielle transaktioner kan tilpasses med kort varsel for at afspejle beslutninger truffet af Styrelsesrådet.

6.   ECB og de kompetente nationale myndigheder specificerer i deres interne regler, under hvilke betingelser og sikkerhedsforanstaltninger medlemmer af organer og medarbejdere, som har betroet forvaltningen af deres private finansielle transaktioner til en uafhængig tredjepart baseret på en skriftlig aftale om administration af aktiverne, er undtaget fra de specifikke restriktioner, der er fastsat i denne artikel.

KAPITEL III

REGLER OM IMØDEGÅELSE AF INTERESSEKONFLIKTER

Artikel 9

Interessekonflikter

1.   ECB og de kompetente nationale myndigheder har en mekanisme på plads til at undgå en situation, hvor en kandidat, som det overvejes at ansætte, har en interessekonflikt som følge af tidligere beskæftigelse eller personlige forhold.

2.   ECB og de kompetente nationale myndigheder vedtager interne regler, hvorefter medlemmerne af deres organer og deres medarbejdere under deres ansættelse har pligt til at undgå situationer, der måtte kunne give anledning til en interessekonflikt og at indberette sådanne situationer. ECB og de kompetente nationale myndigheder sikrer, at der ved indberetning af en interessekonflikt er passende foranstaltninger til rådighed for at undgå en sådan konflikt, herunder frigørelse fra tjenester, der vedrører den pågældende sag.

3.   ECB og de kompetente nationale myndigheder har en mekanisme på plads til vurdering og undgåelse af eventuelle interessekonflikter, som måtte kunne opstå i forbindelse med beskæftigelsesmæssige aktiviteter efter ansættelsen, som varetages af medlemmerne af deres organer og seniormedarbejdere med direkte reference til ledelsen.

4.   ECB og de kompetente nationale myndigheder har, hvor det er relevant, en mekanisme på plads til vurdering og undgåelse af eventuelle interessekonflikter, som måtte kunne opstå i forbindelse med beskæftigelsesmæssige aktiviteter, som varetages af deres medarbejdere under ulønnet orlov.

KAPITEL IV

REGLER OM MODTAGELSE AF GAVER OG ERKENDTLIGHEDER

Artikel 10

Forbud mod at modtage fordele

1.   ECB og de kompetente nationale myndigheder vedtager interne regler, hvorefter medlemmerne af deres organer og deres medarbejdere er omfattet af et forbud mod at anmode om, modtage eller acceptere et løfte om selv eller på vegne af andre at modtage en fordel, som på nogen måde er forbundet med udøvelsen af deres hverv.

2.   ECB og de kompetente nationale myndigheder kan i deres interne regler specificere undtagelser fra det i stk. 1 fastsatte forbud med hensyn til fordele, som tilbydes af centralbanker, institutionelle organer eller agenturer i EU, internationale organisationer og offentlige myndigheder, samt med hensyn til fordele af et sædvanligt eller ubetydeligt beløb, som tilbydes af den private sektor, såfremt sidstnævnte fordele hverken tilbydes jævnligt eller fra den samme kilde. ECB og de kompetente nationale myndigheder sikrer, at disse undtagelser ingen indflydelse har på og ikke kan opfattes som havende indflydelse på medlemmerne af deres organers og deres medarbejderes uafhængighed og upartiskhed.

3.   Som en undtagelse fra stk. 2 må der ikke indrømmes undtagelser for fordele, som tilbydes af kreditinstitutter til medarbejdere hos ECB eller en kompetent national myndighed under kontrol på stedet eller revisionsbesøg, bortset fra erkendtligheder af en ubetydelig værdi, som tilbydes under arbejdsrelaterede møder.

KAPITEL V

ENDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 11

Virkning og gennemførelse

1.   Denne retningslinje får virkning på dagen, hvor den meddeles til de kompetente nationale myndigheder.

2.   ECB og de kompetente nationale myndigheder træffer alle de foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at gennemføre og overholde denne retningslinje samt anvende den fra den 18. marts 2016. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB om enhver hindring for gennemførelsen af denne retningslinje og fremsender senest den 18. januar 2016 en meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler der vedrører disse foranstaltninger.

Artikel 12

Indberetning og revision

1.   De kompetente nationale myndigheder aflægger en gang om året rapport til ECB vedrørende gennemførelsen af denne retningslinje.

2.   Styrelsesrådet tager denne retningslinje op til revision mindst hvert tredje år.

Artikel 13

Adressater

Denne retningslinje er rettet til ECB og de kompetente nationale myndigheder.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 12. marts 2015.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks adfærdskodeks for medlemmerne af Styrelsesrådet (EFT C 123 af 24.5.2002, s. 9).

(3)  Adfærdskodeks for medlemmerne af Tilsynsrådet for Den Europæiske Centralbank (EUT C 93 af 20.3.2015, s. 2).

(4)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje ECB/2002/6 om minimumsstandarder for Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver (ECB/2015/11) (se side 23 i denne EUT).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).


Top