EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2087

Kommissionens direktiv (EU) 2015/2087 af 18. november 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (EØS-relevant tekst)

OJ L 302, 19.11.2015, p. 99–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2019; stiltiende ophævelse ved 32019L0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2087/oj

19.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/99


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2015/2087

af 18. november 2015

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. juli 2011 vedtog Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) resolution MEPC.201(62), der ved indførelse af en ny og mere detaljeret kategorisering af affald ændrede Marpolkonventionens bilag V om forebyggelse af forurening med affald fra skibe (2). Det ændrede bilag V til Marpolkonventionen trådte i kraft den 1. januar 2013.

(2)

Denne nye kategorisering af affald afspejles i IMO's cirkulære MEPC.1/Circ.644/Rev.1, hvori der er fastsat et standardformat for formularen til forhåndsmeddelelse om aflevering af affald til modtagefaciliteter i havne (3) samt i IMO's cirkulære MEPC.1/Circ.645/Rev.1, hvori der er fastsat et standardformat for den kvittering for aflevering af affald, der udstedes efter skibets brug af modtagefaciliteterne i havne (4).

(3)

Af hensyn til sammenhængen med IMO's foranstaltninger og for at undgå usikkerhed blandt havnens brugere og myndigheder, bør tabellen i bilag II til direktiv 2000/59/EF, der indeholder de forskellige arter og mængder af affald og lastrester, der skal afleveres eller bibeholdes om bord, tilpasses den nye kategorisering af affald i det ændrede bilag V til Marpolkonventionen.

(4)

For at forbedre den ordning, der er fastlagt i direktiv 2000/59/EF, som har til formål at mindske udledningen i havet af driftsaffald og lastrester fra skibe, bør oplysninger om de arter og mængder af skibsaffald, der rent faktisk afleveres til modtagefaciliteterne i den sidste afleveringshavn, desuden medtages i tabellen i bilag II.

(5)

De nøjagtige oplysninger om de arter og mængder af det driftsaffald og de lastrester, der afleveres af et skib i den sidste havn, er afgørende for, at den til rådighed værende lagerkapacitet i det pågældende skib kan beregnes nøjagtigt. Beregningen af tilstrækkelig lagerkapacitet er en forudsætning for at tillade, at skibet fortsætter til den næste anløbshavn uden at have afleveret sit driftsaffald, samt for, at de rigtige fartøjer udvælges til inspektion. Bedre målrettede inspektioner vil bidrage til en effektiv drift af skibstrafikken ved at reducere behandlingstiden i havnene.

(6)

Disse oplysninger kan være tilgængelige via affaldskvitteringer, der udstedes på grundlag af IMO's cirkulære MEPC.1/Circ.645/Rev.1, hvori der anbefales et standardformat for affaldskvitteringer, eller via andre typer kvitteringer, der udstedes til skibsføreren ved aflevering af affaldet. De mængder og arter af affald, der er angivet på affaldskvitteringen eller, såfremt der ikke kan indhentes en affaldskvittering, anmeldt af skibsføreren ved aflevering vil generelt være mere præcise end dem, der er tilgængelige via formularen til anmeldelse af affald, da de normalt vil afspejle den faktiske situation efter afleveringen og dermed udgør et mere pålideligt grundlag for beslutningsprocessen. Skibsføreren registrerer disse oplysninger om aflevering i affaldsjournalen, som det kræves i Marpolkonventionen.

(7)

En systematisk indsamling af nøjagtige oplysninger om affaldsaflevering ville ligeledes åbne mulighed for en bedre statistisk analyse af mønstrene for affaldsstrømmene i havnene og lette oprettelsen af det informations- og overvågningssystem, som er fastsat i artikel 12, stk. 3, i direktiv 2000/59/EF. Overvågningen og udvekslingen af sådanne oplysninger, herunder den elektroniske affaldsanmeldelse, der er udviklet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU (5), understøttes på nuværende tidspunkt af EU's maritime informations- og udvekslingssystem (SafeSeaNet), som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF (6), og som bør knyttes til et indberetningsmodul i havnestatskontrollens database (7), som er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF (8).

