EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1127

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 af 10. juli 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EØS-relevant tekst)

OJ L 184, 11.7.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1127/oj

11.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/13


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2015/1127

af 10. juli 2015

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (1), særlig artikel 38, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til direktiv 2008/98/EF indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer.

(2)

Operation R 1 i bilag II til direktiv 2008/98/EF gælder for affald, der erstatter brændsel eller andre midler til energifremstilling. Dette omfatter forbrændingsanlæg til kommunalt fast affald, men kun hvis energieffektiviteten ligger over den tærskel, der er fastsat ved at anvende energieffektivitetsformlen (R 1-formlen) i bilag II til direktiv 2008/98/EF.

(3)

Der foreligger teknisk dokumentation for, at de energimængder, der teknisk kan anvendes eller produceres i form af elektricitet, opvarmning, køling eller procesdamp fra forbrændingsanlæg beregnet til forbrænding af kommunalt fast affald, påvirkes af lokale klimaforhold i Unionen.

(4)

En rapport fra Det Fælles Forskningscenter under Europa-Kommissionen har vist, at for at opnå lige konkurrencevilkår i EU er det rimeligt at kompensere forbrændingsanlæg ramt af lokale klimaforhold med en klimakorrektionsfaktor (CCF), der gælder for R 1-formlen. Denne faktor bør baseres på referencedokumentet om de bedste tilgængelige teknikker (BAT) for affaldsforbrænding.

(5)

Som følge af anvendelsen af en CCF vil nogle forbrændingsanlæg til bortskaffelse komme over R 1-formeltærsklen og dermed automatisk blive forbrændingsanlæg til nyttiggørelse. Ikke desto mindre bør anvendelsen af en sådan korrektionsfaktor fortsat være et incitament for forbrændingsanlæg til at opnå høj effektivitet i produktionen af energi fra affald i overensstemmelse med målene og det affaldshierarki, der er fastsat i direktiv 2008/98/EF.

(6)

Den korrektionsfaktor, som anvendes i R 1-formlen bør være baseret på klimaforholdene på det sted, hvor forbrændingsanlægget er placeret.

(7)

Direktiv 2008/98/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i direktiv 2008/98/EF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 2008/98/EF ændres som angivet i bilaget.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. juli 2016. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.


BILAG

I bilag II til direktiv 2008/98/EF indsættes følgende tekst under fodnote *:

»Energieffektivitetsformlens værdi multipliceres med en klimakorrektionsfaktor (CCF) som vist i det følgende:

1.

CCF for anlæg, der er i drift, og hvortil der er udstedt tilladelse i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning inden den 1. september 2015.

CCF = 1 hvis HDD >= 3 350

CCF = 1,25 hvis HDD <= 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, hvis 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF for anlæg, hvortil der er udstedt tilladelse efter den 31. august 2015, og for anlæg under nr. 1 efter den 31. december 2029:

CCF = 1 hvis HDD >= 3 350

CCF = 1,12 hvis HDD <= 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, hvis 2 150 < HDD < 3 350

(Den beregnede værdi af CCF afrundes til tre decimaler).

Værdien af HDD (graddage) bør tages som gennemsnittet af årlige graddageværdier for det sted, hvor forbrændingsanlægget er placeret, beregnet for en periode på 20 på hinanden følgende år før det år, for hvilket CCF beregnes. Til beregningen af HDD anvendes følgende metode fastlagt af Eurostat: HDD er lig med (18 °C – Tm) × d, hvis Tm er lavere end eller lig med 15 °C (opvarmningstærskel), og er nul, hvis Tm er højere end 15 °C, hvorved Tm er middeludetemperaturen (Tmin + Tmax/2) over en periode på d dage. Beregningerne udføres dagligt (d = 1), summeres til et år.«


Top