(8)

Bilag II til direktiv 2000/59/EF bør ændres, således at oplysninger om aflevering af affald i den forrige havn medtages, og den nye kategorisering af affald, der indførtes ved det ændrede bilag V til Marpolkonventionen, indarbejdes.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 2000/59/EF erstattes af bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 9. december 2016 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81.

(2)  Resolution MEPC.201(62) af 15.7.2011, Ændring af bilaget til protokollen af 1978 til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, 1973.

(3)  MEPC.1/Circ.644/Rev.1 af 1.7.2013.

(4)  MEPC.1/Circ.645/Rev.1 af 1.7.2013.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne (EUT L 283 af 29.10.2010, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10).

(7)  Database, der er udviklet og drevet af Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57).


BILAG

»BILAG II

OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES INDEN ANLØB AF HAVNEN I …

(Bestemmelseshavn som anført i artikel 6 i direktiv 2000/59/EF)

1.

Skibets navn, radiokaldesignal og eventuelt IMO-identifikationsnummer:

2.

Flagstat:

3.

Forventet anløbstidspunkt (ETA):

4.

Forventet afsejlingstidspunkt (ETD):

5.

Foregående anløbshavn:

6.

Næste anløbshavn:

7.

Sidste havn og dato, hvor driftsaffald blev afleveret, herunder de mængder (i m3) og typer affald, som blev afleveret:

8.

Afleverer De (sæt kryds i det relevante felt):

alt ☐

noget af ☐

intet af ☐

Deres affald til modtagefaciliteter i havnen?

9.

Type og mængde af det affald og de rester, der skal afleveres og/eller beholdes om bord, og maksimal lagerkapacitet i procent:

Hvis alt affald afleveres, udfyldes anden og sidste kolonne efter omstændighederne. Hvis noget eller intet affald afleveres, udfyldes alle kolonner.

Type

Affald, der skal afleveres

(m3)

Maksimal lagerkapacitet til affald

(m3)

Affaldsmængde, der beholdes om bord

(m3)

Den havn, hvor det resterende affald vil blive afleveret

Skønnet affaldsmængde, der vil blive frembragt mellem meddelelsen og næste anløbshavn

(m3)

Affald, der blev afleveret i den sidste afleveringshavn, jf. punkt 7 ovenfor

(m3)

Olieaffald

Olieholdigt bundvand

 

 

 

 

 

 

Olierester (slam)

 

 

 

 

 

 

Andet (specificeres)

 

 

 

 

 

 

Spildevand  (1)

 

 

 

 

 

 

Skrald

Plast

 

 

 

 

 

 

Madrester

 

 

 

 

 

 

Husholdningsaffald (f.eks. papirprodukter, klude, glas, metal, flasker, lertøj)

 

 

 

 

 

 

Madolie

 

 

 

 

 

 

Aske fra forbrændingsanlæg

 

 

 

 

 

 

Driftsaffald

 

 

 

 

 

 

Døde dyr

 

 

 

 

 

 

Lastrester  (2) (specificeres) (3)

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger

1.

Disse oplysninger kan anvendes til havnestatskontrol og andre inspektionsformål.

2.

Medlemsstaterne bestemmer, hvilke organer der skal have genparter af denne meddelelse.

3.

Denne formular skal udfyldes, medmindre skibet er omfattet af en undtagelse i henhold til artikel 9 i direktiv 2000/59/EF.

Undertegnede bekræfter, at:

ovennævnte oplysninger er nøjagtige og korrekte, og

at der er tilstrækkelig lagerkapacitet til rådighed om bord til at opbevare alt det affald, der frembringes mellem denne meddelelse og den næste havn, hvor der afleveres affald.

Dato …

Tidspunkt …

Underskrift«


(1)  Spildevand må udledes til søs i overensstemmelse med bestemmelse11 i bilag IV til Marpol. Hvis det er hensigten at foretage en tilladt udledning til søs, udfyldes felterne om spildevand ikke.

(2)  Kan være et skøn.

(3)  Lastrester skal specificeres og kategoriseres i henhold til de relevante bilag til Marpol, navnlig Marpol-bilag I, II og V.


Top